Hotărârea nr. 138/2020

Hotărârea nr. 138/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. G-ral. Ion Dragalina nr. 21 – sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Str. G-RAL. ION DRAGALINA nr. 21 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 55855/15.07.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 49985/26.06.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 49980/26.06.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 100/18.06.2020 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 33/49984/26.06.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Ministerului Culturii nr. 342/ZP/l2.03.2020;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 28474/07.01.2020;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art.129 alin.(6) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin (1) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

5

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. G-RAL. ION DRAGALINA nr. 21 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 33/49984/26.06.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL/SECTORULUI 5.

ELENA LUMiNiITA PETRESCU


Qn&aJ /ff£L fxefovSMUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de S.C. ICD FABRICA DE CĂRĂMIDĂ S.R.L., cu Septembrie nr. 126A, bloc P43, sc. A, et. 8, ap. 36, cam. 1, biroul 2, înregistrată sub nr. 1 28538/06.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.pentru


P.U.D. - Str. G-ral. Ion Dragalina nr. 21

Construire imobil 2S+P+5E+6Er cu destinație rezidențială/apart-hotel


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 830,00mp (866,00mp din măsurători cadastrale), proprietate privată conform informațiilor din Cartea Funciară nr. 236245, nr. cerere 9061/25.02.2020.

INIȚIATOR: S.C. ICD FABRICA DE CĂRĂMIDĂ S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ORO DESIGN PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Oana V. Rădulescu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - str. G-ral. Ion Dragalina nr. 31, str. G-ral. Ion Dragalina nr. 23, V -Splaiul Independenței nr. 105 ; S - str. G-ral. Ion Dragalina nr. 19; E - artera de circulație G-ral. Ion Dragalina.

PREVEDERI R.l’u. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”CA2” - subzonă centrală cu funcțiuni complexe, situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri dc înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri; servicii financiar-bancare și de asigurări; servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale); servicii pentru cercetare-dezvoltare; servicii de formare - informare; biblioteci, mediateci; poșta și telecomunicații; edituri, centre media; activități asociative diverse; hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție; expoziții, centre și galerii de artă; servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi; agenții diverse (imobiliare, de turism etc.); restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase; centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă etc.; cazino, dancing, cinema; centre de recreere și sport în spații acoperite; mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale; locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale; parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; pentru clădiri cu 6 niveluri și peste, CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. Teren; pentru clădirile sub 6 niveluri, CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. Teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții: în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri; clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta-3m; stânga-4m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5m față de segmentul cel mai îndepărtat de aliniament, conform planșei anexe la avizul Ministerului Culturii nr. 342/ZP/12.03.2020.


Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararca autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor face din strada G-ral. Ion Dragalina, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 28474/07.01.2020.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însoțire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 13 / 24.06.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.


Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul Aviz este valabil dc la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatuluii dg-wbaqism nr. 1867-D/28.10.2019, emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.


Verificat: Rodica Pârvan întocmit: Irina PopescuARHITECT ȘEF, / MARIANzlON


[ANTON

//7


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.