Hotărârea nr. 137/2020

Hotărârea nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr. DD809 /23.07. 2020 și raportul de specialitate nr. DD806/ 23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare;

  • • Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • • Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

  • • Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • • Fl.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

  • • Ghidul Specific al Axei 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentu dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc de părăsire timpurie a sistemului; în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, alin (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă proiectul „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245” , în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, învățământ preșcolar.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

  • Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”, în cuantum de 8,886,711.41 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 5 al Municipiului București, în valoarea de 2,752,996.13, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 122,674.31 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”.

Art. 4 - Sumele, reprezentând cheltuieli ce ar putea fi declarate neeligibilc ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Se împuternicește primarul Sectorului 5 al Municipiului București, domnul Daniel Florea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București.

Art. 7 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar General Sec vor 5, Elena Luminița Petrescu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBĂ$TI ANl.AZAROX

Nr. Z;V' /30.07.2020