Hotărârea nr. 135/2020

Hotărârea nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren dc sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”

Având în vedere:

  • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr. DD810/23.07.2020 și raportul de specialitate nr. DD807/23.07.2020 al Direcției de Dezvoltare;

  • • Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • • Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

  • • Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • • H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

  • • Ghidul Specific al Axei 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentu dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc de părăsire timpurie a sistemului; în temeiul ari. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, alin (1), ari. 140 alin.(l), art. 166, alin (2), lit. k) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă proiectul „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului

rWRi          MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f;»          CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

•/

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, învățământ obligatoriu.

Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”, în cuantum de 13,197,945.83 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 5 al Municipiului București, în valoare de 106,986.13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 261,819.18 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”.

Art. 4 -Sumele, reprezentând cheltuieli ce ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr. 130 (Luceafărul)”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Se împuternicește primarul Sectorului 5 al Municipiului București, domnul Daniel Florea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București.

Art. 7 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Direcția de Dezvoltare, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


C(/ntirasemncază

Secretar GdneFal Sect 5, Elena Ljimi^uța Pejifescu


PREȘEDINTE D,E ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV


Nr. I'tf 730.07.2020