Hotărârea nr. 134/2020

Hotărârea nr. 134/30.07.2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic

Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 58185/23.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 58186/23.07.2020;

Adresa Colegiului Tehnic Energetic nr. 2532/29.06.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 50557/29.06.2020;

H.C.L. Sector 5 nr. 247/28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București;

H.C.L. Sector 5 nr. 215/26.09.2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând cont de prevederile Legii educației naționale nr. 1/201 I, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.14, art. 139, alin. 3, lit. (g), art. 140 alin. 1, art. 166, alin. (2), lit. (1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă prelungirea, cu un an, respectiv de la 01.10.2020 până la 30.09.2021, a perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

ART. 2 Se mandatează directorul Colegiului Tehnic Energetic să semneze actul adițional la protocolului de colaborare menționat la art. 1.

ART. 3 Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și directorul Colegiului Tehnic Energetic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/ 30.07.2020