Hotărârea nr. 133/2020

Hotărârea nr. 133/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020 – 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020 - 2021

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 58727/23.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub rrr. 58728/23.07.2020;

- Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) și lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și m), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020-2021, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, din capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și directorii unităților de învățământ secundar superior de stat din sectorul 5, beneficiare ale proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

ENTRU LEGALITATE ECTORULUI 5, RESCU


CONTRASEMNEA

SECRETAR GENERAL AL

ELENA-LUMINITA Bl


Nr. & /30.07.2020

Sumar al proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă

(an școlar 2020 - 2021)

 • a) Organizatori: Instituto Cervantes din București și Primăria Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării: anul școlar 2020 - 2021;

 • c) Scopul proiectului: promovarea culturii și limbii spaniole, în contextul dezvoltării conceptelor de multiculturalitate și multilingvism, pornind de la necesitatea dezvoltării industriei lingvistice (traducere și interpretariat, tehnologii lingvistice).

 • d) Obiective-cadru specifice:

 • - învățarea/perfecționarea, de către beneficiari, a limbii spaniole generale, cu ajutorul metodelor inovative de predare-învățare;

 • - familiarizarea beneficiarilor cu elemente de cultură și civilizație spaniole și hispanoamericane;

 • - valorizarea competențelor individuale și dezvoltarea unor comportamente prosociale ale beneficiarilor;

 • - facilitarea accesului cadrelor didactice din sectorul 5 la tehnici și parcursuri metodologice inovative, specifice comunicării într-o limbă străină, prin interacțiunea cu profesori nativi de limbă spaniolă.

 • e) Beneficiarii direcți ai proiectului:

 • - 100 de elevi din segmentul de vârstă 14-18 ani, care frecventează cursurile unităților de

învățământ secundar superior de stat din sectorul 5: Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, Liceul Teoretic Ion Barbu, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez și Liceul Tehnologic Dimitrie Guști;

 • - 14 elevi de nivel gimnazial din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, Liceului

Teoretic Ștefan Odobleja, Liceului Teoretic Ion Barbu și Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu; —      14 cadre didactice din cadrul celor nouă unități de învățământ secundar superior de stat din

sectorul 5.

 • f) Principalele activități ale proiectului: Proiectul presupune organizarea unor cursuri de limbă spaniolă, structurate în trei module a câte 40 de ore fiecare. Beneficiarii direcți vor fi selectați printr-o procedură internă, discutată și avizată de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ participante în proiect, în baza unor criterii specifice, stabilite de conducerea liceelor și colegiilor. Locurile vor fi distribuite în perioada septembrie - octombrie 2020, potrivit solicitărilor fundamentate de conducerea unităților de învățământ beneficiare ale programului de învățare a limbii spaniole generale, iar cursurile se vor desfășură la sediul Institute Cervantes, din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5. In situații excepționale, cursurile și testele de competență lingvistică pot fi susținute și în format online, cu ajutorul unei platformei de videoconferințe, ca instrument auxiliar al procesului de predare - învățare - evaluare. Fiecărui beneficiar direct al proiectului i se va oferi oportunitatea de a se înscrie la examenul de obținere a diplomei de limbă spaniolă DELE, eliberată de Instituto Cervantes în numele Ministerului Educației și Formării Profesionale din Spania, în măsura în care vor dovedi că au asimilat cunoștințe corespunzătoare și au competențele necesare pentru a participa la examenul organizat de Instituto Cervantes. De asemenea, elevii și cadrele didactice care vor alcătui grupul-țintă al proiectului vor beneficia de abonament gratuit la Biblioteca Luis Rosales a Instituto Cervantes din București, pe toată durata proiectului, și vor primi, cu titlu de gratuitate, câte un manual care să acopere conținutul fiecăruia dintre cele trei module ce vor fi parcurse în anul școlar 2020 - 2021.

g) Buget estimativ general - 301.580 lei și se deduce potrivit sintezei de mai jos:

Tipul de curs

Număr de module

Numărul total de ore/modul

Nr. maxim de cursanți

Valoare/modul (lei)

Tineri (liceeni)

3

40

100

485

Copii (gimnaziști)

3

40

14

485

Cadre didactice

3

40

14

485

Valoare finală cursuri (lei): 186.240

Tip manual

Preț manual/modul la Instituto Cervantes (lei)

Nr. maxim de cursanți

Număr de module

Manualul se va alege în funcție de vârsta și nivelul de limbă spaniolă al cursanților

195

128

3

Valoare manuale (lei): 74.880

Certificare

Taxă de examen*

Nr. maxim de cursanți

Nr. sesiuni DELE

Diploma de limbă spaniolă DELE pentru elevi

315 lei

114

1

Diploma de limbă spaniolă DELE pentru adulți

325 lei

14

1

Valoare totală taxe examen DELE (lei): 40.460

Numărul cursanților care vor participa la examenul de obținere a diplomei de limbă spaniolă DELE poate fi mai mic de 128, în funcție de gradul de asimilare a cunoștințelor și competențelor necesare pentru a participa la examenul de obținere a diplomei de limbă spaniolă DELE, eliberată de Instituto Cervantes în numele Ministerului Educației și Formării Profesionale din Spania. De asemenea, valoarea taxei de examen este variabilă. Astfel, pentru nivelul Al școlar aceasta este de 210 lei/candidat, iar pentru nivelul Al - 300 lei/candidot. Pentru nivelul A2 (pentru adulți) este de 325 lei/candidat, iar pentru nivelurile A2/B1 școlar, valoarea taxei pentru susținerea examenului DELE este de 315 lei/candidat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV