Hotărârea nr. 132/2020

Hotărârea nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache, înregistrat sub nr. 58731/23.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 58732/23.07.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) și lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și m), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020, de către Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, în colaborare cu Primăria Sectorului 5.

Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache și Primăria Sectorului 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Sumele necesare realizării proiectului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache.

Art. 4 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL AL/SÎLCTORULUI 5, ELENA-LUMiNiTA PETRESCU ț—;        ___-

Nr. /30.07.2020

ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. /.^ /30.07.202Q

PROTOCOL DE COLABORARE

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, reprezentat prin domnul/doamna, în calitate de Director General, si

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de,

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

Scopul proiectului îl constituie promovarea valorilor în educație, primirea și oferirea de feedback, încurajarea motivației și acordarea de recompense elevilor și profesorilor care au performat în cadrul examenelor de evaluare națională și bacalaureat, sesiunea 2020.

Obiective specifice:

stimularea elevilor cu competențe academice înalte;

recompensarea și recunoașterea prestației elitiste a dascălilor din sectorul 5.

Sumarul proiectului: proiectul presupune organizarea unei manifestări festive. în cadrul acesteia vor fi acordate stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat, sesiunea 2020, și celor care au înregistrat nota 10 la una dintre disciplinele de concurs. Vor fi premiați de asemenea profesorii coordonatori ai elevilor de 10.

Beneficiarii direcți ai proiectului

 • A. Examenul de evaluare națională:

 • 24 de elevi cu media 10 la examenul de evaluare națională;

 • 165 de elevi care au obținui nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

 • 62 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale elevilor gimnaziști de 10.

 • B. Examenul de bacalaureat:

 • 6 elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat;

 • 110 elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

 • 37 de elevi care au obținut nota maximă la două dintre disciplinele de examen;

 • 40 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale liceenilor de 10.

Valoarea nominală a premiilor:

 • A. Examenul de evaluare națională:

 • - 4.000 lei pentru elevii care au încheiat examenul de evaluare națională cu media 10;

 • - 1.500 lei pentru fiecare disciplină de examen pentru care un elev gimnazist a obținut nota 10;

 • - 2.000 lei pentru profesorii care au coordonat unul sau mai mulți elevi de gimnaziu care au obținut nota 10 la o disciplină a examenului de evaluare națională;

 • B. Examenul de bacalaureat:

 • - 10.000 lei pentru elevii care au încheiat sesiunea de bacalaureat cu media 10;

 • - 2.000 lei pentru fiecare disciplină de examen pentru care un licean a obținut nota 10;

 • - 2.000 lei pentru profesorii care au coordonat unul sau mai mulți liceeni care au obținut nota

 • 10 la o disciplină de examen de bacalaureat;

Bugetul estimat al cheltuielilor de natură organizatorică (închiriere spațiu pentru derularea manifestării festive, sonorizare): 24.000 lei.

Art 2. Obligațiile părților:

Primăria Sectorului 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, se obligă:

 • > să sprijine logistic derularea activităților din proiect;

 • > să asigure punerea la dispoziția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache a bazei de date privind situația nominală a profesorilor și elevilor beneficiari ai proiectului;

 • > să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

 • > să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache se obligă:

 • > să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea acordării premiilor (stimulente financiare);

 • > să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea închirierii unui spațiu adecvat, precum și pentru asigurarea sonorizării în cadrul evenimentului;

 • > să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Art. 3. Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2. Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

V \\