Hotărârea nr. 131/2020

Hotărârea nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020 – 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului

Voucher educațional, în anul școlar 2020 - 2021

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache, înregistrat sub nr. 57757/22.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 57758/22.07.2020;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

 • - Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) și d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și m) precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea programului Voucher educațional de către Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021.

Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Protocolul va fi încheiat cu fiecare unitate de învățământ beneficiară a programului.

Art. 3 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5, ELENA-LUMINITA PETRESCU

Nr. Z3/ /30.07.2020

ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. /3 / /30.07.2020

PROTOCOL DE COLABORARE

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, reprezentat prin domnul/doamna, în calitate de Director General,

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de,

Și

Liceul / Colegiul / Școala Gimnazială / Grădinița Nr., cu sediul în Strada

, sector 5, București, reprezentat(ă) prin domnul/doamna, în calitate de Director, denumit(ă) în cele ce urmează Unitatea de învățământ.

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea programului Voucher educațional în cadrul Unității de învățământ.

Scopul programului Voucher educațional îl constituie ameliorarea condițiilor de educație și formare a copiilor și tinerilor din sectorul 5 și stimularea profesională a cadrelor didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5.

Obiective specifice:

 • - recompensarea și recunoașterea activității dascălilor din sectorul 5, precum și stimularea perfecționării profesionale a acestora;

 • - îmbunătățirea accesului și participării elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;

 • - prevenirea fenomenului de abandon școlar și creșterea incluziunii școlare la nivelul sectorului 5;

 • - îmbunătățirea prestației academice a elevilor de nivel mediu;

 • - dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor capabili de performanță.

Stimulentele de tip voucher vor fi acordate profesorilor și elevilor școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, exclusiv în scopul achiziționării de carte școlară.

Art. 2. Obligațiile părților:

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache se obligă:

 • > să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea achiziționării voucherelor;

 • > să predea Direcției de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, în baza unor procese-verbale de predare-primire, voucherele achiziționate, pentru distribuirea acestora, cu sprijinul directorului unității de învățământ, către beneficiarii programului;

 • > să răspundă de gestionarea voucherelor educaționale, din momentul achiziționării acestora, până în momentul predării lor către Direcția de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum și de gestionarea voucherelor rămase nedistribuite, dacă va fi cazul;

 • > să preia de la Direcția de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, documentele care atestă distribuirea voucherelor către unitățile de învățământ, respectiv către beneficiarii direcți, precum și voucherele rămase nedistribuite, dacă va fi cazul.

Primăria Sectorului 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, se obligă:

 • > să asigure punerea la dispoziția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache a bazei de date privind atât situația numerică, cât și cea nominală privind beneficiarii programului;

 • > să preia, în baza unor procese-verbale de predare-primire, de la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache voucherele educaționale;

 • > să răspundă de gestionarea voucherelor educaționale, din momentul preluării acestora de la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, până în momentul predării lor către Unitatea de învățământ, precum și de gestionarea voucherelor returnate, dacă va fi cazul;

 • > să predea, în baza unor procese-verbale de predare-primire, voucherele educaționale către unitățile de învățământ partenere;

 • > să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

 • > să predea Centrului Cultural și de Tineret Ștefan lordache documentele care atestă distribuirea voucherelor către unitățile de învățământ, respectiv către beneficiarii direcți, precum și voucherele rămase nedistribuite, dacă va fi cazul.

Unitatea de învățământ se obligă:

 • > să promoveze programul în rândul beneficiarilor direcți și indirecți ai programului (profesori, elevi și părinți/turori/reprezentanți legali ai copiilor înscriși în unitate).

 • > să centralizeze listele cu beneficiarii programului și să pună la dispoziția Direcției de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, baza de date generată;

 • > să răspundă de gestionarea voucherelor educaționale, din momentul preluării acestora de la Direcția de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, până în momentul predării lor către beneficiarii programului, precum și de gestionarea voucherelor nedistribuite, dacă va fi cazul;

 • > să distribuie voucherele educaționale către beneficiarii programului, în baza unor Procese-verbale de predare-primire;

 • > să predea Direcției de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, documentele care atestă distribuirea voucherelor către beneficiarii direcți, precum și voucherele rămase nedistribuite, dacă va fi cazul.

Art. 3. Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2. Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul programului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV