Hotărârea nr. 130/2020

Hotărârea nr. 130/30.07.2020privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 – 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat sub nr. 57845/22.07.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 57848/22.07.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 51 și art. 52, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 58, art. 105, alin. (2), lit. 1) și art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, completat și modificat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4802/31.08.2017;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (2), art. 184, lit. n) și art. 192 ale Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea și finanțarea în anul școlar 2020-2021, din bugetul local al sectorului 5, a Programului Școală după școală, desfășurat de Primăria Sectorului 5 prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, în colaborare cu Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din Sectorul 5, conform Anexei 1 și Anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. Protocolul va fi încheiat cu fiecare unitate de învățământ beneficiară a programului, în baza analizei de nevoi de la nivelul unității, a avizului ISMB și a cererilor de includere în program.

Art. 3 - Finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor de catering contractate de fiecare unitate de învățământ beneficiară și a celor aferente resursei umane implicate în program se vor face prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției școlare. Plata resurselor umane se va face conform Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind Metodologia de organizare a programului Școală după școală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura resursele financiare pentru dotarea corespunzătoare a spațiilor identificate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru implementarea în condiții optime a programului Școală după școală.

Art. 5 - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat beneficiare vor prezenta lunar, către Primăria Sectorului 5 - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, rapoarte narative și alte documente justificative, pentru asigurarea monitorizării și evaluării programului.

Art. 6 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 beneficiare ale programului Școală după școală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CTORULUI 5


CONTRASEMNEAZĂ jPENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5, ELENA-LUMIl^ITA PETRESCU

PREȘEDIN1

ALEXANDRU SE


INȚĂ, LAZAROV


Nr. /36 730.07.2020

Sumar al Programului Școală după școală

din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, an școlar 2020-2021

Context și justificare

în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 din Metodologia de organizare a programului Școală după școală (SDS), aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5349/2011, completat și modificat prin Ordinul MEN nr. 4802/31.08.2017, respectivul program este complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remediată, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant. Oferta programului este proiectată astfel încât să răspundă nevoilor tuturor elevilor și, cu prioritate, nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate.

Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, acordat dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Implementarea programului propus contribuie la reducerea sărăciei în rândul familiilor, la prevenirea abandonului școlar și a neglijării copiilor, precum și la îmbunătățirea metodelor și modelelor de lucru, la ajustarea responsabilităților și abordării procesului de educare a copilului. Din ce în ce mai multe familii se confruntă cu problema organizării programului de după orele de școală ale copilului și a asigurării unor condiții de creștere și educație decente, astfel încât susținerea de către autoritățile locale a unui astfel de program este necesară.

Programul Școală după școală (SDS) vine atât în sprijinul copiilor proveniți din familii sărace, cu risc de abandon școlar sau familial din programele de prevenire ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 sau al copiilor proveniți din familii mai puțin sărace, care depășesc pragul de încadrare în programele de prevenire, cât și în sprijinul copiilor proveniți din familii în care părinții au un statut economic bun și care vor să asigure participarea elevilor la activități educative și recreative după terminarea programului școlar obligatoriu. Astfel, programul SDS este complementar atât demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, cât și serviciilor educaționale oferite de unitățile de învățământ.

Primăria Sectorului 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, a înregistrat solicitări din partea a 14 unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, menționate în anexa 3 la prezentul raport, pentru a obține susținerea logistică și financiară a autorităților administrației publice locale în vederea implementării în bune condiții a programului SDS în anul școlar 2020-2021. Pentru o parte dintre instituțiile școlare, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a emis avizul favorabil privind organizarea programului pentru anul școlar 2020 - 2021, în timp ce alte unități se află în procedură de obținere a respectivului aviz.

Cadrul legal:

 • • H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

 • • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, completat și modificat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4802/31.08.2017;

 • • Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar;

 • • Regulamentele de ordine interioară ale unităților preuniversitar de stat din sectorul 5;

 • • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Principii care stau la baza activităților programului:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești.

Mod de organizare a programului: SDS este conceput de unitățile de învățământ sub formă de proiect în urma unei analize de nevoi, prin consultarea factorilor educaționali (elevi, reprezentanți legali ai acestora, cadre didactice, comunitate locală). în concordanță cu resursele umane, financiare și materiale existente la nivelul fiecărei instituții școlare, se stabilesc pachetele educaționale care vor fi propuse în cadrul programului, precum și criteriile de selecție a grupului-țintă de elevi. Oferta SDS este prezentată, discutată și aprobată de consiliul profesoral al școlii. Ulterior, regulamentul intern de organizare a programului, elaborat de fiecare instituție școlară, este aprobat prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ.

Scopul programului îl constituie dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație pentru elevii din școlile din sectorul 5, vizând formarea/consolidarea competențelor specifice învățământului primar/secundar, prin activități de învățare formală și non-fomială, în funcție de nevoile concrete și de particularitățile de vârstă ale beneficiarilor.

Obiective-cadru specifice programului:

 • • creșterea gradului de respectare a dreptului fundamental la educație al copilului, indiferent de condiția socială a familiei sale/a mediului de proveniență;

 • • promovarea principiului echității în educație și al accesului egal la educație;

 • • prevenirea fenomenului abandonului școlar/reducerea ratei absenteismului școlar;

 • • prevenirea/reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor;

 • • creșterea ratei de succes școlar a copiilor din grupul-țintă și a șanselor acestora de a parcurge cât mai mulți ani în sistemul de învățământ;

 • • ameliorarea performanțelor școlare ale elevilor;

 • • promovarea, în rândul copiilor, a principiilor stilului de viață sănătos cu ajutorul unui program de servire a mesei în mod regulat;

 • • asigurarea accesului copiilor din grupul-țintă la un mediu securizant înainte sau după terminarea cursurilor programului instructiv-educativ obligatoriu;

 • • stimularea părinților copiilor din grupul-țintă pentru a deveni/ a se menține activi pe piața forței de muncă;

 • • prevenirea fenomenului de abuz și neglijare a copiilor;

 • • consolidarea competențelor de management al timpului liber.

Activități specifice programului

Fiecare unitate de învățământ, în funcție de grupul-țintă, constituie pachete de activități adresate elevilor, care pot include:

 • A. Pentru învățământul primar:

activități de educație, complementare activității didactice, respectiv supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive;

activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, respectiv recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte activități specifice, activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță, activități de încurajare a lecturii independente, autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială, activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.), proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc., activități fizice și mișcare, drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea.

 • B. Pentru învățământul secundar inferior:

activități de educație, complementare activității didactice, respectiv activități de suport pentru efectuarea temelor și activități remediale;

activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, respectiv asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare, consiliere psihologică, consiliere în carieră, activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță (pregătirea pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, la concursuri sportive și artistice, pe discipline de învățământ, la concursuri cu recunoaștere internațională etc.; participarea/organizarea de festivaluri și expoziții; realizarea de publicații școlare; participarea la activități de cooperare europeană), activități de pregătire pentru viață (activități de autocunoaștere, activități care vizează dezvoltarea atitudinii active, integrarea și implicarea socială, activități pentru dezvoltarea capacității de comunicare și gândire critică, activități de promovare a unui stil de viață sănătos, activități de prevenire a comportamentelor riscante datorate consumului de alcool, tutun și droguri etc., activități fizice și mișcare, activități tematice/ateliere (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii, sport etc.), alte activități specifice.

Potrivit art. 9 din Ordinul MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitățile sunt proiectate, organizate și susținute de cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Personalul didactic auxiliar și voluntari din școală sau din instituțiile/organizațiile partenere care sunt abilități/calificați pot participa la program susținând activitățile din cadrul acestuia.

Grupul-țintă al programului:

In anul școlar 2020 - 2021, grupul-țintă al programului este reprezentat de maximum 1.745 de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, dispuși în cel mult 100 de grupe, și de maximum 15 elevi din învățământul secundar inferior (grupă experimentală constituită la solicitarea Școlii Gimnaziale George Călinescu), potrivit anexei 3 la prezentul raport. Programul SDS se va desfășură înainte sau după programul școlar obligatoriu (în funcție de orarul fiecărui nivel de studiu).

Conform prevederilor art. 10 din Ordinul MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea elevilor în SDS se face pe baza cererii scrise a părinților/tutorilor legali ai elevilor, adresată oricărei unități de învățământ care organizează acest program.

De asemenea, la înscriere, părintele/tutorele semnează cu directorul unității de învățământ un contract de parteneriat, al cărui model este prevăzut în actul normativ menționat anterior, în care sunt stipulate rolurile și responsabilitățile atât ale părinților, cât și ale școlii.

Potrivit art. 13 și art. 14 din Ordinul MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, resursele umane necesare derulării programului pot fi următoarele:

 • 1. personal de învățământ: cadre didactice din școală; cadre didactice din alte unități de învățământ, inclusiv din palate și cluburi ale copiilor și cluburi sportive școlare; cadre didactice din Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București: profesor-psiholog, consilier școlar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social; personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educație extrașcolară, laborant; mediator școlar; antrenor etc.;

 • 2. membri ai comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite domenii, personalități locale, membri ai unor organizații neguvemamentale etc.);

 • 3. reprezentanți ai partenerilor.

Toate activitățile din cadrul programului SDS se derulează fie de către cadrele didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, în situația în care activitățile sunt coordonate de personal extern școlii.

Fiecare persoană (personal didactic, nedidactic și auxiliar) are roluri și responsabilități bine precizate și stipulate în fișa postului.

Perioada implementării programului: în zilele de cursuri față în față, în conformitate cu structura anului școlar 2020 - 2021, stabilită prin Ordin al Ministrului Educației Naționale. Potrivit art. 5, alin. (1) din Ordinul MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei instituții, SDS va fi organizat pe parcursul unui număr de ore, care este prevăzut în ofertă și în regulamentul intern de organizare, dar nu mai puțin de 12 ore/săptămână.

Obligațiile și responsabilitățile în program sunt prevăzute în anexa 2 la prezentul raport, reprezentând modelul protocolului de colaborare dintre părțile implicate în implementarea proiectului: Primăria Sectorului 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și fiecare unitate de învățământ organizatoare.

Finanțarea programului

Potrivit prevederilor art. 17. din Ordinul MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea programului se poate face:

 • a) din bugetul autorităților locale;

 • b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;

 • c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;

 • d) din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate.

începând cu anul 2016, la nivelul sectorului 5, programul SDS a fost finanțat din bugetul autorităților locale.

Pentru anul școlar 2020 - 2021, din bugetul local al sectorului 5, se vor asigura fonduri necesare implementării programului, după cum urmează:

- pentru susținerea cheltuielilor de personal, în regim de plată cu ora, din Capitolul Cheltuieli materiale - titlul 10. Plata resurselor umane se va face prin bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții școlare incluse în program, în baza solicitărilor unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor Ordinului MECTS nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Fiecare unitate de învățământ beneficiară a programului încheie contracte individuale de muncă cu persoana care susține activități SDS în cadrul respectivei instituții școlare. Sumele pentru plata cu ora nu sunt din cote defalcate de T.V.A.

pentru susținerea cheltuielilor aferente hranei pentru elevi. Plata hranei (prânz și cină), asigurate în sistem de catering, se va face în limita a maximum 22 lei, T.V.A. inclus/elev/zi de școală, în baza solicitărilor unităților de învățământ. Cheltuielile vor fi susținute prin bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții școlare incluse în program, din Capitolul Cheltuieli materiale, cod 20.03.01. Achiziția serviciilor de catering se va realiza în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achizițiile publice și al Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;

pentru susținerea cheltuielilor aferente dotărilor, achiziției de materiale cu caracter funcțional și/sau de servicii vizând implementarea în condiții optime a programului. Fiecare instituție va putea solicita, în cuantum de cel mult 20.000 lei/an, prin bugetul propriu de venituri și cheltuieli, fonduri pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare pentru atingerea obiectivelor educaționale ale programului SDS.

Monitorizarea/evaluarea programului se va realiza pe următoarele paliere:

 • 1. Monitorizarea echipei pedagogice implicate în derularea SDS

La nivelul fiecărei unități care organizează SDS vor fi elaborate o serie de documente justificative:

contracte individuale de muncă, fișe de atribuții/responsabilități (documente întocmite la începutul implementării SDS);

informări privind programul de funcționare/orarul fiecărei grupe, cu evidențierea persoanei care susține activitatea în intervalul respectiv (raportare inițială);

fișă colectivă de prezență, stat de salarii, cu menționarea expresă a numărului de ore lucrate de fiecare persoană remunerată în cadrul programului (raportare lunară);

documentele aferente livrării/recepționării serviciilor de masă în sistem de catering: avize de însoțire a mărfii, declarații de conformitate emise de operatorul economic care asigură prestarea serviciilor, note de plată, centralizatoare săptămânale ale numărului de porții distribuite, procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă a produselor, note de intrare-recepție a produselor, bonuri de consum/predare, fișe de magazie (raportare lunară);

raport lunar general (informații specifice evaluării secvențiale a programului).

Personalul didactic remunerat în cadrul SDS va elabora documente după cum urmează:

planificare calendaristică, proiectarea unităților de învățare/activităților;

rapoarte individuale de activitate (cu înregistrarea zilnică a activităților susținute).

 • 2. Monitorizarea elevilor din grupul-țintă

liste de prezență/componența grupelor (hrana acordată în cadrul programului se comandă în funcție de numărul elevilor prezenți la cursuri în ziua respectivă);

fișe de progres/analize centralizate ale situației la învățătură a elevilor etc.

 • 3. Monitorizarea gradului de satisfacție a părinților, respectiv a comunității

chestionare adresate părinților și reprezentanților comunității locale (raportare la finalul semestrului școlar și/sau la finalul anului școlar);

mese rotunde, lectorate cu părinții etc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

PROTOCOL DE COLABORARE încheiat astăzi, ,

între:

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de, denumită în cele ce urmează Primăria Sectorului 5,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, autorizată să funcționeze în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 82/decembrie 2004, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de Director General, și domnul/doamna, în calitate de Director Economic, denumită în cele ce urmează D.G.A.S.P.C. Sector 5,

Unitatea de învățământ, cu sediul în strada , nr. , sector 5, București, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de Director, denumită în cele ce urmează Școala. 9

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol îl constituie sprijinul reciproc pentru implementarea, în anul școlar 2020 - 2021, a programului Școală după școală, în cadrul unității de învățământ___.

Art. 2. Obligațiile părților

D.G.A.S.P.C. Sector 5 se obligă:

 • > Să sprijine derularea activităților din programul Școală după școală (SDS), implementat în cadrul Școlii;

 • > Să desemneze un reprezentant din partea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru a oferi suport metodologic (servicii de evaluare, management de caz, monitorizare) și consiliere de specialitate în susținerea activităților de asistență socială pentru beneficiarii proiectului (cazuri sociale) care necesită acest tip de servicii.

Primăria Sectorului 5 se obligă:

 • > Să asigure condițiile necesare deschiderii creditelor bugetare aferente dotării spațiului și achitării utilităților, plății resursei umane și a contravalorii hranei calde, în cadrul programului. Plata resurselor umane se va face conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu nr. 5349/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind Metodologia de organizare a programului Școală după școală",

 • > Să monitorizeze/evalueze implementarea programului, în baza rapoartelor și a altor documente justificative elaborate de Școală;

 • > Să participe la evaluările periodice și finale ale proiectului.

Școala se obligă:

 • > Să asigure spațiul necesar desfășurării activităților programului;

 • > Să identifice și să selecteze copiii care vor beneficia de suportul educațional și material suplimentare, specifice programului Școală după școală",

 • > Să organizeze desfășurarea activităților programului;

 • > Să întocmească rapoarte și alte documente justificative în cadrul programului și să le prezinte, spre monitorizare, Primăriei Sectorului 5 - Direcției de învățământ, Tineret și Sport;

 • > Să contracteze servicii de catering pentru asigurarea hranei în cadrul programului (meniu compus din prânz și cină);

 • > Să suporte plata utilităților pentru spațiul folosit pentru implementarea programului;

 • > Să asigure materialele igienico-sanitare necesare implementării programului;

 • > Să asigure întreținerea și curățenia spațiilor, precum și asistența medicală pe perioada desfășurării activităților din cadrul SDS;

 • > Să asigure personalul didactic necesar desfășurării activităților instructiv-educative, precum și a altor activități cuprinse în program;

 • > Să monitorizeze implementarea programului, să precizeze indicatorii, criteriile și instrumentele de evaluare, să transmită Primăriei Sectorului 5 - Direcției de învățământ, Tineret și Sport, la finalul programului din anul școlar curent, rapoarte narative ale progresului făcut de elevii participanți, date referitoare la impactul proiectului asupra comunității școlare;

 • > Să monitorizeze gradul de satisfacție a părinților, respectiv a comunității prin:

 • • chestionare adresate părinților și reprezentanților comunității locale;

 • • mese rotunde, lectorate cu părinții etc.;

 • > Să participe la evaluările periodice și finale ale programului.

Art. 3. Obligații comune

 • > Părțile se angajează să acorde sprijin reciproc în desfășurarea activităților prevăzute în cadrul programului SDS;

 • > Părțile se angajează să respecte legislația în vigoare în domeniul protecției copilului și în cel al educației naționale;

 • > Părțile se angajează să respecte principiul confidențialității, al respectului demnității umane și imaginea persoanei/copilului;

 • > Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării programului.

Prezentul protocol este valabil până la data de___iunie 2021.

Orice modificare a prezentului protocol se va realiza doar cu acordul scris și expres al celor trei Părți, acesta căpătând forma unui act adițional.

Denunțarea colaborării părților se poate face numai cu acceptul acestora, în condițiile justificării pertinente a cauzelor deciziei.

Prezentul protocol a fost încheiat în trei exemplare cu caracter original, câte unul pentru fiecare Parte: Primăria Sectorului 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și unitatea de învățământ__.

PRE;

ALEXAN1


DINȚA, N LAZAROV

Estimare privind numărul de beneficiari

ai programului Școală după școală, pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Unitate de învățământ

9

Ciclul primar

Ciclul secundar inferior

Nr. maxim de grupe

Nr. maxim de elevi

Nr. maxim de grupe

Nr.

elevi

1

Școala Gimnazială nr. 2

4

80

-

-

2

Școala Gimnazială nr. 103

8

120

-

-

3

Școala Gimnazială nr. 115

5

148

-

-

4

Școala Gimnazială nr. 126

5

125

-

-

5

Școala Gimnazială nr. 127

10

177

-

-

6

Școala Gimnazială nr. 128 9

10

150

-

-

7

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu

9

120

-

-

8

Școala Gimnazială nr. 134

8

160

-

-

9

Școala Gimnazială nr. 136

4

80

-

-

10

Școala Gimnazială nr. 143

5

100

-

-

11

Școala Gimnazială nr. 144

5

75

-

-

12

Școala Gimnazială Petrache Poenaru

10

130

-

-

13

Școala Gimnazială George Călinescu

12

180

1

15

14

Școala Gimnazială nr. 188

5

100

-

-

TOTAL:

100

1745

1

15

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV