Hotărârea nr. 13/2020

Hotărârea nr. 13/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.

Având în vedere:

_ Raportul comun de specialitate al Direcției de Dezvoltare si al Direcției Economice nr. 6804/23.01.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 6808/23.01.2020;

Adresa nr. 1/23.01.2020, transmisă Direcției de Dezvoltare din cadrul Primăriei Sectorului 5 de către S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A., având ca obiect majorarea capitalului social.

- Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 273/26.11.2019 privind înființarea Societății Salubrizare Fapte5 S.A.;

în temeiul prevederilor ari. 92, art. 129, alin 3 lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social subscris și vărsat al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. cu 30.000.000 lei, de la 1.000.000 lei la 31.000.000 Ici prin majorarea numărului de acțiuni, de la 1.000 la 3 1.000, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1000 lei.

Art. 2 Se aprobă efectuarea modificărilor contabile corespunzătoare majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, atât de către S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. cât și de către Primăria Sectorului 5.

Art. 3 Adunarea Generală a Acționarilor S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. za duce la îndeplinire toate formalitățile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite, la toate instituțiile competente

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Administrația Domeniului Public Sector 5, prin direcțiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ontrasemnează,

eneral Sector 5

RISCIJ


Nr.        Z31.01.2020