Hotărârea nr. 127/2020

Hotărârea nr. 127/30.07.2020 privind organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6,

Sector 5, București


Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 60063/29.07.2020;

  • - Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul Proiecte - Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Juridică;

  • -Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 569/2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul București, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

în temeiul art. 75 alin.(l) lit.c), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(4) și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5 privind continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București.

Art.2 - Cu ocazia consultării, cetățenii sunt chemați că se pronunțe prin DA sau NU la întrebarea:

„Sunteți de acord cu continuarea proiectului, inițiat de către Primarul Sectorului 5, privind construirea de locuințe pentru tineri, maternitate, sală polivalentă, bazin olimpic de înot,

parc, un nou bulevard, care să facă legătura între Bd. Ghencea și Șos. Alexandriei, pe terenul din str. Antiaeriană, nr. 6, Sector 5, București, prin grija Primarului Sectorului 5?”

Art.3 - Se stabilește ziua de duminică, 27 septembrie 2020, ca dată a desfășurării consultării cetățenilor din Sectorul 5 privind continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /£¥■ /30.07.2020