Hotărârea nr. 125/2020

Hotărârea nr. 125/18.06.2020 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București

Având în vedere:

 • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu numărul R DD nr.47352/18.06.2020;

 • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu numărul R DD 690/18.06.2020;

 • •  Adresa Spitalului Universitar de Urgență București nr.27949/12.06.2020, transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 45397/12.06.2012;

 • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • •    în temeiul art. 129 alin. (I), alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. e) și lit. f), alin (7), alin. (8), art. 139, alin. (I), art. 140 alin.(I), art. 166 alin. (2), lit. I), lit. m), lit. o), lit. p), lit. q) și lit. t) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea unui Memorandum de înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5, domnul Daniel Florea, să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București Memorandumul de înțelegere menționat la Art. I.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prevederile prezentei hotărâri.

prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire


Qoțntrasenineză

Nr. 13 /18.06.2020SEC RETAR/G ENERA L/SECTOR 5 Elena Luminița PETRESEU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr.      /18.06.2020

MEMORANDUM

DE

ÎNȚELEGERE

9

încheiat între

Sectorul 5 al Municipiul București, si •>

Spitalul Universitar de Urgență București cu privire la stabilirea unui cadru general de cooperare instituțională, în vederea dezvoltării serviciilor publice și a extinderii facilităților medicale, în beneficiul cetățenilor Sectorului 5


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PREAMBUL

Având în vedere Strategia de Dezvoltare Locală a Sectorului 5 și ținând cont de ”Masteplanul - Spitalul Universitar de Urgență București - extindere, modernizare și dezvoltare” - Anexa 1;

ARTICOLUL 1 PĂRȚILE

SECTORUL 5 al Municipiul BUCUREȘTI, având sediul în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. Municipiul București, reprezentată prin domnul Daniel Florea, Primar, și

Spitalul Universitar de Urgență București, cu sediul în București, Strada Splaiul Independenței, Nr. 169, București, Sectorul 5, reprezentată de domnul Cătălin Cîrstoiu, Manager,

Au convenit să încheie prezentul Memorandum de înțelegere.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ARTICOLUL 2

OBIECTIVE

 • 2.1 Obiectivul general al prezentului Memorandum este stabilirea unui cadru general de cooperare instituțională, în vederea dezvoltării serviciilor publice și a extinderii facilităților medicale, în beneficiul cetățenilor Sectorului 5.

 • 2.2 Obiective specifice:

 • ■ Extinderea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor și facilităților Spitalului Universitar de Urgență București, prin implicarea ambelor părți semnatare;

 • ■ Creșterea calității serviciilor publice oferite de părțile semnatare ale prezentului Memorandum;

 • ■ Organizarea în comun de acțiuni, campanii, servicii publice și evenimente;

 • ■ Accesului facil al cetățenilor la infrastructura medicală de calitate;

 • ■ Accesarea de finanțări pentru dezvoltarea de programe și proiecte în comun;

 • ■ Participarea cu resurse (umane, tehnice, financiare etc.) pentru realizarea, în comun, de programe și proiecte.

ARTICOLUL 3 MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE

3.1 Primăria Sectorului 5 este de acord sa susțină, prin atribuțiile conferite de cadrul legislativ în vigoare, implementarea Masterplan-ului Spitalului Universitar de Urgență București, precum și alte Programe/proiecte/evenimente organizate de părțile semnatare.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

 • 3.2 Spitalul Universitar de Urgență București este de acord să promoveze, împreună cu Sectorul 5 al Municipiului București, extinderea facilităților medicale la nivelul Sectorului 5, inclusiv prin implicarea cu resurse umane, tehnice și/sau financiare.

ARTICOLUL 4 INTRAREA ÎN VIGOARE A PREZENTULUI MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

Prezentul Memorandum de înțelegere intră în vigoare la data semnării, după aprobarea:

 • -  Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București;

 • -  Spitalul Universitar de Urgență București;

ARTICOLUL 5

DURATA PREZENTULUI MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

9

Prezentul Memorandum de înțelegere se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Primăria Sectorului 5 al Municipiului București Primar, Daniel FLOREA

Spitalul Universitar de Urgență București Manager, Cătălin C


ZAIROV