Hotărârea nr. 124/2020

Hotărârea nr. 124/18.06.2020 privind completarea Anexei 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București“ a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București" a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. DT 484/17.06.2020, întocmit de Direcția Tehnică;

  • •   Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

  • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

în conformitate cu prevederile:

  • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020, privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

  • •  Art. 58, art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o) și ale art. 243 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează Anexa 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București14 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 după cum urmează:

Art.9 alin. 5 devine: “dreptul exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Unității administrativ - teritoriale a Sectorului 5 al Municipiului București acordat în baza contractului de delegare începe de la data de 01.11.2020 “

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 12 A /18.06.2020