Hotărârea nr. 122/2020

Hotărârea nr. 122/18.06.2020 privind aprobarea REGULAMENTULUI de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea REGULAMENTULUI de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al

CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ ȘTEFAN IORDACHE ” Sector 5

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2020.06.16 - 06 din data de 16.06.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activități Economice.

Luând în considerare:

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă REGULAMENTUL de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri..

Nr. 122 ZI8.06.2020

REGULAMENT

Privind stabilirea procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE

TINERET „ ȘTEFAN IORDACHE ” SECTOR 5,

TITLUL I

Organizarea și desfășurarea concursului

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director general al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ ȘTEFAN IORDACHE ” SECTOR 5 prevăzute în statul de funcții aprobat de Consiliul Local Sector 5 se face prin concurs sau examen.

 • (2) în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

Art. 2. - La concursul organizat pentru ocuparea postului poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului.

Art. 3. - Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Art. 4. - (1) Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcții se află funcția vacantă.

 • (2) Condițiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului vacant care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor și specializărilor din învățământul universitar de lungă durată și scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licență și specializărilor și programelor de studii din cadrul acestora.

Art. 5. - (1) în vederea ocupării postului vacant, structurile din cadrul instituții transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea și desfășurarea concursurilor.

 • (2) Propunerea privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:

 • a) denumirea funcției contractuale vacante sau temporar vacante;

 • b) fișa de post corespunzătoare funcției contractuale vacante sau temporar vacante întocmită și aprobată în condițiile legii;

 • c) bibliografia și, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;

 • d) propuneri privind componența comisiei de concurs, cât și a comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • e) tipul probelor de concurs: proba scrisă și interviu, după caz;

 • f) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare.

 • (3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și documente expres indicate, cu relevanță pentru funcția contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant este transmisă compartimentului de resurse umane și aprobată de conducătorul instituției publice.

 • (4) Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei.

CAPITOLUL II

Dosarul de concurs

Art. 6. - (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 • d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;

 • e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 • f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • g) curriculum vitae;

 • (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 • (3) în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 • (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CAPITOLUL III

Publicitatea concursului

Art. 7.

 • (1) Primăria Sectorului 5 are obligația să publice, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea postului vacant, anunțul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, într-un cotidian de largă circulație, precum și la sediul Primăriei Sectorului 5 pagină de internet, afișarea se face și pe această pagină, la secțiunea special creată în acest scop.

 • (2) Anunțul afișat la sediul Primăriei Sectorului 5, pe site-ul Primăriei Sectorului 5 a concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • a) numărul și nivelul postului scoase la concurs, precum și structura în cadrul cărora se află acest post, precum și denumirea postului pentru care se organizează concursul;

 • b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

 • c) condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post;

 • d) condițiile necesare ocupării postului vacant prevăzute la art. 3;

 • e) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

 • f) bibliografia și, după caz, tematica;

 • g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv datalimită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

 • (3) Informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului prezentate la alin.

 • (2) se mențin la locul de afișare și, după caz, pe pagina de internet a instituției publice până la finalizarea concursului.

 • (4) Anunțul publicat în presa scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, va conține: denumirea postului, nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora și locul de desfășurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

 • (5) Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și, după caz, tematica,

 • (6) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin (1)

CAPITOLUL IV

Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

Art. 8. - (1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentului regulament, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs.

 • (2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, cu excepția secretarului, sunt persoane cu pregătire și experiență profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.

 • (3) Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un președinte, 2 membri și un secretar.

 • (4)  Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

 • (5) Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea de membri.

 • (6) Secretarul comisiei de concurs este și secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor și este numit prin actul prevăzut la alin. (1).

 • (7) în situația în care în cadrul instituției publice nu există specialiști în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptați specialiști din afara unității.

Art. 9. - Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

 • b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Art. 10. - (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 11. - Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:

 • a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

 • b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.

Art. 12. - (1) Situațiile prevăzute la art. 10 și 11 se sesizează în scris conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare a concursului de către persoana în cauză, de oricare dintre candidați, ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării concursului.

 • (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariția oricărei situații dintre cele prevăzute la art. 10 și 11. în aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.

 • (3) în cazul constatării existenței uneia dintre situațiile prevăzute la art. 10 și 11 actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație cu o altă persoană care să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 9.

 • (4) în cazul în care oricare dintre situațiile prevăzute la art. 10 și 11 se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

 • (5) în situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.

Art. 13. - Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute la art. 12 alin. (2) se sancționează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. - în funcție de numărul și de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

CAPITOLUL V

Atribuțiile comisiei de concurs și ale comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 15. - Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;

 • b) stabilește tipul probelor de concurs: proba scrisă și interviu,

 • c) stabilește subiectele pentru proba scrisă;

 • d) stabilește planul probei;

 • e) stabilește planul interviului și realizează interviul;

 • f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;

 • g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

 • h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

Art. 16. - Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

 • b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Art. 17. - Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile;

 • b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

 • c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului;

 • d) asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

 • e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

CAPITOLUL VI

Desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător                 unei                  funcții                 contractuale

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale privind desfășurarea concursului

Art. 18. - (1) Concursul pentru ocuparea postului vacant constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • a) selecția dosarelor de înscriere;

 • b) proba scrisă;

 • c) interviul.

 • (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Art. 19. - (1) în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

 • (2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea postului vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

 • (3) După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat

de               către               toți               membrii               comisiei.

SECȚIUNEA                         a                          2-a

Selecția dosarelor de concurs, proba scrisă a concursului și interviul

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (2).

Art. 21. - (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

 • (2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

 • (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

 • (4) Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.

 • (5) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmește minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților.

 • (6) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse.

 • (7) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.

 • (8) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

 • (9) în cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiția ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

 • (11) înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerați absenți.

 • (12) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

 • (13) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

 • (14) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

 • (15) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

 • (16) în încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

 • (17) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

 • (18) Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

 • (19) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderou! special întocmit în acest sens.

Art. 22. - (1) în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 • a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;

 • b) capacitatea de analiză și sinteză;

 • c) motivația candidatului;

 • d) comportamentul în situațiile de criză;

 • e) inițiativă și creativitate.

 • a) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

 • b) exercitarea controlului decizional;

 • c) capacitatea managerială.

 • (5) Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 • (6) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 • (7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

 • (8) întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acesteia și de candidat.

SECȚIUNEA                          a                           3-a

Notarea probelor și comunicarea rezultatelor

Art. 25. - Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

 • b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Art. 26. - (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.

(2) Notarea probei scrise și a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

 • (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat, se corectează sigilate.

 • (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 • (5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

Art. 27. - (1) în situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

 • (2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.

Art. 28. - (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.

Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea "admis" ori "respins" se afișează la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin două zile lucrătoare până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații,

 • (3) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere.

Art. 29. - (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu,

 • (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, și se notează în borderoul de notare.

 • (3) Sunt declarați admiși la interviu:

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere.

Art. 30. - (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

(2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii "admis" sau "respins", prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 • (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații,

 • (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

 • (6) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a funcții se consemnează în raportul

final                                     al                                     concursului.

SECȚIUNEA a 4-a

Soluționarea contestațiilor

Art. 31. - După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Art. 32. - (1) în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

(2) în situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Art. 33. - Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația, modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situația în care:

 • a)  candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

 • b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

 • c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului;

 • d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art. 34. - (1) Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

 • a) candidatul nu îndeplinește condițiile;

 • b) punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

 • c) punctajele au fost acordate potrivit baremului.

(2) Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.

(3) Rezultatele finale se afișează la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii "admis" sau "respins".

Art. 35. - Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 36. - (1) Instituția pune la dispoziția candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu respectarea confidențialității datelor care fac referire la ceilalți candidați, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.

 • (1) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care conțin date cu caracter personal ale candidaților, potrivit legii.

 • (2) Orice candidat își poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală

redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia, în prezența            secretarului            comisiei            de            concurs.

SECȚIUNEA a 5-a

Suspendarea amânarea si reluarea concursului

Art. 37. - (1) în cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul autorității ori instituției publice în al cărei stat de funcții se găsește postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. în cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfășurarea concursului va fi suspendată.

 • (2) Suspendarea se dispune de către conducătorul autorității ori instituției publice, după o verificare prealabilă, în regim de urgență, a situației în fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în respectarea prevederilor legale.

 • (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.

 • (4) în situația în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.

Art. 38. - (1) în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului:

 • a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

 • b) se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

(2) în situația constatării necesității amânării concursului, autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului are obligația:

 • a) anunțării, prin aceleași mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfășurarea concursului;

 • b) informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Art. 39. - (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date.

(2) în situația în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 37, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin. (1).

SECȚIUNEA a 6-a

Prezentarea la post

Art. 40. - (1) Candidații declarați admiși la concursul de ocupare sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

(3) în cazul admiterii la concursul pentru ocuparea postului, contractul de muncă nu se încheie pe perioada absenței titularului postului.

 • (4) în cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) și în lipsa unei înștiințări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

SECȚIUNEA a 7-a

Numirea in funcția de DIRECTOR GENERAL al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ ȘTEFAN IORDACHE,, SECTOR 5, instituție publica in subordinea Consiliului Local Sector 5, se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de Consiliul Local Sector 5, asa cum au fost menționate mai sus, propunerea Primarului, in condițiile legii si in urma promovării si obținerii rezultatelor de promovabilitate, asa cum sunt ele prevăzute in Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare. Numirea in funcția contractuala de conducere de director general al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ ȘTEFAN IORDACHE,, SECTOR 5, prin dispoziția primarului avand anexa contractul individual de munca care va fi semnat de Primar si de candidatul admis in funtia de director general, Legii nr. 53 / 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare si Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

SECȚIUNEA a 8-a

Dispoziții Finale

Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului de conducere vacant de director general al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ ȘTEFAN IORDACHE,, SECTOR 5, instituție publica in subordinea Consiliului Local Sector 5, se face potrivit prevederilor Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, cu ale cărei dispoziții, atunci când se impune, prevederile prezentei se completează.