Hotărârea nr. 120/2020

Hotărârea nr. 120/18.06.2020 privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 46529/16.06.2020 al Direcției de Dezvoltare;

Referatul de aprobare nr. 46528/16.06.2020 al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

„Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea Asociației Grupului de Acțiune Locală ”împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației,

Adresa nr.839/15.06.2020 emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 46524/16.06.2020.

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă finanțarea cu 12.000.000 lei a tuturor programelor/activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”, printre care si Programul de îmbunătățire a condițiilor de locuit - zona Zăbrăuțiului, Programul de refacere a parcurilor - Parcul Disney si Parcul Livezilor împreună cu terenul de fotbal din parc și a Programului socio-educațional (continuarea activităților realizate prin Centrul Curaj și extinderea programelor aflate în desfășurare în alte unități de învățământ).

Art. 2. - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENER


GENE]

-LUMI


ELENA-LUMI


ENTRU LEGALITAT] AL SECTORULUI 5

IA PETP®SCU


ENTRU LEGALITATE AL SECTORULUI 5, IA PETP®SCUPREȘ]                  rĂ,


Nr. U/Q /18.06.2020