Hotărârea nr. 119/2020

Hotărârea nr. 119/18.06.2020 privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a beneficiilor sociale de la bugetul local al Sectorului 5.

HOTĂRÂRE privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a unor servicii și beneficii sociale de la bugetul local al Sectorului 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la inițierea unor proiecte sociale de acordare a unor servicii și beneficii sociale de la bugetul local al Sectorului 5;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 11945/12.06.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile din Legea asistenței sociale nr.292/2011 coroborate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art.129 alin.(7) lit.b), art.139, alin.(l), art.140 alin.(l), art.166, alin.(2) lit.p) și art.243, alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba inițierea unor proiecte sociale de acordare a unor servicii și beneficii sociale de la bugetul local al Sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizârii și excluziunii sociale, precum și ca măsură destinată asigurării și garantării exercitării de către persoanele/familiile aflate în situație de vulnerabilitate socială a drepturilor și libertăților fundamentale, după cum urmează:

 • •  Proiectul social de acordare a unor servicii și beneficii sociale pentru familiile monoparentale, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia;

 • • Proiectul social de acordare a unor servicii și beneficii sociale pentru mamele care au în întreținere cel puțin 3 copii, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia;

 • • Proiectul social de acordare a unui premiu pentru 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este instituția din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 care va pune în aplicare aceste proiecte sociale, în limita fondurilor existente la bugetul local, cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidența Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr...11.3....../J&202O

METODOLOGIE DE LUCRU

privind acordarea unor servicii și beneficii sociale pentru familiile monoparentale

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care familiile monoparentale, rezidente pe raza Sectorului 5, pot beneficia lunar de servicii și beneficii sociale, în cuantum total de 1.500 lei, costurile integrale fiind suportate din bugetul local al Sectorului 5.

 • I. Cadrul legal general

 • ♦ Legea asistenței sociale nr.292/2011;

 • ♦ Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

 • ♦ OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • ♦ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate;

 • ♦ domiciliul sau reședința stabilit(ă) pe raza Sectorului 5;

Serviciile și beneficiile sociale se acordă familiilor monoparentale care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5.

 • ♦ persoana care solicită acordarea serviciilor și beneficiilor sociale să fie reprezentanta unei familii monoparentale, respectiv să aibă în întreținerea exclusivă unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 18 ani, care să locuiască împreună cu aceasta;

 • ♦ venitul net mediu lunar pe membru de familie să nu depășească plafonul de 1.000 de lei (dublul indicatorului social de referință la care se raportează acordarea tuturor beneficiilor sociale de la bugetul de stat).

Criteriile menționate anterior sunt cumulative.

 • IV. Stabilirea/respingerea dreptului la ajutor financiar

Admiterea în proiectul social de acordare a unor servicii și beneficii sociale pentru familiile monoparentale are la bază cererea titularului depusă la sediul DGASPC Sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de documente justificative, referitoare la componența familiei și veniturile realizate.

La momentul depunerii cererii actele de identitate al membrilor familiei trebuie să fie valabile.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea.

Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile lucrătoare, acesta reprezentând intervalul de timp cuprins între data depunerii cererii și data întocmirii referatului pentru propunerea de aprobare sau respingere.

Stabilirea dreptului la servicii și beneficii sociale se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a unor servicii și beneficii sociale următoarele:

 • • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • • refuzul a de prezenta documentele justificative.

în situațiile menționate anterior, se va propune emiterea unei dispoziții de respingere a dreptului la servicii și beneficii sociale. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

în situația în care dreptul a fost acordat în mod necuvenit, se va propune emiterea unei dispoziții de recuperare a sumelor, în condițiile legii. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

 • V. Acordarea efectivă a serviciilor și beneficiilor sociale familiilor monoparentale

Serviciile și beneficiile sociale pentru familiile monoparentale se vor acorda în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Beneficiul social va fi acordat în numerar la casieria DGASPC Sector 5 sau prin virament bancar, într-un cont indicat de solicitant.


Contrmnează, Secretar General al Sectorului 5 Elena L


Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr...Zfâ....././L.9£..2O2O

METODOLOGIE DE LUCRU

privind acordarea unor servicii și beneficii sociale pentru mamele care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până la 18 ani

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care mamele care au în întreținere cel puțin 3 copii, rezidente pe raza Sectorului 5, pot beneficia de servicii și beneficii sociale, lunar, în cuantum de maxim 1.500 lei, costurile integrale fiind suportate din bugetul local al Sectorului 5.

I. Cadrul legal general

 • ♦ Legea asistenței sociale nr.292/2011;

 • ♦ Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • ♦ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • III. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

 • ♦ domiciliul sau reședința stabilit(ă) pe raza Sectorului 5;

Serviciile și beneficiile sociale se acordă mamelor care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până la 18 ani și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5.

 • ♦ persoana care solicită acordarea serviciilor și beneficiilor sociale să fie reprezentanta unei familii care să aibă în întreținere cel puțin 3 copii în vârstă de până la 18 ani, care să locuiască împreună cu aceasta;

 • ♦ venitul net mediu lunar pe membru de familie să nu depășească plafonul de 1.000 de lei (dublul indicatorului social de referință la care se raportează acordarea tuturor beneficiilor sociale de la bugetul de stat).

Criteriile menționate anterior sunt cumulative.

 • IV. Stabilirea/respingerea dreptului la servicii și beneficii sociale

Admiterea în proiectul social de acordare a unor servicii și beneficii sociale pentru mamele care au în întreținere cel puțin 3 copii are la bază cererea titularei depusă la sediul DGASPC Sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de documente justificative, referitoare la componența familiei și veniturile realizate.

La momentul depunerii cererii actele de identitate al membrilor familiei trebuie să fie valabile.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea.

Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile lucrătoare, acesta reprezentând intervalul de timp cuprins între data depunerii cererii și data întocmirii referatului pentru propunerea de aprobare sau respingere.

Stabilirea dreptului la servicii și beneficii sociale se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a serviciilor și beneficiilor sociale următoarele:

 • • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • • refuzul a de prezenta documentele justificative.

în situațiile menționate anterior, se va propune emiterea unei dispoziții de respingere a dreptului la servicii și beneficii sociale. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

în situația în care dreptul a fost acordat în mod necuvenit, se va propune emiterea unei dispoziții de recuperare a sumelor, în condițiile legii. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

 • V. Acordarea efectivă a serviciilor și beneficiilor sociale pentru mamele care au în întreținere cel puțin 3 copii în vârstă de până la 18 ani

Serviciile și beneficiile sociale pentru mamele care au în întreținere cel puțin 3 copii în vârstă de până la 18 ani se va acorda în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Beneficiile sociale vor fi acordate în numerar la casieria DGASPC Sector 5 sau prin virament bancar, într-un cont indicat de solicitant.


mnează,


al Sectorului 5

SCU

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr..../..\7..../ 18.06.2020

METODOLOGIE DE LUCRU privind acordarea beneficiului social cuplurilor care au împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5, care au împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă, li se poate acorda un beneficiu social în cuantum de 2.000 lei, costurile integrale fiind suportate din bugetul local al Sectorului 5.

 • I. Cadrul legal general

 • • Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

 • • OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • II. Definiții

In sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

 • • “Beneficiu social” - suma în cuantum de 2.000 de lei, acordată din bugetul local al Sectorului 5 cuplului care a împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă

 • • “Titular al beneficiului social” - persoana din cuplul care a împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă (soțul sau soția) care este titulară a cererii de acordare a beneficiului social și care poate realiza exercițiul administrativ al dreptului (primirea sumei de 2.000 de lei);

 • • “Beneficiar” - cuplul căruia i se acordă de la bugetul local al Sectorului 5 beneficiul social în cuantum de 2.000 de lei;

 • • “Cuplul care a împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă” - soțul și soția, aflați în viață, care la data depunerii solicitării au împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • III. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

 • • durata căsătoriei;

La data depunerii solicitării, cuplul a împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Solicitarea se poate depune în termen de 1 an de zile de la data împlinirii a 25 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • • domiciliul sau reședința stabi lit(a) în mod legal pe raza Sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă cuplurilor în care cel puțin unul dintre soți are domiciliul/reședința stabilit(ă) în mod legal la o adresă situată în Sectorul 5.

Persoanelor care deși locuiesc pe raza Sectorului 5, nu au înscris în actul de identitate un domiciliu de pe raza Sectorului 5, nu li se poate acorda beneficiul social.

 • • excluderea multiplei participări;

Aceluiași cuplu nu i se poate acorda beneficiul social de mai multe ori, pentru aceeași aniversare.

Criteriile menționate anterior sunt cumulative.

 • IV. Stabilirea/respingerea dreptului la beneficii sociale

Admiterea în proiectul social de acordare a beneficiului social cuplurilor care au împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă are la bază cererea titularului depusă la sediul DGASPC Sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de următoarele documente:

 • • xerocopii ale actelor de identitate ale ambilor soți (C.I. sau B.I.), certificate pentru conformitatea cu originalul de deponent;

La momentul depunerii cererii ambele acte de identitate trebuie să fie valabile.

 • • xerocopie a certificatului de căsătorie, certificată pentru conformitatea cu originalul de deponent;

In cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate, se va prezenta și traducerea legalizată a certificatului de căsătorie.

 • • nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • • declarația pe propria răspundere referitoare la faptul că familia locuiește efectiv pe raza Sectorului 5;

 • • extras de cont bancar, pe numele titularului cererii, în cazul în care se solicita acordarea beneficiului social prin transfer bancar.

La depunerea cererii, actele de identitate ale soților, precum și certificatul de căsătorie se vor prezenta și în original.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea.

Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile lucrătoare, acesta reprezentând intervalul de timp cuprins între data depunerii cererii și data întocmirii referatului pentru propunerea de aprobare sau respingere.

Stabilirea dreptului la beneficiul social se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a beneficiului social următoarele:

 • • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • • refuzul a de prezenta documentele justificative.

In situațiile menționate anterior, se va propune emiterea unei dispoziții de respingere a dreptului la beneficiul social acordat cuplurilor au împlinit 25 de ani de căsătorie neîntreruptă. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

In situația în care dreptul a fost acordat în mod necuvenit, se va propune emiterea unei dispoziții de recuperare a sumei de 2.000 de lei, în condițiile legii. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

 • V. Acordarea efectivă a beneficiului social

Beneficiul social pentru împlinirea a 25 de ani de căsătorie neîntreruptă se va acorda în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Beneficiul social va fi acordat în numerar la casieria DGASPC Sector 5 sau prin virament bancar, într-un cont indicat de solicitant.

In cazul în care în intervalul de timp de la data depunerii cererii și până la acordarea efectivă a beneficiului au intervenit modificări în componența familiei (decesul celui care nu era titularul cererii), titularul poate ridica beneficiul social de la casieria DGASPC Sector 5, dacă la data emiterii Dispoziției Primarului 5 de acordare a prestației financiare erau întrunite toate condițiile de eligibilitate.

în cazul în care titularul cererii a decedat, celălalt soț poate ridica beneficiul social, dacă decesul a survenit după emiterea actului administrativ de acordare a prestației financiare (Dispoziția Primarului Sectorului 5).

Dacă în intervalul de timp de la data depunerii cererii și până la acordarea efectivă a beneficiului au intervenit modificări cu privire la domiciliul unuia sau ambilor soți, prestația financiară poate fi ridicată de la casieria instituției dacă la data emiterii Dispoziției Primarului 5 de acordare a beneficiului social erau întrunite toate condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta metodologie.


ȘEDINȚA, AN LAZAROV