Hotărârea nr. 118/2020

Hotărârea nr. 118/18.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la modificarea și completarea Anexei nr.l la H.C.L. Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 11942/ 12.06. 2020;

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile din Legea asistenței sociale nr.292/2011 coroborate cu prevederile art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile art.58, art.59, art.60, art.61 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit.b, art. 139, alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166, alin.(2) lit. p și art.243, alin.(l) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5, după cum urmează:

La finalul capitolului VI al Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgența de la bugetul local al Sectorului 5, respectiv „Obligațiile solicitanților/beneficiarilor”, se introduce un nou aliniat, cu următorul conținut: „Pe perioada stării de urgență, stării de alertă, precum și în perioadele ulterioare acestora, în contextul crizei de sănătate publică și/sau economică, se poate suspenda aplicarea uneia sau a mai multor obligații ale solicitanților/beneficiarilor de ajutor de urgență, în baza Dispoziției emisă de Primarul Sectorului 5”.

La capitolul VIII al Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5, respectiv „Planul de acțiuni/lucrări de interes local”, sintagma „Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A./DGASPC Sector 5” referitoare la locul desfășurării orelor de muncă în folosul comunității locale se înlocuiește cu sintagma: „Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., S.C. Infrastructură DF5 S.A., S.C. Salubrizare Fapte5 S.A. și DGASPC Sector 5”.

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.51/2019, rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistența Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


seu
Nr. ? /18.06.2020