Hotărârea nr. 117/2020

Hotărârea nr. 117/18.06.2020 privind modificarea punctului 3 al anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea punctului 3 al anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice,beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la modificarea punctului 3 din anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de D.G.A.S.P.C. Sector 5, înregistrat sub nr. 11943/ 12.06.2020;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte activități economice, respectiv al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu cele ale art.10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale H.G.R. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, Anexa 4 - Servicii sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;

Dată fiind Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul DGASPC Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu;

Prin raportare la prevederile art.58, art.59, art. 61 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.129, alin.(7), lit.b, art.139, alin.(l), art. 140 alin.l, art.166, alin.(2), lit.p și art.243, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 3 al Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 15/28.02.2017 "cuantumul contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu” rezidente pe raza Sectorului 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hot rarii Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017 rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridica și Direcția Generală de Asistență Sociala și Proiecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Nr. //^ /18.06.2020ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. /18.06.2020

Cuantumul contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu

Grad de dependență IA, IB, IC

Grad de dependență IIA, IIB, IIC

Grad de dependență iha, iiib

Nr. crt.

Nivelul venitului net al persoanei vârstnice (lei)

Procent din costul integral al serviciilor (%)

Valoarea contribuției (lei)

Valoarea contribuției (lei)

Valoarea contribuției (lei)

1

0 - 704

0%

0

0

0

2

705 - 1.205

5%

130

97,5

65

3

1.206 - 1.706

10%

260

195

130

4

1.707 - 2.207

15%

390

292,5

195

5

2.208 - 2.708

20%

520

390

260

6

Peste 2.709

25%

650

487,5

325

Costul lunar al serviciilor

2.600

1.950

1.300

Costul integral al serviciilor, conform Standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice -Anexa 4 din H.G.R. nr.426/2020

31.200

23.400

15.600