Hotărârea nr. 115/2020

Hotărârea nr. 115/18.06.2020 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. DATJ 38/11.06.2020 întocmit de Serviciul Evidentă Acte Administrative-Directia de Asistentă Tehnică si 1                                                                                                    9                                                »                                         ț

Juridică precum și Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. 44725/ 11.06.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei de Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de propunerile domnilor consilieri Ploscaru George Alexandru , Gheorghe Ștefan, Geamănă Dragoș și Bîrsan Mihai precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18.06.2020;

In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se alege domnul Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu data de 26.06.2020.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. //5' /18.06.2020ZAiROV


ASEMNEAZĂ,

ALS TOR 5 TA PEÎTRES