Hotărârea nr. 114/2020

Hotărârea nr. 114/18.06.2020 privind aprobarea proiectului “Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat sub nr. R DD 682/12.06.2020;

  • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 45585/12.06.2020;

  • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

  • •  Adresa nr. R46386/05.12.2019 a Fundației Amfiteatru;

  • •  Ghidul apelului de proiecte n r. 1 “Creșterea Incluziunii Și Abilitarea Romilor”, Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), lit. c) și lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. m) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul ”Avdives, khetar” depus în cadrul apelului de proiecte nr.l “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”

Art.2 - Se aprobă cofmanțarea proiectului, precum și alte categorii de chetuieli considerate neeligibile, dar necesare pentru implementarea proiectului “Avdives, khetar”.

Art. 3 - Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului “Avdives, khetar”.

Art. 4 - Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5, să semneze, în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București, contractul de finanțare, cererea de finanțare precum și orice alt document necesar în vederea depunerii și implementării proiectului “Avdives, khetar”.

Art. 5 - Primarul Sectorului prevederile prezentei hotărâri.


5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire


CONTRASEMNEAZ

SECRETAR GENPRE;

ALEXAN1


1 *

)IN^ DE ȘEDINȚĂ,

ENTRU LEGALITATE L AI^SECTORULUI 5, TRESCU


HTAN LAZAROV