Hotărârea nr. 113/2020

Hotărârea nr. 113/18.06.2020 privind aprobarea Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza Sectorului 5

Având în vedere:

 • - Raportul comun de specialitate, înregistrat cu nr. 45604 / 12.06.2020;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu nr. 45605 / 12.06.2020;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în temeiul art. 129 alin. (I), alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. e) și lit. f), alin (7), alin. (8), ari. 139, alin. (I), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2), lit. I), lit. m), lit. o), lit. p), lit. q) și lit. t) și art. 243 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul comun pentru cooperarea în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza Sectorului 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sumele necesare pentru implementarea Programului prevăzut la Art. I vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 5, precum și din alte surse legal constituite.

Art. 3. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”, Complexul


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Multifuncțional Sfântul Andrei, Administrația Piețelor Sector 5, Societatea Economat Sector 5 S.R.L., Societatea Administrare Edilitară și Salubrizare S.A., Societatea Salubrizare Fapte 5 S.A., Societatea Infrastructură DF 5 S.A. și Grupul de Acțiune Locală "împreună Dezvoltăm Sectorul 5" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. //3 /18.06.2020

Anexa la H.C.L. Sector 5 Nr. //3 /18.06.2020

Program comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza Sectorului 5

 • I.  Obiectiv general

Obiectivul general al Programului este punerea în comun a eforturilor Primăriei Sectorului 5, a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Sector 5, a societăților comerciale la care Sectorul 5 este acționar majoritar sau asociat unic, a organizațiilor non-guvernamentale în cadrul cărora Sectorul 5 este membru, precum și a altor entități juridice, în vederea dezvoltării de proiecte în domenii de interes public local, pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor sectorului 5.

 • II. Participanți la Program

 • a.  Primăria Sectorului 5;

 • b. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • c. Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5;

 • d. Centrul Cultural si de Tineret ”Stefan lordache”;

 • e. Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei;

 • f.  Administrația Piețelor Sector 5;

 • g. Societatea Economat Sector 5 S.R.L.;

 • h. Societatea Administrare Edilitară si Salubrizare S.A.;

 • i.  Societatea Salubrizare Fapte 5 S.A.;

 • j.  Societatea Infrastructură DF 5 S.A.;

 • k. Grupul de Acțiune Locală "împreună Dezvoltăm Sectorul 5”;

 • l.  Orice alte entități juridice interesate în participarea la prezentul Program comun de acțiuni.

 • III. Domenii de aplicare

Instituțiile participante în prezentul Program pot coopera în vederea dezvoltării de proiecte în următoarele domeni:

 • a.  Educație;

 • b. Cultură;

 • c.  Protecția si refacerea mediului;

 • d. Siguranța cetățeanului;

 • e.  Dezvoltarea infrastructurii;

 • f.  Servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri vulnerabile;

 • g. Sănătate și asistență medicală;

 • h. Tineret și sport;

 • i.  Administrarea eficientă domeniului public și privat;

 • j.  Digitalizarea serviciilor publice;

 • k.  Situații de urgență;

 • l.  Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și zonelor de agrement;

 • m. Dezvoltare urbană;

 • n. Dezvoltarea de servicii comunitare;

 • o. Activități de administrație social-comunitară;

 • p. Dezvoltarea infrastructurii sociale;

 • q.  Sprijinirea cultelor religioase;

 • r.  Cooperarea pentru elaborarea de analize și strategii de dezvoltare locală.

 • IV. Durata Programului

Prezentul program are o durată de 5 ani de la data adoptării în Consiliul Local al Sectorului 5.

 • V.   Drepturile și obligațiile părților participante

 • a.  Instituțiile participante la Program colaborează, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuțiilor stabilite de Regulamentele de Organizare și Funcționare, precum și a proiectelor aprobate de autoritatea publică deliberativă în vederea realizării în comun de proiecte de interes public, în domeniile reglementate la Cap. III.

 • b.  Instituțiile participante la Program pot coopera, împreună, sau în structuri de minim două entități, în vederea implementării de proiecte specifice.

 • c.  Instituțiile participante la Program pot coopta în implementarea proiectelor voluntari și studenți, în cadrul stagiilor de practică.

 • d. Fiecare instituție participantă la Program are obligația de a-și aduce aportul operațional, financiar și/sau tehnic, în vederea implementării de proiecte în comun.

 • e.  Fiecare instituție participantă are obligația de a promova proiectele dezvoltate în cadrul Prezentului Program;

 • VI. Metodologie de implementare

Pentru implementarea prezentului Program, părțile participante vor încheia, împreună sau în structuri de minimum 2 entități, Protocoale de colaborare, având ca obiect dezvoltarea de proiecte punctuale.

Protocoalele de colaborare, vor conține, cel puțin, următoarele elemente:

 • a.  Necesitatea și oportunitatea proiectului;

 • b. Părțile semnatare;

 • c.  Obiectivul proiectului;

 • d. Durata de implementare a proiectului;

 • e.  Valoarea estimativă a proiectului;

 • f.  Aportul fiecărei instituții în cadrul proiectului;

 • g.  Drepturile și obligațiile părților;

 • h. Clauze privind forța majoră;

 • i.  Sustenabilitatea proiectului;

 • j.   Litigii;

 • k. Clauze privind încetarea protocolului;

 • VII.  Finanțarea programului

Programul este finanțat de la bugetul local al Sectorului 5, prin bugetele alocate instituțiilor participante, precum și din alte surse legal constituite.

 • VIII. Promovarea Programului

Proiectele de interes public realizate în cadrul prezentului Program vor fi aduse la cunoștința cetățenilor Sectorului 5, prin campanii de informare și conștientizare, pentru a atinge cât mai eficent obiectivul Programului și pentru a încuraja implicarea cetățenilor în dezvoltarea de noi proiecte.