Hotărârea nr. 111/2020

Hotărârea nr. 111/18.06.2020 privind completarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE


privind completarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea

Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Având în vedere

 • •  Adresa nr. 45 150/12.06.2020, întocmită de SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A prin care se solicita completarea operațiunilor efectuate de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., prevăzute în Caietul de sarcini (anexa 3 la H.C.L. Sector 5 nr. 27/2020), pentru desfășurarea activităților delegate prin Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local -serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, Raportul de Specialitate nr. S1ADP 88/12.06.2020 precum și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 45607/12.06.2020.

 • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

In conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • •   O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local.

 • •   Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local.

 • •   Art. 58 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), 166 alin. (2) lit. i) si ari. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se completează Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020, respectiv Cap. 3 din Caietul de Sarcini și anume Pcl. II — Lucrări de reparații curente, drumuri județene, descrierea prețurilor pentru Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Celelalte prevederi ale I lotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020, rămân neschimbate.


ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 nr. /// /18.06.2024)

ROMÂNIA BUCUREȘTI SECTOR 5

CAIET DE SARCINI

al serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislației in vigoare si stabilește condițiile de desfășurare ale activitatilor specifice Serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a documentației aferente delegării gestiunii serviciului public, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice minime necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

 • (2)  Prezentul caiet de sarcini a fast elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de delegare de gestiune a Serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 a! Municipiului București.

 • (3) Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatilorde realizare a delegării de gestiune a Serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 a! Municipiului București si se aproba prin Hotararea Consiliului Loca! Sector 5.

 • (4)  Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemul de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • (5)  Specificațiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare si de calcul, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si inlretinere, precum si la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de delegare de gestiune a activitatilor de inlretinere si reparare a străzilor , trotuarelor si parcărilor, inclusiv inclusiv echiparea acestora cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • (6) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la proiecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si proiecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciului de iluminat public.

Cap. l.DATE GENERALE

 • 1. Condiții tehnice- descrierea rețelei de străzi care fac obiectul prestației

1.1 Date tehnice privind rețeaua de străzi

în scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice execută periodic lucrări și servicii de întreținere și reparații a drumurilor, trotuarelor și aleilor. Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit pentru străzile din sectorul 5, cu un număr de 984 străzi și lungimea totala a străzilor este de 293,46 km, prezentate ca dimensiuni și poziție in Anexa nr. 1.

In Anexa nr. I sunt enumerate străzile, pentru fiecare stradă fiind specificate: TIP, STRADA, lungime, CAROSABIL, "Supr Totala", LUNGIME KM, TIP ÎMBRĂCĂMINTE și OBSERVAȚII.

Cap. 2. PREVEDERI GENERALE

Lucrările de întreținere și reparații a drumurilor se vor efectua conform prevederilor „Normativul pentru întreținerea și repararea străzilor (C270-1991 )”,a „Normativului privind lucrările de întreținere si reparare a drumurilor publice” indicativ AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, în vigoare în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare.

Obligațiile Executantului

 • - Contractantul va avea în sarcină întreținerea și repararea străzilor Anexa nr. 1, pe timp de vară în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor și reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului.

 • - Tipurile de lucrări vor fi alese în funcție de tipul și starea îmbrăcăminții, și vor fi programate de beneficiarul lucrării pe toate drumurile din zona respectivă. Nu vor fi acceptate obiecții din partea operatorului, de a nu se executa anumite tipuri de lucrări pe anumite drumuri, dacă acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilității.

 • - In cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor ce se impun în consecință.

 • - Având în vedere densitatea rețelelor de gospodărie subterană existente în zonă, în cazul execuției unor lucrări de mare amploare, executantul și beneficiarul lucrărilor vor începe lucrările numai după convocarea la fața locului a delegaților deținătorilor, pentru determinarea poziției exacte în plan și adâncime, încheindu-se procese verbale și evitându-se astfel deteriorarea acestor rețele pe timpul execuției.

 • - Executantul are obligația de a executa lucrările de balastare în aceeași zi în care a efectuat operația de decopertare a a îmbrăcăminții existente.

 • - Odată cu executarea lucrărilor, se vor căuta soluții de menținere a circulației, fără închiderea acesteia sau instituirea de restricții pe termene îndelungate.

 • - Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și deteminărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • - Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instrucțiunilor comune elaborate de Ministerul de interne și Ministerul Transporturilor, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

 • - La organizarea execuției lucrărilor rutiere se va ține cont de necesitatea asigurării în permanență a circulației autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliție).

Materialele rezultate din decapări vor 1! evacuate din zona de lucru.

Legislație, Stadarde de referință- Standarde de referință

Legea nr. 10/1995

STAS 2914-84

STAS 6400-84

generale

STAS 9095-90

SR 662/2002

SR 667/2001

privind calitatea în construcții

Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale

Lucrări de drumuri. Straturi de bază cât și de fundații.Condiții tehnice

Pavaje din piatră brută sau bolovani

Lucrări de drumuri.Agregate naturale de balastieră.

Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiții tehnice generale de calitate.

STAS 539-79

STAS 4606-80

Filer de calcar,fi Ier de cretă și filer de var stins în pulbere.

Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți      minerali.

Metoda de încercare.

STAS 8849-83

STAS 730-89

Lucrări de drumuri. Rugozitatea suprafețelor. Metode de măsurare.

Agregate naturale, pentru lucrările de căi ferate și drumuri. Metoda de încercare.

C 56-85

Normativ pentru verificarea calității și recepției lucrărilor de construcții și instalații aferente.

Orice alt act în vigoare ce reglementează aceste categorii de lucrări, inclusiv legislația care reglementează condițiile de muncă și de protecție a muncii .

Cap. 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

ACTIVITATILE SPECIFICE SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE SI REPARARE SE DESAFASOARA PE STRĂZILE PREZENATE IN ANEXA 1.

Lucrări de întreținere (L.I.)

1. Lucrările de intretinere curenta pe timp de vara se clasifica astfel:

 • (a) Lucrări privind caile circulabile;

 • (b) Lucrări privind parcari si trotuaare;

 • 1. a. întreținerea cailor circulabile

La întreținerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere modeme, se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la irnbracamintile rutiere moderne".

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

 • (1) Repararea degradărilor din inghet-dezghet (burdușiți izolate) pentru imbunatatirea condițiilor de circulație

 • (2) întreținerea pavajelor din piatra comportând decolmatarea rosturilor si refacerea locala a biturnarii acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate, etc.;

 • (3) Intretinerea imbracamintilor din beton de ciment constând din: desfundarea, curățirea si col-matarea rosturilor, a fisurilor si a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

 • (4) Intretinerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonari, colmata-rea crăpăturilor, inlaturarea denivelărilor locale, etc.;

 • (5) Curatirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

 • (6) Intretinerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si astuparea gropilor si a făgașelor;

 • (7) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau tara adaus de materiale pietroase;

 • (8) Aprovizionarea si astcrnerea de nisip sau balast la străzi din pamant;

 • (9) întreținerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de străzi ;

 • (10) întreținerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotărilor aferente acestora, a benzilor de staționare, etc. in funcție de tipul imbracamintilor si tipul defecțiunilor;

 • (11) Repararea imbracamintii si a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub străzi, al racordurilor si branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare si in cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va tine cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legătură intre structura existenta si cea noua;

 • (12) întreținerea trotuarelor si a pistelor de cicliști, pentru eliminarea defecțiunilor imbracamintii modernizate (imbracarninte bituminoasa, beton de ciment) după caz, prin plombări, badijo-nari, colmatarea rosturilor si crăpăturilor, etc.;

 • (13) întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști cu imbracaminti semipermanente sau provizorii ( pietruiri, balastari) corespunzător categoriei de defecțiuni;

 • (14) întreținerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna funcționare;

 • (15) întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, curățirea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea grătarelor rupte, cap ace, cămine, etc.;

 • (16) întreținerea rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor , decolmatarca lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, etc.

 • (17) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor străzilor;

 • (18) întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, precum si a lucrărilor de sistematizare pe verticala din zona drumurilor;

 • (19) întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare, etc.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTA A STRĂZILOR

întreținerea pârtii carosabile, speeifiea tipului de imbracarninte ( strat de rulare ) cuprinde :

 • • intretinerea imbracamintii asfaltice:

 • 1. PREȚUL 1- Lucrări de intretinerea suprafețelor de gradate Ia imbracaminti asfaltiee BA 16 plombări gropi ( m2) ( pentru adaneimea de 4 em)

 • 2. PREȚUL 2- Lucrări de inlaturarea denivelărilor si făgașelor (numai frezare) (m2);

 • 3. PREȚUL 3- Lucrări de inlaturarea denivelărilor si făgașelor (frezare +astemere ) ( m2);

 • 4. PREȚUL 4- Lucrări de eolmatarea crăpăturilor si fisurilor eu mastic (m);

 • 5. PREȚUL 5- Lucrări de badijonarea suprafețelor poroase (m2);

 • 6. PREȚUL 6- Lucrări de asternerea nisipului pe suprafețele eu bitum in exces sau șlefuite (m2);

 • 7. PREȚUL 7- Lucrări de inlaturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare (m2);

 • 8. PREȚUL 8- Lucrări de stropiri sueeesive executate mecanizat (m2)

 • • intretinerea imbracamintilor eu lianți hidraulici:

 • 9. PREȚUL 9- Lucrări de plombări BA16/BCR 3,5- 5 cm (m2)

 • 10. PREȚUL 10- Lucrări de colmalari de rosturi si erapaturi eu mastic (ml);

 • 11. PREȚUL 1 I- Lucrări refacerea rosturilor (ml)

 • 12. PREȚUL 12- Lucrări derefaceri de dale (m2)

 • • intretinerea pavajelor din bolovani sau piatra bruta:

 • 13. PREȚUL 13- Lucrări refaceri suprafețe izolate (m2);

 • 14. PREȚUL 14- Lucrări Înlocuiri pavele (m2);

 • 15. PREȚUL 15- Lucrări refacere locala a bitumarilor de rosturi (m2);

 • 16. PREȚUL 16- Lucra ri combatere exees bitum (m2);

 • 17. PREȚUL 17- Lucrări eliminarea suprafețelor șlefuite (m2);

 • • intretinerea pavajelor:

 • 18. PREȚUL 18- Lucrări euratire pavaje de bolovani sau piatra bruta; (m2)

 • 19. PREȚUL 19- Lucrări reparare locala a pavajelor de bolovani sau piatra bruta(m2)

 • • dumuri pietruite:

 • 20. Lucrări de greblare a pietrei alergătoare si asternerea ei pe drum (m2)

 • 21. PREȚUL 21- Lucrări aprovizionarea cu materiale pietroase in volum de pana la 300 mc/km(m3 );

 • 22. PREȚUL 22- Lucrări astupare gropi si fagase cu material pietros (m2);

 • 23. PREȚUL 23- Lucrări scarificare si reprofilare cu sau fara cilindrare( 100 m2).

 • • intretinerea drumurilor de pamant

 • 24. PREȚUL 24- Lucrări reprofilarea platformei ( 100 m2);

 • 25. PREȚUL 25- Lucrări astuparea gropilor si a făgașelor cu pamant (m3);

 • 26. PREȚUL 26- Lucrări taiere dâmburi (m3 );

 • 27. PREȚUL 27- Lucrări stabilizări cu lianți si alte produse chimice (100m2);

 • 28. PREȚUL 28- Lucrări completare cu nisip sau balast (m3 ); Intretinerea platformei drumului cuprinde :

 • 29. PREȚUL 29- Lucrări curățirea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (mp)

 • 30. PREȚUL 30- Lucrări curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (nămol, arbori, etc.) m3

 • 31. PREȚUL 31- Lucrări tratarea burdusirilor si lăsărilor locale ( m2 ) (se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic, urmând ca decontarea sa se realizeze pe baza P.V. de natura teren, P.V.L.A., in conformitate cu situația din teren);

 • 32. PREȚUL 32- Lucrări aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala si mecanizata (100 m2), taierea dâmburilor (m3 ), completarea cu pamant, cu balast si nivelarea la cota (m3), tăieri de cavalieri si corectarea talazurilor de debleu sau de rambleu (m3);

 • • Intretinerea parapetelor direcționale:

 • 33. PREȚUL 33- Lucrări curatarea, aducerea la cota, completarea prin achiziție cu elemente necesare ( m ),

 • 34. PREȚUL 34 - Lucrări repararea tencuielilor, a zidurilor (m2 )

 • • Intretinerea zonei drumului:

 • 35. PREȚUL 35- Lucrart curatarea pârtii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.) (m2),

 • 36. PREȚUL 36- Lucrări indepatarea de pe platforma drumului a obstacolelor rezultate din accidente de circulație si a vehiculelor implicate in accidente rutiere cu ajutorul utilajelor specifice ( la cerere ) ( ore ).

B. Obiectul 2 - Reparații curente la drumurile stazi,trotuare si parcari

Lucrări de reparații curente (R.C.)

■.Reparații curente privind caile circulabile

Reparațiile curente aferente cailor circulabile constau in:

 • (1) Repararea completa pe suprafețe intinse a pârtii carosabile degradata de inghet-dezghet(bur-dusiri), precum si executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări.

 • (2) Reparații de pavaje din piatra cioplita degradate pe suprafețe intinse, bitumarea rosturilor.

 • (3) Executarea de pavaje din piatra cioplita pe porțiuni izolate in vederea imbunatatirii condițiilor de circulație la statii de transport in corn un, parcaje, intrări in interseetii, statii de alimentare eu earburanti, etc.

 • (4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment.

 • (5) Reparații curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea izolata a structurii rutiere distruse, injectări, repozari de dale tasate sau deplasate, eolmatarea rosturilor si a crăpăturilor, etc.

 • (6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de drumuri la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafața nu asigura compensarea uzurii.

 • (7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legătură si uzura - peste imbra-caminti existente, respectiv pe:

 • - pavaje din piatra, betoane de eiment sau imbracaminti bituminoase;

 • - imbracaminti asfaltice ușoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

 • - pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificări in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilește prin caleule de dimensionare.

Nota: In cazul adoptării soluțiilor de reparații indicate la paragrafele (6) si (7) se va analiza si posibilitatea reciclării imbracamintilor existente.

 • (8) Executarea tratamentelor bituminoase pe:

 • - suprafețe bituminoase;

 • - macadamuri si straturi stabilizate;

 • - beton de ciment;

 • (9) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

 • (10) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita. (II) Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe drumurile pietruite.

 • (12) Executarea de stabilizări complexe eu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chir-nicc etc., cu sau fara adaos de material pietros la: - pietruirile existente;

- drumurile din pamant.

 • (13) Scarificari, reprofilări si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

 • (14) Lucrări de terasamente executate la drumurile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, asterncrea si cilindrarea de material pietros pe diurnul precum si pentru sistematizarea pe vertical a a zonei adiacente.

 • (15) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea pârtii carosabile cu șinele.

 • (16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la același nivel cu calea ferata.

 • (17) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de la suprafața pârtilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a căminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace d istruse, etc.

 • (18) Executarea de peroane pentru calatori la stațiile de tramvai, precum si alveole in partea carosabila pentru stațiile de autobuze si troleibuze,

 • (19) Repararea suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare si staționare.

 • (20) înlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora.

 • (21) Refaceri de trotuare si piste de cicliști Cil imbracaminti modeme: bituminoase, din dale prefabricate de beton sau din beton monolit.

 • (22) Refaceri de trotuare si piste de cicliști executate cu imbracaminti semipermanente sau provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sal! piatra bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si irnbunatatirea stării tehnice prin asternerea de covoare asfaltice, execuția de dale prefabricate din beton sau din beton monolit.

 • (23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de încadrare a pârtii carosabile pe acostamente când drumul are profil de sosea.

 • (24) Repararea de șanțuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este căzu!. (25) Executarea de parapeti de protecție de diferite categorii pe sectoare intregi de drum.

 • (26) Reparații si amenajari pentru corecții de torenti, aparari de maluri, canale dc evacuare, etc.

 • (27) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completări de drenuri longitudinale sau transversale.

 • (28) Lărgiri de drumuri prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării traficului si condițiilor locale.

 • (29) Reamenajari de intersecții de drum uri la același nivel prin creerea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

 • (30) Executarea de trotuare si piste de cicliști la drumurile cu trafic intens. (31) Executarea de locuri dc parcare si staționare inclusiv dotările acestora.

 • (32) Executarea de variante locale de drumuri pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata sau a unor puncte cu restricții de gabarit.

 • (33) Lucrări de desființare a variantelor de drumuri nefunctionale Cil recuperarea materialelor rutiere si redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosințe.

 • (34) Eliminarea refulărilor si a valuririlor îmbrăcămintei in stațiile mijloacelor dc transport in comun si la semafoare.

Reparații curente privind lucrările de arta: poduri, podețe, ziduri de sprijin, etc Reparațiile curente aferente lucrărilor de arta constau in:

 • (1) Executarea de podețe pentru scurgerea apelor;

 • (2) Definitivări ale podețelor, in cazul când acestea sunt incomplet realizate; (3) înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

 • (4) Conso lidarea infrastructuri lor;

 • (5) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

 • (6) Realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpullucrului la poduri sau pasaje; (7) Demolări si desființări de poduri;

 • (8) Captarea izvoarelor de pe zona drumurilor si executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

 • (9) Lucrări de aparare a drumurilor impotriva inundațiilor si eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, etc.

 • (10) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

 • (11) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic

II.LUCRARI de REPARAȚII CURENTE DRUMURI JUDEȚENE

DESCRIEREA PRETURILOR

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare; asigurarea

utilajelor,

LUCRĂRI de REPARAȚII

 • 1. PREȚUL 1- Lucrări de frezare mixturi asfaltice 5 em

 • • delimitarea zone lor degradate;

 • •      frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane, astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp.

 • 2. PREȚUL 2 - Lucrări de frezare mixturi asfaltice 9 cm

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • •      frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vu, frezarea suprafețelor pe tronsoane, astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei Imp.

 • 3. PREȚUL 3 - Lucrări de deeapare asfalt trotuare

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • deeapare asfalt trotuare

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea suprafețelor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp,

 • 4. PREȚUL 4 - desfacere pavaje din piatra cubiea sau bolovani de rau

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • desfacerea pavelelor;

 • • strângerea molozului in grămezi;

 • • incarcarea si transportul reziduri lor;

 • • curățirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp,

 • 5. PREȚUL 5 - Lucrări de spargere beton

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • spargere si desfacere imbracaminte din beton;

 • • strângerea molozului in grămezi;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 6. PREȚUL 6 - săpătură manuala

 • • marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură;

 • • executarea săpăturii conform proiectului;

 • • incarcarea, si transportul pământului;

 • • curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 7. PREȚUL 7 - săpătură mecanica

 • • marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură;

 • • executarea săpăturii conform proiectului;

 • • incarcarea, si transportul pământului;

 • • curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Pretu! se va prezenta in lei / me.

 • 8. PREȚUL 8 - Lucrări de curatare si amorsare suprafețe

 • • curatarea suprafețelor;

 • • procurarea sau prepararea si transportul emulsiei

 • • amorsarea suprafețelor eu emulsie eationiea eu rupere rapida

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / lOOmp.

 • 9. PREȚUL 9 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 em

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • asternerea mixturii din BA 16

 • • compactarea si inehiderea suprafețelor;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca proeent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m p.

 • 10. PREȚUL 10 - Luerari de asternere mixtura asfaltiea BA 16 eu bitum modificat - 5 em

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltiee

 • • asternerea mixturii din BA16 eu bitum modificat

 • • compactarea si inehiderea suprafețelor;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 11. PREȚUL 11- Luerari de asternere mixtura asfaltica BAD 25

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • asternerea mixturii din BAD 25

 • • eompaetarea stratului de mixtura așternut;

 • • verificarea grosimii si a gradului de eompaetare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/ to.

 • 12. PREȚUL 12 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica AB2

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • asternerea mixturii din AB2

 • • compactarea stratului de mixtura așternut;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat; Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / to.

 • 13. PREȚUL 13 - asternere geocompozit antifisura rezistenta la tracțiune longitudinala si transversala mai mare de 50kN/m alungire la rupere de min 3%, greutate min

340gr/mp

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • procurarea si transportul geocompozitului;

 • • astemerea stratului de geocompozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 14. PREȚUL 14 - asternere geotextil rezistenta la inindere 50 kN/m

 • • pregătirea terenului

 • • procurarea si transportul geotextilului;

 • • astemerea stratului de geotextil;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp.

 • 15. PREȚUL 15 - pregătire pat drum (nivelare si compactare)

 • • nivelarea patului drumului;

 • • udarea pana la obținerea umidității optime de compactare;

 • • compactarea;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei I 100 mp

 • 16. PREȚUL 16 - asternere balast la carosabil

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul balastului;

 • • astemerea stratului de balast;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

 • • luareaprobclor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp

 • 17. PREȚUL 17 - asternere nisip la car osabil

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

 • • transport precum si a forței de munca necesare;

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul nisipului;

 • • asternerea stratului de nisip;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare;

 • • luarea probelor si efectuareatestelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I me

 • 18. PREȚUL 18 - asternere piatra sparta la carosabil

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul pietrei sparte;

 • • asternerea stratului de piatra sparta;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare;

 • • luarea probelor si efectuarea testelornecesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I me

 • 19. PREȚUL 19 - strat din balast stabilizat eu ciment la carosabil

 • • procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

 • • asternerea balastului stabilizat

 • • compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp

 • 20. PREȚUL 20 - strat din beton - C16/20

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea teslelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 21. PREȚUL 21 - strat din beton - C20/25

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turn al;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 22. PREȚUL 22 - strat din beton - BeR 3,5

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •      asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turn at;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 23. PREȚUL P23 - strat din beton - BeR 4,5

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 24. PREȚUL 24 - demontare borduri mari 20X25cm

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor;

 • • incarcarea si transportul bordurilor;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

 • 25. PREȚUL 25 - montare borduri mad noi 20X25cm

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului;

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • procurarea si transportul bordurilor;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mi.

 • 26. PREȚUL 26 - montare borduri mari vechi 20X25cm

 • • procurareasaupreparareasitransportulbetonuludi e ciment

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • montareborduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mi.

 • 27. PREȚUL 27 - demontare borduri mici 10X15cm

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor;

 • • incarcarea si transportul bordurilor;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mi.

 • 28. PREȚUL 28 - montare borduri mici noi 10X15cm

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului;

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • procurarea si transportul bordurilor;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei Im!.

 • 29. PREȚUL 29 - borduri mici veebi 10X15em

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • procurareasau preparareasi transportubl etonuluide ciment

 • • fundație de beton pentru borduri;

 • • montareborduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I ml.

 • 30. PREȚUI, 30 - strat de mixtura asfaltica BA 8-4 em

 • • curățirea, Uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • asternerea mixturii asfaltice BA 8 - compactare.

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a straiului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 31. PREȚUL 31 - Lucrări de asternere asfalt turnat

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

 • • asternerea asfaltului .

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I to.

 • 32. PREȚUL 32 - Luerari de aștern ere beton C8/I0 (B 150) la trotuare

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

 • • transport precum si a forței de munca necesare;

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de eiment;

 • • asternerea betonului pe trotuare

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuareatestelor neeesare

Proiectarea se va evidenția ca proeent (%) in recapitulatia devizului. PreUI! se va prezenta in lei / me

 • 33. PREȚUL 33 - Lucrări de asternere beton C12/15 (B 200) La trotuare

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare;

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pe trotuare

 • • eompaetarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luareaprobelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I me

 • 34. PREȚUL 34 -luerari de pavaj co pavele din piatra naturala 9x9x9 em

 • • procurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere ell

 • • eioeanuJ

 • • baterea la useat eu maiul

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui eu peria in rosturi

 • • stropirea eu apa

 • • baterea eu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, eu rosturi de max 10 mm

 • • rectificarea denivelărilor

 • • astemerea unui strat de nisip de eoncasaj si eilindrarea en ruloul compresor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului, Prețul se va prezenta in lei /mp

 • 35. PREȚUL 35 -lucrări de pavaj cu pavele din piatra naturala 10x10x10 em

 • • procurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere Cil

 • • ciocanul

 • • baterea la uscat cu maiul

 • • imprastierea nisipului de eoncasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi

 • • stropirea eu apa

 • • baterea eu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, ell rosturi de max 10 mm

 • • reetifiearea denivelărilor

 • • astemerea unui strat de nisip de eoneasaj si eilindrarea eu ruloul compresor

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /mp

 • 36. PREȚUL 36 - lucrări de montare pavele din piatra naturala - 4 cm pe mortar ciment-4cm

 • • procurarea, transportul mortarului de eiment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lueru

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera:

 • • verificarea eotei proiectate la patul drumului

 • • montarea paveleJor din granit

 • • imprastierea nisipului de eoncasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 37. PREȚUL 37 - lucrări dc pavaj cu pavele ecologice, 8 cm

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport pre-eum si a forței de munea neeesare;

 • • procurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea lor si fixarea prin batere eu eioeanul

 • • baterea la useat eu maiul

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi

 • • stropirea eu apa

 • • baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, ell rosturi de max 10 mm

 • • rectificarea denivelărilor

 • • astemerea unui strat de pamant si impingerea lui eu peria in loeasuriJe pavajului

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in recapitulatia devizuJui . Prețul se va prezenta in lei I mp

 • 38. PREȚUL 38 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 em - pe mortar de ciment

 • • procurarea, transportul mortaruJui de ciment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 ern

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera:

 • • verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului SI impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 39. PREȚUL 39 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton - 6 em pe nisip

 • • procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • asternerea stratului de nisip de 10 em

 • • verificarea cotei proiectate la patul diurnului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m p

 • 40. PREȚUL 40 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 8 em - pe mortar de ciment

 • • procurarea, transportul mortarului de ciment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 em

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera:

 • • verificarea eotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 41. PREȚUI, 41 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton -8 em pe nisip

 • • procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • • procurarea SI transportul pavelelor

 • • asternerea stratului de nisip de 10 cm

 • • verificarea eotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui ell peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 42. PREȚUL 42 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac existent

 • • efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

 • • desfacere sistem rutier existent;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor;

 • • demontarea capac rasuflatori;

 • • procurarea materialelor necesare (țeava), manipularea si transportul lor

 • • montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • • montarea capacului metalic

 • • refacere sistem rutier In jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 43. PREȚUL 43 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac NOU

 • • efectuarea decaparii in jurul rasuflatori lor existente;

 • • desfacere sistem rutier existent;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor;

 • • demontarea capac rasuflatori;

 • • procurarea materialelor necesare (țeava, capac ), manipularea si transportul lor;

 • • montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • • montarea capacului metalic

 • • refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I buc.

 • 44. PREȚUL 44 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac existent

 • • taiere rost (desfacere guler cam in);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere capac si rama;

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare, transportul reziduurilor

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va folosi mortar cu întărire rapida);

 • • montare capace carnine;

 • • chituire rosturi

 • • refacere îmbrăcăminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in leilbuc

 • 45. PREȚUL 45 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac nou

 • • taiere rost (desfacere guler cămin);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere capac si rama;

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare, transportul reziduurilor

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricate lor se va

 • • folosi mortar eu intarire rapida);

 • • procurare, transport SI montare capace carnine

 • • chituire rosturi

 • • refacere îmbrăcăminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 46. PREȚUL 46 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar existent

 • • taiere rost (desfacere gu Ier gura scurgere);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere gratar

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare si transportul reziduurilor;

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate

 • • chituirea rosturilor

 • • montare gratar;

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 47. PREȚUL 47 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar NOU

 • • taiere rost (desfacere guler gura scurgere);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere gratar

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare si transportul reziduurilor;

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • aducere la cota cu prefabricate

 • • chituirea rosturilor

 • • procurare si montare gratar;

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 48. PREȚUL 48 - Lucrări de execuție guri de scurgere I lOi, inclusiv racordul la cămin

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • executat săpătură pentru montat gura scurgere si țeava de legătură

 • • incarcare si transportul pamant;

 • • procurare, transport elemente gura scurgere, inclusiv țeava pentru racord;

 • • montare gura scurgere;

 • • montare țeava pe un pat de nisip de 10 em;

 • • realizarea umpluturilor cu pamant

 • • montare rama si gratar de fonta

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 49. PREȚUL 49 - Procurare, montare banda (grila) semnalizare pentru canalizare.

 • • procurarea si transportul la amplasament banda de semnalizare

 • • montare banda de semnalizare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/ml

 • 50. PREȚUL 50 - Procurare, montare conducte PVC - KG cu D=160x3,6 mm.

 • • procurarea si transportul la amplasament a conductelor

 • • pozarea conductelor

 • • efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 51. PREȚUL 51 - Procurare, montare mufa PVC, D=160 mm pentru imbinare conducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a rnufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/buc.

 • 52. PREȚUL 52 - Procurare, montare teu PVC D=160 mm pentru imbinare conducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 53. PREȚUL 53 - Procurare, montare cot PVC, D=160 mm pentru imbinare conducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/bue

 • 54. PREȚUL 54 - Procurare, montare conducte PVC - KG eu D=200x4,5 mm.

 • • procurarea si transportulla amplasament a conductelor

 • • pozarea conductelor

 • • efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 55. PREȚUL 55 - Procurare, montare mufa PVC, D=200 mm pentru imbinare eonducte.

 • • procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/bue

 • 56. PREȚUL 56 -Procurare, montare teu PVC D=200 mm pentru imbinare eonducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in leilbue

 • 57. PREȚUL 57 - Procurare, montare cot PVC, D:=200 mm pentru imbinare conduete.

 • • procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea cotului (inclusiv a garniturii dc etansare)

Proiectarea se va evidenția ca pro cent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/bue

 • 58. PREȚUL 58 - Procurare, montare teu redus pentru racord PVC 200x160x200

 • • procurarea si transportul la amplasament a teului PVC

 • • montarea teului redus (inclusiv a garniturii dc etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/bue.

 • 59. PREȚUL 59 - Lucrări de amenajare spatii verzi, inclusiv semanare gazon

 • • pregătirea suprafeței prin curatare de vegetație si nivelare

â* procurarea, transportul si asternerea pământului vegetal;

 • • procurarea si transportul gazonului;

 • • semanarea gazonului;

 • • udarea pana la intrarea in vegetație;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/mp

 • 60. PRETUL 60 UMPLUTURI LA FUNDAȚII

 • • săpătură in groapa de irnprumut sau in depozitul intermediar;

 • • transportul si imprasticrca pământului;

 • • asigurarea umidității optime de compactare si compactarea pământului;

 • • finisarea si verificarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si verificări de laborator;

 • • redarea terenului din groapa de împrumut in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca pro cent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 61. PREȚUL 61 BORDURI DIN BETON 20x25cm

 • • procurarea, transportul si manipularea bordurilor sia celorlalte materiale si scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /m.

 • 62. PREȚUL 62 BORDURI DIN BETON 25x50cm

 • • procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 63.PREȚUL 63 BORDURI ÎNALTE DIN BETON ARMAT

 • • procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor,

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 64. PREȚUL 64 TROTUARE 1,00 m lățime

Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

 • • prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • • prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 65. PREȚUL 65. TROTUARE 1,50 m lățime

Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

 • • prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • • prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 66. PREȚUL 66 PROTECȚIE ANTICOROZIV A A BETONULUI infrastructura

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

 • • procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;

 • • curatarea si pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea vopselei anticorozive;

 • • aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei 1 mp.

 • 67. PREȚUL 67 PROTECȚIE ANTICOROZIV A A BETONULUI SUPRASTRUCTURA

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

 • • procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;

 • • curatarea si pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea vopselei anticorozive;

 • • aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei 1 m p

 • 68. PREȚUL 68 PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BETON PENTRU LĂRGIRI SI PLACI DE SUPRABETONARE

 • • procurarea, transportul si manipularea tuturor materialelor necesare;

 • • montarea si demontarea schelelor de lueru; inclusiv platfonne de lucru si parapeti de siguranța;

 • • pregătirea suprafețelor de beton pentru obținerea unei suprafețe rugoase (buciardare, sablare, etc.)

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 69. PREȚUL 69 REPARAȚII CU BETOANE SPECIALE (min. 5 em grosime) A INFRASTRUCTURILOR

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • montarea si demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei si a parapetelor de siguranța;

 • • demolarea betonului existent degradat pana la betonul sănătos;

 • • inlaturarea si transportul materialului rezultat;

 • • curatarea armaturilor (daca exista) palia la luciu metalic;

 • • suflarea cu jet de aer si spalarea cu jet de apa;

 • • executarea găurilor si perforărilor In vederea introducerii ancorelor;

 • • introducerea si fixarea ancorelor 'in găuri inclusiv menținerea acestora In poziția prevăzută In proiect;

 • • aprovizionarea, fasonarea si montarea plasei sudate;

 • • procurarea si prepararea betonului special si a mortarului special de finisare conform instrucțiunilor

producătorului;

•aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile inițiate, cu condiția ca grosimea stratului de beton special aplicat sa fie de minimum 5 em;

 • • finisarea suprafețelor cu mortar special de finisare;

 • • transportul in depozit, curatarea si depozitarea schelelor de lucru după demontare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 70. PREȚUL 70 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE

 • • procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

 • • demolarea betonului de umplutura din trotuar si desfacerea bordurilor existente;

 • •      inlaturarea țevilor din PVC (unde exista) si protejarea, poziționarea provizorie pe durata execuției lucrărilor a cablurilor existente (unde exista);

 • • desfacerea hidroizolatiei;

 • •      strângerea materialului demolat, incarcarea 111 mijloace de transport, transportul, descărcarea 'in depozit si imprasrierea In depozit;

 • • redarea terenului din depozit 1 1 1 circuitul agricolla terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia

(nivelare siinierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I mc.

 • 71. PREȚUL 71 DEMOLARE BETON SIMPLU

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • procurarea, transportul, montarea sidemontarea schelelor;

 • • demolarea betonului la cotele sidirnensiunile din proiect;

 • • curatarea suprafețelor de beton rezultate după demolare;

 • • incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

 • • redarea terenului din depozit in circuitul agricolla terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia

(nivelare si inierbare),

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 72. PREȚUL 72. INJECTAREA FUNDAȚIILOR SI/SAU A TERENULUI DE FUNDARE

 • •       stabilirea parametrilor injectării (investigații geotehnice ale blocului de fundație si a terenului de sub acesta; stabilirea oportunității injectării sau a altor masuri, daca este cazul; precizarea retetei fluidului si tehnologia de injectare);

 • • aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției forajelor si injectării;

 • • amenajarea platformei de lucru;

 • • trasarea si materializarea poziției forajelor;

 • • execuția forajelor;

 • • curățirea forajelor;

 • • prepararea suspensiei de injectare;

 • • verificarea parametrilor fiecărei șarje a suspensiei de injectare si prelevarea si încercarea probelor;

 • • injectarea suspensiei;

 • • intocrnirea lisei forajului si a injectării;

 • • verificarea rezultatelor injectării.

 • • desfacerea platformei de lucru, curatarea albiei si red area terenului in folosința inițiala.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 72. PREȚUL 72 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON SI BETON ARMAT

 • • trasarea si marcarea amplasamentului;

 • • săpături pentru fundații si elevații, inclusiv epuismente;

 • • transportul pământului rezultat din săpătură intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • • procurarea tuturor materialelor necesare inclusiv a cofrajelor;

 • • transportul materialelor de la furnizor la punctul dc lucru;

 • • manipularea materialelor pentru execuția lucrării;

 • • executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • • cofrarea elevațiilor si montarea barbacanelor;

 • • executarea si montarea armaturilor si elementelor metal ice de parapet;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • decofrarea elevațiilor;

 • • executarea drenului In spatele zidului de sprijin;

 • • testările cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate.

 • • hidroizolarea suprafețelor in contact cu drenul sau umplutura de parnant.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 73. PREȚUL 73 DEZASAMBLARE CONFECȚII METALICE EXISTENTE

 • • procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

 • • procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • dezasamblarea precornprirnarii existente

 • • inlaturarea si transportul materialului rezultat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /t.

 • 74. PREȚUL 74 DREN DIN PIATRA BRUTA

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: piatra bruta, balast, tuburi PVC, ele;

 • executarea zidăriei din piatra bruta a drenului;

 • • executarea filtrului invers;

• montarea tuburilor din PVC.

NOTA: Prio proiect se va preciza dimensiunile drenului si natura pietrei brute.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 75. PREȚUL 75 DRENURI IN SĂPĂTURĂ DESCHISA-DRENURI LONGITUDINALE

 • • procurarea tuturor materialelor (material drenant, gcotextil, tub rillat, etc.), manoperei, utilajelor si echipamentelor;

 • • toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • semnalizarea rutiera a zonei;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

 • • trasarea lucrării;

 • • execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aliate in amplasamentul lucrării;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • • incarcarea, transportul si depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri

 • • In depozitul agreat de Inginer;

 • • amenajarea drumurilor de san tier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

 • • red area in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

 • • montarea tubului rillat, a geotextilului si a tubului lis la putui de aerisire;

 • • execuția umpluturii drenului;

 • • execuția capacului drenului cu parnant local in varianta "b";

 • • protecția capului drenului si a puțurilor de aerisire cu peren din beton sau piatra bruta;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

 • • toate cheltuielile pentru teste le cerute de Inginer;

 • • curatarea zonei de lucru;

 • • prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale; Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 76. PREȚUL, 76 CĂMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI IN SĂPĂTURĂ DESCHISA

 • • procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scări metal ice, mortar), manoperei, utilajelor si echipamentelor;

 • • toate transporturile necesare lucrării, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • marcarea pozițiilor unde se vor executa căminele de vizitare;

 • • semnalizarea rutiera a zonei;

 • • trasarea lucrării;

 • • execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentclor daca este cazul;

 • • incarcarea, transportul si depozitarea parnantului si a eventualelor deșeuri in depozitul agreat de Inginer;

 • • turnarea betonului monolit (fundația căminului de vizitare);

 • • montarea tuburilor prefabricate;

 • • execuția si finisarea cunetei;

 • • verificarea topografica a cote lor fundului cunetei;

 • • perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea cu mortar MIOO injurul acestora;

 • • execuția si montarea scărilor de acces;

 • • montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

 • • umplutura dc pamant injurul căminului de vizitare;

 • • luarea probelor si efectuarea teste lor eerute de Inginer;

 • • euratirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betcane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / bue.

 • 77. PREȚUL 77. PODEȚE TUBULARE LA INTRĂRI IN CURȚI, D=500 MM

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția h idroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / bue.

 • 78. PREȚUL 78. PODEȚE TUBULARE LA DRUMURI LATERALE, D800 MM

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / bue.

 • 79. PRETUL 79. PODEȚE TUBULARE LA DRUMURI LATERALE,D=1000MM

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I buc.

 • 80. PRETUL 80 PODEȚE PREFABRICATE CASE TATE DIN CADRE PREFABRICATE, ÎNCHISE TIP C2, CU LUMINA L=2M

 • • pichetarea si semnalizarea

 • • săpături pentru fundații cadre tip C 2 si aripi prefabricate tip A

 • • incarnarea pământului excavat si depozitarea lui

 • • execuția cofrajelor

 • • turn area betonului in fundații si cuneta drenului podețului

 • • montarea cadrelor tip C 2 a aripilor prefabricate tip A si a timpanelor prefabricate tip T, a camerelor de cădere

 • • execuția hidroizolatiei pe suprafețe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe suprafețele verticale ce vin in contact eu drenuJ sau terasamentele cu emulsie de biturn sau Înlocuitor

 • • execuția umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor ell terasamentele

 • • execuția pereului din piatra bruta sau beton de ciment marca C 30/37

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 81. PREȚUL 81 PODEȚE PREFABRICATE CASETATE DIN CADRE PREFABRICATE, DESCHISE TIP P2, CU LUMINA L=2M

 • • pichetarea si semnalizarea

 • • săpături pentru fundații cadre tip C 2 si aripi prefabricate tip A

 • • incarcarea pământului excavat si depozitarea lui

 • • execuția cofrajelor

 • • turnarea betonului in fundații si cuneta drenului podețului

 • • montarea cadrelor tip C 2 a aripilor prefabricate tip A si a timpanelor prefabricate tip T, a camerelor de cădere

 • • execuția hidroizolatiei pe suprafețe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe suprafețele verticale ce tin in contact cu drenul sau terasamentele ell emulsie de bitum sau Înlocuitor

 • • execuția umpluturilor din pam ant si realizarea racordurilor cu terasamentele

 • • execuția pereului din piatra bruta sau beton de ciment marca C 30/37

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei I buc.

ALTE LUCRĂRI/ OPERAȚIUNI

1

PREȚUL 01

Trasarea lucrărilor - m

2

PREȚUL 02

Marcarea suprafeței - mp

3

PREȚUL 03

Frezare mixturi asf. 5cm - mp

4

PREȚUL 04

Frezare mixturi asf. 9cm - mp

5

PREȚUL 05

Curtare amplasment - mp

6

PREȚUL 06

Amorsare cu emulsie 0.6kg - mp

7

PREȚUL 07

Amorsare cu emulsie 0.9 kg -mp

8

PREȚUL 08

Asternere BA8 la carosabil -1

9

PREȚUL 09

Asternere BA 16 carosabil -1

10

PREȚUL 10

Asternere BAD22.4 la caros -1

11

PREȚUL 11

Asternere BA31.5 la caros -1

12

PREȚUL 12

Asternere geocompozit - mp

13

PREȚUL 13

Asternere geotextil - mp

14

PREȚUL 14

Spargere beton - mc

15

PREȚUL 15

Săpătură manuala - mc

16

PREȚUL 16

Săpătură mecanizata - mc

17

PREȚUL 17

Pregătire pat drum - mp

18

PREȚUL 18

Strat de balast carosabil - mc

19

PREȚUL 19

Asternere nisip caros - mc

20

PREȚUL 20

Piatra sparta carosabil - mc

21

PREȚUL 21

Strat balast stabilizat - mc

22

PREȚUL 22

Turnare beton C8/10 - mc

23

PREȚUL 23

Turnare beton C12/15 - mc

24

PREȚUL 24

Turnare beton CI6/20 - mc

25

PREȚUL 25

Turnare beton C20/25 - mc

26

PREȚUL 26

Montare armaturi -1

27

PREȚUL 27

Plasa sudata -1

28

PREȚUL 28

Turnare BcR 3.5 20 - mc

29

PREȚUL 29

Colmatare Fisuri crăpături - m

30

31

PREȚUL 30

PREȚUL 31

Demontare borduri mari - m Montare borduri mari noi - m

32

PREȚUL 32

Montare bord mari recup - m

33

PREȚUL 33

Demontare borduri mici - m

34

PREȚUL 34

Montare borduri mici noi - m

35

PREȚUL 35

Montare bord mici recup - m

36

PREȚUL 36

Decapare asfalt trotuar - mp

37

PREȚUL 37

Asternere BA8 trotuar -1

38

PREȚUL 38

Balast la trotuar - mc

39

PREȚUL 39

Nisip trotuar - mc

40

PREȚUL 40

Piatra sparta la trotuar-mc

41

PREȚUL 41 Gazon rulou - mp

42

PREȚUL 42

Strat balast stabi trot - mc

43

PREȚUL 43

Beton C8/10 la trotuar - mc

44

PREȚUL 44

Beton CI2/15 la trotuar - mc

45

PREȚUL 45

Pavare pavele ecologice - mp

46

PREȚUL 46

Pavele beton 6cm mortar -mp

47

PREȚUL 47

Pavele beton 8cm mortar -mp

48

PREȚUL 48

Montare bord granit mici - m

49

PREȚUL 49

Montare bord granit mari - m

50

PREȚUL 50

Mont pavele granit 9x9x9 - mp

51

PREȚUL 51

Mont pavele coloare 6 cm - mp

52

PREȚUL 52

Mont pavele colorate 8 cm - mp

53

PREȚUL 53

Ridicare la cota rasul! gaze c

54

PREȚUL 54

Ridicare rasf gaze tara capac

55

PREȚUL 55

Rid cota cămin cu capac exist

56

PREȚUL 56

Gard viu - m

57

PREȚUL 57

Jardiniera - buc

58

PREȚUL 58

Limitatoare de viteza - buc

59

PREȚUL 59

Rid cota cămine capac nou

60

PREȚUL 60

Amenajare loc de joaca

61

PREȚUL 61

Gura scurgere Dl 10 cu rac -buc

62

PREȚUL 62

Ridcotacamin i ci tub

63

PREȚUL 63

Rid cota g_s existenta

64

PREȚUL 64

înlocuire gura de scurgere str

65

PREȚUL 65

Stâlpi iluminat - buc

66

PREȚUL 66

Umplutura cu pamant -mc

67

PREȚUL 67

Piatra concasaj - mc

68

PREȚUL 68

Demontare conf metalice -1

69

PREȚUL 69

Demontare fațada

70

PREȚUL 70

Insamantare - mp

71

PREȚUL 71

Plantare copac mare - buc

72

PREȚUL 72

Plantare arbore mic - buc

73

PREȚUL 73

Demont supraf vitrat - mp

74

PREȚUL 74

Marcaje rutiere - mp

75

PREȚUL 75

Bolarzi - buc

76 -77—

PREȚUL 76

PREȚUL 77

Montare stalpisori - buc Desfac pav piatra cub - mp

78

PREȚUL 78

Turnare BcR 4.5 - mc

79

PREȚUL 79

Asfalt turnat -1

80

PREȚUL 80

Pavele granit 10x10x10- mp

81

PREȚUL 81

Pavele granit h=4 cm - mp

82

PREȚUL 82

Pavele beton h 6 cm nisip - mp

83

PREȚUL 83

Pavele beton h 8 cm nisip - mp

84

PREȚUL 84

Banza avertizare canal - m

85

PREȚUL 85

Indicatoare rutiere - buc

86

PREȚUL 86

Conducta PVC KG D= 160x3.6 - m

87

PREȚUL 87

Mufa PVC D=160 mm - buc

88

PREȚUL 88

Teu PVC D=160 mm - buc

89

PREȚUL 89

Cot PVC D=160 mm - buc

90

PREȚUL 90

Conducta PVC KG 200x4.5 mm - m

91

PREȚUL 91

Mufa PVC D=200 mm - buc

92

PREȚUL 92

Teu PVC D=200 mm - buc

93

PREȚUL 93

Cot PVC D=200 mm - buc

94

PREȚUL 94

Teu redus PVC 200x160x200 -buc

95

PREȚUL 95

Semanare gazon - mp

96

PREȚUL 96

Curățire teren vegetație - mp

97

PREȚUL 97

Dezrădăcinare copaci - buc

98

PREȚUL 98

Desfacere trotuare - mp

99

PREȚUL 99

Borduri de poduri - m

100

PREȚUL 100

Montare plăcută norm străzi - buc

101

PREȚUL 101

Montare cos gunoi - buc

102

PREȚUL 102

Montare banca - buc

103

PREȚUL 103

Demontare (imitator viteza - buc

NIVELĂRI STRĂZI DE PĂMÂNT

Această lucrare cuprinde:

Curățirea părții carosabile de noroi și praf;

Nivelarea de terenuri pe platforma teren foarte tare

Cilindrarea la uscat a suprafeței reprofilate, verificarea și corectarea profilului transversal;

Utilajele necesare executării lucrărilor de întreținere și reparații de drum sunt: buldoexcavator 10.7-15.3 cm, autobasculanta și autocisternă cu dispozitiv de stropire cu MAJ 5-8 t.

Controlul lucrărilor pe parcursul execuției

înainte de executarea nivelărilor se verifică starea suprafețelor stratului suport.

La executarea nivelărilor se verifică: materialele (piatra spartă, balastul), planeitatea drumului, compactarea

Verificarea lucrărilor

Se face de către responsabilul tehnic cu execuția a executantului și cu dirigintele de șantier nominalizat de beneficiar.

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al MI- MT / octombrie 2000.

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în vederea evitării producerilor unor accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se face în două etape la terminarea execuției sau la finele lunii, în conformitate cu reglementările în vigoare privind metodologia de recepționarea lucrărilor. Normativ AND 514 / 2000.

Se va urmări ca suprafața reparată să fie la aceeași nivel cu cota suprafeței adiacente, să prezinte planeitatea care să se încadreze în SR 174 /I -2009 atât în profil transversal cât și în profil longitudinal. Procesul - verbal de recepție a lucrării executate, va cuprinde nume stradă, poziția km, suprafața reparată cu grosimea real executată precum și aprecieri legate de calitatea lucrărilor.

Recepția finală se face după 12 luni calendaristice de la execuție pe bază de proces verbal. Devizul ofertă va fi întocmit luându-se în considerare toate lucrările prevăzute în Caietul de Sarcini și Antemăsurătoare și ținând cont de propriile costuri de producție, distanțele reale de transport, toate cheltuielile necesare cu materialele, forța de muncă, utilajele, trasportul, etc. Cap. 4. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PSI, PROTECȚIA MEDIULUI

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

 • 1. Legea 3 19/2006 a Securității și Sănătății în muncă ;

 • 2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • 4. “Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate pri-nOrdinul nr. 1112/411 al Ml - MT / octombrie 2000;

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4, în vederea evitării producerilor unor accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.

PREȘEDINTE DE ȘEQ1 N^’Ă, ---------- "EBASTIANLAZAROV

ALEXANDRU SI