Hotărârea nr. 11/2020

Hotărârea nr. 11/31.01.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL

SECTOR5

HOTARARE

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2020, Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Economica nr 3005/13.01.2020 si nr.8875/31.01.2020 si Referatul de aprobare nr. 3032/13.01.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M B nr. 30/06 02.2003;

In temeiul ari. 139, alin(3). Iii. a) , ari. 166, alin (2), lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64, 84-87 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba bugetul SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2020, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 3 . Se aproba bugetul SC Economat SA pe anul 2020, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2020 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba bugetul Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2020, conform Anexelor nr 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Se aproba bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector

5 ) pe anul 2020, conform Anexelor nr 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare..

ART 7 Se aproba bugetul pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2020, conform Anexelor nr 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.