Hotărârea nr. 104/2020

Hotărârea nr. 104/18.06.2020 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME - GHENCEA ), în anul 2020.

Municipiul București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA SFÂNTA TREIME - GHENCEA ), în anul 2020

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. Dl 24 / 10.06.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Adresa nr.28 /24.02.2020 emisă de Parohia Sfânta Treime - Ghencea, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 44282/10.06.2020 ;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin Financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile FLC.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (I), art. 140 alin. (I) art. 166, alin. (2), lit. t) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2020 a unui sprijin financiar pentru Parohia Sfânta Treime - Ghencea, în valoare de 1.342.505,11 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.