Hotărârea nr. 103/2020

Hotărârea nr. 103/18.06.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.11.2018, referitor la unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.1 1.2018, referitor la unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5

Având în vedere:

 • > Raportul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. DT 466/12.06.2020;

 • >  Referatul de specialitate nr. DT 465/12.06. 2020 al Direcției Tehnice - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare;

 • > Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • > Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

 • >  O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • > Legea nr. 515/2002, pentru aprobarea O.G. 21/2002;

 • >  Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilități publice;

 • >  Legea nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciul de salubrizare a localităților;

 • > H.C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului București

 • >  H.C.G.M.B. nr. 121/30.06.2010, privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. 189/28.06.2013;

 • >  H.C.L. Sector 5 nr. 67/23.03.2020, privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de Organizare si funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • >  H.C.L. Sector 5 nr. 93/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 67/23.03.2020;

 • >  Luând în considerare prevederile art. 58, 59, 61 și 62 din Legea nr.24 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

> în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d)., art. 139 alin. (I), art. 140 alin. (I). art. 166, alin. (2) lit.o), și art. 243 alin. (I) lit. a)., din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art.3 al H.C.L. Sector 5 nr.312/15.11.2018 și va avea următorul cuprins: "terenurile nesalubrizate de proprietari vor fi salubrizate și igienizate de S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., acesta fiind operatorul economic care deține exclusivitatea prestării serviciilor de salubrizare în aria Unității administrativ- teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, conform H.C.L. 67/23.03.2020, modificată și completată prin H. C. L. Sector 5 nr. 93/7.05.2020 ”.

Art. 2 Se modifică art.4 al H.C.L. Sector 5 nr.3 12/15.1 1.201 8 și va avea următorul cuprins: "Contravaloarea serviciilor prestate se va factura corespunzător cantității și tarifelor aprobate prin H.C.L. Sector 5 nr. 67/23.03.2020, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.93/07.05.2020 ”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.312/15.1 1.2018, rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5 prin direcțiile de specialitate și S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretar General Aii SectoruldL5

Elena Li/niftiita P


Nr.   ,/Q3 /18.06.2020