Hotărârea nr. 101/2020

Hotărârea nr. 101/18.06.2020 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 327063/05.06.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale privind aprobare a comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masiva și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate art. 46 alin. (6) si alin. (8), art. 47 alin. (15) si (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3097/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice -MDRAP- pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cât și Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața interna și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

Luând în considerare:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

Hotărârea nr. 267/25.10.2018 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă;

în temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Ținând cont de prevederile art. 129 alin.(7) Iii. n), art. 139 alin (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin (2) lit. 1) și art. 243 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare si a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătură și stampila organului fiscal, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare si a altor acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta prevăzuta in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba modelul tipizatelor utilizate in procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta prevăzute de Anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se abrogă prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 267/25.10.201 8, privind aprobare a comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masiva.

Art. 5 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(OMIT

SECRET/

ELENA LUMINAT


CONT

secrf;


.SEMNEAZĂ

R SECTOR 5


.SEMNEAZĂ RSE


fOR 5 ESCU


fOR 5 ESCU1ÎASTIAN


Nr. /£)/ /18.06.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. Jo/ /JS A) g„

Lista actelor administrative-fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță si/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fără semnătura și ștampila organului fiscal local

Art. 1

 • (l)Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță si/sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masiva valabile fără semnătura și ștampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

 • A. 1 Acte ce pot fi transmise la distanta prin intermediul platformei de contact ”public.dit!5.ro” valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 4. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

A.2 Acte ce pot fi transmise la distanta prin intermediul platformei de contact ”login.conectx.net” valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Proces verbal de scoatere din evidenta fiscala a cladirilor/terenurilor/mijloacelor de transport;

 • 4. Notă de plată;

 • 5. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 6. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 7. Titlu executoriu;

 • 8. Somație;

 • 9.  Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

 • 10. înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale;

I 1. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

 • 12. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

 • 13. Decizie de compensare;

 • 14. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;

 • 15. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișa] în scop de reclamă și publicitate;

 • 16. Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local în urma inspecției fiscale;

 • 17. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

 • 18. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

 • 19. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

 • 20. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

 • 21. Adresă de înființare a popririi;

 • 22. Adresă de înființare a popririi asigurătorii;

 • 23. înștiințare privind înființarea popririi;

 • 24. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

 • 25. Proces-verbal de constatare a contravenției;

 • 26. Invitație;

 • 27. Aviz de inspecție fiscală;

 • 28. Raport de inspecție fiscală;

 • 29. Adeverințe;

 • 30. Răspunsuri la diverse solicitări.

 • B. Acte ce pot fi transmise la distanta prin e-niail valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitclor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Notă de plată;

 • 4. Extras de rol;

 • 5. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 6. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 7. Titlu executoriu;

 • 8. Somație;

 • 9.  Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

 • 10. înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale;

 • 11. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

 • 12. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

 • 13. Decizie de compensare;

 • 14. Declarație lîscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;

 • 15. Declarație lîscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afîșaj în scop de reclamă și publicitate;

 • 16. Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local în urma inspecției fiscale;

 • 17. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

 • 18. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

 • 19. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

 • 20. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

 • 21. Adresă de înființare a popririi;

 • 22. Adresă de înființare a popririi asigurătorii;

 • 23. înștiințare privind înființarea popririi;

 • 24. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

 • 25. Proces-verbal de constatare a contravenției;

 • 26. Invitație;

 • 27. Aviz de inspecție fiscală;

 • 28. Raport de inspecție fiscală;

 • C. Acte ce pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masiva valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

 • 4. Titlu executoriu;

 • 5. Somație;

 • 6. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

 • 7. Adresă de înființare a popririi;

 • 8. înștiințare privind înființarea popririi;

 • 9. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

 • (2)Actele administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților Iară semnătura olografa și ștampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

 • (3)Actele administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masiva sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților tară semnătura olografa și ștampila conducătorului organului fiscal.

  INȚĂ  SEBASTIAN


ANEXA NR. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. /o/ //J     <££&£>

PROCEDURA de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță

CAPITOLUL I: Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Art. 1:

Mijloace electronice prin care se poate realiza comunicarea

 • (1) Actele administrative fiscale menționate in Anexa 1 la prezenta Hotarare emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 pot fi comunicate către contribuabil prin:

 • a) E-mail (casuta de posta electronica) - cele prevăzute la art 1 alin (1) pct. B;

 • b) intermediul platformelor de contact puse la dispoziție de către organele fiscale locale ale Sectorului 5 „public.ditl5.ro”/”login.conectx.net” - cele prevăzute la art 1 alin (1) pct. A.l si A.2.

 • (2) Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 conform alin. (1) lit. a se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 deține un certificat calificat;

 • b) contribuabilul persoană juridică, asociere sau entitate fara personalitate juridica, persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere deține un certificat calificat;

 • c) contribuabilul se obliga sa transmită un e-mail de confirmare a primirii actelor administrative fiscale, actelor de executare si a altor acte emise de Direcția Impozite si Txe Locale Sector 5, in cel mult 3 zile lucratoare de la primire.

 • (3) Actele administrative fiscale, actele de executare si alte acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 se considera comunicate si in cazul in care contribuabilul nu Îndeplinește condiția dc la alin (2) lit. c), dar se Îndeplinește procedura prevăzută la art. 5.

Art. 2:

Opțiunea contribuabilului pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță

 • (l)Pentru a putea utiliza mijloacele electronice de transmitere a actelor administrative fiscale, actelor de executare si a altor acte emise dc Direcția Impozite si laxe Locale Sector 5, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local prin indicarea adresei de e-mail, pentru mijloacele de comunicare prin intermediul e-mailului, respectiv prin utilizarea numelui de utilizator si a parolei puse la dispoziție de către Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 pentru comunicarea prin intermediul platformelor de contact..

 • (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune, în scris, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, la registratura organului fiscal local și va conține inclusiv adresa de corespondență a contribuabilului, in cazul optarii pentru utilizarea e-mailului. In cazul optarii pentru platformele de contact cererea poate fi depusa si prin e-mail sau direct in platforma. Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris sau prin mijloace electronice, contribuabilului luarea în evidență a solicitării precum și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

 • (3) In cazul în care contribuabilul a optat pentru transmiterea la distanță a actelor administrative fiscale prin intermediul platformei de contact, acesta își asumă răspunderea pentru asigurarea mentenanței echipamentelor proprii prin care se realizează primirea informațiilor, precum și pentru păstrarea confidențialității credențialelor utilizate. Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 nu răspunde pentru interceptarea informațiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanță prevăzute la alin. (1) de către persoane neautorizate.

Art. 3:

Modificarea opțiunilor privind comunicarea prin mijloace electronice și renunțarea la serviciul de comunicare prin mijloace electronice

(1 )Contribuabilii pot opta pentru modificarea sau renunțarea la comunicarea actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice, pe bază de cerere, în scris, depusă la registratura organului fiscal local, in cazul e-mail-ului si/sau prin e-mail sau in platforma in cazul utilizării platformelor de contact.

(2)Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, prin mijloace electronice, contribuabilului luarea în evidență a solicitării de la alin. (1) și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice de transmitere la distanță pentru care a optat. In cazul renunțării la utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, contribuabilului data de la care se utilizează celelalte forme de comunicare prevăzute de lege.

Art. 4:

Gratuitatea serviciilor de comunicare prin mijloace de transmitere la distanță

Serviciile dc comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de către organele fiscale locale sunt gratuite.

CAPITOLUL II:Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5

Art. 5:

Comunicarea prin e-mail

 • (I) Comunicarea prin e-mail a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local se realizează dc către acesta la adresa de e-mail indicată dc contribuabil.

 • (2) Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local.

 • (3) în cazul persoanelor juridice, asocierilor sau entităților fara personalitate Juridica, persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, e-niaihil de confirmare trebuie să fie însoțit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

 • (4) Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. în cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare.

 • (5) în cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii conform alin. (2) și (3), în termenul prevăzut la alin. (4), actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către organul fiscal local.

 • (6) în situația prevăzută la alin. (5) organul fiscal local întocmește un proces-verbal de comunicare care se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat sau în format fizic, cu semnătură olografă.

 • (7) Confirmarea de primire prevăzută la alin. (2) și (3), după caz, respectiv procesul-verbal de comunicare prevăzut la alin. (6) se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

Art. 6:

Comunicarea prin platforma de contact

 • (1) Contribuabilul, în baza cererii, poate opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale menționate in Anexa 1, art 1 alin (1) pct. Al si A2, emise de Direcția Impozite si l axe Locale Sector 5, prin platformele de contact „public.ditl5.ro”/”login.conectx.net”.

 • (2) Piatformele de contact constă în punerea la dispoziția contribuabililor a unor aplicații informatice prin intermediul cărora se efectuează comunicarea electronică a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5.

 • (3) Contribuabilul se autentifică în cadrul platformelor de contact prin credențiale de tip: nume/parolă.

 • (4) Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică contribuabilului, în scris, direct pe baza de semnătură, prin posta sau prin mijloace electronice, luarea în evidență precum și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

 • (5) în cazul comunicării prin platformele de contact a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 în spațiul virtual personal din cadrul platformelor de contact.

 • (6) Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal emis de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.

 • (7) înscrierilc în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și sc arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

 • (8) Procedura detaliată privind modalitatea de identificare, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact „public.ditl5.ro” cuprinde:

 • a) înregistrarea pe platforma de contact se face ca urmare a preinregistrarii pe site-ul „public.ditl5.ro” si pe baza cererii depuse de contribuabil la registratura Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau prin e-mail.

 • b) formularul tipizat dc cerere se poate obține de la sediul Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau poate fi descărcat de pe site-ul „ public.ditl5.ro.”.

 • c) confirmarea preinregistrarii pe platforma de contact “public.ditl5.ro” este transmisa contribuabilului prin e-mail, introducerea unei adrese de e-mail valide fiind obligatorie.

 • d) In baza cererii. Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, direct pe baza de semnătură, prin posta sau prin mijloace electronice contribuabilului luarea în evidentă a solicitării si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale si altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv prin intermediul platformei de contact "public.ditl5.ro"

 • e) in urma accesării platformei public.ditl5.ro” si autentificării pe baza de utilizator si parola, contribuabilul are posibilitatea descărcării documentelor emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5.

 • (9) Procedura detaliată privind modalitatea de identificare, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact „login.conectx.net” cuprinde:

  • 9.1 IDENTIFICAREA

   • 9.1.1 Identificarea fizică

Identificarea fizică a contribuabililor se face prin prezența acestora la ghișeele instituției și constă în procesul de verificare a actelor de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport, permis dc ședere) a adresei de email și numărului de telefon ale solicitantului și/sau reprezentantului acestuia.

Responsabilitatea identificării fizice a contribuabililor revine personalului instituției care desfășoară activitate cu publicul. Activitatea de identificare fizică se desfășoară în toate sediile instituției, precum și în sediile altor instituții sau entități partenere sau care utilizează aceeași platformă de contact.

Activitatea este planificată, coordonată, controlată și evaluată de șeful direct al persoanei care realizează identificarea. Identificările care se finalizează cu înregistrarea utilizatorului în platforma de contact sunt evidențiate în Registrul de identități care este asigurat și menținut de furnizorul platformei dc contact. Fiecare identitate este semnată electronic calificat de persoana care a realizat identificarea.

Contribuabilii identificați la ghișeu primesc direct nivelul dc atestare completă a identității.

 • 9.1.2  Identificarea Ia distantă prin mijloace online

Identificarea la distanță prin mijloace electronice a contribuabililor se face prin mijloace electronice auditabile și integrate puse la dispoziție de platforma de contact, respectiv audio video conferințe, transfer de fișiere, registrul de identitate, platforma de semnare electronică, și constă în verificarea actelor de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport, permis de ședere) precum și confirmarea adresei de email și a numărului de telefon ale solicitantului și/sau reprezentantului acestuia.

Responsabilitatea identificării prin mijloace electronice a contribuabililor revine personalului acreditat pentru aceasta activitate și desemnat de către șefii de departamente din cadrul instituției.

Activitatea este planificată, coordonată, controlată și evaluată de șeful direct al persoanei care realizează identificarea. Identificările care se finalizează cu înregistrarea utilizatorului în platforma de contact sunt evidențiate în Registrul de identități care este asigurat și menținut de furnizorul platformei de contact.

Fiecare identitate este semnată electronic calificat de persoana care a realizat identificarea.

 • 9.2 ÎNREGISTRAREA

Solicitarea înregistrării în platforma de contact se poate face prin mijloace online sau la ghișeu.

 • 9.2.2 Solicitarea înregistrării Online urmează următorii pași:

 • 9.2.2.1 Confirmarea adresei de email a solicitantului

 • 9.2.2.2 Trimiterea solicitării

 • 9.2.2.3 Validarea datelor furnizate

 • 9.2.2.4 Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a platformei de contact

 • 9.2.2.5 Finalizarea înregistrării

 • 9.2.3 Solicitarea înregistrării la ghișeu urmează următorii pași:

 • 9.2.3.1 Prezentarea la ghișeul instituției sau la ghișeele instituțiilor sau entităților partenere

 • 9.2.3.2 Verificarea actelor de identitate

 • 9.2.3.3 Completarea cererii pentru inițializarea înregistrării

 • 9.2.3.4 Inițializarea înregistrării prin trimiterea email-ului de activare

 • 9.2.3.5 Acceptarea termenilor si condițiilor de utilizare a platformei de contact

 • 9.2.3.6 Finalizarea înregistrării

 • 9.3 AUTENTIFICAREA

Prin Autentificare utilizatorului i se permite accesul in platforma de contact. Autentificarea se face prin utilizarea unui nume de utilizator și a unei parole, care împreună realizează o combinație unică la nivelul platformei de contact care atestă identitatea utilizatorului.

Pentru securitatea autentificării utilizatorii au obligația folosirii mecanismului de 2 factori de autentificare implementat în platforma de contact.

Renunțarea la folosirea mecanismelor de 2 factori de autentificare se face pe propria răspundere a utilizatorului, instituția, partenerii săi și/sau furnizorul platformei de contact neputând fi facuți responsabili pentru acest lucru.

Art. 7:

Confidențialitatea și acordul contribuabilului cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

 • (1) Prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE sunt aplicabile prezentei proceduri.

 • (2) Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare prin mijloace electronice se consideră a fi implicit prin înregistrarea la Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau direct in platforma prin acceptarea termenilor si condițiilor.

 • (3) Schimbul de date realizat între Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau autoritatea administrativ-teritorială și contribuabili trebuie să îndeplinească cerințe standard de integritate și confidențialitate potrivii protocolului HTTPS.

ANEXA NR. 3 — la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

Modele cereri manifestare opțiune contribuabil si modele răspuns contribuabil

3.I.— CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA -COMUNICARE E-MAIL—

Către: DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

Str. Miliail Sebastian nr 23, bl S13

Subsemnatul ................................................................., CNP ........................................

domiciliat in ......................, str................................................nr........, bl.........., sc ..........,

ap .............., sector legitimat cu C.I. seria.....nr............................., emis de.............................., la

data ...........................e-mail  .........................................................................., nr. telefon

(opțional)..............................., sunt de acord cu comunicarea actelor administrative fiscale exclusiv

prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicata.

Anexez copia actului de identitate.

Data:...........................

Semnătură............................

3.2. — RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFIESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA - COMUNICARE E-MAIL —

ANTET

CĂTRE:

Ca urmare a cererii Dvs nr.......va facem cunoscut ca incepand din data de..........

actele administrative fiscale, actele de executare si alte acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 va vor fi comunicate exclusiv la adresa de e-mail indicata.

Cu stima,

Semnaturi,

Către: DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

Str. Mihail Sebastian nr 23, bl S13

Contribuabil persoana juridica ......................................................................................................,

CUI ..............., cu sediul in ......................, str................................... nr........, bl ..........,

sc             ..........,            ap            ..............,            sector            ...,             e-mail

nr.                   telefon

(opțional)..............................., reprezentata prin ....................................... domiciliat/a  in mim.

..........., str.................., nr..................., bloc...................,  ap................,  etaj....., sector/judet.........., legitimata/a cu C.L seria ..... nr....... , eliberata la data de ........ de către

................., anexat, CNP ......................, telefon ..................., adresa de e-mail .................. in calitate de reprezentant legal/conventional1 sunt de acord cu comunicarea exclusiva a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicata.

Subsemnatul/a


(nume si prenume),

Data: ...........................

Semnătură............................

3.4.— RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA- COMUNICARE E-MAIL-

ANTET

CĂTRE:

Ca urmare a cererii Dvs nr.......va facem cunoscut ca incepand din data de..........

actele administrative fiscale, actele de executare si alte acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 va vor fi comunicate exclusiv la adresa de e-mail indicata.

Cu stima,

Semnaturi,

3.5. CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA -COMUNICARE PLATFORMA ON-L1NE—PUBLIC.DITL5.RO

Către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5

Subsemnatul/a ......... (nume si prenume), domiciliat/a in mun............, str.

......................................, nr......, bloc.........., ap......., etaj....., sector/judet.........., legitimata/a cu C.I. seria.....nr........ eliberata la data de........de către.................,

CNP ......................, telefon ..................., adresa de e-mail ..................in

calitate de contribuabil, inteleg sa formulez prezenta cerere prin care va aduc la cunoștința următoarele:

 • 1. înțeleg sa optez si imi manifest consimțământul expres prin prezenta cerere pentru comunicarea actelor administrativ fiscale emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul platformei de contact pusa la dispoziție de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, respectiv prin „ public.ditl5.ro”.

 • 2. înțeleg si accept ca următoarele acte administrativ fiscale ce ma vizeaza supuse comunicării exclusiv prin intermediul platformei de contact sunt in mod expres si limitativ următoarele:

 • a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 3. Sunt de acord ca orice alte acte emise de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, cu excepția celor menționate mai sus, care, potrivit legii sunt supuse comunicării, imi vor fi comunicate prin alte mijloace de comunicare, conform legii.

 • 4. Sunt de acord ca orice acte/informații puse la dispoziție de către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact, cu excepția celor menționate la pct. 2, au rol informativ si ca nu obliga in niciun fel autoritatile locale in raport de subsemnatul/a.

 • 5. Ma oblig ca informațiile si documentele pe care le voi comunica Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact ( indiferent de tipul fișierului sau informației) sa fie corecte si complete, purtând intreaga responsabilitate cu privire la conținutul si realitatea acestora.

 • 6. înțeleg si accept ca Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 si dezvoltatorul platformei isi declina orice responsabilitate pentru ;

 • a)                  întreruperea funcționarii platformei de contact din diverse

motive, incluzând si fara a se limita la întreruperea furnizării energiei electrice, întreruperea conexiunii la Internet, întreruperea conexiunii cu serverul de baze de date, solicitări in afara orelor de program, etc. _b)_____Pierderea credentialelor de conectare la sistem (utilizator,

parola), sistemul avand facilitate de recuperare.

 • c)                   Introducerea greșita a credentialelor de utilizare.

 • d)                   întârzieri rezultate din validarea unui utilizator nou, neexistand un termen pentru validare.

 • e)                   Necorelarilor intre informațiile existente in baza de date si a documentelor prezentate de contribuabil.

 • f)                   Erorilor generate de utilizarea necorespunzatoare a platformei de contact

 • g)                  Erorilor materiale cuprinse in informațiile furnizate de platforma de contact si erorilor de sistem.

 • h)                  Necompletarea câmpurilor marcate ca fiind obligatorii.

 • i)                    Indisponibilitatea serviciului din motive tehnice, inclusiv a serviciului de mesagerie.

 • j)                    întârzieri in răspuns sau nefunctionare generate de revizii, reparații, update-uri, up grade-uri.

 • k)                   întârzieri generate de verificări suplimentare necesar a fi efectuate de personalul angajat al instituției.

 • 7.                   Sunt de acord ca imi revine intreaga responsabilitate cu privire la

utilizarea credentialelor comunicate in scris de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

Contribuabil,

Numele si prenumele

Semnătură

3.6. — RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL

PERSOANA FIZICA - COMUNICARE PLATFORMA ON-LINE — PUBLIC.DITL5.RO

ANTET

Către Dna/ Dl :

Stimata doamna/domn,

Ca urmare a cererii dvs. înregistrata la data de .... sub nr......va aducem la cunoștința

următoarele:

 • 1. Numele dvs. de utilizator pentru utilizarea platformei de contact „ public.ditl5.ro”

este:..................

 • 2. începând cu data de......................următoarele actele administrative va vor fi

comunicate electronic prin intermediul platformei de contact:

 • a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 3. Va amintim ca, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (6) si (7) din Anexa 2 la Ordinul nr. 3097 /2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr. 970 din data de 5 decembrie 2016 ,, (6) în cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice. (7)înscrierile în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului”

Semnaturi,

Am primit

Contribuabil

Nume Prenume

Semnătură

Data

3.7. .— CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA -COMUNICARE PLATFORMA ON-LINE—PUBLIC.D1TL5.RO

Către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5

Subsemnatul/a......... (nume si prenume), domiciliat/a in mun............, str.................., nr.

.................., bloc..................., ap................, etaj....., sector/judet.........., legitimata/a cu C.I. seria ..... nr....... , eliberata la data de ........ de către ................., CNP

......................, telefon ..................., adresa de e-mail ..................in calitate de reprezentant legal/conventional2 al contribuabilului persoana juridica....................., cu sediul

social in mun. București, Str................., nr..............., bloc............, scara.............., ap.

................, etaj.............., sector ............, Înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. .1 ..../...../........., Cod Unic dc înregistrare .............................., inteleg sa formulez

prezenta cerere in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica prin care va aduc la cunoștința următoarele:

 • 1.  Înțeleg sa optez si imi manifest consimțământul expres prin prezenta cerere pentru comunicarea actelor administrativ fiscale emise dc organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul platformei de contact pusa la dispoziție de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, respectiv prin „ public.ditl5.ro” pentru contribuabilul persoana juridica de mai sus.

 • 2.  înțeleg si accept ca următoarele acte administrativ fiscale ce vizeaza contribuabilul persoana juridica supuse comunicării exclusiv prin intermediul platformei de contact sunt in mod expres si limitativ următoarele:

 • 3.  Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 5.  Sunt de acord in numele contribuabilului persoana juridica ca orice alte acte emise de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, cu excepția celor menționate mai sus, care, potrivit legii sunt supuse comunicării, vor fi comunicate prin alte mijloace de comunicare, conform legii.

 • 6.  Sunt de acord in numele si pe scama contribuabilului persoana juridica ca orice acte/informatii puse la dispoziție de către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact, cu excepția celor menționate la pct. 2 au rol informativ si ca nu obliga in niciun fel autoritatile locale.

 • 7.  Ma oblig ca informațiile si documentele pe care le voi comunica Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact ( indiferent de tipul fișierului sau informației) in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica sa fie corecte si complete, purtând intreaga responsabilitate cu privire la conținutul si realitatea acestora.

 • 8.  înțeleg si accept in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica ca Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 si dezvoltatorul platformei isi declina orice responsabilitate pentru :

 • a)                    întreruperea funcționarii platformei de contact din diverse motive, incluzând si fara a se limita la intreruperea furnizării energiei electrice, întreruperea conexiunii la Internet, intreruperea conexiunii cu serverul de baze de date, solicitări in afara orelor de program, etc.

 • b)                     Pierderea credentialelor de conectare la sistem (utilizator, parola), sistemul avand facilitate de recuperare.

 • c)                      Introducerea greșita a credentialelor de utilizare.

 • d)                    întârzieri rezultate din validarea unui utilizator nou, neexistand un termen pentru validare.

 • e)                    Necorelarilor intre informațiile existente in baza de date si a

documentelor prezentate de contribuabil.

 • I)                     Erorilor generate de utilizarea necorespunzatoare a platformei de

contact

 • g)                     Erorilor materiale cuprinse in informațiile furnizate de platforma de contact si erorilor de sistem.

 • h)                   Necomplctarea câmpurilor marcate ca fiind obligatorii.

 • i)                      Indisponibilitatea serviciului din motive tehnice, inclusiv a serviciului de mesagerie.

 • j)                      întârzieri in răspuns sau nefunctionare generate de revizii, reparații, update-uri, up grade-uri.

 • k)                    întârzieri generate de verificări suplimentare necesar a fi efectuate de personalul angajat al instituției.

 • 9.                      Sunt de acord ca imi revine intreaga responsabilitate cu privire la

utilizarea credcntialelor comunicate in scris de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

Contribuabil,

Numele si prenumele reprezentantului legal/conventional

Semnătură

3.8. — RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA- COMUNICARE PLATFORMA ON-L1NE — PUBLIC.DITL5.RO

ANTET

Către

S.C......................

Sediul ....................

Cod Unic de înregistrare................

E-mail..................

Telefon...................

Ca urmare a cererii formulata de dvs. prin reprezentatul legal/conventional .................

înregistrata la data de .... sub nr......va aducem la cunoștința următoarele:

 • 1.  Numele d-voastra dc utilizator pentru utilizarea platformei de contact public.ditl5.ro”

este: ..................

 • 2.  începând cu data de ...................... următoarele actele administrative va vor fi

comunicate electronic prin intermediul platformei de contact:

 • a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 3.  Va amintim ca, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (6) si (7) din Anexa 2 la Ordinul nr. 3097 /2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 970 din data de 5 decembrie 2016 ,, (6) In cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice. (7)Inscrierile în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului ”

Semnaturi,

Am primit

Contribuabil persoana juridica

Nume Prenume reprezentant legal/conventional

Semnătură

Data

3.9 Cerere pentru inițializarea contului in platforma Conectx

!

M8MH/ DIRECȚIA DE IMPOZITE 51

CERERE PENTRU INIȚIALIZAREA CONTULUI PERSONAL


conectxI I Sunt de acord cu procesarea datelor personale în vederea inițializării procedurii de înregistrare în ecosistemul ConectX

I I Atașez la prezenta cerere o copie conform cu originalul a actului de identitate

O Confirm că dețin controlul asupra adresei de email menționate în prezentul formular


Servicii:

 • > Declarații Online

 • > Cereri online

 • > Consultanță în timp real

 • > Suport Audio/Video

 • > Email

y Chat

Audiențe online

y Arhivă electronică personală

 • > Semnătură electronică

Accesibilitate:

 • > Desktop

 • > Laptop

 • > Tabletă

Telefon mobil

Disponibilitate:

 • > 24 ore pe zi

 • > 7 zile pe săptămână

 • > 365 de zile pe an

Interconectivitate:

y Conectare cu toate instituțiile


Data


Semnătură


Acces:

 • >  https://www.conectx.net/

 • >  https://login.conectx.net/

y http://ditl5.ro/