Hotărârea nr. 10/2020

Hotărârea nr. 10/23.01.2020 privind preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții a ferentc

unităților de învățământ prcuniversitar de stat din sectorul 5

Având în vedere:

 • -  Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și Direcția Tehnică, înregistrat sub nr. 6279/22.01.2020.

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 6280/22.01.2020;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. 152/09.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124”, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”;

 • -  H.C.L. Sector 5 nr. 47/12.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul dc investiții „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent;

 • -  adresa nr. 193/22.01.2020, emisă de Școala Gimnazială nr. 124, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6216/22.01.2020;

 • -  adresa nr. 45/22.01.2020, emisă de Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6219/22.01.2020;

 • -  adresa nr. 177/22.01.2020, emisă de Școala Gimnazială Ion l.C. Brătianu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6277/22.01.2020;

 • -  adresa nr. 53/22.01.2020, emisă de Grădinița nr. 269, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6233/22.01.2020.

Luând în considerare:

 • -  avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport,

 • -  avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice,

în conformitate cu prevederile art. 129, alin.7, Iii. a), art. 139, alin. I. art.140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. 1) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va organiza procedurile de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de execuție de lucrări, în vederea finalizării obiectivelor de investiții, și va urmări execuția respectivelor lucrări.

Art. 3 - Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate în anexa la prezenta hotărâre vor preda Primăriei Sectorului 5 expertiza tehnică din care rezultă restul de executat, precum și documentația tehnică (Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) și documentația aferentă execuției lucrărilor finanțate de unitățile de învățământ.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va întreprinde demersurile legale pentru elaborarea expertizei tehnice pentru determinarea restului de executat, conform proiect, pentru unitățile de învățământ care nu au inițiat această procedură, după caz.

Art. 5 - finanțarea cheltuielilor aferente execuției obiectivelor de investiții prevăzute în anexă se va asigura din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 6 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. j/0   Z23.01.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. fQ /23 .01.2020

Obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, a

căror finanțare și execuție vor fi preluate de către Primăria Sectorului 5

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Adresa

Obiectivul de investiții

1

Școala Gimnzială nr. 124

Str. Mărgeanului, nr.

25A, sector 5

Lucrări de reconstrucție Școala Gimnazială

nr. 124

2

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu

Str. Grigore Tocilescu

nr. 20, sector 5

Lucrări de reparații corp clădire Școala

Gimnazială Grigore Tocilescu

3

Școala Gimnazială Ion

I.C. Brătianu

Str. Amurgului nr. 35, sector 5

Lucrări de demolare și construcție Școala

Gimnazială Ion I.C. Brătianu

4

Grădinița nr. 269

Str. Constantin

Miculescu nr. 12,

sector 5

Reabilitare corp Grădinița nr. 269

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRI SEiWtIăQlăZAROV