Hotărârea nr. 1/2020

Hotărârea nr. 1/23.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

-Raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 4729/17.01.2020;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 4730/17.01.2020;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice;

Luând în considerare prevederile art. 58 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (I), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(2) lit. d) și alin. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar în suma de 40.500.000 lei aferent anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 2 Primarul Sectorului 5 și Direcția Economică vor adduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/23.01.2020