• Hotărârea 54/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 53/27.02.2020 privind privind aprobarea proiectului „Adoptă un loc de joacă!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 51/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „#iLove Shakespeare”.
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 50/27.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 49/27.02.2020 privind modificarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 48/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a II-a.
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 47/27.02.2020 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ” Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din sectorul 5.
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 45/27.02.2020 privind alocarea sumei de 300 000,00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 44/27.02.2020 privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și Consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari nr. 96).
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 43/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. SIRENELOR nr. 93 – SECTOR 5, BUCUREȘTI.
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 42/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. PRICOPAN nr. 16A – SECTOR 5, BUCUREȘTI.
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 41/27.02.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 39/27.02.2020 privind constituirea comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București.
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 38/27.02.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 29.
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 37/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Târgu Jiu nr. 16 – Sector 5, București.
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 36/27.02.2020 privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială Nr. 136.
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 35/20.02.2020 privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 34/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din școala nr. 150 – București.
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată”.
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 32/20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 31/20.02.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 30/20.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5.
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 29/20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 28/20.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 26/20.02.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor și a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile comerciale a căîror acționari majoritari este Consiliul Local Sector 5.
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 25/20.02.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 24/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 268 către Asociația de părinți ”Grădinița nr. 268”.
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 23/20.02.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 22/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 21/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF 5 S.A.
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 20/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”Inițiativa pentru eco-sustenabilitate”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 17/31.01.2020 privind aprobarea organizării proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5.
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 16/31.01.2020 pentru modificarea H.C.L.S.5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 15/31.01.2020 privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane marginalizate desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 14/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 13/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 12/31.01.2020 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație al Societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 11/31.01.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020.
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 10/23.01.2020 privind preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 9/23.01.2020 privind modificarea Anexei 3 a H.C.L.S. 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L.S. 5 nr. 216/26.09.2019 și 268/21.11.2019.
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 8/23.01.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 7/23.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare.
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 6/23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pentru anul 2020.
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 5/23.01.2020 privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 4/23.01.2020 privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020.
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 3/23.01.2020 aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 2/23.01.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 1/23.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București.