Proces verbal din 31.10.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 31.10.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 31.10.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 3239/25.10.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 14 ()X .

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

în sală se află, de asemenea, domnul Ionescu Nicolae și domnul Alexandru Popescu ce și-au manifestat intenția de a participa la ședința Consiliului Local.

La apelul nominal au răspuns prezent un număr de 23 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Agheorghiesei Emil, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi 3 1.10.2019. Dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 26.09.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI-GHENCEA), în anul 2019;

 • 5. Proiect de hotărâre privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SFIIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5;

 • 7. Proiect de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 2 în vederea implementării proiectului cross-curricular Intre chin și amin;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, la nivelul sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare -Electronică - Robotică - Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic, în perioada decembrie 2019- iunie 2020;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței nr. 35, Grădiniței nr. 268 și a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5;

 • 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020;

I 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 178/19.08.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 12. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și de către instituțiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de intership în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 16. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului "Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 - iulie 2020;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea: Viitorul Educației”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”;

 • 19. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” - Sector 5;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, a programului Vouchere cadou;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului "Sănătate pentru Seniori”, derulat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și SC ROSEQUEENS PROPERTIES SRL;

 • 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • 24. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5;

 • 25. Diverse.

La ora 14,09 intră în sală doamna consilier Coroblea Cristina. Prezenți în sală-24 consilieri.

După cum am primit și pe e-mail, avem și patru puncte pe lista suplimentară. Le citim pe toate și după acea facem procedura deja cunoscută.

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului);

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Bumbăcari);

 • 3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor produse de la SC ECONOMAT Sector 5 SRL;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru desfășurarea activităților delegate.

în primul rând o să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru puncte pe care le-am citit anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun la vot aprobarea ordinii de zi în întregime. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Voiam să vă spun că voi avea niște întrebări de pus în timpul ședinței la anumite puncte și niște comentarii.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O să vă am în vedere, sigur că da! Ridicați mâna, niciodată nu s-a întâmplat să nu vă dau cuvântul. Vă supun la vot ordinea de zi în întregimea ei și cu cele adăugate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Mari lena Daniela și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem pe ordinea de zi cu punctul I- Aprobarea Procesului Verbal a! Ședinței ordinare din data de 26.09.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Mari lena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5. Doamna Disăgilă, vreți să spuneți ceva la punctul doi?

Dna director Disăgilă Isabela

Da! Față de cele prezentate în bugetul pus pe site-ul primăriei s-au mai primit bugete de la o serie de unități: Școala nr. 135, Școala nr. 136, Moțoc și Viilor. Am dori să cuprindem și sumele de la aceste unități în buget.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles. O să trebuiască să fie depus un amendament în sensul acesta. Doamna Coroblea, spuneți și dumneavoastră!

Dna consilier Coroblea Cristina

Voiam să întreb, în primul rând, în mare...Să ne explicați dumneavoastră, doamna Disăgilă, ce anume s-a modificat și de ce? De ce a fost necesară această rectificare? Asta ar fi prima întrebare.

Dna director Disăgilă Isabela

După cum se vede și pe raport, a fost pe parte de cheltuieli de capital, o parte de cheltuieli materiale, atât la învățământ cât și la primărie. S-au cuprins serviciile de pază, care au fost votate anterior prin hotărâri de consiliu anterioare: serviciile de pază pentru unitățile de învățământ, servicii de pază pentru obiectivele din Primăria Sectorului 5. De asemenea, și-a mai rectificat bugetul și Administrația Domeniului Public și-a cuprins utilajele necesare pentru buna funcționare a activității.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Adică ne pregătim de iarnă?

Dna director Disăgilă Isabela

Da, ne pregătim de iarnă!

Dna consilier Coroblea Cristina

O altă întrebare ar fi: când o să primim și noi acces la anexele bugetului? De altfel voiam să vă informez că...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Când va bate cu ciocănelul judecătorul și rămâne hotărârea definitivă pentru care ne-ați dat în judecată!

Dna consilier Coroblea Cristina

A, da! Asta voiam să vă și anunț că, am dat în judecată Primăria Sectorului 5 pentru faptul că nu ne-a dat astfel de...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, am citit, suntem informați. încă o dată, aveți accesul liber la Direcția Economică să veniți, când doriți, să consultați bugetul.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am fost!

Dna consilier Coroblea Cristina

Până acum, de fiecare dată când am fost, nu am fost primiți.

Dna director Disăgilă Isabela

Ați fost o singură dată, doamna consilier!

Dna consilier Coroblea Cristina

Am fost de două ori și domnul consilier Geamănă și domnul consilier Bogdan Pîrtoacă...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu, dumneavoastră l-ați cerut, întotdeauna, ca să vi se dea electronic. Doamna Coroblea...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, mă scuzați! Domnul viceprimar vrea să vă spună ceva!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea, din moment ce ne-ați dat în Judecată, întrebarea este tară sens!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar cum se face că au trecut trei ani și jumătate din mandat și doamna Coroblea, în continuare, se roagă de dumneavoastră să...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Și doamna Disăgilă, v-a zis de fiecare dată: poftiți la Direcția Economică, vă punem la dispoziție...Nu, dumneavoastră vreți să vi-l trimitem pe e-mail!

Dna director Disăgilă Isabela

Exact, ați fost o singură dată!

Dna consilier Coroblea Cristina

Eu și colegii mei am fost de mai multe ori, doamna Disăgilă! Niciodată nu s-a putut. V-am rugat data trecută să ne trimiteți dumneavoastră, ca să nu mai repetăm situația în care noi venim... Să ne trimiteți când să venim!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, îmi cer scuze că vă întrerup, mai aveți alte întrebări legate de punctul doi?

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu! Mai am o observație la punctul doi, legată de faptul că, indiferent că v-am dat în judecată pentru că încălcați legea, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să o luați ca pe o încurajare să o încălcați și în continuare! Ar trebui să ne dați acces la aceste documente de interes public.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Aveți acces când doriți la Direcția Economică, nu v-a împiedicat nimeni!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, nu avem când dorim! Niciodată nu s-a putut până acum de câte ori am fost eu și colegii mei!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ați fost?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da! Și eu și colegii mei am fost de mai multe ori, niciunul dintre consilieri USR nu au reușit să vadă bugetul.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Vă supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5 cu amendamentele care au fost făcute de doamna Disăgilă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela), 4 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail) și 6 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFANTA TREIME GHENCEA), în anul 2019. C ine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Mari lena Daniela), 3 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona) și 7 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Ion Bogdan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pot să pun o întrebare? Ați trecut repede, nu am fost pe fază!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

E tardiv!

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI-GHENCEA), în anul 2019. Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să știu și eu cum a dat cu virgulă acea sumă...și 73 bani? Dacă la punctul trei a fost 0-08, aici a fost 73 bani. Ce sumă este asta? Ce ați socotit? Că, noi dăm de opt ani de zile, de când sunt eu consilieri și tot dăm bani la aceste biserici să facă acea cantină și nu se mai termină. Păi, ce facem acolo, catedrală!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

E cineva în sală care poate să-i răspundă domnului consilier?

Dl consilier Boloș Florinei

La punctul 4 nu face referire la cantină, face la înlocuire uși biserică plus amenajare curte interioară.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuie să înlocuiască Primăria ușa bisericii?

DI viceprimar Țigănuș Marian

Ca să-i acorzi ajutorul, el trebuie să-ți vină cu deviz de lucrări. Se dă pe deviz de lucrări, așa nu pot să-i dau banii înainte, că zice el că schimbă ușa.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Știe foarte bine, domnul consilier, cum arată un deviz de lucrări. Da?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

De ce nu cereți la Patriarhie?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Consiliul Local își va da votul și va stabili dacă este oportun sau nu să se facă aceste investiții.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Noi nu avem, aici, în spate, acel deviz de lucrări.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Oricum, data trecută s-au dat bani pentru refacerea catapetesmei la nu știu ce biserică, așa că nu trebuie să vă mire.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre vot- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI-GHENCEA), în anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Staneiu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Mari lena Daniela și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5. Vă rog, spuneți!

Dna consilier Coroblea Cristina

Voiam să întreb: ce se întâmplă cu copii din aceste unități de învățământ pe perioada reparațiilor?

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Sunt relocați la alte unități.

Dna consilier Coroblea Cristina

Copii din patru unități de învățământ, am văzut că patru sunt cuprinse aici sunt relocați la alte...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Hopincă!

Dl administrator Rareș Hopincă

Situația va fi analizată de la caz la caz pentru că, nu toate unitățile de învățământ necesită aceleași tipuri de lucrări. Unde sunt necesare reparații capitale, consolidări și așa mai departe, unica soluție este relocarea, în alte unități de învățământ unde se pot face lucrări la un corp, de exemplu, se pot comasa. Situația va fi analizată de la caz la caz și decizia pe care nu o luăm astăzi, va fi luată împreună cu școlile și cu părinții la momentul finalizării proiectului tehnic și stabilirea unui grafic, autorizat, de execuție.

Dna consilier Coroblea Cristina

O altă întrebare: când estimați că ar putea să înceapă procedurile respectivului, licitațiile și apoi lucrările.

Dl administrator Rareș Hopincă

Licitațiile pot începe după ce se aprobă indicatorii tehnico-economici și se întocmește documentația specifică în fiecare școală în parte. Lucrările, nu vă poate da nimeni o dată estimativă pentru că, după cum știți, contează foarte mult durata procedurii de achiziție. Mai departe durata obținerii avizelor pe proiectele tehnice în vederea emiterii autorizației de construire.

Dna consilier Coroblea Cristina

O altă întrebare, respectiv comentariu, din câte știu eu, până acum niciunul, absolut niciuna dintre investițiile, fie în unități de învățământ, fie în orice altceva în acest sector nu a fost finalizată. Până acum, toate au depășiri de cel puțin de două ori termenul, estimat inițial, de finalizare a lucrărilor. Noi, acum, tot relocăm copii, dar nu terminăm niciodată, de fapt nu terminați, că nu este vina noastră. Nu terminați niciodată ce începeți, în schimb tot dați peste cap programul la noi și noi copii. Când estimați să se finalizeze măcar lucrările începute, 124...nu este...

Dl administrator Rareș Hopincă

Doamna consilier, acesta este un comentariu politic! Puneți întrebarea ca să vă pot răspunde!

Dna consilier Coroblea Cristina

Este un comentariu legat de situația cetățenilor. Vi se pare că, faptul că copii nu învață cum trebuie este politic?

Dl administrator Rareș Hopincă

Eu vă cer o întrebare ca să vă pot da un răspuns.

Dna consilier Coroblea Cristina

Asta vă întreb, când le terminați pe acelea începute?

Dl administrator Rareș Hopincă

Fiecare unitate de învățământ are un grad de execuție și un grad de complexitate.

Dna consilier Coroblea Cristina

124, când se termină?

Dl administrator Rareș Hopincă

Va trebui să consult documentația și ...

Dna consilier Coroblea Cristina

141, când îl finalizați?

Dl administrator Rareș Hopincă

Nu le știu din memorie.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Are termenul de finalizare 141, în anul 2020, citiți! Vedeți că aveți datele de identificare pe panoul de afișaj al lucrării!

Dna consilier Coroblea Cristina

Cetățenii, dacă vor să afle, trebuie să se ducă acolo, nu e nicăieri asta!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea! Este a șaptea oară când vă strig numele, mă băgați și pe mine în seamă, vă rog! Numai o secundă! Domnul Hopincă va răspuns la toate întrebările legate de acest punct. Dacă vreți să mergem și în alte discuții, discutăm după despre alte spețe. Hai să rămânem, vă rog, pe punctul acesta!

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare, doar o întrebare, dacă se poate! Legat de asta. Ați luat în considerare să nu mai remutați copii până nu se termină ce ați început deja?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

N-are legătură!

Dna consilier Coroblea Cristina

Ba da are legătură!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Este din nou o întrebare eronată, în ideea în care, o dată ce dumneavoastră aprobați indicatorii nu înseamnă că mâine încep lucrările. Lucrările, probabil, pot fi începute într-un termen rezonabil pe care-l estimăm la circa 4-6 luni de zile. In 4-6 luni de zile, o bună parte din instituțiile la care se lucrează, vor fi deja finalizate! Vă dați seama că nu vom reloca copii din noi instituții de învățământ care vor avea nevoie de lucrări, în aceleași instituții supra aglomerate. Cred că v-am răspuns tehnic destul de bine! Lucrările vor începe într-un termen rezonabil de 4-6 luni de zile. în aceleași termen de 4-6 luni de zile, multe dintre instituțiile la care se lucrează vor fi deja finalizate. Prin urmare, acea analiză va fi făcută la timpul potrivit! îmi cereți să vă răspund la o întrebare la care... știți și dumneavoastră că nu există răspuns ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru intervenție! Domnul consilier?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Care este motivul pentru care nu s-a venit cu acest proiect de hotărâre la începutul anului? Ca pe perioada de vară să se apuce de lucrări, eventual ... să nu ... în timpul anului școlar să ne trezim ...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dl consilier, după cum știți, se lucrează la documentația tehnică pentru foarte multe unități de învățământ dintre cele 55 din Sectorul 5. In momentul în care se finalizează, documentații care au, din nou, diferite grade de complexitate. In momentul în care se finalizează documentațiile, se trece la pasul următor, adică la aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ca să vin încă o dată în completarea la ceea ce ați spus dumneavoastră, este complet irelevant momentul în care aprobăm indicatorii tehnico-economici. Asta este un pas administrativ necesar, în vederea începerii lucrărilor la un termen stabilit de comun acord cu conducerea școlii, cu comitetele de părinți, cu diriginții de șantier, antreprenorii generali, ș.a.m.d. Deci, este irelevantă întrebarea dumneavoastră!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos domnul Hopincă! Supun la vot - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La ora I l23 intră în sala de ședință domnul consilier Geamănă Dragoș, prezenți 25 de consilieri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 2 în vederea implementării proiectului cross-curricular Intre chin și amin.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Aș dori să supun un amendament la anexa la Proiectul de Hotărâre, la sumarul proiectului, la Iii. f) beneficiarii proiectului, să fie scoasă propoziția ,, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar a! Municipiului București ”, pentru că nu există nici un parteneriat pe această temă, între unitatea de învățământ și inspectorat. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles! Vă supun la vot amendamentul doamnei consilier Stroescu! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), amendamentul doamnei consilier Stroescu Marilena Daniela a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Amendamentul s-a aprobat! Vă rog frumos domnul consilier!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Voiam să fac remarcat, în acest proiect... este vorba de un film care, sigur privește istoria noastră destul de recentă, dar care este destul de violent pentru a fi promovat sau arătat unor copii de școală generală. De altfel, și încadrarea lui legală este recomandat pentru persoane care au peste 15 ani.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă întrerup o secundă, vă rog! Pentru că doamna director Nedelcu o să vă răspundă! Să vă îndreptați și către ea, să audă exact întrebarea! D’ aia zic!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Deci, idee era că este un pic nepotrivit pentru școala generală!

Dna director Nedelcu Roxana

Observația dumneavoastră este foarte corectă, de aceea și proiectul este gândit la capitolul beneficiari „cadrele didactice" de la catedra de română și istorie din Școala Gimnazială nr. 2 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu. Elevii care vor participa la eveniment sunt de liceu, nu de școală gimnazială!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și cadrele didactice!

Dna director Nedelcu Roxana

Da, deci nu este pentru copii din gimnaziu!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Deci, este un proiect care se adresează în special cadrelor didactice.

Dna director Nedelcu Roxana

Da!

Dl consilier Păpușă Valentin

V-ați asigurat?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da!

Dl consilier Păpușă Valentin

Foarte bine atunci!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru răspuns, doamna director! Vă supun la vot Proiectul de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 2 în vederea implementării proiectului cross-curricular Intre chin și amin. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 I abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, la nivelul sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare - Electronică - Robotică - Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic, în perioada decembrie 2019- iunie 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței nr. 35, Grădiniței nr. 268 și a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Dna consilier Coroblea Cristina

Același lucru, din nou, mutăm copii...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

S-a discutat mai devreme! Doamna Coroblea, v-a răspuns mai devreme...

Dna consilier Coroblea Cristina

Asta cât se va întâmpla? Și cât vor dura aceste lucrări? Pentru că aici vorbim de lucrări... la Punctul 9.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Coroblea, v-a răspuns mai devreme!

Dna consilier Coroblea Cristina

Este vorba de alte lucrări!

Dl administrator public Rareș Hopincă

La punctul 9 este vorba de unități de învățământ la care se desfășoară lucrări în momentul de față! Copii respectivi au fost relocați cu soluții foarte bune de activitate, în momentul de față. Deci, în acest moment, se desfășoară lucrări în unitățile acestea de învățământ. In absența copiilor!

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi stați o clipă, că... aici spune că noi acum votăm! Deci, ei s-au mutat înainte să votăm?

DI administrator public Rareș Hopincă

Sunt lucrări suplimentare ce votați acum! Instituțiile respective sunt în plin proces de reabilitare!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și ce s-a întâmplat? De ce nu le-ați făcut în timpul verii?

Dl administrator public Rareș Hopincă

De exemplu, sunt multe instituții de învățământ la care expertiza inițială și D.A.L.l.-ul a propus anumite soluții tehnice. în momentul în care, de exemplu, s-au efectuat săpături, s-a descoperit că fundația, până la o adâncime de un metru și jumătate prezenta umezeală foarte mare și, implicit un risc de prăbușire. E nevoie de cămășuire și de alte proceduri tehnice de consolidare a clădirilor care necesită și timp mai mult, un proces tehnologic mai complex, prin urmare și modificare de buget. Și atunci s-a dispus o nouă expertiză, s-a dispus modificarea soluției tehnice și acesta este contextul în care ne aflăm astăzi!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru răspunsuri! Vă supun la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței nr. 35, Grădiniței nr. 268 și a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursant Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul II de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 178/19.08.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate a! Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și de către instituțiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local a! Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de intership în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și I 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcâ Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului "Academia copiilor" pentru perioada noiembrie 2019 — iulie 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și I I abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT Șl VIITOR" înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea: Viitorul Educației", înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".

Dna director Mariana Stoica

Voiam să fac o rectificare! S-a strecurat o eroare materială! Suma prevăzută în proiect este per unitate, și nu per total proiect! Este suma maximă pentru fiecare unitate!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim! O să se voteze cu modificarea pe care ați făcut-o dumneavoastră.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! Deci, să înțeleg așa: că este vorba de 165 000 de lei pentru fiecare unitate? Am înțeles corect, doamna director?

Dna director Mariana Stoica

Da! Cu T.V.A.!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atunci aș vrea să știu vă rog frumos, dacă puteți să ne elucidați. Având în vedere că așa cum ați prezentat proiectul de hotărâre, respectiv: 5 laptopuri, 5 tablete, 5 imprimante color, pentru cei care au after school nou construit, nu știm la ce after school-uri nou construite vă referiți, pentru că nu sunt prinse în proiectul de hotărâre. De asemenea, prindeți în proiectul de hotărâre cele 10 unități școlare. Dacă ar fi să merg pe ceea ce ați spus dumneavoastră și ați venit cu rectificare, ar însemna ca aceste 15 bucăți din ce am enumerat mai sus, ar trebui să valoreze 165 000 de lei, ceea ce ar însemna niște costuri mai mult decât ce ar putea să existe calculatorul de la NASA. Vrem să ne explicați la care after-school-uri faceți referire și chiar și așa eram foarte contrariat cum pot să coste atât de mult, 165 de mii de lei 50 de laptopuri, 50 de imprimante color și 50 de tablete. Explicați-ne vă rugăm frumos care sunt acele after school-uri și de ce aceste prețuri pentru câte 5 unități din fiecare bucată.

Dna director Mariana Stoica

Fiecare școală a făcut o solicitare și are în spate un număr de bunuri pe care le-a solicitat. Fiecare școală va avea un deviz cât va costa pentru fiecare. în funcție de ce solicită va fi și un preț. Acelea sunt cu titlu de exemplu. Referitor la cele 10 școli, vor fi pentru after school-uri sau pentru școli, în funcție de cum dorește unitatea...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Care vor fi acele after school-uri ? aceasta a fost întrebarea.

Dna director Mariana Stoica

Cele 10 unități de învățământ... nu am acum în față....

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Fiecare unitate de învățământ....

Dna director Mariana Stoica

Menționat acolo va avea un after- school.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aici în proiect se specifică că se vor achiziționa și așa este proiectul, câte 5 tablete, 5 imprimante, 5 laptopuri. Deci, cu alte cuvinte, dacă căutăm acum pe orice distribuitor putem să aflăm pe loc cam cât ar costa un preț mediu pentru 5 tablete. ..per unitate. Cum ați ajuns la 165 de mii de lei?

Dna director Mariana Stoica

Sigur că da, acela este prețul maximal pe care o unitate de învățământ poate să-l ceară. Cele 5 laptopuri vor costa, cât costă, la prețul pieței.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles, dar noi acuma vedeți avem un buget aproximativ. Atunci înseamnă că bugetul aproximativ este de 165 de mii ori 10, ceea ce înseamnă 16 milioane 500 de mii. Un milion șase sute cinzeci. Deci 16 miliarde 500 de mii asta am vrut să spun. Ceea ce este o sumă foarte mare pentru 50 de tablete, 50 de imprimante 50 de laptopuri.

Dna director Mariana Stoica

Nu sunt toate produsele menționate acolo și fiecare unitate va dori să-și cumpere ceea ce are nevoie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, dar atunci natura proiectului se schimbă dacă își cumpără ce au nevoie. Acum aprobăm doar 5 tablete, 5 laptopuri, 5 imprimante color. De acord ?

Dna director Mariana Stoica

Așa este menționat în proiect...Sunt cu titlu de exemplu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa trebuie să rămână.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim domnule Cursaru, vom lua act și de eroarea materială pe care ați menționat-o și vă supunem la vot punctul. Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu mai puțin domnule președinte, trebuie să faceți o propunere...să se voteze eroarea materială.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Există o eroare materială?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bineînțeles, se modifică proiectul. Orice modificare a proiectului în sine trebuie să fie susținută de către un consilier focal.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Este în raportul de specialitate, dar a omis să o precizeze...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, am raportul de specialitate aici, unde, ia arătați-mi, lămuriți-mă! avem referat de aprobare, atât,...unde?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Care dintre colegii din sală vrea să-și asume amendamentul prin care să luăm act de propunerea doamnei director Stoica Mariana de a schimba...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu vă propun pe dumneavoastră!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Olc, îmi asum eu, cu amendamentul acesta formulat de doamna director anterior, vă supun la vot punctul 18 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea: Viitorul Educației”, înregistrat !a Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan lordache” Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărârea fost adoptat.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ați votat amendamentul, acum votați...proiectul...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

A fost votat, a fost proiectul cu amendamentul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dl Cursaru a fost vigilent ca întotdeauna.

Punctul\9-Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei” Sector 5 .Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 20- Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei”, a programului Vouchere cadou.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Pot să adresez o întrebare, ori pentru 19, ori pentru 20.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Pentru punctul 20, punctul 19 a trecut deja!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am văzut la Liberty la mall, poate ne spune cineva, am văzut un spațiu unde scrie „Aici va fi în curând noul Centru Multifuncțional Sf Andrei. întrebarea este dacă acest spațiu a fost deja închiriat sau nu.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

A existat un contract de închiriere pe un an de zile. Acum se vine practic cu prelungirea acestui contract. Am preferat să fie un nou contract și un nou act adițional.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dar pe perioada în care primăria a plătit acea chirie a funcționat ceva acolo?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu s-a plătit chirie domnule consilier!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci, a fost închiriat sau nu a fost...închiriat!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

E contract de comodat! După cum vedeți nu se plătește chirie!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Cu titlu gratuit!

Dl consilier Jelea Bogdan

A, deci cei de la Liberty mall l-au acordat în mod gratuit! Iar de acum înainte va fi tot cu titlu gratuit!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Da, este tot contract de comodat!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru lămuriri. Mergem mai departe spre vot cu punctul 20-proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei”, a programului Vouchere cadou. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 21 -Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului "Sănătate pentru Seniori”, derulat de Complexul Multifuncțional ”Sf Andrei”

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am o întrebare, cu cine putem vorbi, cine poate ne lămuri...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La proiectul 21 este cineva care să-l susțină?..

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă nu pot să pun o întrebare, rămâne scrisă și ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Adresați întrebarea!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles aici este vorba de acest proiect cu vouchere cadou. Aș vrea să vă amintesc că așa cum veți aproba, dacă îl veți aproba, nu știți cum dați câte vouchere dați. Pentru că la fel cum scrie aici în referatul de aprobare la fel și în raportul de specialitate, spune că cele 5 vouchere cadou pe care doriți să le oferiți cetățenilor trebuie să fie cuprinse în regulamentul de funcționare și acordare. Acest regulament care îl avem aici. Dacă veți căuta și veți citi în regulament el nu exista, că beneficiarul primește, nu există acest articol în care să se specifice că beneficiarul primește un număr de 5 vouchere, la fel mai departe care sunt condițiile nu le discutăm. Așa pentru prietenie și pentru conformitate ar fi bine ca să...așa cum ați și propus...

Din sală

Propuneți amendament...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu propun amendament, eu vă spun doar ce am văzut, dumneavoastră puteți să faceți amendamentul ca aceste 5 vouchere cadou, uitați scrie și aici, trebuie să fie așa cum sunt prevăzute în regulamentul de acordare la anexa I a proiectului de hotărâre. Ar fi bine să ne punem în...asta este opinia mea.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Avem și o intervenție din sală, vă rog!

Dl Slav Giulian-Complexul Multifuncțional Sf. Andrei

Regulamentul a fost modificat și simplificat ca să fie mai ușor pentru oameni să aibă acces la aceste vouchere. Varianta pe care o aveți dumneavoastră este așa cum spuneți dumneavoastră, dar în cea modificată este prevăzut ceea ce s-a spus.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă a fost publicat, atunci este un act ilegal, pentru că el întâi trebuie să fie aprobat de către Consiliul Local și abia după aceea, după ce noi l-am aprobat dumneavoastră îi dați forma cu ștampila președintelui de ședință și așa mai departe. Să-l retrageți cât mai repede. Ați zis că a fost publicat!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Unde să fie publicat?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Probabil a fost o eroare, a fost transmis spre informare, nu publicat!

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Păi spre informare, care? Nu ne-a informat nimeni...

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi unde este prezentat?

Dl Slav Giulian-Complexul Multifuncțional Sf Andrei

Articolul 1, litera b!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Chi istina

Am și eu o întrebare. O clipă domnule președinte, ne spuneți cum se numește domnul și în ce calitate ne răspunde...

Dl Slav Giulian-Complexul Multifuncțional Sf Andrei

Slav Giulian, complexul Multifuncțional Sf. Andrei, jurist.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos domnule președinte!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă stăteați în sală vă era mai ușor să ridicați mâna...îmi cer scuze!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ne puteți prezenta?

Dl Slav Giulian-Complexul Multifuncțional Sf Andrei

Articolul 1, litera b, punctul 4!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce capitol vă rog?

Dl Slav Giulian-Complexul Multifuncțional Sf Andrei

Capitolul 1.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ok. Așa este! Ce am primit noi nu era, acum este ok!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre vot cu punctul 21 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, in cadrul Programului "Sănătate pentru Seniori", derulat de Complexul Multifuncțional "Sf Andrei" Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și I 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 22- Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Complexul Multifuncțional "Sf Andrei" și SC ROSEQUEENS PROPERTIES SRL. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 23- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 24- Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 25- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului) .Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 1 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 26- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Par oh ia Bumbăcari). Cine este pentru? împotrivă?

Dna consilier Coroblea Cristina

E vorba despre Catedrala Mântuirii Neamului!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La punctul 25 a fost vorba, acum este vorba, da ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă se poate, de fapt împreună cu acest punct 26 se ridică suma care se dă către unitățile de cult. Pentru Catedrală 4 milioane și cu celelalte se ajunge la peste 1 milion de Euro.

Voiam să vă întreb cât estimați, că se dau multe milioane de Euro anual către unitățile de cult. Cât estimați?

Dl consilier Mclnic Constantin Ion

Dumneavoastră ce religie sunteți?

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu vă supărați, este un stat laic, este treaba mea ce religie am, chiar nu este treaba dumneavoastră!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva ce poate să-i răspundă doamnei Coroblea la întrebarea pe care a formulat-o? Dacă nu, vă supun la vot punctul 26- proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Bumbăcari) Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și I 1 abțineri ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 27-Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor produse de la SC ECONOMAT Sector 5 SRL.

Dna consilier Coroblea Cristina

Voiam să vă întreb care este necesitatea pentru că abia am primit documentația pentru acest punct și voiam să ne lămurească și pe noi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Adresați întrebarea...

Dna consilier Coroblea Cristina

Care este necesitatea acestor achiziții. Ce se dorește să se cumpere?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva ce poate să-i răspundă doamnei Coroblea ?

Dl director Petre Leonard

Da, este vorba de... Așa cum scrie și în referatul de necesitate foarte bine pregătit de Direcția Juridică, aveți toate datele și informațiile acolo...

consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Păi nu le-am primit domnule!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Păi dacă tocmai le-am primit? Și cum putem lua o decizie pe ceva ce nu apuci să citești?

Dl director Petre Leonard

E vorba de o pagină, trebuie doar s-o citiți!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Citiți-ne dumneavoastră proiectul!

Dl director Petre Leonard

Știți că Economatul este Societate Comercială! Intr-o anumită perioadă, de exemplu, din Ianuarie până se votează bugetul, instituțiile din subordinea Consiliului Local nu au buget! Și atunci, ca să nu mai achiziționeze de la ... Sau nu au buget ca să achiziționeze de la anumite firme, cum spune și legea achizițiilor, art. 31, pot achiziționa de la Societatea Comercială Economat, urmând ca banii să-i plătească la aceleași sume, aceleași prețuri, când se votează bugetul. Simplu!

Dna consilier Coroblea Cristina

Adică alte instituții să achiziționeze de la dumneavoastră ...

Dl director Petre Leonard

Da, simplu!

Din sală

Ce produse cumpără?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Papetărie și ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Stați o clipă pentru că mi se pare că ceva nu este în regulă... din punct de vedere al concurenței!

Dl director Petre Leonard

Modificați și legea achizițiilor publice? Sunteți tare! Aici în Consiliul Local putem face orice!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dumneavoastră demonstrați asta!

Dl director Petre Leonard

Citiți! Există legea achizițiilor publice, după aceea putem să avem o discuție aplicată pentru lucrul ăsta!

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi nu puteți să ne dați ăsta din timp? Nu putem să cerem și noi consiliere juridică? Nu mai sfidați! După ce că nu ne dați documentația, tot dumneavoastră sfidați? Dar se scurg sute de milioane prin Economat... sute de milioane se scurg și dumneavoastră ne sfidați că trebuie să citim legea din cauză că ne-ați dat cu cinci minute înainte de ședință documentația.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dna Coroblea, vă rog să nu mai ridicați tonul!

DI director Petre Lconard

Este un singur art. 3 I din Legea achizițiilor publice care permite societăților din cadrul aceluiași ... să facă astfel de tranzacții între ei.

Dna consilier Coroblea Cristina

Când este vorba de sute de milioane, dați-ne documentația din timp. De ce nu ne dați documentația din timp?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, vă este frică... De fapt, ascundeți ceva!

DI consilier Matei Ion

Ce concluzii trageți!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Păi nu, dacă n-ați avea nimic de ascuns, am primi documentele din timp!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Poate am luat fonduri europene!

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar, ce măsură ați luat ca să primim documentația din timp, având în vedere că prin instituția din care faceți parte se scurg anual sute de milioane de lei?

Dl director Petre Lconard

... nicio adresă! Eu vă stau la dispoziție la sediul central cu toată documentația, v-o arăt. E cât se poate de transparent! Vă repet o astfel de atitudine nu cred că face obiectul acestei ședințe!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, am înțeles perfect domnule director! Tot ce spuneți dumneavoastră despre art. 31 din legea 98/2016. Ceea ce nu ați spus, sau ceea ce aș vrea să înțeleg mai mult este că în afară de ceea ce ați spus dumneavoastră despre buget, aici scrie foarte clar în proiect că vreți să susțineți doar atunci când se organizează evenimente culturale.

Dl director Petre Lconard

Este mot-a-mot luat din art. 3 1...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acum, eu nu v-am întrerupt când ați vorbit, lăsați-mă să termin și eu! Noi, așa luat ... Indiferent cum este, aplicabilă legea 31, eu înțeleg un pic că ați vrea cam tot ce se transformă sau tot ce se dezvoltă prin activități culturale din cadrul Consiliului Local, din cadrul Primăriei, să treacă pe la Economat și să cumpere... Cumva aveți acoperirea legală, dar în același timp, practic încercați să vă prindeți de singura modalitate prin care încercați să supraviețuiți cu Economatul, în sensul de a cumpăra și a obliga instituțiile, poate școlile, să cumpere de la dumneavoastră ceea ce cumva nu este concurențial.

Dl director Petre Lconard

Dl consilier permiteți să răspund! Nu eu am făcut legea achizițiilor publice! Eu doar o aplic! Ca societate comercială, fiecare își dorește ca societatea lui să aibă ... nu este vorba de monopol! Dacă la sectorul 3 se face același lucru, dacă la Primăria Generală se face același lucru, dacă în țara asta se face același lucru, nu cred că n-ar trebui să nu-l facem și noi!

Doi: Este vorba doar de anumite produse, nu de absolut toate produsele pe care Primăria sau unitățile din subordinea Primăriei le achiziționează. Doar de ce au ei nevoie sau ce vor ei să cumpere. Puteam să facem acest lucru și fără hotărâre de Consiliu dar, am zis să fie o chestie normală și legală, puteam să facem ... Legea achizițiilor publice îmi permitea să fac asta și fără hotărâre de Consiliu! Repet art. 3 1 din legea ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică cu alte cuvinte, această hotărâre de Consiliu nu-și are rostul!

Dl director Petre Leonard

Nu că nu-și are rostul, dar am zis că dumneavoastră fiind autoritatea deliberativă în materie de achiziții sau eu știu...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nicidecum, asta este prerogativa dumneavoastră, în calitate de director! Din pixul dumneavoastră puteți face achizițiile ...

Dl director Petre Leonard

Deci, conform art. 31, dumneavoastră sunteți asociatul unic al societății Economat și atunci dumneavoastră trebuie să-mi dați mie girul dacă pot să fac sau asta sau nu!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să trecem la vot! Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor produse de la SC Economat Sector 5 SRL.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) 5 voturi împotrivă (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Coroblea Cristina) și 6 abțineri (Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru desfășurarea activităților delegate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am aici o întrebare excepțională! Este o chestiune cât se poate de serioasă! Aceste discuții a unor tarife legate de ceea ce va face viitorul A.E.S., privind salubritatea și salubrizarea și deszăpezirea probabil în Sector. Consider că o astfel de importanță a unui astfel de subiect ar fi trebuit să fie pe un proiect din timp dat, să putem să dezbatem, să putem să-1 vedem cu atenție, să putem să venim la el eventual cu amendamente să-l îmbunătățim. în felul în care dumneavoastră ni-1 propuneți acum în ședință, cred cumva că nu vreți să vă asumați o discuție publică față de acest proiect.

Doi la rând: aș vrea să vă aduceți aminte ce ne-am asumat cu toții. Că atunci când o hotărâre de Consiliu este luată, nu specificăm neapărat totdeauna de unde se iau banii. Am ajuns tot timpul să spuneți din ce fonduri se iau banii. Dacă vă uitați la proiectul nr. 4, la proiectul cu bisericile, acolo ați spus suma: 190 cât a fost acolo de mii de lei... ați spus suma. La celelalte proiecte niciodată nu spuneți suma. Spuneți doar că banii vor fi folosiți. Haideți să intrăm și pe o situație corectă, așa cum ați hotărât cu noi, toți împreună! Deci, un astfel de subiect referitor la ... și foarte important, că dumneavoastră încercați ... Primăria încearcă de multă vreme să reușească să facă pe cont propriu un astfel de serviciu, ceea ce n-o să fie greu și nu știu dacă o să și reușim. Ar fi trebuit să avem într-o ședință ordinară așa ceva, un astfel de proiect, să putem discuta. Dumneavoastră vreți acum ”pe repede înainte” într-un fel să-1 aprobăm și să fim foarte mulțumiți!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Mă bucur domnule consilier că ați adus acest lucru în discuție! Vă amintesc că în ședința ordinară din luna septembrie, toate documentele de delegare, inclusiv de tarife, v-au fost aduse la cunoștință în termenul legal. A putut exista dezbaterea despre care vorbiți! în prezent, e vorba de o mică completare pentru că au fost câteva omisiuni. Dar proiectul in integrum cu toate aceste tarife, cu contract, cu caiet de sarcini, a fost aprobat în ședința de consiliu din septembrie și ați avut ocazia să purtați orice dezbatere pe acest proiect de hotărâre ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, nu mai aprobăm altul din nou acum ... Pentru că nu avem niciun element!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă e așa, nu am ce să spun!

Dna consilier Pop Ratnona Claudia

Am și eu o întrebare! Avem aici contractul cadru și din câte am observat, nu avem termen! Adică, de când până când începe acest contract ?...Dintre Primăria Sectorului 5 și S. C. Amenajare Edilitară și Salubrizare.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Delegarea este făcută în virtutea unei hotărâri de Consiliu Local care precizează în clar că durata este de 8 ani de zile.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos pentru toate răspunsurile! Mergem mai departe spre vot!

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru desfășurarea activităților delegate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Se trece la Diverse!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu aș dori, după cum ați observat, stimați colegi, sunt două persoane care au depus cerere să participe la ședință. Vă rog de acum înainte, doamna Secretar, să ne dați număr de înregistrare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnii sunt în sală!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, sunt în sală!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă mulțumim pentru mențiune!

Declar închise lucrările ședinței la ora 1436.

Contrasemnează Secretar General Sector 5,

Elena Luminița Petjazarov

F