Proces verbal din 28.02.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 28.02.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 28.02.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 14 319/22.02.2019.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Jelea Bogdan Ion și Vanghelie Marian Daniel, în sală sunt prezenți: dl Buznicea Cristinel, membru PMP și dl Sora Constantin.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Putem începe ședința, da? Suntem prezenți 25 din 27.....0 să dau citire

ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, se. 2";

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. SI2, sc.l+2"\

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada

» »

Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc.4"\

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Aleea

9                                                                                                              9

Livezilor nr.5, bl.23",

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.33, bl.9”’,

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Calea

9                                                                                                              9

Rahovei nr.319, bl.30, sc.l”\

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D"',

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”\

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Calea

9                                                                                              9

Rahovei nr.334, bl.31

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr.330, bl.57”’,

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.17, bl. S21”\

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție

5                                                                                                                                                                     »

publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl.S10,sc.l”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.139, bl.V74'\ finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.137, bl.V79,sc.l”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție

5                                                                                                                                             5

publică și finanțarea obiectivului de investiții ''Reabilitare termică a imobilului din Strada MihailSebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizat! în urma încheierii contractului de achiziție

» » publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.l”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din

Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.l”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ' Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;

 • 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR.32-SECTOR 5;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR 5;

 • 28. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 "Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate”;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019;

 • 35. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr.72, bloc 12A, Sector 5, București;

 • 36. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.lA, Sector 5, București;

 • 37. Diverse.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Este o informare la punctul 36, la Șerbota, este o informare pe care a facut-o domnul Arhitect Șef, vizavi de solicitarea pentru obținerea certificatului de urbanism. Este un document interesant vizavi de faptul că, în completare, față de elementele care au fost trimise pe parcurs, poate face o imagine în ceea ce înseamnă acest obiectiv pe care intenționăm să îl facem. La punctul Diverse avem o adresă a Curții de Conturi, o să v-o dau citire atunci când o să ajungem la punctul respectiv, dacă-mi permiteți să fac lucrul acesta. Având în vedere că am dat citire ordinii de zi, să trecem la vot! Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am dori și solicităm să amânăm trei proiecte de pe ordinea de zi. Primul proiect este proiectul numărul 29, cel care prevede modificarea Anexelor 4 și 5 ale hotărârii de consiliu, întrucât în Comisia de Specialitate nu a fost prezentat niciun document referitor la acest proiect, aceste informări sau aceste elemente necesare înțelegerii acestui proiect. Ne-au venit acum trei minute înainte să înceapă ședința, înainte să luați dumneavoastră cuvântul. Nu am avut acest proiect de hotărâre. Acest regulament nu l-am avut, nu că nu l-ați trimis, nu a existat domnule președinte! Să ne explice doamna director! Să ne explice de ce nu am avut. Acesta este unul dintre proiecte și vă solicităm ca să avem toate documentele, nu putem acum în timpul ședinței să-l recitim. Celelalte două proiecte sunt proiectele 33 și 34, cele derulate prin Centrul Cultural. Vă spun că sunt niște proiecte foarte bune și ar fi foarte păcat să le votăm, acum, întrucât solicitați cheltuieli bugetare, noi neavând bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Nu putem să mergem pe 1/12 din bugetul anterior, și vă aduc la cunoștință că există, chiar și în cadrul primăriei, rapoarte ale Curții de Conturi, referitor la cheltuielile angajate de către primărie sau entități ale primăriei fără a avea alte, cele care sunt...de utilități, de salarii și alte lucruri urgente, tară a putea să angajeze alte cheltuieli. Ar fi păcat să intrăm într-o notă pentru două proiecte frumoase de contestabilitate și ulterior poate chiar și de diverse probleme de tragere la răspundere a angajaților care au semnat sau ce au făcut la o viitoare întâlnire cu Curtea de Conturi. Eu, sunt convins că luna viitoare vom avea buget și nu văd de ce nu am putea să derulăm de acolo mai mult, doar atât. Proiectul de tenis pentru copii e prevăzut ca să înceapă în martie. Ar fi fost binevenită să fi fost un act adițional la prelungirea acelui contract pe care, deja, ei îl desfășurau și atunci poate eram un pic mai întemeiați. Astfel, mai durează două săptămâni, trei săptămâni și putem să discutăm, sau poate chiar o lună. E bine să fim cu aceste proiecte, care sunt pentru copii și pentru niște oameni care muncesc pentru ei, în regulă. Nu să avem, ulterior, alte discuții.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dacă discutăm în termenii ăștia, în mod normal, acel impas pe care îl avem vizavi de buget, evident că tot ce avem pe ordinea de zi poate fi mutat în iulie sau când o fi să fie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu nu am cerut ok -ul am solicitat-o succeral și dacă doamna secretar poate să vină să ne dea amănunte în plus, mai mult de atât puteți să cereți și ... Supuneți la vot propunerile mele, vă rog!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Supune-ți la vot propunerile domnului Cursaru, vă rog frumos!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

A

înainte de a începe derularea ordinii de zi, supunem la vot propunerea pe care a facut-o domnul Cursaru. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 10 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș) și 15 abțineri (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), propunerea domnului Cursaru privind amânarea proiectelor de la punctele 29, 33 și 34 de pe ordinea de zi, nu a fost aprobată.

Supun la vot ordinea de zi.

Dl consilier Geamănă Dragoș

După, la Diverse, vreau să iau și eu cuvântul cu o interpelare.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, după ce supunem la vot ordinea de zi putem sta de vorbă, dar ar fi foarte bine dacă acest lucru s-ar întâmpla, punctual, la unul din punctele pe care le avem în derulare. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă-mi permiteți, domnule președinte!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ne-ați trimis un punct de proiect suplimentar și nu ați luat cuvântul față de el.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu, pentru că nu mai este necesar.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu mai este necesar. Asta, ar fi bine să precizați înainte, ca să nu mai luăm în calcul...dacă scoatem sau nu propunerile. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 1 al ordinii de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2019. Discuții?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Da, aș avea eu, dacă-mi permiteți!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Conform Ordonanței care reglementează regulamentul de funcționare a ședințelor de consiliu, avem art. 41 unde se spune foarte clar că pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu, nu este acceptabil ca să se discute, să se poarte dialog în sală. Aș dorii ca pe viitor să nu se mai întâmple acest lucru, ceea ce s-a întâmplat la ședința anterioară. S-a discutat în sală, au fost vorbitori în sală prezenți, nu s-a luat cuvântul, s-a vorbit ca la piață. Al doilea articol, articolul 43, care ne arată că nu se poate relua votul. Vă rog să observați că la final s-a reluat votul, s-au reluat de două ori două proiecte care au fost, deja, discutate în ședința de consiliu și s-a reluat votul, ceea ce conform art. 43 din O.G. nr. 35/2002 nu se poate relua de două ori votul. Aș avea rugămintea, pe viitor, să nu mai avem astfel de probleme, să se discute în sală. Să se ia cuvântul așa cum este scris pe ordinea de zi și în al doilea rând să nu se reia votul la un proiect care deja s-a votat așa cum s-a votat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Am primit, deja, o adresă din partea dumneavoastră, semnată de liderul dumneavoastră de grup. Avem în vedere să vă facem un răspuns scris vizavi de această intervenție.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am zis să ridic și în ședință această problemă. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, doamna Cristina!

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă, domnul primar a participat sau a aprobat crearea haosului din ședința trecută, dacă a încercat să obțină votul prin intimidare, acestea sunt tactici care trebuie să dispară dintr-un stat democratic. Dacă nu a participat la crearea acelui haos, atunci a dovedit că nu este capabil să mențină în condiții decente, nici măcar o ședință cu câteva zeci de participanți. Cu atât mai puțin poate să conducă o instituție cu mii de angajați sau un sector cu sute de mii de locuitori. Cel mai bun lucru pe care al putea să-l facă ar fi să-și dea demisia.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Intrați într-un detaliu care nu are legătură cu modul de desfășurare a acelei ședințe, din punctul meu de vedere. Pentru că, în ceea ce ne privește, a fost exact o atmosferă prin care acei oameni și-au manifestat..., de fapt este realitatea sectorului 5. își doreau locuințe sociale, își doreau parcări, ș.a.m.d. De multe ori e nevoie, vizavi de obiective concrete, să aibă un punct de vedere, să auzim și punctul lor de vedere. Că se întâmplă sau nu se întâmplă, aia e cu totul altceva.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Intrăm în politică în loc să rămânem pe ședință.

Dna consilier Coroblea Cristina

Există dezbateri publice pentru acest lucru.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Eu îmi aduc aminte că s-au dus unii și s-au întâlnit pe holurile Parlamentului.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vă rog foarte mult, dacă a fost haos în sală, de ce acele persoane au fost făcute țigani?

Dl consilier Bîrsan Mihai

De cine?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

De către grupurile dumneavoastră, avem filmările, am să mă adresez Consiliului Național pentru Discriminare.

Dl consilier Bîrsan Mihai

LaO.N.U!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

La O.N.U! Da! O să mă duc la O.N.U! Vă rog foarte mult să filmați aceste...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să trecem la vot! Dacă avem discuții de Diverse, atunci la Diverse...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să zic că dacă ne uităm pe procesul verbal și am constatat încă de la început că dacă citim ce scrie acolo se înțeleg niște lucruri care în ... desfășurarea evenimentelor nu este descrisă întocmai. Spre exemplu, chiar la început, pare din ce scrie acolo că consilierii opoziției nu au cerut microfonul. Dar, unul dintre colegi, dacă nu mă înșel domnul consilier Jelea a cerut microfonul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și eu, eu am cerut de două ori!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Și domnul președinte de ședință l-a invitat pe scenă ca să vorbească la microfon.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, nu i s-a dat!

Dl consilier Geamănă Dragoș

A spus veniți pe scenă ca să primiți microfonul!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dacă-mi permiteți! Dacă colegii noștri, vorbesc că nu au primit un microfon, acele persoanele care au fost în sală, locuiesc pe străzi, domnilor colegi!

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

Irelevant, domnule consilier!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Haide-ti să ne uităm ... dă-1 doamne iartă-mă de microfon că nu stăm într-5

un microfon. Da! Haide-ți să ne uităm la cetățenii care ne-au trimis aici.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă explic eu cum le rezolvăm domnule Ștefan, imediat vă explic, dar când ajungem acolo.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Ștefan, domnul Ștefan!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Aș vrea și eu să adaug ceva, tot la procesul verbal, persoanele care au participat probabil că au depus și cerere mă gândesc, puteți să ne explicați că am observat în alte procese verbale, când au venit cetățeni, la începutul procesului verbal, după ce sunt enumerați consilierii, apar menționate și cele două, trei persoane care au pot să vă dau exemple...Așa, dintre acestea, la începutul procesul verbal, nu au apărut nimeni menționat și totuși mă gândesc că există acele cereri de participare la ședință.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, există partea scrisă a acestor hârtii și au fost primite în mod ulterior.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Deci, au depus ei cereri!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar de ce trebui să depună cereri un cetățean! Vă rog foarte mult, ședința este liberă, dragilor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Citiți Legea nr. 215 domnule Ștefan!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Orice cetățean are voie să participe, fără cerere, vă rog foarte mult.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Dar știți că la ședința din Bd. Regina Elisabeta au fost cetățeni trimiși acasă?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Haideți, supunem la vot!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

De către cine?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

De către aparatul Primăriei!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu eu i-am trimis acasă!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

A, și dumneavoastră i-ați trimis! Păi și cum veniți și spuneți că ședința este liberă?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Păi bineînțeles, da bineînțeles! Haide-ți să ne uităm la situația lor socială mai bine!

Dl consilier Matei Ion

Ștefane, lasă!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog frumos! Cine este pentru? La punctul 1 al ordinii de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2019. împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), procesul verbal din data de 23.01.2019 a fost aprobat.

Vă mulțumesc! J

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Să ne uităm la situația lor!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul doi! Domnul Ștefan, gata!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Ștefan, vă rog frumos!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Sunt amărâti!

»

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Numai lasă-ne să ne facem ședința și la sfârșit îți explic eu! Lasă că vorbim la diverse!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Deci, nu vă convine când vă critică cineva!

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 2 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București. Discuții?

J                              5

Dl consilier Giurcă Augustin Răzvan

Având în vedere avizul comisiei de specialitate, din data de 25 Ianuarie, este nefavorabil, grupul PNL se va abține.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vom putea trece la vot: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc!

»

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2”.

E o înșiruire de douăzeci și două de blocuri cu specificat clar în documentație vizavi de inițiatorii tehnico-economici și indicativ finanțarea acestei investiții.

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Având în vedere toate discuțiile anterioare referitor la firme de apartament care au câștigat licitația privind construcția și de fapt reabilitare termică a blocurilor. Având în vedere toată indecizia CNR-ului și nereușita acestei Primării pentru a putea să facă în ultimii doi ani și jumătate nici măcar un bloc de reabilitare, noi, o să ne abținem neavând încredere și o să fim reținuți la toate următoarele proiecte care prevăd acești indicatori și devize, având în vedere situația la care s-a ajuns. O să urmărim cu atenție pe viitor și dacă se va demonstra că într-adevăr lucrurile vor putea fi duse cu bine la bun sfârșit o să fim alături de aceste proiecte pe care......

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Un singur amendament, o singură explicație vizavi de articolul din ziar ați citit și urmare lui?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

S-a schimbat ceva?

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

S-a schimbat ceva?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Ne dați linkul pe email?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cum vă explicați că apare într-un singur ziar unu, doi, licitația s-a făcut pe S.E.A.P (Serviciul Electronic de Achiziții Publice), cu un caiet de sarcini, cu niște cifre de afaceri. Luați caietul de sarcini citiți-1 și o să vedeți ce e acolo, așa că nu e, ăla e dintr-un holding e cu totul altceva.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta nu esplică ultimii doi ani și jumătate de nereușită!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Eu propun ca să intrăm în ordinea de zi și să dăm drumul la toate, la aprobarea proiectelor pentru reabilitare prin care sunt așteptate în sector de atâta timp.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi asta facem acum domnule consilier!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Doamna Cristina!

Dna consilier Coroblea Cristina

A

In legătură cu acea firmă de apartament nu este vorba doar despre un articol de ziar, eu scriu de un an de zile aproape, despre acea firmă care a câștigat licitațiile pentru reabilitarea blocurilor, care a câștigat în trecut numeroase alte lucrări, totalizând milioane de lei împreună cu alte firme cu care are administrator comun. Cu un singur angajat această firmă a reușit să facă lucrări de o diversitate extraordinară, de la reparații de alei în parcuri, la reparații în magazine, acum a câștigat nu doar licitația blocurilor, ci și atribuire tară licitație a reconstrucției Școlii 124. Deci nu este vorba doar despre un articol în ziar care nu are legătură cu realitatea, este într-adevăr acea firmă și alte firme cu care este conectată, apare de foarte multă vreme în achizițiile directe mai ales în ultima vreme și în licitațiile și repet atribuția directă, fără licitație a unui contract de 11 milioane de lei pentru reconstrucția Școlii nr. 124. O tragedie în loc să, ... cei în drept să mulțumească cerului că nu s-a soldat cu morți, iată este o oportunitate pentru a acorda o.....

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La Școala nr. 124 s-a făcut pe procedură de urgență! Pe urma negați valabilitatea SEAP-ului?

Dna consilier Coroblea Cristina

Am spus ce aveam de spus, nu știu cum ați anunțat aceste.....

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu știu dacă cunoașteți procedura, știți că este monitorizată orice licitație publică este monitorizată de Agenția Națională pentru...

Deci dacă Agenția Națională și-a dat avizul pentru continuarea procedurii de adjudecare, nu văd care ar fi problema una la mâna, doi la mână nu subzistă treaba aia că are un singur angajat, atâta timp cât dacă vă uitați în caietul de sarcini vedeți că una din probleme era să aibă o cifră de afaceri, substanțială. Pe urmă sunt garanțiile care se depun, pe urmă este parte tehnică a caietului de sarcini care el trebuie să aibă anumite, nu văd de unde atâta suspiciune, dar mă rog e punctul dumneavoastră.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem la vot punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3".

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. SI 2, sc.1+2".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei

George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31,

J                                                                                                                                                                           7

bl. S8, sc.4".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 8 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.33, bl.9”.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Filmați-vă și dumneavoastră, că nu se vede votul! ( se adresează doamnei consilier Niculescu Jacqueline-Christina care se află lângă secretariatul tehnic al Consiliului Local Sector 5, înregistrând cu telefonul mobil ședința de consiliu)

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog să treceți în sală!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Nu sunt în sală?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Ba da, dar să luați loc!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Să luați loc!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Stau bine aici, mulțumesc frumos. Știe doamna Dună, până la punctul 24 ne abținem!

9

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Sunteți o doamnă totuși....

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Mă simt mai bine, mă doare mijlocul dacă stau jos, mă așez când obosesc.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

La ședința trecută ne filmați de pe scenă.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 9 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr.319, bl.30, sc.l”.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 10 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 11 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100,

9                                                                                                                   9                                                                           1

bl.L28".

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr.334, bl.31”.

9                                                                                                                                                                      '

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 13 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr.330, bl.57".

f                                                                                                                                                     7

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 14 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.17,

J                                                                                                                                                                           7

bl. S21”.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 15 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl.S10,sc.l”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu o întrebare aici, vă rog!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Spune aici în raport, a câștigat licitația....

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

La punctul 14?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu la punctul 15 suntem acum. La punctul 15 aș vrea să știu dacă mai departe la devizele pe care sunt pentru actualizare ele fiind deja câștigate licitații, este vorba de o singură firmă sau de câte entității juridice au câștigat licitațiile, la proiectele de la punctul numărul 15 până la punctul unde se termină ele, respectiv punctul 24. Aș vrea să ști dacă este o singură entitate juridică sau sunt mai multe, nu mă interesează nume, nimic!

Dna director Bobină Bianca

Deci a fost o asociere au fost lucrările scoase la licitație proiectare și execuție și asocierea a câștigat lucrările de proiectare execuției. Proiectul a fost făcut de PBG - Proiect București.

5

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc!

»

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Deci să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Pop Claudia- Ramona și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 16 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.139, hl.V74,\ finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 17 al ordinii de zi: -Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 18 al ordinii de zi: -Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.137, bl.V79, sc. 1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 19 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 20 al ordinii de zi: -Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 21 al ordinii de zi: -Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc. 1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 22 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail f

Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”,finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 23 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc. 7”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 24 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 25 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

Discuții? Trecem la vot!

5

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 26 al ordinii de zi.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR.32-SECTOR 5.

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru punctul 26 avem niște observații!

Acest P.U.D, nu respectă anumite reguli! Nu respectă retragerea de 20 de metri de exemplu! Nu are planșa de regulamente incluse! Este în zonă protejată dar, nu am văzut inclus avizul Ministerului Culturii. Pentru acest motiv, vom vota împotriva acestui proiect!

Dl arhitect șef Ion Marian

Pentru reglementarea retragerilor, s-a întocmit P.U.D, ... Ăsta este scopul pentru care s-a întocmit P.U.D! Este avizat în comisiile de specialitate, există aviz de la Ministerul Culturii, ... probabil că nu l-ați văzut! Există sigur! Pentru că au stat 6 luni să-l obțină ... Iar, în ceea ce privește punctul cu ... pentru documentațiile de urbanism de tip PUD, nu există regulament. Regulament de urbanism există doar la P.U.Z-uri! P.U.D-urile au planșe de reglementări. Și au aviz de la Ministerul Culturii! Altfel nu-1 înaintam spre ordinea de zi! Există în raportul de specialitate al arhitectului șef.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim domnului arhitect șef!

Trecem la vot! - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR.32-SECTOR 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 5 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 27 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURINR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR .

Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 28 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 29 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am avut o discuție la început și aș vrea să știu cum reușesc ceilalți colegi să voteze un proiect asupra căruia nu au absolut niciun act, niciun document, care nu a survenit în condiții...

»

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Avem deplină încredere în aparatul Primăriei!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem la vot! Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 30 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei”;

Discuții?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, eu aș avea o discuție aici, vă rog frumos! în ședința anterioară de Consiliu, dl Primar, a spus public că din cauza PNL sau a opoziției, nu mai știu precis, nu poate să acorde asistență stomatologică de calitate, astăzi, venind dumneavoastră cu clinica de stomatologie, pentru tarifare și modificare tarif, în care nu aveți nevoie de două treimi. Deci, în opinia noastră, ...este că noi am fost total de acord în multe privințe, dar, nu din cauza noastră nu se pot oferi anumite servicii. Sunt multe lucruri pe care le puteți face având doar majoritate simplă, unde nu e nevoie de două treimi. Mulțumesc, asta voiam să spun! Să corectăm, nu este adevărat...

Dl Președinte de ședință Boloș Florinei

Să trecem la vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei”.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 31 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Discuții?

»

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Aș avea două întrebări! Poate să ne răspundă cineva de la Direcția de Asistență Socială ce modificări aduce noua Organigramă față de precedenta și aș vrea, de asemenea, să știu câte posturi nu sunt ocupate în prezenta organigramă?

Dna director Popescu Florentina

Bună ziua! în primul rând, dacă îmi permiteți, am sesizat o greșeală în Statul de funcții, la Compartimentul de Achiziții și Urmărire Contracte. Postul de inspector care este vacant, este trecut principal și ar trebui să fie de asistent. Vă răspund imediat la întrebare, legat de modificările aduse de dumneavoastră pentru astăzi, prima se referă la transformarea a șase funcții publice de debutant în asistent după finalizarea perioadei de debut. Va fi funcționar public, transformarea a patru funcționari publici în grad profesional, avansarea în grad a acestora, promovarea în clasă a unei funcții publice. Pentru personalul contractual, o promovare în grad și una în clasă. Trei salariați contractuali trec pe funcție publică. Modificări în Statul de funcții cu completarea de studii sau grad, modificări de funcții la structurile contractuale. Se schimbă denumirea din îngrijitor la domiciliu, în Compartimentul de îngrijire la domiciliu, care urmează să fie și acreditat într-un ziar ... în două compartimente din cadrul Direcției Economice. Se desființează 6 posturi din structura instituției, posturi care au fost solicitate de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, conform protocolului pe care instituția noastră l-a semnat cu aceștia. Se reduc 19 posturi de la asistenții maternali profesioniști. De asemenea, legat de a doua întrebare, un număr de 1900 de posturi, ... fac mențiunea că numărul de posturi la nivelul instituției nu se mărește cu aceste propuneri pe care vi le facem astăzi. Din totalul de 1900 de posturi, în momentul de față avem un număr de 1341 de posturi ocupate.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem la vot intervenția dnei Popescu făcută vizavi de eroarea materială introdusă în material!

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Supunem la vot punctul 31!

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Noi am fost pentru! N-am înțeles, s-a făcut o modificare?

Deci, am corectat întâi și acum votăm proiectul per ansamblu! Noi suntem de acord! Aș vrea să menționați doamna ... Mulțumesc frumos! Scuze! Nu am înțeles prea bine!

Punctul 32 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

Discuții?

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI administrator public Rareș Hopincă

Ca să înțelegem și noi din aparat pentru că suntem puțin confuzi! Tocmai ați votat, și o parte dintre dumneavoastră v-ați abținut la un proiect care vizează atragerea a 1,5 milioane euro, fonduri nerambursabile pentru Primăria Sector 5. As vrea să fie clar lucrul ăsta! Fără cofinanțare! Da!? E clar?

5                                                                                                                                        5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am totuși o întrebare! Scrie acolo plafonul cheltuielilor neeligibile dar necesare, va fi suportată din bugetul local. Care este plafonul?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Asta este o chestiune tehnică la orice proiect!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu o întrebare domnule președinte! De ce un domn director ne cere nouă justificare ce să... n-am înțeles sau n-am vorbit?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnul doar v-a informat!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce a informat?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dl director v-a informat despre ce este vorba!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce a informat? A spus că poate n-au înțeles! A spus că suntem nelămuriți noi de aici din aparatul de specialitate,... re-preiau eu,... Cum au votat consilierii! Unii au votat pentru, alții au votat împotrivă!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

A vrut să aducă ... cunoștință de cauză!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce paradox, ce am votat? Păi eu am votat pentru! Consilierii PNL au votat pentru! De ce vorbiți? Păi și atunci de ce mă bagă în discuție domnul viceprimar?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu v-am nominalizat pe dumneavoastră și nu e domnul director, e domnul administrator public!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dl administrator public, mă scuzați! Iertați-mă, am uitat! Mea culpa!

Dna consilier Coroblea Cristina

Ne scuzați, cred că de la noi a provenit confuzia! Scopul nostru la acest punct este pentru a avea aceste întrebări! ... plafonare!

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Păi nu s-a votat deja?

S-a votat!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

A fost o neînțelegere! Una e să reluăm votul pentru că vrem să câștigăm ceva și alta e o neînțelegere!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinei

Deci, să înțelegem, consilierii USR s-au abținut!

Dl președinte de ședință Bolos Florinei

Punctul 33 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu aici, doua subiecte vă rog, atât vreau să spun. Nu prea văd relevant sincer în deschiderea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate”, nu prea am regăsit feminitatea alături de fotbal, sincer sunt mai aplecat către dans, către balet, mișcări corporale, dar aicea vă rog, și să ... greșeală de serviciu, iar a doua problemă o ridic și vă supun atenției faptul că acest proiect, care este un proiect bun, totuși nu avem buget de venituri și cheltuieli aprobat, iar dumneavoastră vreți să aprobăm bani pentru el și s-ar putea din punct de vedere tehnic ulterior e o problemă, pentru că în spatele acestui proiect nu a venit un calcul sumar, vizavi de 1/12 din bugetul anterior pe 2018, în așa fel încât să ne dăm seama că poate fi acoperit.

Din sală

Va urma!

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Prea târziu, ce va urma?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Acum dați-mi voie! Intervenții! Componența fotbalului feminin este foarte importantă, pentru că a dus la alegerea președintelui Federației. Așa că nu vă,...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aici vorbim despre feminitate, cred că sunt lucruri separate.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Feminitatea se poate exprima și pe terenul de fotbal. Un sportiv de performanță lucrat muscular... Eu știam că feminitatea este apreciată de toți bărbații ...

»

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog, trecem la vot punctul 33 al ordinii de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre ”Rahova, fotbal și feminitate” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Punctul 34 al ordinii de zÂ-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”pentru anul 2019.

Supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Punctul 35 al ordinii de zÂ-Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.

Discuții?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș dori să pun și eu o întrebare. Pe piața liberă se pot găsi apartamente, că tot sunt persoane care nu au unde să stea și stau pe stradă. Le putem cumpăra cu preț între 23 de mii și 37 de mii, apartamente cu 2, cu 3, cu 4 camere, în zona Ferentari și le putem lua mâine, nu peste 2 ani când se vor putea muta în acel bloc, care nu știm dacă se va mai face vreodată. Iar acei bani, 700 de mii plus 100 de mii terenul care se va achiziționa, cu 800 de mii cred că cumpăram apartamente destule să-i mutăm cât mai repede posibil pe acei oameni care nu au unde să locuiască.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci, cu logica dumneavoastră, deci cu suma de 720 de mii putem cumpăra

31 de apartamente. Noi putem face acolo 40 și mai facem un bloc.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Unde faceți un bloc, jur împrejur așa, domnule viceprimar, mergem împreună și măsurăm! Știm și să măsurăm, mai știm și matematică față de unii.

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

Numai prețul terenului cu clădirea dar trebuie să mai băgăm și în realibilitare! Să-l renovăm!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Costurile reabilitării...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Costurile reabilitării sunt suportate de Ministerul Dezvoltării. Haideți să vorbim organizat!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Pentru detalii să-i dăm cuvântul domnului Rareș. Să vorbim punctual.

Dl administrator Rareș Hopincă

Detaliile tehnice ale acestui proiect sunt cunoscute, s-au prezentat expertize în nenumărate rânduri, se fac calcule amănunțite. înțelegem și natura poziționării dumneavoastră dar eu cred că propunerea domnului consilier poate fi luată în calcul. Dacă ar exista un angajament din partea grupului liberal că ar fi de acord cu cumpărarea unor apartamente de ce nu, poate fi luată în calcul această soluție.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu îmi iau angajamentul că o să conving grupul liberal să voteze să cumpărăm acele apartamente.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai fac și un pic de lumină, pentru că poate nu s-a făcut la data trecută și nu era cazul. In cadrul acelei expertize pe care dumneavoastră ne-ați emis-o, se vede foarte clar că expertiza este copy-paste. La început în antet scrie imobil P+2, apoi scrie mai jos P+4. în cazul aceleași expertize, nu este expertizat acoperișul terasei, asta este întotdeauna o mare problemă pentru orice construcție pe care o faceți. Și dumneavoastră știți de aici că terasa fiind terminată trebuia luată în evaluare, deci, nu a fost prinsă în evaluare. Apoi, expertizarea în sine, vizavi de structura de rezistență la respectivul imobil este făcută doar pe niște indicatori referitori la cum au fost indicatorii tehnico-economici, cei când au fost de construcție, dar nu s-au făcut la nivelul planșeelor. Studii foarte clar, să facă cu raze x unde să vadă exact într-adevăr cum este situația. Apoi, vizavi de posibilitatea de a putea fi într-adevăr împărțit în pre-compartimentat, da, se poate, s-au făcut în mai multe locuri, dar asta se face tot cu expertiză care să se știe valoarea încărcărilor, valoare de trepidație și alte valori. Apoi, totodată același evaluator vine și ne spune că se fac odată 8 apartamente, dar de fapt sunt 40. Nu este precis în exprimări. La final ne spune dumnealui că se mai pot construi pe terenul aferent care rămâne liber încă o propunere de imobil P+2, pentru încă 40 de apartamente. Atunci, puteți să calculați că o suprafață de 1450 de metri, terenul are aproximativ... ? Da!? Dumneavoastră reușiți 80 de locuințe oameni buni, când pe 300 de m2 un privat își face un bloc și face asta 88. Credem că este mult mai viabil și mai sustenabil, să găsiți, ... ori facem concurs de proiecte domnul Rareș Bogdan, domnule Rareș Hopincă, că știți foarte bine, și vă pricepeți, (mai se întâmplă și din acestea), ,,ok, este important ce vreau să zic da, și se poate rezolva situația locuințelor sociale foarte rapid și nu așa. Apoi, vă aduc la cunoștință, având în vedere deficitul de cont curent ce îl avem, ce suferă țara în acest moment și o să vedeți în zilele următoare. Este puțin probabil să putem să ne bazăm pe bugetul tării, că va face el, Ministerul Dezvoltării. Eu cred că este mai sustenabil și mai viabil, ca noi aici în Consiliul Local, să găsim soluții, chiar cu creditare, chiar sub alte forme de parteneriate, unde noi să putem să stăpânim și unde noi să putem să avem analiza financiară corectă. Referitor la alte discuții despre locuințe sociale, putem să vorbim și despre acestea, dacă scoatem numai 25 de mii de lei pe lună cât costă ziarul, înseamnă 30 de familii chirie socială pe lună plătită, la 8 milioane chiria și avem 30 de oameni pe care mâine putem să-i punem, tăind o cheltuială care în opinia noastră este mai puțin utilă, pentru acești oameni care vin și țipă. Se pot găsi soluții, dar încercați și dumneavoastră calea dialogului și să nu ... Tot timpul acuzați că noi nu dorim să facem acest lucru. Ba ne dorim, dar să avem deschidere.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnule consilier Cursaru, mă uluiți cu vastele dumneavoastră cunoștințe în materie de construcții, unde eu sunt total ignorant. Vă rog să acceptați aprecierile mele extraordinare! Știam că aveți școală de dans, nu firmă de construcții!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

M-a învățat un evaluator mult mai precis!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Două puncte: unu - evaluatorul acela nu e funcționarul primăriei. Acela l-a luat de pe SEAP, este evaluator ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), din câte știu eu, și se prezumă, știți că asta cu prezumția, se prezumă că știe meseria. Eu nu am cum să pun un evaluator ANEVAR, el este licențiat de cineva, de Statul Român. Așa că remarcile dumneavoastră sunt discutabile. Că ne spuneți dumneavoastră, un evaluator care poate de exemplu zic și eu, într-un scenariu imaginar așa, poate că mai avem și imaginație pe doi neuroni așa când se lipesc mai avem și imaginație. Acela spune lucru acesta, exact ca cel de la statui. Nu a câștigat el concursul! Hai să dau în colegul meu! Se practică la noi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De acord domnule viceprimar ... se vede scris!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cu privire la programul social privind plata chiriei, el este funcțional, bine că trebuie, nu-i vorba de suplimentare, trebuie îndeplinite niște criterii. Noi nu avem un barem, dna Popescu, avem un barem la programul cu ...? A plecat doamna Popescu Florentina?

Din sală

Da!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu avem un barem, problema principală pe care eu o simt cel mai bine din audiențe, că nici un proprietar nu dorește să ia pe oamenii aceștia cu chirie. Fiindcă, ca să poți să aplic programul de chirie, proprietarul trebuie să se ducă să se înregistreze contractul de închirierea la ANAF, că nu putem fi complici la evaziune fiscală.

Doi - Să aibă un cont bancar unde eu îi vărs banii, fiindcă eu nu am bani ches, nu am saci de bani la primărie, eu fac operațiuni de trezorerie, da? Și nu vor! Aceasta este explicația! Nu avem un barem! Dacă vă aduceți aminte, am votat o hotărâre de Consiliu Local privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a avea posibilitatea de plată a chiriei sociale. Vă rog!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim!

Dna consilier Coroblea Cristina

De luni de zile, în fiecare ședință vă tot spunem: ne opunem cumpărării acestui bloc că este vechi de peste 40 de ani, degradat, cu baie și bucătărie comună pe etaj, pentru că prin toate lucrările plus achiziția de reparații și transformarea sa în bloc de apartamente cu două camere, putem foarte ușor ajunge la prețul unui bloc nou. Asa că mai bine construim un bloc nou!

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Pe ce teren?

Dna consilier Coroblea Cristina

Vă agățați de această idee, pentru că în trei ani de zile, în fruntea unei instituții cu mii de angajați, în fruntea unui sector cu sute de mii de locuitori, asta este singura propunere concretă pe care ați facut-o pentru locuințele sociale: să cumpărați un bloc dărăpănat și să băgați bani în el. în trei ani de zile doar cu asta ați venit.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Am înțeles, poate avem un răspuns din partea domnului Rareș vizavi de căutările pe care le-am efectuat în tot acest timp.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și din această cauză, considerăm că pentru dezvoltarea sectorului și pentru locuințele sociale cea mai bună soluție ar fi ca domnul Primar, care este în fruntea acestei instituții, să își dea demisia, și să fie...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Domnul Rareș, îmi pare foarte rău! Supunem la vot punctul 35 al ordinii de zi - Proiect (le hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, Bucureștii Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 36 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr. IA, Sector 5, București. După cum ați văzut, el a fost completat și cu o informare din partea domnului Arhitect Șef. Vă rog, doamna...!

Dna consilier Coroblea Cristina

Din nou vedem aceeași lipsă de soluție! La această problemă, a părcărilor din Sectorul 5, în trei ani de zile, singura propunere concretă cu care ați venit au fost să cumpărați 500 m2, pentru un Sector cu sute de mii de locuitori, asta este singura propunere concretă, 500 m2. Considerăm că în loc de „Doar Fapte!”, motto-ul ar putea să fie „Doar 500 m2!”. Atât puteți!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Rareș!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Domnul Rareș, vă rog!

Dl administrator public Rareș Hopincă

O scurtă intervenție pentru că, din nou, cu regret, constat că nu se înțeleg foarte bine niște lucruri, și se politizează anumite aspecte tehnice pe care este necesar să le lămurim. în legătură cu locuințele sociale, intervenția precedentă. Știți foarte bine care este regimul proprietății la nivelul Municipiului București, și știți forte bine că dacă anumite grupuri politice din Consiliului General nu s-ar opune la tot ce înseamnă proiect depus sau susținut de sectorul 5 s-ar întâmpla mult mai multe lucruri. Ori este total incorect ca dumneavoastră la Consiliul General să vă opuneți proiectelor noastre și să veniți aici și să spuneți că „Primarul nu face!”. Este total incorect să politizați un subiect de extremă importanță, este regretabil. Doi: în ceea ce privește parcările se repetă aceeași istorie, noi am reglementat cu sensuri unice tot sectorul 5, vor fi făcute peste 18 000 de locuri de parcare, și la o solicitare expresă, a unor cetățeni, pentru că pur și simplu cetățenii de acolo nu ar vrea să se construiască un bloc lângă blocul lor, ci au nevoie de

ZX

parcare, voi politizați din nou subiectul. îmi pare rău că este o neînțelegere precară a acestor două puncte.

Dna consilier Coroblea Cristina

Aș aminti că în trei ani de zile nu s-au făcut nimic, și că totul se vorbește la viitor. După trei ani de zile încă vorbim la viitor, ce vom face în următorul an.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea, vă informez încă o data: tot ce înseamnă drept de proprietate pe UAT București (Unități Administrative Teritoriale), aparține UAT București, nu sectoarelor. Sectoarele administrează numai ceea ce UAT București le dă în administrare, prin hotărâri de Consiliu General. Ca să pot să construiesc o parcare, deci noi nu avem drept de proprietate, am nevoie de teren, la fel și de construirea unui bloc nou, tot de teren. Dacă nu am drept de administrare asupra terenului ăla, eu nu pot să bag bani să pun un metru pătrat de iarbă, de exemplu, dar să construiesc o parcare. Vă rog, este o falsă problemă, nu vă supărați!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Pentru linia de tramvai care a fost înierbată...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Am obtinut avize...

5

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

A, deci probabil că...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Suntem singurul Sector care am obținut avizul de la cel care are dreptul de proprietate. Fostul RATB, respectiv STB, nu făceam de capul nostru.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și noi suntem informați atunci când Primăria Sectorului 5 face o astfel de propunere. Nu ați făcut o altă propunere pentru parcări, despre care noi să știm.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cum să fac o propunere pe ceva pe care nu am?! La Consiliul General ne-ați respins toate astea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Este o singură propunere concretă în trei ani de zile.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Haideți doamnă, asta este politicianism ieftin.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu constat doar așa, că în momentul ăsta Primăria moare de grija unui cetățean din Sectorul 5, el vrea să construiască în dreptul lui, pe terenul lui, pe proprietatea lui, vrea să își facă un... o locuință, nu știu ce vrea să își facă, birouri, și atâta tot. Deci, nu cred că este problema Arhitectului Șef sau al Primăriei să ne informeze pe noi, ce îi interesează sau ce dorește omul acela, nu ne interesează dacă vrea să își construiască are legea la dispoziție, să facă exact ce se poate face. Este doar o interpelare mică, o hârtiuță, o fițuică, ca cumva să fim foarte impresionați că acel om o să facă acolo ceva. Nu este corect să luăm apărarea, și nu ne interesează demersurile acelui cetățean.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dar nu vă interesează pe dumneavoastră, sau punctul dumneavoastră, poate interesează pe ceilalți.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu v-am spus părerea mea personală!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Și poate construi pe țeava de gaze sau pe conducta RADET-ului?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu știu domnule, dacă îi dăm în judecată...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pe de altă parte de ce... haideți, spuneți-mi vă rog, dacă... care este suprafața de teren pe care Primăria... suprafața totală de teren pe care Primăria Sectorului 5 o are în proprietate? Există terenuri pe care Primăria Sectorului 5 le are în proprietate. Eu știu sigur că trebuie să aveți.

Dna director Dragnea Florina

Nu există!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu există nici unul? Numai...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Avem drept de administrare, atât. între proprietate și administrare este o diferență foarte mare.

9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Știm!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Păi nu, dar poate altcineva nu știe. Eu sunt... cu construcțiile sunt cu dreptul. Mai mă pricep la asta un pic.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, să înțeleg că suntem la mâna Primarului General!

D1consiIier Lazarov Alexandru Sebastian

A Consiliului General!

Di viceprimar Țigănuș Marian

A Consiliului General!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A Consiliului General, perfect!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Și în materie de patrimoniu, hotărârile se adoptă cu două treimi!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem la vot punctul 36 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr. IA,

A

Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

La punctul 37-Diverse, o să dau citire unui material primit de la Curtea de Conturi a Municipiului București.

Domnul președinte de ședință Boloș Florinei dă citire adresei Curții de Conturi nr. 81/10.01.2019.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

Ținând cont că am epuizat... poate mai sunt ceva la diverse?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu vreau să mă înscriu, dar îl las pe colegul meu.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog!

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

Vreau să dau citire celor două interpelări cu privire la legalitatea ședințelor Consiliului Local din 23.01.2019.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dacă îmi permiteți vizavi de această interpelare pe care ați făcut-o în formă scrisă, către... adresată mie și domnului Primar, luni o să aveți răspunsul la această interpelare.

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

Doresc în același timp să consemnez faptul că termenul legal este de 30 de zile.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Luni se întâmplă 30 de zile. Data intrării 30.01.2019, data ieșiri luni, deci conform...

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nu contează, dacă răspunsul necesită mai mult timp, se poate prelungi acest termen.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cu 15 zile!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Exact! Așa că suntem încă în termen!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Deci, aveți... o să aveți acest răspuns în formă scrisă, vizavi de interpelare. Alt subiect?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, eu aș vrea, vă rog! în comisia de mediu colegii au cerut doamnei director Kalogerakos o copie a contractului de salubrizare. A spus că va fi dat în 10 zile, a trecut mai bine de o lună. Putem să știm de ce nu îl primim?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Noi inițial l-am cerut în 23 Octombrie, am depus cerere, deci...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Doamna director, ne puteți ajuta, dacă sunteți? Dacă nu să îi transmiteți, vă rugăm frumos, cât mai repede să ne dea și nouă!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Informațiile sunt publice, nu ar fi nici o problemă!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, am căutat pe SEAP și nu este contractul.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cum să nu fie pe SEAP? Este obligatoriu draftul de contract!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu este pe SE AP!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

îl dorim în forma finală!

Dna consilier Coroblea Cristina

Dorim forma finală a contractului. Ce este atât de greu? De luni de zile cerem, ... ce este pe SE AP avem, dar dorim contractul în forma finală.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu poți să te duci la o licitație fără contract.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Acolo este un draft de contract.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Domnule, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Da, voiam să zic atât: în Consiliul acesta s-a adoptat redactarea și tipărirea unui ziar al sectorului 5. Uitându-mă pe ultimele numere am constatat că este vorba despre un ziar care îl laudă pe domnul Primar, care face propagandă PSD-ului, dar asta nu ar fi principala problemă, cred că principala problemă este că este un ziar de propagandă împotriva opoziției, și cred că faptul că este făcut din bani publici și se face propagandă împotriva opoziției este un lucru...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Probabil conține și fapte reale, dacă vă gândiți la...

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă îmi permiteți dacă laudă Primarul, o face pe fapte. Dacă critică opoziția, o face prin fapte.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Este din bani publici!

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Păi da, și dacă urmează cu informații concrete, scuzați-mă că vă întrerupt, si activitatea dumneavoastră este de condamnat si cea a Primarului este de lăudat, 5                                                                                                                                                              5                                                                                                           7

este normal ca cetățenii trebuie să afle. Deci și ședințele pentru care...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Știi foarte bine că aici este vorba de politică și de faptul că...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E bine ce a spus, am reținut la sfârșit acest lucru, să fie menționat în procesul verbal, ne ajută foarte mult.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumesc foarte mult, dacă nu mai sunt alte interpelări declar ședința închisă. Mulțumim!

»

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1210.


ELENA LUMINIȚA PETRESCU

/ ’ ()