Proces verbal din 27.06.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 27.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

9                 9

din data de 27.06.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul

înregistrat cu nr. 49584/21.06.2019

Lucrările ședinței încep la ora 1125.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna

Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

9

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului Sectorului 5.

în sală se află deasemenea domnul Buznicea Cristinel ce și-a manifestat

intenția de a participa prin adresa nr. 39680/21.05.2019.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un

număr de 23 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Boloș Florinei, Coroblea Cristina, Gheorghe Ștefan

și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Buna ziua! Voi începe să dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.06.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea

sustenabilității proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 3. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea

zx

sustenabilității proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 4. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea

zx

sustenabilității proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 169 “Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 6. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 7. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 8. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 9. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5;

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Sectorului 5 -Municipiul București;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare SA;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2019-2020;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice"',

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019-iulie 2020;

 • 18. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai avem șase puncte suplimentare pe ordinea de zi. Le dau acum citire:

 • 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul "Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea București-Ilfov”în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - lO.i;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Spațiu cultural pentru Sectorul 5”;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” implementat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” si Primăria Sector;

5                                                                          5                                                                    7

 • 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului

Local Sector 5 pe o perioadă de 3 luni.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru darea în folosință a unei părți din spațiul situat în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, în suprafață de 1419,15 mp ce urmează a fi închiriat de către Primăria Sector 5.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot, mai întâi, aprobarea ordinii de zi suplimentare cu cele șase puncte, pe care le-am dat citire anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și acum supun la vot ordinea de zi în totalitate, cu cele 18 puncte de pe A

ordinea de zi și 6 de pe suplimentare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumesc frumos! Mergem mai departe, Punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.06.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.06.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenahilitatii proiectului ttFAPTE: înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Dacă avem vreo discuție?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da, aș dori să-l întreb pe domnul Hopincă... dar văd că nu mai este aici...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este! Uitați-1!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Voiam să ne oferiți mai multe detalii referitor la acest proiect, și m-ar interesa, în special, forma fizică în care se vor construi aceste creșe.

Dl administrator public Hopincă Rareș

în regulă! în primul rând, preliminar, trebuie spus următorul lucru: pe data de 20 Iunie s-a deschis o linie de finanțare în cadrul Programului Național Capital Uman, Axa 6. Obiectivul acestui proiect este încurajarea participării la învățământul antepreșcolar și implicit, ca formă complementară, încurajarea participării pe piața muncii a părinților care au copii de vârsta antepreșcolară. Noi am lucrat destul de repede și am reușit să finanțăm o analiză a întregului Sector 5 cu privire la solicitările potențiale pentru creșe... pentru locurile de învățământ antepreșcolar, și a reieșit o necesitate destul de importantă. In baza acestei analize, noi intenționăm astăzi, să demarăm... să aprobăm, în Consiliul Local, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, demararea celor opt proiecte de înființare de noi creșe pe raza Sectorului 5. Fiecare proiect poate fi bugetat cu până la 1 milion de euro, fondurile sunt europene, iar cofinanțarea Primăriei este de 2%. De asta cred că este și oportun să le analizăm bine și să decideți în consecință.

Forma fizică pe care le vor lua aceste structuri diferă foarte mult pentru că, va trebui, odată ce aprobăm proiectul, să ne ducem în fiecare plasament și să facem un Studiu de Fezabilitate, punctual, și să vedem în funcție de spațiu.

Cea mai facilă soluție este o structură de tip modular, cum este... Cu siguranță puteți căuta pe internet „British School” în București, au făcut niște structuri modulare extrem de moderne, foarte atractive, niște spații foarte prietenoase, deci cea mai facilă soluție este asta. O altă soluție, sigur, cea clasică, de extindere a unor clădiri existente, poate modificarea unor spații ș.a.m.d., dar soluțiile vor trebui analizate punctual, iar indicatorii tehnico-economici pentru fiecare obiectiv vor fi prezentați în fața Consiliului Local la momentul respectiv. Astăzi aprobăm doar demararea proiectului ca noi să putem să scriem cererea de finanțare să solicităm fonduri.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Ca observație: nu este învățământ antepreșcolar, este educație antepreșcolară. Nu se află în subordinea Inspectoratului Școlar, ci ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dl Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Același lucru voiam și eu să îl menționez, și ar mai fi o chestiune pe care nu ați relatat-o, să știți! Pentru că aici vorbim de două sisteme de educație separate unu: cel care va fi finanțat de Consiliul Local și cel care este Ministerul Educației Naționale. Cum facem managementul pentru toate unitățile? Pentru că vreți să faceți spațiu în cadrul unei grădinițe, sau alte unități școlare. Trebuie bucătărie separată, trebuie management separat, trebuie personal separat. într-o primă faza, sau cel puțin voiam să știu dacă v-ați formulat o astfel de idee? Pentru că nu înțeleg de fapt câte locuri, noi, în acest moment, dorim să suplimentăm sau dorim să ajungem? Noi înțelegem că este un proiect european, proiect de extragere de fonduri, care în sine, s-ar putea sau nu să fie eligibil. Nu știm precis în acest moment.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Este eligibil! S-ar putea să fie mai...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă noi vom fi... Noi, deocamdată suntem în faza de preaprobare, aprobăm intenția, după vedem mai departe, prin ceea ce vom face, dacă vom fi sau nu. Voiam să știu cum ați gândit managementul, pentru că înțeleg, și acum cu tot respectul, în oferta educațională pe care ați încercat să ne-o trimiteți este mai mult activitatea jurnalistică prin care ne spune o educatoare ceva, ne mai spune o directoare ceva...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Nu avem educatoare!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu! Atenție! Ne spune câte o educatoare ceva, de aici, din grădiniță „că ar fi bine, că dacă am putea să facem am ajunge oameni, ne-ar fi nu știu cum...” care au dat exemplu. Asta, cumva, vulnerabilizează sistemul de învățământ. Nu trebuie să discutăm despre aceea. Deci, noi trebuie să luăm fix, exact, doar datele de înscriere pe creșe. Observăm că tendința este de scădere, oricum ele sunt peste locurile inițiale, câte avem în acest moment, dar tendința este în scădere. Deci, vreau să știu cum reușiți să armonizați acest management? Pentru că nu puteți obliga o directoare de grădiniță să-și asume o bucătărie de minciuni.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

în nici un caz!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Tocmai de aceea am făcut precizarea. Nu are nici o legătură sistemul ....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Noi am înțeles, dar se face în cadrul acelor... domnul a spus foarte clar, că vor fi spații comune, practic. Da?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Am înțeles întrebarea, vă relatez conceptul general de la care am pornit: sunt structuri separate, de asta o să vedeți că Direcția Generală de Asistență Socială este propusă ca parteneră în proiect, pentru a asigura sustenabilitate. Aceste structuri vor fi gestionate separat, la fel cum sunt gestionate și astăzi, cresele din Sectorul 5.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta am înțeles! Nu mi-ați spus ce număr de locuri vreți să accedem „noi ne dorim prin acest proiect un număr de 200 de copiii”, nu știu!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Prin toate cele opt cereri de finanțare, ne dorim să accedem 8x72 de locuri pe fiecare locație.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta voiam. Nu reiese de nicăieri de aici.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Este o scăpare a colegilor. Deci, capacitatea... ca să obținem punctual minim este 56, iar punctajul maxim este 72.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ok!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Evident că ne propunem ca să obținem maxim...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles!

5

Dl administrator public Hopincă Rareș

72 de locuri pentru fiecare proiect în parte.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul consilier, mai vreți să spuneți ceva? Ok, mulțumim frumos! Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O să fiu foarte scurt! Sigur că inițiativa după... deja suntem la trei ani de mandat, și după trei ani de făcut aproape nimic, ca să nu spun nimic, în domeniul ăsta, este o idee lăudabilă, și noi o susținem și o vom vota! Chestiunea este... încerc să reformulez, un pic, ce a vrut să spună colegul meu, și anume: Cum se vor face managementul acestor unități? In condițiile în care, după știința mea, doamna inspector poate să mă corecteze dacă mă înșel, vorbim despre fenomenul educațional care ține de Ministerul Educației și de Inspectorat, și vorbim de partea de administrare care ține de Consiliul Local. Ori, ce voia colegul meu să spună... încă o dată: este o idee bună, și noi suntem de acord cu ea! Vrem doar să ne asigurăm că lucrurile vor putea fi operaționalizate, într-o manieră corectă, dacă puteți să o faceți. Cum ați spus, niște spații de natură modulară, probabil că va fi mai simplu. Altminteri să se realizeze incinte care este posibil să fie deja aglomerate de alte unități de învățământ, de tipul celor pe care le-am discutat, s-ar putea să însemne un risc, și s-ar putea să însemne că nu mai reușim nici cu fondurile, și nu mai reușim nici să operaționalizăm. în condițiile în care știm că învățământul este destul de important, pentru că oamenii nu au cu cine să lase copii. Mulțumesc foarte mult!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Agheorghiesei!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Da, susțin acest proiect. Este cel mai bun proiect pentru generația viitoare de copii din sectorul nostru și sunt în asentimentul tuturor colegilor mei care au vorbit până acum, să luăm această hotărâre să votăm acest proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Două secunde vă mai iau din timp!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

încă o dată mai spun un singur lucru și închei! Cel puțin, eu personal sunt indignat de faptul că... de pozele pe care le-am văzut aici! Trei ani de zile ați lăsat trei creșe? Da? Copiii aceea, într-o mizerie, în crăpături și vai de capul lor? Nu ați făcut nici o investiție, nu s-a...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Asta este o intervenție care nu are nici o legătură cu subiectul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ba da, are legătură! Am văzut în această ofertă educațională starea a trei creșe de stat. Deci, pozate de dumneavoastră și explicate foarte clar în ce stadiu se află. Vreau să știu de ce în ultimii trei ani de zile nu s-a pus la capitolul de investiții reabilitarea acestor spații?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Inclusiv aceste creșe pot intra în programul de reabilitare cofinanțat prin fonduri europene. Dacă sunt niște probleme... e clar că sistemul nu este ideal. Primul pas, cred că este acesta: vom identifica soluții de finanțare ca să putem îmbunătății și să rezolvăm problemele acolo unde ele există, pentru că nimeni nu dorește să le ascundă. Dorim să le rezolvăm, chiar acesta este pasul pe care îl facem. Identificăm surse de finanțare tocmai pentru a rezolva această problemă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc, domnul Hopincă! Mergem mai departe spre vot a punctului 2-proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului ttFAPTE: înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman

A

2014-2020. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului ttFAPTE: înființarea creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul programului operațional capital uman 2014-2020. Discuția este aceeași pentru

A

toate punctele. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului ttFAPTE: înființarea Creșei nr. 169 “Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilitățiiproiectului ttFAPTE: înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul „                                                                                                                  o

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului ttFAPTE: înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului ftFAPTE: înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat

Punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilitățiiproiectului # FAPTE: înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul

A

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului ftFAPTE: înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind reorganizarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5. Domnul Geamănă, nu voiați să spuneți nimic. Are altcineva vreo intervenție, dacă nu mergem la vot. Cine este pentru?

Dna Niculescu Jaquelina Christina

E punctul 10. Vrea să vorbească!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Stați puțin!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vorbiți! Eu nu am de unde să ghicesc. Nu știam dacă vreți să votați sau...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Văd că au niște modificări în Organigramă, înțeleg din primele două puncte că avansează cineva în grad și atunci se modifică... cel puțin asta presupun. De aici se reorganizează...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă, vă întrerup! Doamna director este acolo, puteți să-i adresați întrebarea direct dumneaei, ca să fim mai eficienți.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Se reorganizează Direcția Generală de Poliție Locală, nu?

Dna director Dobre Violeta

Da.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Se înființează un dispecerat pentru Poliția Animalelor în situații de urgență ș.a.m.d. și înțeleg că se înființează și Direcția de Siguranță a Cetățeanului.

Dna director Dobre Violeta

Nu. Direcția de Siguranță a Cetățeanului exista, Direcția de Poliție Locală se reorganizează doar în sensul că se înființează această Direcție de Dispecerat prin reorganizarea a trei compartimente care existau, deja, pentru o mai bună coordonare se înființează o poziție de director, atât. Celelalte existau.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Să înțeleg că și la Siguranța Cetățeanului, tot așa se face un post de director?

Dna director Dobre Violeta

Nu, celelalte direcții, existau. Eu doar am înșirat, sunt înșirate, toate direcțiile din structură, din cadrul Poliției Locale. Deci, doar un singur post.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Hopincă, doriți să interveniți?

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

în completare ca să fie mai clar, necesitatea înființării Direcției de Dispecerat este dată de implementarea sistemului de supraveghere video SYS 5 pe raza sectorului 5. In acest moment suntem în etapa de implementare a acestui sistem, care presupune montarea a patru sute de camere video și înființarea unui dispecerat în cadrul Poliției Locale. Vă dați seama că este o muncă specializată și destul de dificilă, care nu putea fi făcută de un compartiment. Asta e necesitatea si...

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos pentru completare și doamna director pentru răspuns. Dacă nu mai sunt alte întrebări...Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, dacă se poate! Am înțeles și am mai discutat lucrul acesta în foarte multe ședințe, ne-am obișnuit să nu avem niciun răspuns din partea Executivului, din păcate situația nu este deloc fericită din punctul acesta de vedere, dar aș vrea, aș avea o întrebare pentru aparatul de specialitate, doamna Secretar ne poate spune sau domnul Viceprimar. Din 2016 și până acum, câte modificări de organigramă au fost aprobate, aveți idee? Mi se pare un număr relevant, știu că acum doi ani erau câteva zeci. Nu știu, între timp, câte modificări s-au mai făcut?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Zeci de modificări? De Organigramă?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da. Zeci, nu o sută sau optzeci, dar erau peste douăzeci sau douăzeci și cinci. Mi se pare o chestiune...încă o dată, dacă aveți un răspuns sau știți exact, bine, dacă nu putem să întrebăm la direcția de specialitate.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

După părerea mea, dacă vreți un răspuns, o organigramă trebuie să fie flexibilă. Trebuie să respectăm legea. în cazul acesta este de desființat o funcție și făcută o altă funcție cu un grad de studii. Iar a doua, este logic, la ora actuală sunt două direcții: Direcția de Siguranță a Cetățeanului și Direcția de Control care este prevăzută în lege. Având în vedere că este finalizată în proporție de 90% dispeceratul, se lucrează, va fi cel mai modern dispecerat din poliție existent în țară care permite o anumită specializare a personalului care deservește. Nu putem să lăsăm la nivelul unui compartiment, cum aveam în trecut, așa am luat trei structuri, pe care l-am numit într-o singură direcție. Asta a izvorât din necesitatea de a face acest dispecerat și a pune în practică un proiect votat de Consiliul Local, proiectul privind siguranța cetățenilor de implementarea a celor patru sute de camere. întotdeauna, schimbările de organigramă au fost date de necesități lucrative, nu pe alte criterii.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă ar fi fost generate de necesități operative să le spunem, că lucrativ înseamnă operator de profit cum știți foarte bine, nu ar fi fost o problemă.

însă, de foarte multe ori am văzut că s-a modificat Organigrama s-au adus oameni, după aceea s-au desființat alte posturi, oamenii au plecat și tot așa, lucru care nu are legătură cu noi, cu opoziția, nici măcar nu am votat lucrurile astea. Ține de dumneavoastră, de majoritatea, de domnul Primar, de executivul primăriei, însă ceea ce vreau să spun și cu asta închei este faptul că abținerea pe care noi o avem la acest subiect nu ține, în mod aplicat, de această chestiune a camerelor, care în mod evident este un lucru bun, ci de faptul că am avut foarte, foarte multe modificări, aproape la fiecare ședință ordinară sau extraordinară este câte o modificare de organigramă. Mulțumesc frumos!

DI viceprimar Marian Țigănuș

Orice lucru este perfectibil!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Asa este!

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre vot- Proiect de hotărâre privind reorganizarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 12 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Sectorului 5 -Municipiul București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare SA. Domnul Cursaru, vă rog frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Avem un reprezentant? Cine ne poate ajuta de la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., să ne ajute?

La ora 1152 iese din sala de ședința doamna consilier Pop Claudia Ramina

 • - prezenți 22 de consilieri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Avem pe cineva de la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.?

La ora 1153 intră în sala de ședința doamna consilier Pop Claudia Ramina

 • - prezenți 23 de consilieri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să ne explice cineva de ce trebuie să...pe baza sau ce se va face cu salubrizarea menajeră stradală și deszăpezire, în condițiile în care înțeleg că avem un operator care...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Un operator care e până în octombrie.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Administrator Public, domnul Hopincă este în măsură să vă răspundă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Explicați-ne de ce trebuie să facem asta și de ce am ajuns să-l avem până în octombrie, de ce nu reușim să avem o continuitate și de ce din patru ani de mandat de când am venit și ne-am dorit și noi, în sfârșit, alături de toți ceilalți să avem un operator de ridicare a deșeurilor menajere, nu-1 avem decât un an, să înțeleg.

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

îmi pare foarte bine că ați pus această întrebare, trebuie să clarificăm mai multe aspecte. După cum știți, până la momentul octombrie 2018, salubritatea stradală și deszăpezirea de pe raza Sectorului 5 a fost făcută în virtutea unui contract, încheiat între Primăria Capitalei și operatorul ROMPREST, vorbim doar de stradal și deszăpezire. în 2016, după preluarea mandatului de către domnul primar Daniel Florea, cred că în septembrie a fost lansată o procedură pentru contractarea unui operator, pentru același serviciu de salubritate stradală și deszăpezire. Din cauza faptului că nu a existat până în 2016 cantități certe pe baza cărora să se fundamenteze o procedură de achiziții, ANRSC-ul care este instituția responsabilă de organizare a serviciilor de utilitate publică, a impus Sectorului 5 realizarea unui contract cu un operator pe un an de zile, dacă nu să fie un fel de contract sondă, prin care noi să avem la dispoziție toate cantitățile care să ne permită, ulterior, lansarea unei proceduri, unui acord cadru pe o perioadă mai îndelungată. Legislația și birocrația că procedură pentru un an de zile a durat doi ani de zile. Asta este mai mult de jumătate din răspunsul pe care vi-1 dau la întrebare. De ce? Sigur că și noi ne dorim, dar dacă stăm doi ani de zile în contestații ca să încheiem un contract pe durată de un an de zile e o muncă titanică. Doi: Consiliul Local a aprobat în luna aprilie, dacă nu mă înșel, studiul de oportunitate privind gestionarea serviciului de salubritate. Din acest studiu de oportunitate a reieșit faptul că este mult mai rentabil pentru Sectorul 5 să gestioneze direct serviciul de salubrizare din două motive, unu: ce înseamnă stradal și deszăpezire este mai ieftin decât contractul pe care îl avem acum, iar pe partea de menajeri care nu a fost asigurată... știți menajer înseamnă gunoiul ridicat de la fiecare gospodărie. Pe partea de menajer, în momentul de față este piață liberă. Fiecare operator autorizat are dreptul să-și încheie contract cu gospodăria, sau invers...Orice gospodărie are obligația să încheie un contract de salubrizare, dar cu cine vrea, cu oricare dintre operatorii autorizați. De aceea avem în sector REBU, ROMPREST, SALSERV... sunt mai mulți, toți cei care sunt autorizați să facă astfel de servicii. Problema intervine la, cumva, intersecția dintre cele două servicii. Pentru că, cel care asigură salubritatea stradală va spune că gunoiul menajer nu este în sarcina lui, iar gospodăria care are sau nu are contract sau are contract cu o cantitate mai mică și aruncă gunoiul în față. Spune: „Domnule, nu e gunoiul meu, că de cum l-am aruncat pe drum e gunoiul municipalității”, și atunci apar problemele.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Stați o clipă, dar poliția trebuie să-i amendeze pe cei care pun gunoiul pe stradă, si nu face acest lucru.

DI Administrator Public Rareș Hopincă

Sigur ca da, sunt 2000 de amenzi numai de la începutul anului.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Doar 2000? Și sectorul este plin de gunoi?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

O să creștem tipul amenzilor. Asta este problema. Atunci, din studiul de oportunitate a reieșit că singura variantă este să gestionăm direct și să gestionăm integrat, și menajerul și stradalul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Sunteți autorizați să facem și pentru menajer, că știu că trebuie...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Legea prevede că după ce un operator are contractul, are o perioadă de timp, în care depune documentația necesară la A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și primește autorizare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Durează doi ani contractul!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu, nu, durează câteva luni, dar nici nu poate primi imediat... adică operatorul în baza contractului se autorizează la A.N.R.S.C. {Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice'), iar A.E.S.-ul după cum știți este autorizat să desfășoare activități de salubrizare. Acesta este practic răspunsul la întrebarea dumneavoastră. De la 1 octombrie vom lucra pe salubrizare cu AES, după ce expiră contractul cu ROSAL-ul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar în ceea ce privesc mașinile, utilajele, tot ce avem și oamenii care deservesc această suprafață a sectorului, avem cu ce?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Suntem în procedură de organizare. Până la 1 octombrie cu siguranță vom avea cu ce.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și nu știți întâmplător, le va fi permis operatorilor ca și până acum să depoziteze sacii de gunoi pe trotuar, deși asta este în contradicție cu normele de salubrizare stabilite conform hotărârii de Consiliu General nu mai știu numărul prin 2010?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Cine permite ce? Nu am înțeles întrebarea dumneavoastră.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, conform normelor de salubrizare stabilite de Consiliul General prin 2010, nu este permisă depozitarea gunoiului pe trotuar la stâlpii de iluminat.

Din sală

Nici conform bunului simț...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nici conform bunului simț. Cu toate acestea, operatorii noștri de salubrizare, lasă saci de gunoi, vedeți? Scrie frumos, ROSAL, ROMPREST-ul sau cine mai este...la stâlpii de iluminat pe trotuar. Și eram... nu neapărat dumneavoastră, domnule Hopincă...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

S-au dat peste 2000 de amenzi și zilnic se fac acțiuni cu această tematică, pentru că este o chestiune deranjantă pentru toată lumea. Nu este permis așa ceva.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu este permis, cu toate astea și ROSAL-ul și ROMPREST-ul... face asta.

Din sala

Păi asta este, noi am dat 2000 de amenzi.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Asta, una, iar a doua, cu amendatul, eu am dubii. Cei care au contracte de gunoi la noi, nu le plătesc. Care e efectul preventiv educativ? Nu le plătesc. Din moment ce nu-și plătesc contractele de salubrizare nu-și plătesc nici amenzile. Sunt în debit. Și ce le iei? Cum îi execuți...

Din sală

îi ei caii de la bicicletă!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Și atunci?...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și atunci...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

E ușor să critici, da ce nu dă Politia Locală. Au un ritm de 200 de amenzi pe săptămână. Știți că mai e o chestie, trebuie să-l prinzi și în flagrant, nu așa să-ti aduci tu aminte.

J

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru toate completările, mergem la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA a fost adoptat cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian) și 4 voturi împotrivă (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 14 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul loca! al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2019-2020.

9              '                       9

zv

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu a fost adoptat cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian) și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 15 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a! sectorului 5, a programului Școală după școală în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 16 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să știu și eu care este impactul necesar, neapărat, de a merge în Brazilia 22 de persoane care nu știm care câți sunt, cum sunt, ca să prezentăm ia și portul tradițional românesc și alte dansuri populare, în condițiile în care aș mai fi făcut acolo 2-3 săli din cadrul creșelor care tocmai le-am văzut în poze că arată foarte urât.

Dna director Stoica Mariana

Bună ziua, Asociația Colorăm Zâmbete a depus acest proiect. In cadrul acestei asociații funcționează o trupă de dans care Dance World se numește. Ei au primit această invitație în urma rezultatelor obținute la nivel internațional.

Repertoriul acestei asociații rezultă din proiect. Noi am considerat că ne va reprezenta și va putea reprezenta România, atât din punct de vedere al tradițiilor cât și...

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La cel mai înalt nivel internațional. Mergem mai departe. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice a fost adoptat cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 17 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului Academia copiilor pentru perioada iunie2019-iulie 2020.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aici, nu țin neapărat să întreb ceva special pe doamna director și îi mulțumesc pentru răspunsul anterior. Vreau ca să precizez că, în cazul în care nu ați citit foarte atent acest proiect, sau poate sunteți consiliul care aveți încredere direct în acest proiect, vă aduc la cunoștință că aici este vorba despre o afacere frumoasă de tip after school, pe care Asociația Colorăm Zâmbete o face cu ajutorul părinților din Sectorul 5 și mai ales cu ajutorul primăriei. Costurile sunt foarte mari și nu înțeleg de ce nu facem alte lucruri care ar trebui făcute prin D.G.A.S.P.C. sau chiar prin Centrul Cultural (o să vin și să vă ajut cu proiecte dacă vreți) în care să nu se mai cheltuiască bani exclusiv pentru asociații care își desfășoară activitate și care... Am făcut un calcul minim și pot să-l demonstrez dacă doriți, pare un rulaj de aproximativ de 600 de mii de Euro pe an, în urma acestui contract pe care dumneavoastră vreți acum să-l prelungim. Eu nu sunt de acord, aici sunt 180 de copii, primăria plătește 1350 de leițcalculați dumneavoastră cât înseamnă pe, lună), iar părintele 250 de lei, când am putea să vă facem cu acești bani o investiție în propriile spații. Dacă mă întrebați care, vi le spun imediat, unde am cheltui mult mai puțin pentru a avea grijă de acești copii care sunt defavorizați.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru intervenție, dacă nu mai sunt și altele vă propun să mergem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului Academia copiilor pentru perioada iunie 2019-iulie 2020 a fost adoptat cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 18 de pe ordinea de zi sau 1 de pe suplimentară-proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local al Sector 5 de către Consiliului General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel.

Dacă avem discuții, dacă nu să mergem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

»

Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 2 de pe suplimentară sau 19 de pe ordinea normală- proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea București Ilfov-în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investitii-10.1.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 3 de pe suplimentară sau 20 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului,, Spațiu cultural pentru Sectorul 5”

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aici aș vrea să pun o întrebare doamnei director să ne explice despre ce spațiu este vorba, cum au gândit și...care e valoarea propusă de investiție.

Dna director Stoica Mariana

Noi am solicitat la primărie un spațiu, urmează să ni să pună la dispoziție în măsura în care există. Dacă există acest spațiu, valoarea investiției va fi 600 sute de mii lei maxim.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc, aș vrea să mai fac o precizare. Acum un an și jumătate, D.G.A.S.P.C. a depus un proiect vis-a-vis de crearea unor spații și facilități pentru copiii Sectorului 5, ceva asemănător ca denumire, Palatul Sectorului 5, investițiile erau aproximativ până la 2 milioane de Euro, aprobate de către bugetul local. Este vorba despre spațiu situat în strada Munții Carpați. Pentru cine nu știe, poate să meargă să le vadă acolo, spațiu care în continuare stă dezafectat și nu înțelegem de ce nu băgăm banii acolo. Să facem o creșă acolo, să facem spații...uitați, sunt proiecte pentru copii și să le ducem în altă parte. Tot timpul căutăm și identificăm spații când noi le avem și ele stau. Poate reușim să avem și noi un răspuns la astfel de lucruri. Mulțumesc.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă nu mai avem altceva mergem spre vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului,, Spațiu cultura! pentru Sectorul 5” a fost adoptat cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Punctul 4 de pe suplimentară sau 21 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” implementat de Complexul Multifuncțional Sf Andrei și Primăria Sector 5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și aici am o întrebare. Cum e posibil să facem un proiect, neștiind unde să-1 facem. Vrem să facem un proiect, dar nu știm unde. O să căutăm un teren și o să face ceva recreativ pentru copii. Cred că acest proiect, ar fi trebuit să nu intre pe ordinea de zi și trebuia să spunem: am identificat teren, un spațiu, în suprafață de, unde vom amenaja și vom face activități recreative pentru un număr de copii cu programul următor. Nu scrie nimic în acest proiect. Scrie că se va căuta un teren. Căutați!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să-i ajutăm să caute. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu pot să aprob ceva ce nu am nicio bază...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

ZI

Proiectul privind „încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii" implementat de Complexul Multifuncțional Sf Andrei și Primăria Sector 5 a fost adoptat cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin

Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) .

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 5 de pe ordininea de zi suplimentară referitor la mandatul de președinte de ședință...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O întrebare: nu vreți să lăsăm punctul nr. 5 punctului 6 să terminăm cu ...

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Ok!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ca să fie închisă ședința... propun să facem lucrul ăsta!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Da! Cine este pentru? ... facem rocadă! La punctul nr. 6, înainte să discutăm despre el, aș vrea să fac un amendament dacă îmi permiteți și anume să-i schimbăm titlul. Și în concordanță cu titlul pe care urmează să-l schimbăm și în același sens aș propune să modificăm și primul articol după cum urmează: Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu a D.G.A.S.P.C. în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București cu suprafața de 1419,15 mp ce urinează să fie închiriat de către Primăria Sectorului 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O altă întrebare! As vrea să știu dacă este corect să facem asa, având în vedere că există o hotărâre de Consiliu Local prin care am dat destinație specială pentru acest spațiu pentru oficiu de căsătorii.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Pentru Poliția Locală!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Nu spune nicăieri că ne referim fix la același spațiu!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și care spațiu este acesta?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

E un spațiu din ce este în clădire! Nu neapărat ăla!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este un spațiu din acea clădire!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă țin minte nu e 9-11, parcă ăla este 8-10 ... da, s-ar putea să aveți dreptate!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Deci, o să mai luăm încă un spațiu pentru D.G.A.S.P.C.?

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Dl Hopincă, dacă vreți să interveniți?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică închiriem alt spațiu? Sau, aici facem reorganizarea suprafeței existente locative?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Deci, Consiliul a aprobat închirierea unui spațiu într-adevăr cu o destinație pentru Starea Civilă.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Exact! Perfect!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Consiliul este suveran! între timp, la nivelul D.G.A.S.P.C. există niște urgențe în mutarea unor servicii pentru care noi, în momentul de față nu avem spațiu. Având în vedere, că, Consiliul este suveran, venim în fața dumneavoastră și solicităm schimbarea ” schimbării”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, dar să specificăm pentru că așa ar trebui să fie ..., pentru că noi am dat deja o destinație pentru Starea Civilă. Și cât rămâne pentru Starea Civilă? Ei cu ce mai rămân dacă noi dăm ... Asta este ideea, nu trebuie să specificăm cu ce rămâne?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Starea Civilă nu rămâne, se mută D.G.A.S.P.C.-ul și Poliția Locală!

Dna consiler Pop Ramona Claudia

Si Starea Civilă?

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi atunci înseamnă că trebuie să anulăm hotărârea pe care am facut-o ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Starea Civilă rămâne în spațiile care sunt acum ale D.G.A.S.P.C.-ului!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi și atunci hotărârea inițială de Consiliu Local în care am precizat cu destinație specială, nu trebuie s-o anulăm și s-o facem ...

Dl administrator public Hopincă Rareș

Asta este o chestiune tehnică!

Dna consiler Pop Ramona Claudia

în primul rând anulăm și abia după aia...

Dl consilier Matei George

Nu anulezi, pentru că nu anulezi în totalitate...

Dna director Dragnea Florina

Nu! Nu se impune anularea acelei hotărâri deoarece, între timp, contractul de închiriere pe acel spațiu încă nu s-a semnat. Dumneavoastră acum, stabiliți și o altă necesitate! Deci, practic contractul de închiriere va fi semnat invocând în preambul hotărârea inițială prin care dumneavoastră ați aprobat raportul comisiei de evaluare și această hotărâre de astăzi dacă o veți adopta.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și atunci hotărârea Consiliului Local cu nr. din data de ... prin care se solicită închirierea pentru suprafața de... pentru Starea Civilă, ea cum își mai are efectele?

Dna consiler Pop Ramona Claudia

Exact! Se suprapun una peste alta!

Dna director Dragnea Florina

Deci, acea hotărâre, este hotărârea prin care dumneavoastră ați aprobat raportul comisiei de negociere. Și ați aprobat și procedura ... dacă hotărârea este din 23.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

închirierea nu s-a făcut!

Dna director Dragnea Florina

Contractul de închiriere nu s-a semnat! Asta încerc să vă explic!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu știu! Eu spun că ar trebui să spunem altfel: să precizăm în acest titlu că nu se mai dă pentru destinația inițială care a fost Oficiu de căsătorii, să schimbăm destinația. Nu să dăm în folosință unei părți ... Să schimbăm destinația către D.G.A.S.P.C.! Că noi asta facem acum, schimbăm destinația!

Dna director Dragnea Florina

O parte din destinație!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O parte, păi și cu partea cealaltă ... care e? Ce suprafață are și cui rămâne?

Din sală

O să vedem mai târziu!

Dna director Dragnea Florina

încă nu s-a stabilit pentru că, după ce se semnează contractul de închiriere va fi un termen de 120 de zile, să se facă recompartimentările și se va face procesul verbal de predare-primire.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și atunci când am făcut hotărârea de Consiliu de ce am specificat pentru Oficiu de căsătorii?

Dna director Dragnea Florina

Pentru că așa era necesitatea la momentul respectiv. Săptămâna trecută a venit necesitatea din partea D.G.A.S.P.C.-ului...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

A fost Starea Civilă, Poliția Locală și... Au fost trei!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Dacă înțeleg bine, Consiliul a luat o hotărâre? ... Și acum o schimbăm pentru că n-a fost aplicată acea hotărâre? Nu?

Dna director Dragnea Florina

Nu!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

A fost aplicată!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Exact! Se aplică!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Păi nu s-a semnat contractul ...

Dna director Dragnea Florina

Păi suntem în procedura de a semna contractul! încă nu s-au terminat termenele procedurale prevăzute de legea ...

Dl consilier Dragoș Geamănă

Dar hotărârea Consiliului spune că acel contract se semnează pentru Starea Civilă! Asta am zis! N-am lăsat spațiu liber...

Dna director Dragnea Florina

Stare Civilă, Poliție Locală și încă o direcție. între timp a apărut necesitatea D.G.A.S.P.C.-ului.

Dl consilier Dragoș Geamănă

D.G.A.S.P.C.-ul era trecut în acea hotărâre?

Dna director Dragnea Florina

Nu!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Nu era! Am înțeles!

»

Dna director Dragnea Florina

Acum a apărut necesitatea!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Aș dori să se consemneze în procesul verbal faptul că proiectul și documentul pentru acest proiect, ultimul punct 6 suplimentar, l-am primit după ora 11, după ce a început ședința ceea ce, din ce înțeleg eu, practic pentru consilieri este un vot în blanc ce ni se cere. Mulțumesc frumos!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Ședința a început la 11.30!

Pe baza discuțiilor purtate, vă supun la vot amendamentul referitor atât a titlului cât si la art. 1 în concordantă cu ce v-am citit mai devreme.

5                                                                            5

ZK

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai) amendamentul a fost aprobat.

Și acum vă supun la vot proiectul de pe ordinea de zi cu amendamentul votat anterior!

Punctul 6 al ordinii de zi suplimentare, 23 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C., în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București cu suprafața de 1419,15 mp ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sectorului 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Acum revenim la penultimul punct referitor la președintele de ședință! Dacă avem propuneri!

Dna consilier Florea Alexandra Cristina

Dat fiind faptul că s-a discutat foarte bine până acum în a conduce ședințele Consiliului Local, propunerea noastră este tot colegul nostru, Lazarov Alexandru Sebastian.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Și dacă mai există și alte propuneri!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Dragi colegi și colege, aș dori să propun pentru funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe colega noastră Niculescu Jacqueline Christina. Mulțumesc frumos!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Propunem pe dl consilier Cursaru Paul Gabriel ținând cont de experiența îndelungată ...

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles, este o funcție disputată! Să le luăm pe rând propunerile noastre!

O să mă las pe mine ultimul!

Pentru dl consilier Cursaru Paul Gabriel - Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

»

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Fiind vot de... nu trebuie vot secret? E o întrebare, nu știu! Dna secretar știe mai bine!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Vot deschis!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Pentru dl consilier Cursaru Paul Gabriel - Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

- 6 voturi pentru (Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), 13 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai).

Pentru dna consilier Niculescu Jacqueline Christina - Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

 • - 4 voturi pentru (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), 13 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 6 abțineri (Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai).

Pentru dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian - Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

 • - 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 4 voturi împotrivă (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), și 6 abțineri (Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai).

DI consilier Melnic Constantin Ion

Domnule președinte felicitări!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru votul dumneavoastră, pentru colaborare și vă doresc o zi bună în continuare!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1207.