Proces verbal din 26.09.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 26.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 26.09.2019

Ședința a Fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 2904/20.09.2019.

Lucrările ședinței încep la ora Îl21.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

In sală se află, de asemenea, domnul Dinu Andrei Valentin ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. 24713/25.09.2019 și doamna Lazăr Mihaela Valeria, ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. 23465/23.09.2019.

După efectuarea apelului nominal se constată că ia ședință participă un număr de 26 consilieri din numărul total de 27.

Este absent domnul consilier Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi. Suntem prezenți 26 din 27 de consilieri, astfel sunt îndeplinite condițiile statutare de a începe ședința. Voi da citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.08.2019;

 • 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 06.09.2019;

 • 3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 12.09.2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului dc venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019;

 • 5. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2019;

 • 6. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL CRĂIȚELOR nr. 194-204 lot 12 - SECTOR 5.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. MIFIAIL SEBASTIAN nr. 37C, CALEA 13 SEPTEMBRIE (221-225) - 227 lot 2 - SECTOR 5 BUCUREȘTI.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. PETRE ISPIRESCU nr. 67A - SECTOR 5.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ȘOS. SĂLAJ nr. 383A - SECTOR 5.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri de consiliul general privind trecerea unui imobil aflat în dcmenitil public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice -București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație -Universitatea București”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar Steaua”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „YES -inițiativa pentru eco-sustenabilitate”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București Strada Antiaeriană nr.6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente în vederea realizării investiției "Construcții de locuințe de serviciu" - Lot 3, precum și a modelului de contract cadru.

I 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect salubrizarea stradală, salubrizarea menajeră și serviciul dc iarnă, a contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților și a listei tarifelor practicate de

S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125” conform proiectului # FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. S5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului focal Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • 22. Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

După cum ați fost informați avem nouă puncte pe ordinea de zi suplimentară, pe care le voi citi acum:

 • 1. Proiect dc hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliul Local Sector 5;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019-2020, în patru dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale Nr. 131 în vederea implimcntării proiectului Simt special, dar vreau la școală.

 • 4. Proiect dc hotărâre pentru modificarea I ICLS 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019-2020;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „&5PORT5 FOR 5TUDENT5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație -Universitatea Națională de Apărare „Carol I””;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiției la Piața 13 Septembrie de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

La ora 1123 iese din sala de ședință domnul consilier Gheorghe Ștefan -prezenți 25 de consilieri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai întâi vă supun la vot cele nouă puncte de pe lista suplimentară pe care le-am citit anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai', Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabricl, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculcscu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și acum o sa supun la vot ordinea de zi în întregul ci... Stați puțin că suntem în procedură de vot.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi nu mai suntem în procedura de vot. Ați terminat votul pentru o parte și acum începe pentru altă parte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cred că eu decid asta! Vă supun la vot ordinea de zi în întregul ei. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Horea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Mclnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilcna Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Șerbănel MihaiI Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Coroblea, vă rog frumos, dacă vreți să ne spuneți ceva.

Dna consilier Coroblea Cristina

A da... voiam să spun câteva lucruri: în primul rând documentația pentru punctul 9 de pe ordinea suplimentară de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiției la Piața 13 Septembrie de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L, încă nu am primit-o.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles! Când o să ajungem la punctul 9 o să puteți să discutați.

Dna consilier Coroblea Cristina

Așa, asta ar fi una, și doi avem niște întrebări și niște declarații de făcut la alte puncte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, dacă nu sunt politice le așteptăm cu mare interes!

Dna consilier Coroblea Cristina

Pot fi și politice.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt obligat... mă iertați că sunt în contradicție cu dumneavoastră, dar nu putem să nu avem și puncte de vedere de natură politică, pentru că suntem reprezentanții unor partide, și dumneavoastră și noi, dar lăsând asta la o parte, pentru că este o linie fină între politică și chestiuni de administrație, vreau să vă spun doar că... Iară să fi fost ceva pregătit în intervenția mea, pentru că o spun, nu neapărat cu bucurie, dar doamna Coroblea s-ar putea să fi avut dreptate, pentru că... desigur, după ce ne-a confirmat ce vrea să ne spună este dreptatea de partea dumneavoastră, dar să știți că între cele două voturi exista posibilitatea ca cineva, noi, dumneaei, orice, să spună: „dorim suplimentarea ordinii de zi cu...”. în măsura în care ar fi existat o astfel de inițiativă, pe care noi am fi aflat-o ulterior, să știți că ar fi existat obligația legală ca dumneavoastră, ca președinte de ședință, să supuneți din nou la vot. Asta este doar o chestiune de viitor pe partea de procedură. Este adevărat, am intrat în procedura de vot pentru lista suplimentară, nu avea cum să ia cuvântul, dar între cele două voturi, în măsura în care ar fi dorit să facă o completare la ordinea de zi, pe care urma să o supuneți la vot, era importantă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă se anunța să ia cuvântul îi dădeam cuvântul

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi m-am anunțat dar nu ați vrut să dați...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Putem să începem, vă rog, ședința?

Dna consilier Coroblea Cristina

Vă rog frumos! M-am anunțat și nu ați vrut să dați cuvântul. Nu aveam cum să vă anunț dacă vreau suplimentare sau nu, atâta vreme cât nu ați dat cuvântul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

De fiecare dată v-am dat cuvântul!

Dna consilier Coroblea Cristina

Tocmai, se va vedea pe filmare și probabil că vom ataca acest lucru, deci ați c-am încălcat...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ce anume? Mă rog... hai să nu ne pierdem în discuțiile astea! Aveți ceva de precizat referitor la ordinea de zi? Voiați să spuneți ceva atât de important?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, exact! Este vorba despre faptul că, din nou, am primit puncte suplimentare, documentații, în ultimul moment, chiar în această zi. Și pentru unul nici nu avem documentația. Propunerea noastră era să lăsăm aceste puncte pentru data următoare. Atâta vreme cât noi nu putem să votăm informai.

Deci, ceea ce avem noi aici... tot ceea ce putem noi să facem este să reprezentăm cetățenii și să votăm informai...

Dl consilier Melnic Constantin Ion

De obicei vă abțineți de la vot, așa că...

Dna consilier Coroblea Cristina

Ne puneți în imposibilitatea de a ne face datoria.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Plecând de la șcenariul domnului Jelea, intervenția dumneavostră ar fi fost mult mai oportună dacă ați fi avut o mențiune sau o adăugare pe ordinea de zi pe care urma să o supun la vot.

Dl consilier Matei George

Exact!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Observ că nu era cazul de așa ceva, ci doar o observație... putem, vă rog frumos, să intrăm acum pe ordinea de zi?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Putem să începem ședința?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Din ce știu eu, documentația aferentă proiectelor care se supun la vot în ședințele ordinare...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Care nu sunt pe lista suplimentară! Așa...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

... ar trebui să le primim cu cinci zile înainte. Nu?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Le-ați primit!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și este acest punct nouă pentru care nu-l avem nici astăzi, la ora 1100.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles! Putem, vă rog frumos, să intrăm pe ordinea de zi? Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Foarte scurt! Fiți îngăduitor cu mine, cred că macat atât merit din partea dumneavoastră. Am să dau o mână de ajutor colegilor. Chestiunea legată de existența sau neexistența documentației este de natură să conducă la o solicitare, din partea dumneavostră, de a se scoate de pe ordinea de zi. Doar a reclama faptul că nu există documentație, din punct de vedere legal și procedural, nu generează nici un rezultat.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ca idee...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Unu la mână: doamna Coroblea, nu v-am dat cuvântul! Doi la mână: este foarte frumos să îi ajutăm pe alții să ne atace pe procedură. Dacă ne-ați ajuta și pe noi să facem treabă în sector ar fi fost mult mai bine. Nu vă mai dau cuvântul, intrăm pe ordinea de zi! Dacă ați fi conlucrat atât de bine și când este vorba de proiecte de adoptat pentru cetățenii din sector era mult mai bine. Intrăm pe ordinea de zi!

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.08.2019. Aveți ceva de menționat?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cred că punctul 21 (Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni) ar fi trebuit să fie punctul 1.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mandatul este până mâine, deci data de astăzi este valabilă. Acum că am încheiat subiectul putem să trecem pe ordinea de zi?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Și punctul 9 (Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiției la Piața 13 Septembrie de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.) nu a fost menționat nici măcar în comisia dc buget, pentru că nu avea nimic în spate, nu avea raport, și nu avea nici proiect de hotărâre.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă mulțumim! Trecem la ordinea de zi. Avem discuții la Punctul 1? (Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.08.2019) Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei Gcorge, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Țigănuș Marian) și 6 abțineri (Pop Claudia Ramona, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Scrgiu, Niculescu Jacqucline Christina și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27.08.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 06.09.2019. Avem discuții? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian. Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și I 1 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 06.09.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 dc pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului Verbal a! ședinței extraordinare de îndată din data de 12.09.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesci Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Geamănă Dragoș și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 12.09.2019 a fost aprobat.

Dl președinte dc ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Loca! Sector 5 pe anul 2019. Avem discuții? Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Eu aș avea o întrebare simplă, de data aceasta, în ceea ce privește fondurile social europene: câți bani s-au absorbit efectiv?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă?

Dl administrator public Rareș Hopincă

în ceea ce privește fondurile europene sunt în implementare și s-au depus proiecte peste 50 000 000 Euro. Sunt alte proiecte în pregătire, care nu știu cât totalizează... oricum se ridică la sume foarte mari.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar din câte știu, dumneavoastră, adică noi, trebuie să acordăm finanțare, după cum ar veni, după care ni se dau și banii europeni.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu lucrăm niciodată cu cheltuirea în avans a banilor de la bugetul local! Lucrăm doar cu cereri de prefinanțare sau cereri de plată. Sunt mecanisme prevăzute.

Dna consilier Coroblea Cristina

A, ok. Și câți ați primit până acum? Asta vreau să știu.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu am o situație la zi, pentru că ne raportăm la valoarea proiectelor, nu Ia fondurile atrase. Asta este dinamică. Se fac cheltuieli constant.

Dna consilier Coroblea Cristina

Practic 0 din cela 50 000 000.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu există! Putem face o situație, dar nu pot să vă răspund acum.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi dacă nu se știe...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Din moment ce sunt deja proiecte în implementare, dacă merg de un an și ceva, care funcționează, care produc rezultate, există sume defalcate. Nu am o situație la zi să vi-o dau, dar se poate face foarte simplu.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi faceți-o! Pentru data viitoare, dacă se poate.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dacă o cereți, se face.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna consilier, vă mulțumesc! Mergem spre votul - Proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Loca! Sector 5 pe anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florca Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Raniona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2019. Dacă nu avem discuții să mergem spre vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florca Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și I 1 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florca Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 I abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan. Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL CRĂIȚELOR nr. 194-204 lot 12 - SECTOR 5. Doamna Coroblea, vreți să spuneți ceva?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da. este vorba despre Planul Urbanistic de Detaliu Drumul Crăițelor, aceea este o stradă neasfaltată și văd că doriți să acordați autorizație... mă rog... să aprobați acest P.U.D. pentru o locuință unifamilială, din câte înțeleg, dar, repet, acolo nu este făcută o sistematizare a zonei. Strada nu este asfaltată, nici utilități nu sunt în totalitate trase. Deci, cum aprobați aceste...?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Agheorghiesei, vă rog frumos?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Deci, nu este nevoie să asfalteze strada până ce nu se termină construcțiile și după aceea intră utilitățile și asfaltarea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi deja sunt case acolo care sunt construite de câțiva ani și nu s-a asfaltat. Deci, când se va asfalta?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Deci, nu discutăm în contradictoriu. Ați vorbit, lăsați-mă să vorbesc și eu!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Agheorghiesei, mai aveți ceva de menționat? Mulțumim frumos pentru intervenție!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, se va asfalta în viitorul apropiat?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vi s-a răspuns de către domnul Agheorghiesei!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, nu mi s-a răspuns la asta.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este în funcție și de cine are competență acolo, cred că competența este a Administrației Străzilor din Primăria Generală, nu a noastră...

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi tocmai ați cerut să fie acel acord...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

...nu am verificat...

Dna consilier Coroblea Cristina

A fost la Primăria Generală, dar ați cerut... data trecută am aprobat un proiect prin care ați cerut un acord cu Administrația Străzilor ca să puteți să faceți lucrări publice pe aceste străzi...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Un protocol...

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, era... deci era vorba inclusiv despre aceste străzi care au fost în administrarea Administrației Străzilor. Deci acest protocol pe care i-ați încheiat...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

L-am înaintat la Consiliul General. Fără aprobarea Consiliului General nu se poate.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu știu dacă este ședință mâine și dacă se află pe ordinea de zi. Deci, tară aprobarea Consiliului General nu avem cum. Legal nu se poate. Noi am aprobat o cerere către Consiliul General ca să ne aprobe protocolul respectiv.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, mulțumim frumos!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este aceeași operațiune pe care am facut-o și cu A.L.P.A.B.-ul și știți foarte bine când a început să producă efecte. Uitați-vă pe Panduri, Tudor Vladimirescu, 13 Septembrie.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim foarte mult domnule viceprimar. Domnul Agheorghiesei!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Deci, am o rugăminte domnule președinte! Dacă ia cuvântul o dată, a doua oară să nu întrerupă pe alții când vorbesc, indiferent cine e. Nu permit să mă întrerupă nimeni! Dacă se mai întâmplă treaba asta...Supune spre aprobare această propunere a mea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu pot să supun spre aprobare așa ceva.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

De ce? Aici se vorbește ca la târg?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Asta-i chestie de bun simț să ne întrerupem unii pe alții. Unii înțeleg, alții nu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și dumneavoastră ați făcut asta, domnul consilier. Ați comentat mereu în timp ce alții vorbeau.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Nu am făcut pentru mine.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi! Decât să ne contrazicem, putem să mergem mai departe?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

frecând peste, vă rog frumos să mergem spre vot - punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL CRĂIȚELOR nr. 194-204 lot 12 - SECTOR 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. MIHAIL SEBASTIAN nr. 37C, CALEA 13 SEPTEMBRIE (221-225) - 227 lot 2 - SECTOR 5 BUCUREȘTI.

Dna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru Sebastian... este vorba despre acea parcare, în clipa de față, care se află lângă magazinul Prosper. Acolo, nimeni nu este de acord... sunt mai multe aspecte de discutat aici. A vorbit cineva cu oamenii din zonă? Pentru că aici, în documentație, se spune că trebuie să se ceară, inclusiv, acordul vecinilor

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles, v-am ascultat! Domnul Arhitect Șef! Dumnealui este în măsură să vă elucideze acest lucru.

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Acel teren este un teren proprietate privată. Parcarea este realizată ad-hoc pe terenul lui. Nu aparține de nimic, nu i s-a impus de către nimeni să facă acea parcare.

Vecinii au comentat că ar fi parcarea Prosper-ului, dar m-am uitat în autorizația de la Prosper și are parcare, separat, la subsol. Nu a fost condiționată existența acestei parcări, de autorizația Prosper-ului, că asta a fost invocat. Am primit și noi informații și am răspuns în felul acesta. Prin urmare, cineva pe terenul lui, cred că are dreptul să facă...

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar ar trebui să nu incomodeze, totuși, cetățenii din jur. Ori, acolo nu știu dacă a fost cineva de aici să vorbească cu oamenii... bine s-ar putea să nu vă intereseze că știți că oricum nu veți mai fi votați. Oamenii nu sunt de acord să ridicați acolo un bloc, lipit practic, pentru că am văzut spațiul, nu ai cum să menții o distanță.

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Ce înseamnă oamenii? Că dacă o sută sunt de acord și unul nu este de acord, înseamnă că oamenii nu sunt de acord? Noi, am cerut prin certificatul de urbanism...

Dna consilier Coroblea Cristina

Majoritatea nu sunt de acord.

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Prin certificatul de urbanism este solicitat acordul asociației de proprietari. Când va fi obținut, atunci va avea și autorizație de construire. Până atunci nu va avea niciun fel de autorizație de construire. Acum discutăm propunerea de P.U.D., de formă, care poate să închidă acel calcan existent al blocului alăturat, alipit proprietății, având în vedere că în Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București spune că toate calcanele vor trebui acoperite. Asta este indicația dată de Regulamentul de Urbanism. Atunci, propunerea, vine în acest sens.

Dna consilier Coroblea Cristina

Deocamdată, știți că nu aveți aprobarea asociației de proprietari.

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Deocamdată nu au cerut autorizație de construire ca să solicit aprobare Asociației.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok! Voiam să mă asigur că știți că toată lumea e împotrivă acolo.

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Eu am scris în Certificatul de urbanism, în care am cerut acordul Asociației de Proprietari.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru intervenție, mergem mai departe spre vot- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. MIHAIL SEBASTIAN nr. 37 C, CALEA 13 SEPTEMBRIE (221-225) - 227 lot 2 - SECTOR 5 BUCUREȘTI. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și un vot împotrivă (Coroblea Cristina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. PETRE ISPIRESCU nr. 67A -SECTOR 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

în Petre Ispirescu s-a cerut exproprierea pentru acest teren, care știți că a blocat strada... punerea în posesie... A fost și, inclusiv, domnul primar la acel...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cine a cerut exproprierea?

Dl consilier Bîrsan Mihai

S-a depus proiect de hotărâre la Consiliul General al Municipiului București de către grupul P.N.L.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Arhitect Șef, vă rog, la Petre Ispirescu! Eu știu că este o hotărâre judecătorească, expuneți istoricul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnul Viceprimar, colegul meu vrea să spună altceva: că grupul P.N.L., în Consiliul Municipiului București, a depus un proiect de hotărâre privind declararea acelui teren ca teren de utilitate publică locală în vederea exproprierii, pentru a putea să-l aducă în aceeași...

Dl consilier Bîrsan Mihai

...nu poate să ajungă la blocul de acolo.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Bîrsan, vă dau dreptate în toate, dar omul are hotărâre judecătorească, rămasă definitivă. Eu ce să fac?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, știm!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Omul solicită... e cetățean al acestui sector și solicită ceva. Noi trebuie să-i dăm acel ceva, în conformitate cu legea. Până nu apare... Dacă apare hotărârea de expropriere, nicio problemă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta e, că nu a fost introdusă pe ordinea de zi de doamna Firea și nu am putut ca să....

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Cursaru, fără nicio chestie, de acord cu dumneavoastră! Este o cerere legitimă a unui cetățean. Ce facem? îl respingem? Care este motivul legal pentru care îl respingem? Și e un P.U.D., nu e autorizație. P.U.D.-ul e un desen. Ce poate să facă acolo, deocamdată?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Arhitect Șef, aveți o completare de făcut pe subiect?

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Care e întrebarea?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce a mai făcut în P.U.D., sau ce mai solicită. Dacă s-au mai retras? Ce se mai face acolo?

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Solicită un P+2 și retragerile sunt cele conform planșei de reglementare, vizată de comisia tehnică formată din arhitecți.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar nu știm cât se retrage sau...?

Dl Arhitect Șef Marian Ion

Ba da! Doi metri dintr-o parte și trei metri din partea cealaltă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Agheorghiesei, vreți să spuneți ceva?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Fiind hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, supune-o spre aprobare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! Doamna Coroblea, vreți să spuneți ceva? O secundă, iertați-mă că vă întrerup, știu că nu e frumos, să se consemneze că de fiecare dată, puteți să mă și filmați, când doamna Coroblea ridică mâna, i se dă cuvântul. Nu cum ați încercat, mai devreme, să induceți. Scuzați-mi paranteza, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

S-a văzut deja, că am filmat și prima oară. Nu-i o problemă! Problema este că se blochează accesul și pe noi ne-au sunat cetățenii. Blochează accesul serviciilor de urgență, de exemplu.

Dl vicepriinar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea, încă o dată, există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, care e executorie pentru toți. E opozabilă tuturor. Asta, una la mână. Doi: planul de urbanism de detaliu este doar un plan, nu-i o autorizație, nu va construi nimic acolo, deocamdată. Dacă colegii liberali au propus spre expropriere, nicio problemă, nu înseamnă că se expropriază... Dar eu nu mă pot opune, noi nu putem... dumneavoastră spuneți să respectăm legalitatea. Omul a făcut o cerere.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ca să vă dau un exemplu și pentru Capital Piaza există hotărâre definitivă de demolare și nu este demolată.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Păi da, dar nu este în sarcina Primăriei să o demoleze.

Dna consilier Coroblea Cristina

Totuși, ar trebui, să luăm în calcul și ideea pericolului public. Dacă acolo izbucnește un incendiu și mașinile de pompieri nu mai pot ajunge...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Alea sunt motive de oportunitate, ilegalitate la autorizație, nu la P.U.D. înțelegeți? Sunt două lucruri diferite!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am rugămintea să luați cuvântul dacă aveți vreo propunere sau vreun amendament. Supun spre aprobare - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. PETRE ISPIRESCU nr. 67A -SECTOR 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și un vot împotrivă (Coroblea Cristina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 10 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ȘOS. SĂLAJ nr. 383A - SECTOR 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri de consiliul general privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, în domeniu! public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții. Domnul Geamănă, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

O să luăm în administrare această clădire ca să o reparăm. După ce se repară ce se întâmplă cu ea?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Rămâne la noi!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

De aceea cerem administrarea ei. Rămâne la noi. Știți despre ce este vorba? E fosta secție financiară, care este în paragină.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acestea fiind spuse: cine este pentru?-Pro/ect de hotărâre privind aprobarea solicitării de către Consiliul General al Municipiului București ele adoptare a unei hotărâri de consiliul general privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public a! statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Loca! al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții. împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Mclnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 12 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ''Sprijin pentru educație - Universitatea București”. Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vreau să mă asigur că am înțeles bine și dacă este vreun coleg din cadrul executivului primăriei să ne lămurească cu privire la acest proiect intitulat: "Sprijin pentru educație - Universitatea București”. Am două întrebări, întrebarea numărul unu: dacă am înțeles noi corect vorbim despre o finanțare acordată de către Centrul Cultural „Ștefan Iordache” pentru o investiție de amenajare, reabilitare, ceva de felul acesta, pe un teren al universității? Asta este prima întrebare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și a doua...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în funcție de răspunsul la prima întrebare pot formula și a doua întrebare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna director Mariana Stoica, răspundeți la întrebarea domnului Jelea.

Dna director Mariana Stoica

Bună ziua! Este vorba de un proiect al centrului împreună cu universitatea în interiorul căreia și noi, și ei, vom amenaja acea instituție. Acești bani vor merge prin bugetul instituției Universității, Facultatea de Drept.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles. Vă mulțumesc! Următoarea întrebare are legătură cu răspunsul, cum vă spuneam. Există în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural „Ștefan lordache”, Statut, ș.a.m.d, această posibilitate legală, ca Centrul Cultural, care însuși prin denumire și prin caracteristicile care sunt expuse la fiecare raport de specialitate, că se ocupă cu evenimente de tineret, de sport, culturale, are capacitatea să facă astfel de investiții într-un imobil care nu-i aparține nici Centrului Cultural, nici Consiliului Local? Pentru că din punct de vedere legal, noi, avem o suspiciune foarte serioasă. Am mai discutai lucrul acesta, aici, în ședințe Nu este pentru prima oară când se încearcă așa ceva și din păcate, acesta este și motivul pentru care nu putem să votăm așa ceva, dar vreau să atrag atenția, nu este prima oară. Din punct de vedere legal. Consiliul Local sau instituțiile subordonate nu au posibilitatea legală de a face investiții în imobile aparținând altor entități. Ori, aici, dacă vorbim de un imobil care aparține unei entității numite Universitatea București, îmi este teamă că suntem într-o situație foarte gravă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Iertați-mă, vă rog! Haideți să vedem ce zice și doamna director că poate nu este de acord cu dumneavoastră.

Doamna director Mariana Stoica

Așa cum știți Centrul Cultural arc trei zone în care acționează: Cultură, Educație și Sport. Această solicitare, a celor de la Facultatea de Drept se referă la amenajarea sălii de sport din cadrul Facultății de Drept și o zonă a Universității București, prin Facultatea de Drept, o zonă de recreere. Noi nu vom finanța direct această lucrare ci, banii vor merge ca sprijin pentru Universitate și vor fi trecuți prin bugetul lor. Deci, noi în sine nu vom face lucrările. Noi nu putem face lucrările!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Nu! Am înțeles! Nu mă refeream la faptul că faceți lucrări, mă refer la o chestiune în care, dacă am înțeles bine înseamnă a se lua niște bani publici, niște bani ai contribuabililor Sectorului 5 care, prin bugetul de mediu și... al Consiliului Local, au fost repartizați către Centrul Cultural iar, acei bani ajung la o entitate pentru a fi investiți într-un imobil aparținând entității numită Universitatea București.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Aflat în Sectorul 5!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Aflată în Sectorul 5! Am dubii! încerc să fiu foarte echilibrat în afirmații! Am dubii asupra legalității acestui aspect! Nu este pentru prima oară când se întâmplă și vă amintesc, a mai fost o tentativă similară, nu prin Centrul Cultural, dacă nu greșesc. Acum un an sau doi și invocând eu aceleași argumente chiar și majoritatea executivului Primăriei, dacă nu greșesc, au decis amânarea sau scoaterea de pe ordinea de zi. Este degal să se cheltuiască bani din bugetul Consiliului Local. în cazul nostru prin Centrul Cultural pentru a se investi în imobile aparținând altor entității. Nu vorbim despre a cumpăra niște fluturași sau niște pancarte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Supunem la vot punctul de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Sprijin pentru educație - Universitatea București", Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela), 11 împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănei Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 13 dc pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar Steaua

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să știu, vă rog frumos, care este gândirea și care este raționamentul pentru care copiii, care nu se află neapărat în cadrul Sectorului 5, sau care aparțin Sectorului 5, vor fi premiați? Și de asemenea, de ce sunt premiați și alți antrenori, alți oameni din cadrul unui Club Școlar Steaua? denumit în condițiile în care acest club aparține în totalitate ... nu aparține de Consiliul Local, ci face parte din Ministerul Educației Naționale.

Dacă mă înșel, să mă corecteze doamna inspector, vă rog! Vreau să știu de ce în acest caz, doar pentru această structură sportivă se chelluie acest buget? De asemenea, dacă totuși există idei legale care pot să ne convingă? Să ne explice cineva care a fost raționamentul prin care sau împărțit acești bani? De ce unii iau șapte sute, unii o mie cinci sute, unii două mii patru sute și unii șase mii?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă! Doamna director este în măsură să vă răspundă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Sunt două întrebări separate!

Doamna director Mariana Stoica

Clubul Sportiv Școlar Steaua a făcut o solicitare! Este un club școlar și nu este vorba de Clubul Steaua al Armatei. Toți acești copii care sunt premiați, împreună cu antrenorii lor, au depus o documentație la noi prin care au obținut diverse rezultate. Ei se allă pe teritoriul Sectorului 5, sunt copii premianți ai Sectorului 5 și sumele repartizate sunt pe baza legislației. Există o Hotărâre de Guvern prin care sunt prevăzute toate sumele ce se pol acorda în funcție de tipul de premiu pe care l-au luat. Dacă sunt premii naționale, internaționale depinde de locul pe care l-au obținut. Vă putem pune la dispoziție, dacă nu există cumva în Consiliu toate documentele necesare ce stau în spatele acestor sume, de aceea sumele sunt diferite. Sumele sunt diferite pentru că un copil a putut obține mai multe premii, altul mai puține, iar uneori, antrenorul are mai mulți copii în subordine și atunci primește în funcție de fiecare copil pe care îl are. Aceasta este legislația în domeniul sportului!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să înțelegem că dacă pe raza Sectorului 5 alte entității sportive vor depune la Centrul Cultural, solicitări privind premierea rezultatelor copiilor, le vor obține din Sectorul 5 unde își desfășoară activitatea în Sectorul 5 și alte entități decât cele școlare?

Doamna director Mariana Stoica

Vom supune Consiliului acest proiect și, de asemenea, dumneavoastră sunteți liber să decideți dacă veți vota sau nu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, pentru că pe raza sectorului sunt foarte multe cluburi, entități private care obțin rezultate la nivel național, poate chiar mondial. Sunt private și atunci, nu din acest mod, în acest fel, creăm o discriminare acopcrindu-le de spectru legal.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

V-a răspuns! O să se supună Consiliului, așa cum a spus și doamna director și la fiecare speță se va lua o decizie, sau alta.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în încheiere, explicațiile sunt... Vreau să fac o ultimă completare înainte să vă rog să trecem la vot și anume: să știți că pe viitor ne așteptăm, deși solicităm asta de doi ani, doi ani jumate sau mai mult, ca în toate propunerile venite de la Centrul Cultural să existe o fundamentare de bun simț. Ce vreau să spun cu asta: acel tabel nu are nicio explicație! Eu acum aflu de la doamna director că am fi economisit timp, energie, etc, să aflăm, în scris, criteriile după care sunt atribuite acele sume. Noi nu contestăm legalitatea, sau intențiile, sau rezultatele obținute de copii, dar când văd că un copil, un sportiv ia 500 de lei și altul ia 6000 de lei... E o diferență de la 1 la 12! Mă gândesc încă o dată, nu comentăm, dar, asta trebuie fundamentat după ce criterii... câte a obținut, ce a a obținut. întotdeauna proiectele de la Centrul Cultural vin așa două rânduri: acea pagină de început identică și la final două rânduri. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum, în virtutea informațiilor pe care ni le-a dat doamna director, să vedem cine o să fie de acord pentru premierea copiilor din Sectorul 5 de la Steaua?

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar Steaua".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Deci, cu toate informațiile tot nu sunteți de acord să premiem copiii!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 14 de pe ordinea de zi:- Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

Dl consilier Geamănă Dragoș

în momentul ăsta, la compartimentul Juridic al Centrului Cultural, ați putea să ne dați câteva exemple de activități pe care ar urma să le cuprindă? Să fie cuprinse prin serviciile juridice care vor fi contractate pe care nu le poate face consilierul juridic care este angajat. Câteva exemple concrete, vă rog!

Doamna director Mariana Stoica

Concret, la momentul acesta nu dorim să angajăm servicii juridice. în momentul în care se va ivi necesitatea, atunci vom veni și vă vom prezenta concret ce tipuri de servicii dorim să angajăm. Aveam nevoie de acest...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Deci, înțeleg că este un acord de principiu pe care îl depuneți?

Doamna director Mariana Stoica

Da, pe care îl cerem Consiliului, ca noi să putem angaja în măsura în care sunt necesare aceste servicii juridice.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar, apoi nu veți mai fi obligați să ne cereți acordul?

Doamna director Mariana Stoica

Vom face în măsura în care ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 14 - Prozect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexndru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabricl, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”YES -inițiativapentru eco-sustenabilitate”.

Domnul Geamănă a ridicat mâna înainte dumneavoastră! Domnul Cursaru și domnul Jelea aveți punct de vedere convergent?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ba da, eu vorbesc la punctul...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să întreb, am văzut acolo... care este scopul și ce se propune? Sună foarte frumos, dar n-am văzut nimic... și activitățile concrete ce vor lî întreprinse... și mai am o rugăminte ...

Doamna director Mariana Stoica

Vă vom pune la dispoziție proiectul detaliat cu ce se va întâmpla în cadrul proiectului, cu toate activitățile și cu absolut tot ce se întâmplă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Ați putea să ne dați exemple de câteva activități întreprinse?

Doamna director Mariana Stoica

La momentul ăsta nu-l am la mine dar, vi-l pun la dispoziție!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Credeți că data viitoare ați putea să ne puneți la dispoziție documentația completă? Ca să putem să dăm și noi un vot în cunoștință de cauză.

Doamna director Mariana Stoica

Da!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

O să tiu foarte scurt! Suma de echivalent a 100.000 euro, mi se pare o sumă foarte mare, ținând cont de câte lucruri ar trebui făcute aici în sector! în al doilea rând, există vreo referință, vreun portofoliu, care a fost depus la Centrul Cultural de către societatea științifică CYGNUS?

Doamna director Mariana Stoica

Da, există!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ne puteți da câteva relații pe tema asta? E o societate științifică de avengură măcar națională?... Adică, dacă le dăm 100 000 euro ca să informeze oamenii despre faptul că e bine să protejăm mediul, mă gândesc că ar trebui să fie ceva de avengură!

Doamna director Mariana Stoica

O să vă punem la dispoziție toate documentele!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Deci, o să ni le puneți ulterior! întrebarea subsecventă, ca un corolar, sunteți de părere că ar fi fost oportun să le puneți de la început? Ca să putem să analizăm și să evaluăm cum votăm.

Din sală

Păi n-ați cerut!

121 consilier Jelea Ion Bogdan

A. adică ar fi fost oportun! Am înțeles!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să trecem la vot! - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "YES -inițiativa pentru eco-sustenabilitate ".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian. Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Niculcscu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblca Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul nr. 16 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Loca! Sector 5, situat administrativ în București strada Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul loca! a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente în vederea realizării investiției "Construcții de locuințe de serviciu"- Lot 3, precum și a modelului de contract cadru.

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare! Anul trecut... s-a votat la punctul 16, în legătură cu transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui teren pentru construcția de blocuri, anul trecut s-a votat un proiect absolut similar. Ce s-a întâmplat? Tot așa s-a trecut o parcelă de teren din Antiaeriană, către A.N.L. și ...?

Dl administrator public Rareș Hopincă

într-adevăr, s-a făcut anul trecut, s-a făcut și la o ședință precedentă dacă nu mă înșel, luna trecută și vom avea și în continuare. Dintr-un lot de teren din Antiaeriană facem dezmembrări de parcele, sub 1500 metri, care sunt predate succesiv ANL-ului, pe care construiește câte un bloc. Vom avea în lînal 8 astfel dc parcele pe care le vom preda în această fază către A.N.L.

Astăzi la ora 10 este Consiliul Tehnico-economic la A.N.L. unde sunt prezenți reprezentanții noștri pentru a discuta primul proiect. Ulterior toate intră fazat, pe măsură ce noi le predăm dumnealor își fac S.F-ul, noi facem componenta de utilități și avansăm împreună cu proiectele. Predarea e prima fază. Vor exista 8 astfel de predări pentru etapa aceasta de predare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar cu... asta întrebam, ce s-a întâmplat cu cel votat anul trecut?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Primul... până la finalul acestui an va începe procedura de licitație. Astăzi e Consiliul Tehnico-Economic în care se aprobă indicatorii, la nivel de A.N.L., ulterior Ministerul Dezvoltării...acesta e traseul.

Dna consilier Coroblea Cristina

Până la sfârșitul anului începe procedura de ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da. mulțumim! Supunem la vot- Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București Strada Antiaeriană nr.6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul loca! a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente în vederea realizării investiției "Construcții de locuințe de serviciu"- Lot 3, precum și a modelului de contract cadru. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina Stroescu Marilcna Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabricl, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline-Christina, Scripcaru Lucian Mihai, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 17 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect salubrizarea stradală, salubrizarea menajeră și serviciu! de iarnă, a contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților și a listei tarifelor practicate de S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am și eu o întrebare. Având în vedere că în data de 21.08.2019 a încetat contractul cu ROSAL GRUP S.A. am documente justificative, prin care dânșii mi-au prezentat..., am fost sesizată de către aceștia că dumneavoastră ați refuzați să plătiți facturile restante către această firmă de salubrizare din motive necunoscute. La data de 21.08.2019 a încetat contractul și din acest moment nu s-a mai încheiat niciun contract de salubrizare. Având în vedere că avem punctul 1 7 de pe ordinea de zi, unde dumneavoastră solicitați un caiet de sarcini ca să fie atribuită pentru o firma de salubrizare, am și eu o întrebare: de ce acum acest caiet de sarcini? De ce la această dată? Și de ce până acum? ...s-a făcut această... s-a făcut cu achiziție directă, deci până acum s-a făcut direct cu firma de salubrizare. Și de ce acum un caiet de sarcini? E adevărat că prevede legea, dar de ce până acum nu ați respectat legea? De ce nu s-a achitat? Am documente, am o fișă de client, din care reiese că până în prezent Primăria Sectorului nu și-a plătit datoria față de firma de salubritate ROSAL București.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu face obiectul discuției noastre.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ba da, face obiectul că..

. Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă vă rog... aveți întrebări în același... le luăm pe rând...

Dl administrator public Rareș Hopincă

E o confuzie destul de mare! Noi, Consiliul Local, în plenul acestuia a aprobat anterior următoarele documente: studiu de oportunitate privind gestiunea Serviciului de Salubritate, Regulamentul de Salubritate de pe raza Sectorului 5 și delegarea începând cu data de 1 octombrie a Serviciului de Salubritate de către A.E.S. S.A. Ca parte a documentației de delegare conform Legilor 51 serviciilor comunitare de utilități publice respectiv 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităților, există această documentație, respectiv, caiet de sarcini, contract

cadril de delegare și listă de tarife. Evident! înainte ca A.E.S.-ul să preia de facto serviciul de salubritate, respectiv până la data de 1 octombrie, A.E.S. trebuie să aibă aceste documente ca bază contractuală, cu toate că are delegarea deja aprobată de Consiliul Local. Prin urmare, nu e vorba de nicio administrare directă sau achiziție directă sau lucrurile speculate anterior, ci e pur și simplu îndeplinirea în totalitate a obligațiilor legale...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Păi până acum vizavi de Rosal, s-a făcut achiziție directă...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dna consilier...domnul Hopincă vorbea...

Dl administrator public Rareș Hopincă

...punctul unu, punctul doi, referitor la ROSAL: există niște diferenduri foarte mari între noi și ROSAL cu privire la cantități și vă asigur că atâta timp cât noi nu vom recepționa acele cantități, facturi nici nu au să fie.

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare, cine poate să-mi răspundă? Cine se ocupă în clipa de față de salubrizare, acum?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Nimeni!

Dl administrator public Rareș Hopincă

După decizia de încetare a colaborării cu ROSAL s-a făcut o negociere, fără publicare, și până la data de 1 octombrie sectorul este salubrizat în ceea ce privește activitatea de salubrizare stradală de către REBU S.A. și Serviciul Salubritate București SA. Sunt două zone, împărțite geografic, aproximativ egale. Până la 1 octombrie când urmează ca A.E.S.-ul să preia activitatea.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Și până la data de I octombrie ROSAL are achiziție directă, sau cum? Care e modalitatea prin care ați contractat cu această societate?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Tocmai v-am spus, negociere fără publicare!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Deci se poate.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Se poate ce, doamna consilier?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ați spus că nu se poate achiziție directă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți! Doamna Coroblea

Dna consilier Coroblea Cristina

Și deșeurile menajere? Ridicarea deșeurilor menajere?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Deșeurile menajere funcționează în continuare pe piața liberă cum au funcționat și până acum. Primăria nu s-a ocupat niciodată până acum de deșeurile menajere.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Se vede, se vede să știți...

. Dna consilier Coroblea Cristina

Și o altă o întrebare: am văzut că Amenajare Edilitară și Salubrizare are deschise licitații, în clipa de față, pentru achiziționarea de echipamente pentru salubrizare și termenul de depunere este 26 septembrie. De pe 1 octombrie ei trebuie să înceapă deja să se ocupe de salubrizarea din sector. Sunt pregătiți să facă acest lucru de la 1...?

Dl administrator public Rareș Hopincă

După cum bine știți A.E.S.-ul are și în momentul de față în obiectul de activitate salubrizarea. O parte din dotare există, pentru o parte se va completa. Cu siguranță colegii vor fi pregătiți să preia activitatea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar dacă fac totuși acum licitații și achiziții, înseamnă că nu sunt complet pregătiți. Deci, ce se va întâmpla în zilele acelea în care preia A.E.S.-ul?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sunt complet pregătiți.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi atunci de ce fac licitații? De ce mai cumpără?

Dl consilier Melnic Constantin

Pentru că mai au nevoie de utilaje!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Reglementările legale au fost schimbate în cursul anului 2019. Serviciul de salubritate se reorganizează la nivel național:... se impune o colectare selectivă, se impune plată conform volum, conform consum. Atunci, implicit, orice salubrist din țara asta, dacă vă uitați la toate UAT-urile o să găsiți o situație similară, trebuie să-și actualizeze dotările, utilajele... Acesta este procesul din care și noi facem parte, dar e un proces la nivel național după cum v-am spus.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Domnule director, de ce contractul cu ROSAL a fost făcut pe un singur an atâta timp cât toate firmele fac pe 4 ani de zile?

Dl administrator public Rareș Hopincă

A existat intenția în 2016 de a încheia un acord-cadru pe 4 ani de zile. După cum știți serviciile de utilități publice sunt reglementate de A.N.R.S.C, iar din cauza faptului că anterior nu a existat un contract de salubrizare, care să acopere în integralitate Sectorul 5, în ceea ce privește salubritatea stradală. ANRSC-ul nu a permis încheierea unui acord-cadru pe 4 ani, ci a cerut explicit un contract pe 1 an care să aibă caracter de sondaj, din care să se extragă cantitățile pe baza căruia ulterior s-ar putea încheia un alt acord-cadru pe o perioadă îndelungată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu e prima dată când se răspunde la chestia asta, și mi se pare un pic interesantă grija asta față de ROSAL să aibă 4 ani să li se plătească facturi......

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Da mi se pare normal...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dacă îmi permiteți aș completa și eu, ROSAL-ul avea popriri prin birourile de executori judecătorești, mai mult decât era valoarea facturilor, ca să știți!

Dna consilier Pop Claudia Raniona

Da, da dar art. 9 alin. (2) din Legea 101 care ne spune că sunteți obligați să achitați facturile față de furnizori... și eu nu cred că nu și-au prestat serviciul..

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Celor care au prestat serviciul în baza unui contract...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Eu nu cred că nu și-au prestat serviciul...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu cred că au prestat cantitatea necesară...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă dumneavoastră credeți că ROSAL și-a făcut treaba așa cum trebuie, și în sector a fost curățenia pe care ne-am fi dorit-o cu ROSAL-ul...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ați văzut dumneavoastră o îmbunătățire?

Dl consilier Mihail Șerbănel Udesc»

Aș dori să întreb și eu ce măsuri, concrete, a luat Primăria Sector 5 pentru colectarea selectivă a gunoiului în sector.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Domnule consilier, dacă analizați documentația depusă în cadrul ședințelor anterioare, dacă nu mă înșel în luna iunie, veți vedea regulamentul adoptat de către Consiliul Local al Sectorului 5 prin care aparatul de specialitate impune măsuri clare și concrete în vederea colectării selective.

Dl consilier Dl consilier Mihail Șerbănel Udescu

Măsurile concrete, concrete...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Citiți regulamentul.....

Dna consilier Coroblea Cristina

Ce s-a făcut concret? a,b,c... Ce s-a făcut?

Dl administrator public Rareș Hopincă

După cum v-am spus, pasul unu: aprobarea regulamentului; pasul doi: delegarea serviciului cu obligații concrete de colectare selectivă care vor fi aplicate gradual începând cu 1 octombrie. Să citiți regulamentul și studiul de oportunitate pentru că toate aceste documente programatice au și termene de implementare. Și răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl găsiți efectiv în documentele aprobate tot de dumneavoastră, sau de plenul consiliului.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule Păpușă doriți să spuneți ceva?

Dl consilier Păpușă Valentin

Trecem la vot, ajunge!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Sunt de acord cu dumneavoastră!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Da, da, sunt de acord cu propunerea dumnului Păpușă!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supunem la vot - Proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect salubrizarea stradală, salubrizarea menajeră și serviciu! de iarnă, a contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților și a listei tarifelor practicate de S. C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 I abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel MihaiI, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline-Christina, Scripcaru Lucian Mihai, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul I 8 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125" conform proiectului # FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am văzut că este vorba despre utilizarea unor containere pentru a desfășura multe activități la Școala Gimnazială nr. 125. Voiam să vă întreb: despre ce spațiu vorbim? Câte containere ar fi? Ce dotări urmează să aibă?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Citez din memorie, este vorba de un spațiu de aproximativ 250 m pătrați în care conform cererii de finanțare depuse în cadrul P.O.C.U. Axa 4 - 1, va funcționa un after-school în cadrul Școlii nr. 125 și un laborator de informatică. Toate aceste săli dacă îmi amintesc (citesc din memorie), vor fi 3 săli, fiecare de aproximativ 50 metri pătrați, respectiv încă o sală de informatică. Vor fi dotate cu tot, absolut tot cu ce e necesar pentru buna desfășurare a activităților tip after-school și a laboratorului de informatică, inclusiv: mobilier, calculatoare, băi, săli de depozitare...

Dna consilier Coroblea Cristina

Și în această sumă, 200 de mii de Euro... vă întreb pentru că un container din ce am văzut noi pe piața liberă cel mai scump este 4000 de Euro

Dl administrator public Rareș Hopincă

Vă invit să faceți calculul în felul următor: o structură modulară nu înseamnă că luăm 10 containere și le punem unul peste altul. Structura modulară este construcția în sine, care spre deosebire de o construcție clasică diferă prin materialul de construcție, dar vă invit să faceți calculul în felul următor: împărțiți suma de 200 de mii de Euro cu TVA cu tot la metri pătrați care or fi vreo 270 metri pătrați, luați în calcul faptul că 300 de mii de lei, dacă nu mai mult sunt doar dotările și vă va da un preț pe metru pătrat pe care îl puteți cumpăra de la orice construcție clasică.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Exact ca la un bloc, 500 Euro pe metru....Ca și când ai face o clădire.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule, Jelea, vă rog!

Supunem la vot -Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125" conform proiectului # FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihai 1, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline-Christina, Scripcaru Lucian Mihai, Geamănă Dragoș și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 wr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ pre universitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Am un amendament aici! Școala Gimnazială Nr. 134 cere suplimentarea cu 40 de locuri. Având în vedere zona în care funcționează și faptul că unitatea de învățământ funcționează cu două clase în plus față de anul trecut școlar... Deci, estimarea solicitărilor a fost făcută în minus cu circa 40 de elevi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Spunem la vot amendamentul doamnei consilier Stroescu Marilena Daniela. Cine este pentru?

Amendamentul doamnei consilier a fost aprobat cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail. Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supunem la vot acum Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a! sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 21 de pc ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Loca! Sector 5 pe o perioadă de ce! mult 3 luni.

Dl consilier Melnic Constantin- Ion

Pentru eficiența dovedită, eu propun să rămână în continuare dl Alexandru Sebastian Lazarov.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Noi propunem pe dl Cursaru Paul Gabriel.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și noi (grupul USR) susținem propunerea P.N.L.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supunem la vot propunerea domnului Melnic Constantin! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion a fost votată cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș florinei, Coandă Mihai, Matei fon, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan fon, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cine este pentru propunerea tăcută de dl Bîrsan Mihai?

Propunerea domnului consilier Bîrsan Mihai a fost votată cu I I voturi pentru (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu. Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 14 abțineri (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin fon, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela).

Având în vedere rezultatul votului, dl Alexandru Sebastian Lazarov este ales președinte al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu data de 28.09.2019.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul I de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliul Local Sector 5. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cine ne explică și nouă proiectul acesta având în vedere că a venit înainte de....

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Stai puțin că-ți explic eu! Evidența Populației, începând cu anul 2002, a trecut în structura autorităților locale. Spațiile în care ele funcționau erau ale Ministerului de Interne. S-a încheiat un protocol atunci, dacă nu mă înșel, în care spațiile în care își desfășurau activitatea Birourile de Evidența Populației treceau în administrarea autorității locale. La momentul acesta, cum bine știți, întreaga Direcție de Evidență a Populației se găsește la Piața George Coșbuc, în spațiul pe care îl administrăm noi, acele spații nemaifiind necesare.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Este și solicitarea Ministerului de Interne!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și este și o solicitare a Ministerului de Interne care mi se pare...Vreau să vă spun acum..., eu sunt între două poziții. Sunt în ... nu mi-a convenit deloc când mi-a luat spațiul de la Secția de Poliție pe vremea aia, acum îi cred pe foștii mei colegi care spun: „domnule, dați-le spații că nu au nici ei unde să funcționeze”.

Bogdane, buletin ți-ai făcut. Unde ți-ai făcut buletin? (adresându-i-se domnului consilier Bogdan Jelea).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La secție, la Secția de Poliție!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La care? Ce număr avea?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La Secția 4.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La Secția 4, bun! Secția 4 este cea de lângă Banu Manta, da? Este o secție clasică. Cum intrai pe scări, în stânga, erau Birourile de Evidența Populației, nu? Două birouri, un ghișeu și o sală de așteptare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Exact!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Astea sunt stas, deci despre alea este vorba! Alea trei, să i le dau Ministerului de Interne înapoi.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Evident, respectând procedura până la Hotărârea de Guvern. Ei vor solicita Consiliul General, după care vor iniția Proiect de Hotărâre de Guvern. Mai mult decât atât, este oportun pentru noi să încetăm dreptul de administrare ca să nu mai plătim utilități, să nu mai angajăm niște cheltuieli inutile, acesta ar fi avantajul

Dl consilier Bîrsan Mihai

Mutăm din toate Secțiile de Poliție... aș vrea să-mi spuneți și mie cum vine ăla din Cotroceni la Chirigiu să-și scoată buletinul?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cum vine și la Starea Civilă, domnu' Bîrsan!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cel din capătul Ferentari-ului....fiecare era luat ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Stimate domn Bîrsan, toate sectoarele au așa, le-au centralizat! Sectorul 4 le are pe Strada Străduinței și tot așa.

Vă mai pun o întrebare? Sunt mii de conducători auto și proprietari de autoturisme care se duc în Pipera. Durează mai mult drumul până acolo decât obținerea documentului respectiv, vă spun din propria experiență. Așa este peste tot! La pașapoarte, știți foarte bine, s-a mai schimbat, dar tot nu este împărțit în șapte... Iar un alt argument, domnu Bîrsan, ea să vi-l dau, spațiile alea erau mizerabile.

La Circa 17 erau de când eram cu locotenent... nu s-a zugrăvit acolo!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Având în vedere toate aceste informații, supun la vot punctul 1 de pe lista supl i mentară - Proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliul Local Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei fon, Matei George, Mclnic Constantin fon, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Slroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019-2020, în patru dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Mclnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan fon, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea suplimentară- Proiect de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale Nr. 131 în vederea implementării proiectului Sunt special, dar vreau la școală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadru! proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioar; Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 dc pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019-2020.

Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș avea și eu aici un foarte scurt comentariu!

Să știți că și la punctele 4, 5 și 6 nu avem nicio obiecție de principiu, nici măcar de oportunitate. Suntem de părere, la fel cum suntem de părere din vara lui 2016, că executivul Primăriei ar trebui să-și facă datoria așa cum..nu cum spune legea, cum ar fi de bun simț, discutând omenește, și să pregătească toate documentațiile astea cu cele 4-5-6 zile înainte de ședință. De lîccare dată apar lucruri de felul acesta pe care nu avem timp să le citim, în primul rând, iar în al doilea rând, nu putem evalua tot așa ochiometric, să folosesc o expresie academică. ..este legală de bani, s-ar putea ca lucrurile astea să fie ieftine, dar s-ar putea, dacă le citim, să avem surpriza pe care am avut-o de multe ori ca un balon să coste două milioane sau o pagină de Facebook să coste cincizeci de milioane. Ei, neputând să analizăm lucrul acesta, nu ne putem asuma să votăm , asta ca să justificăm...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru intervenție! Să supunem la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 1 1 abțineri (Coroblca Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „#5PORT5 FOR 5TUDENT5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”. Domnu' Bârsan, vă rog!

Dl consilier Bârsan Mihai

Ca și la punctul anterior, vedem că Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” a depus o cerere în data de 20.09. 2019, deci în urmă cu 6 zile și foarte repede s-a pus suplimentar.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară?

Dl consilier Bârsan Mihai

Da, da, văd că foarte repede, în 26 le dăm 100.000 de euro. Copiii din sector merg cumva la sala de sport pe care noi dorim s-o...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta era întrebarea: Cum ajung copiii din Sectorul 5 în cadru unei unități militare?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Probabil cu buletinul.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Studenții de la Academie locuiesc tot în Sectorul 5, vă garantez, cel puțin o mare majoritate!

Dna director Mariana Stoica

Academia Tehnică Militară este o instituție a armatei dar este deschisă și cetățenilor pe baza unor documente de identificare. Deci pot avea acces în baza acestor protocoale încheiate între noi și Academie.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Instituțiile militare de învățământ nu mai sunt închise. Bogdan, n-ai făcut Institutul Național de Apărare? Erai militar? ( adresându-i- se domnului consilier Jelea Ion Bogdan).

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am să iau cuvântul și-o să vă explic.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Păi am terminat.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

în primul rând să nu facem o confuzie! Am tăcut Școala de Ofițeri în Apărare și am făcut și un program postuniversitar acolo, de informație.

în calitate de civil, să știți că nu ai acces la sala de sport și la baza sportivă, Ia care întâmplător am dat niște examene, deși aveam acreditare de la Federația Sportivă unde activam. Am vrut eu, pentru ambiția mea să fac și lucrul acesta și m-am dus și am dat și probe sportive s.a.m.d.... Nu este deschis la Academia Militară. La Academia Tehnică Militară, adică la Universitatea Națională „Carol I”, nu este deschis nici centrul acela sportiv care se află în Panduri, prin care se intră la stânga, după Academie, nici în sala de sport. Nu sunt accesibile celor din exterior. La Academia Tehnică Militară nu mă pronunț pentru că nu cunosc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna director, (adresân.du-i-se doamnei director al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”- Mariana Stoica) ați spus că în urma protocolului se va facilita accesul pe baza documentului de identitate.

Doamnei director Mariana Stoica

Da!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ca să fiu scurt de data asta, noi considerăm că este o mare problemă de legalitate în a investi banii locuitorilor Sectorului 5 în imobile aflate în patrimoniul altcuiva.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, vă supunem la vot punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „#5PORT5 FOR 5TUDENT5”, înregistrat la Centru! Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 1 I abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion. Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea Națională de Apărare „Caro! I”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Aghcorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 1 I abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am spus de ce ne abținem, am spus mai devreme!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiției ia Piața 13 Septembrie de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea doar să verificăm registrul comisiei și dacă acest proiect este înregistrat în cadrul comisiei, atunci putem să discutăm. Dacă nu, din punct de vedere legal, neavând avizul comisiei, acest proiect nu poate fi dezbătut. Mulțumesc!

Dl consilier Boloș Florinei

Pentru că s-a Iacul referire la Comisia de Buget, aș face un amendament! Este foarte adevărat că aici ar fi fost foarte bine, dat fiind vorba că este o demarare a unui proiect, să facă mențiunea la articolul 1 că se face referire la Hotărârea Consiliului Local nr... x, clin Decembrie 2018. Faptul că, în momentul acesta se solicită demararea unui proiect care a fost aprobat în Decembrie 2018, este foarte adevărat că s-a solicitat în mod expres de cei abilitați din punct de vedere legal, s-a pornit cu această referință.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți! Conform legii, orice Proiect de Hotărâre trebuie să treacă prin Comisie și trebuie să conțină toate elementele necesare: proiectul de hotărâre și raportul de specialitate! Nu există și nu a fost dezbătut în Comisie! Dacă nu există, eu susțin să-l scoatem de pe ordinea de zi și să-1 punem în ședința următoare. Dacă este doar o solicitare care se poate face prin dispoziție de primar să-l scoatem, să-l discutăm, faceți pe urmă dispoziție de primar și am încheiat discuția.

Dl consilier Boloș Florinei

Din punctul ăsta de vedere, este foarte adevărat că lipsa imediată a acestor documente... și eu ca și dumneavoastră, am solicitat referința vizavi de Hotărârea Consiliului Local, a noastră, și trecută prin Comisie și în Decembrie 2018.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu spun acum, în cadrul acestui proiect, trebuia să fie însoțit de toate documentele!

Dl consilier Boloș Florinei

Deci, este un accept...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ați avut documentația în 2018 când ați votat!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Păi și azi ce votăm?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

A prezentat domnul director Petre Marian Leonard documentația în Comisie!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa am avut și la proiectul "Școală după școală ", nu am avut documentația în spate? Și am aprobat-o din nou având toate componentele? De ce la asta e diferit?

Dl director Petre Leonard

Două cuvinte dacă îmi permiteți! Știți că vorbesc foarte puțin și ne cunoaștem de atâta vreme și niciodată n-am făcut ceva așa pe ...

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.12.2018 prin care dumneavoastră ați dat excedentul pe anul respectiv al Economatului și al A.E.S.-ului, excedentul respectiv a fost prins pe anumite investiții. Banii respectivi nu pot fi cheltuiți altfel! Acum trebuie să dați Economatului un aviz de principiu, prin care însărcinați Consiliul de Administrație, în urma finalizării studiului de fezabilitate, să demareze procedurile de proiectare și execuție legală pe S.l.C.A.P. și atâta tot!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Dar studiul de fezabilitate de ce nu l-ați adus?

Dl director Petre Leonard

Studiul de fezabilitate nu se aduce!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

... aviz către Consiliul de Administrație! N-am auzit în viața mea nici juridic, nici pe legea Societăților Comerciale, nici pe Codul Civil!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Proiectul de hotărâre nu conține toate elementele la dosar! Despre asta e vorba!

Dna consilier Coroblea Cristina

Foarte pe scurt, dincolo de faptul că am votat în trecut anumite Proiecte de Hotărâre care ar avea legătură cu acesta, cert este că, legal, obligatoriu, să ni se pună la dispoziție documentație pentru acest punct. Nu se face vot pe vorbe! Deci, în clipa de față, noi trebuia să avem documentația în spate! Este ilegal să votăm acum aici acest punct și vom ataca la Prefectură!

Dl consilier Bolos Florinei

Eu cred că este de înțeles, vizavi de faptul că avem o istorie și o referință din punct de vedere a unei agrementări făcută în Decembrie 2018, cu această necesitate de accept a demarării investițiilor. Deci, vorbim de ceva care a fost construit și aprobat!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Având în vedere că există Hotărârea Consiliului Local din Decembrie 2018 și am aprobat obiectivul să intre ... supun spre aprobare, să votăm!

Dna consilier Coroblea Cristina

Aș vrea să spun că este inacceptabil să acordăm bani, milioane de lei unei instituții care nu este în stare să facă măcar câteva pagini de documentație la timp.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dna consilier Coroblea, nu știu dacă realizați că discutați despre un lucru pe care l-ați votat acum un an!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

în Decembrie n-ați votat transferul de finanțe către această instituție și acum, bineînțeles că nu veți vota ... așa că, vorbim degeaba!

Dl consilier (Jdescu Șerbănel Mihail

Trebuie să informați Consiliul, având în vedere că, nu ni s-a pus la dispoziție documentația la acest punct despre suma necesară pentru realizarea investiției, suma concretă, sursa de finanțare, care am înțeles că este ... și termenul de realizare.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

E votată domnule, sursa de finanțare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos, singurul care vorbește acum este dl director Petre Leonard și am rugămintea să fiți atenți să nu întrebați șapte oameni același lucru!

Dl director Petre Leonard

Referitor la întrebarea doamnei consilier Coroblea! Instituțiile statului ... Tocmai săptămâna trecută, A.N.A.F.-ul a plecat de la mine! Acum trei săptămâni a plecat Antifrauda! Dacă aceste instituții ale statului care au expertiza necesară, afirmă clar, răspicat și scris că acolo nu se întâmplă ilegalități, chestiunile politice și discursul politic, puteți să-l aveți în altă parte, nu aici! Asta e referitor la întrebarea dumneavoastră! Referitor la întrebarea dlui consilier, investiția este aceea pe care ați aprobat-o în 2018 de 8,5 mii. euro, adică, 40 mii lei. Sunt exact banii pe care dumneavoastră i-ați aprobat în 2018, prin majorarea capitalului social și excedent. Repet, acești bani, sunt într-un cont special, pe care nu poți să-i folosești nici pentru salarii, nici pentru marfa, decât pentru investiții! Dacă nu votați, vă contraziceți cu ce ați votat atunci!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Și termenul de realizare?

Dl director Petre Leonard

Termenul de realizare îl vom face în momentul în care când scoți proiectarea plus execuția... noi am făcut studiu de fezabilitate!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

De ce nu l-ați pus la dispoziție? De ce nu ați pus nimic la dispoziție?

Dl director Petre Leonard

Cu studiul de fezabilitate nu te joci! Acolo sunt niște chestiuni tehnice pe care ... și dacă informațiile de acolo apar, mă leagă pe mine nu pe dumneavoastră!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Și ăsta e motivul pentru care nu am primit niciun document?

Dl director Petre Leonard

Ați vrea să vă dau studiul de fezabilitate ca să-l dați la Multinaționale?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Păi ceva, ceva să ne dați...

Dl președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dna consilier Coroblea Cristina

Totuși, ce s-a întâmplat cu banii?

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Suntem în timpul procedurii de vot doamna Coroblea! Vă rog frumos, tară declarații politice în timpul ședinței! Dacă vreți să faceți politică, faceți în afara instituției!

Dna consilier Coroblea Cristina

Este vorba despre bani publici, ce politică domnule? Unde se duc banii?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Se face piață, doamnă!

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi unde s-au dus?... S-au dat 300 mii. până acum! Ce s-a făcut cu ei? Piața Rahovei e neterminată de 2 ani!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Din moment ce instituțiile, Curtea de Conturi, A.N.A.F.-ul, au trecut pe acolo... n-au constat ilegalități, ați constat dumneavoastră? Dacă sunteți atât de bună pe infracționalitatea economică, atunci putem să stăm de vorbă când doriți!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiției la Piața 13 Septembrie de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilcna Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 voturi împotrivă (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai) și I abținere (Udescu Șerbăncl Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Avem Diverse!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am o întrebare pentru Centrul Cultural și pentru di Hopincă, voi fi foarte scurt! Am niște amici care se ocupă cu dezvoltări imobiliare, cu terenuri, cu blocuri, dacă ar putea să aplice pentru o finanțare la Centrul Cultural ținând cont de ce s-a votat azi, poate să-i ajute să facă niște ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Aveți vreun interes patrimonial ...?

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Eu, nu, nu...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Atunci nu înțeleg de ce faceți aceste afirmații...

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 12 35PREȘ

ALEXANI                   >V