Proces verbal din 24.07.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 24.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 24.07.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 2475/18.07.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 18 07.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

în sală se află de asemenea dl Buznicea Cristinel ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. 39 680/21.05.209, domnul Dinu Andrei Valentin ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 2061/05.07.2019, domnul Petre Costin ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 5768/19.07.2019, domnul Talpălariu Dan Radu ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 5933/19.07.2019.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua! Stimați colegi, datorită faptului că suntem 24 de consilieri din totalul de 27 astăzi, îndeplinim condițiile legale pentru a începe ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi și o să începem prin citirea ordinii de zi:

I .Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare din data de 08.07.2019;

 • 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului nr.25331 /()1.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției "Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din Sectorul 5 ”cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.23 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5;

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Drumul Funigeilor nr.5 1-59, lot l/l/l;

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Drumul Funigeilor nr.5 1-59, lot 1/1/2;

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Drumul Funigeilor nr.5 I-59, lot 1/2;

  • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea


  Planului Urbanistic de Detaliu (PUD),

  Planului Urbanistic de Detaliu (PUD),

  Planului Urbanistic de Detaliu (PUD),

  Planului Urbanistic dc Detaliu (PUD),


Drumul Funigeilor nr. 80-80A ;

 • 9.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5 — SYS5”, în unitățile de învățământ dc pe raza Sectorului 5;

 • 10.Proiect dc hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București;

1 1.Proiect dc hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului dc specialitate ale Primăriei Sectorului 5;

12.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare;

1 3.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 a I I.C.I,. Sector 5 nr.93/2016 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Grădinița nr.72”, din Str. Sergent Scarlat nr. 19, Sector 5;

I 5. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Așa cum am primii cu toții pe e-mail avem și trei puncte pe ordinea de zi suplimentară, cărora le voi da citire:

 • 1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc I2A, Sector 5, București;

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea FICL 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A;

 • 3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în partieipațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu SC Economat Sector 5 SRE.

In primul rând o să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte citite anterior. Cine este pentru'?

Dna consilier Niculescu .Jacqueline-Christina

O clipă, vă rog!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Vă rog!

Dl consilier Șerbănel Mihail Iklescn

Constat că această listă suplimentară care ne-a fost, trimisă pe e-mail cu câteva minute, o oră, să spunem, înaintea ședinței, nu sunt îndeplinite condițiile din codul administrativ legat de trecerea prin comisiile de specialitate.

Dna secretar Elena Luminița Petrescn

Au Aviz!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Toate proiectele cărora le-am dat citire anterior au făcut subiectul Comisiilor de specialitate.

Dl consilier Șerbănel Mihail Ud eseu

Pe această listă suplimentară nu sunt specificate Comisiile de specialitate.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Poate nu ați fost atent în comisie. Toate punctele au trecut prin comisie.

Dl consilier Șerbănel Mihail Udescu

Eu, personal, nu le-am văzut, dar este posibil...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

înseamnă că ați semnat (ară să vă uitați ce semnați.

Dl consilier Șerbănel Miliail Udescu

Nu, nu! Nu au fost în comisia mea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Asta c altă discuție! 'frecând peste, vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Idorea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Scbastian, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculcscu Jacqucline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Miliail, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Ion Bogdan și Scripcaru Lucian Mihai), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă supun la vot întreaga ordine de zi.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am de lacul o observație, nu știu dacă acum să spun sau... O să iau cuvântul la anumite puncte. La punctele 2, 3, 9 și...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Doamna Coroblea, îmi cer scuze! Când o să ajungem la fiecare în parte, ridicați mâna și Iară probleme o să vă dau cuvântul. Punctul 1 de pe suplimentară va deveni punctul 15 și tot așa.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și la Diverse am de lacul niște declarații.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Sigur! Punctul 18 va deveni Diversele. Vă supun la vot întreaga ordine de zi așa cum am prezentat-o. (.'ine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Horea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqneline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, IJdescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Cursant Paul Gabriel, Jelea Ion Bogdan și Seripearu Lucian Miliai), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Punctul I de pe ordinea de zi- Aprobarea Procesului Verbal a! Ședinței extraordinare din data de 08.07.2019. Domnul Jelea!

1)1 consilier Jelea Bogdan Ion

Eu, la punctul I de pe ordinea de zi cu extraordinara, sunt pentru. Colegii se abțin pentru că au lipsit.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să se consemneze! Punctul I de pe ordinea de zi- Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare din data de 08.07.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Miliai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Ghcorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Jelea Ion Bogdan și Vanghelie Marian Daniel) și 7 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqneline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, IJdescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel și Seripearu Lucian Mihai),/?/w<?.S7// verbal al ședinței extraordinare din data de 08.07.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Loca! Sector 5 pe anul 2019.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Constat că, din păcate, se continuă practica umflării bugetului pe hârtie, ca să pară că avem bani, de fapt nu avem și ar trebui să fim foarte, foarte chibzuiți în legătură cu modul în care cheltuim banii publici. în mod constant, această Primărie, realizează mai puțin de jumătate sau aproximativ jumătate din ceea ce spune că va realiza la începutul anului. O să vă dau, acum, două exemple din această rectificare bugetară.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

îmi cer scuze, o să vă rog să lîți concisă ca să fim cât mai operativi, întrebare punctuală, dacă aveți.

Dna consilier Coroblea Cristina

Estimați că veți încasa 440 de milioane lei din cotele defalcate din impozitul pe venit. Anul trecut s-au încasat mai puțin de jumătate. Cum considerați că se va d ubIa această... Poftim?

1)1 Administrator Public Rarcș llopineă

S-a schimbat legea bugetului.

Dna consilier Coroblea Cristina

Asta voiam să întreb. Cum considerați că veți ajunge la această sumă? îmi veți da răspunsul, bănuiesc. Un alt exemplu: 640 de milioane la Fondul Social European. Nu am văzut până acum să se fi încasat nimic, astfel încât, dacă rni-ați putea da niște lămuriri în legătură cu ce s-a încasat până acum din Fondul Social European, în ce stadiu sunt proiectele care ar urma să atragă acești bani și când estimați că se vor face... Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Domnul I lopincă!

Dl Administrator Public Rareș llopineă

Din punct de vedere tehnic, la prima întrebare, s-a schimbat legea bugetului și în legea bugetului găsiți noua formulă de împărțire a cotelor din impozitul cu venitul global. Nu este nimic umflat, este legea bugetului, atâta tot.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

La întrebarea a doua, doamna director Disăgilă, dacă vreți să răspundeți la întrebarea doamnei Coroblea!

Dna director Disăgilă Isabela

Voiam să completez la prima întrebare, suma de 442 930 milioane este repartizată prin decizia directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București. Nu este previziunea noastră. Partea cu proiectele cu atragere de fonduri europene, colegul meu Rareș Hopincă, poate să vă spună detaliat, el se ocupă personal de fondurile europene.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul I lopincă, vă rog!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu știu exact prevederea, dar ați fost informați constant pentru că nu exista caii de proiect în care să nu depunem. în momentul de față avem în implementare cinci proiecte, avem în pregătire încă opt creșe și alte trei proiecte, printre care unul de cinci milioane de euro pe care vrem să îl depunem direct la Comisia Europeană în parteneriat cu Academia Română. Probabil că suma respectivă reflectă toată previziunea pe care o urmărim de a atrage prin fondurile europene.

Dna consilier Coroblea Cristina

Până acum este ceva concret realizat?

Dl Administrator Public Rareș Hopin

Sigur că da! Avem în implementare patru proiecte din care tragem bani, încă ceva, voiam să intervin la Diverse, dacă tot ați atins subiectul... Nu mai târziu de ieri, domnul Primar a semnat un contract de 3,7 milioane euro pentru un proiect desfășurat din bondul Social European ce prevede măsuri integrate de incluziune socială pentru cartierul Amurgului, inclusiv înființarea unui Afler School la Școala nr. 125, inclusiv înființarea și dotarea unui laborator de informatică cu absolut toată tehnica necesară. Deci este o activitate dinamică pe care o urmărim și o facem de la zi la zi. Probabil din București, astăzi și din regiunea București- Ilfov suntem cea mai dinamică primărie în ceea ce privește urmărirea, aplicarea și implementare proiectelor cu finanțare europeană. De exemplu, proiectul pe linia 4-1, cel de incluziune socială este singurul la nivelul Municipiului București. A mai existai un eall în 2016 unde a depus sectorul 3 și sectorul 2 și au fost respinse. Noi, acum, am reușit să luăm acești bani, deși e mult mai greu la nivelul Bucureștiului.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ar II minunat să fie așa. Așteptăm la sfârșitul anului să vedem..,

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

E chiar așa!

Dna consilier Coroblea Cristina

Mai am o întrebare. Cum putem tace să vă determinăm să respectăm legea în sectorul 5? In afară de a ajunge la un proces. Din nou v-am cerul anexele bugetului, din nou nu ni le dați.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Din nou sunt disponibile pe net.

Dna consilier Coroblea Cristina

De un an de zile nu vedem anexele bugetului, deși sunt documentele publice.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Când ați fost?

Dna consilier Coroblea Cristina

In primul rând că nu există obligația de a ne duce la biroul Doamnei Disăgilă, ar trebui să ne puneți la dispoziție aceste documente, nu să trebuiască să mergem să Ic consultăm în birou cuiva. In al doilea rând, nu, nu le-am putut vedea, nu ni l-a arătat, ne-a spus că trebuie să plece, că oamenii ei nu ne pot arăta, dacă nu este dânsa prezentă, ceea ce este o absurditate pentru că sunt documente publice.

Dna consilier Niculescu Jacquelinc-Christina

Primăria Sector 1 are pe site bugetul lor, detaliat. Primăria Sectorului 1 poate să Iacă acest lucru, Primăria Sectorului 5 nu poate. Din ce am înțeles de la doamna colegă, toate primăriile, în afară de Primăria Sectorului 5 au bugetul afișat public.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

V-aș ruga să fim conciși și punctuali! Am înțeles!.......

Dna consilier Niculcscu Jacqueline-Christina

Când o să ajungem și noi cu sectorul 5, măcar la nivelul celorlalte sectoare din București, că nu vrem să ne comparăm cu Berlin sau Londra, dar măcar cu nivelul sectorului I.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deja divagăm, vă rog frumos să păstrăm operativitatea ședinței!

Dna consilier Coroblea Cristina

Cum l'aceni să obținem bugetul care este document public?

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Administrator public, vă rog!

Dl Administrator Public Rareș llopincă

Am primit solicitarea grupului USR care a venit ieri, dacă nu mă înșel. A fost înregistrată și se va răspunde în termen legal.

Dna consilier Coroblea Criști iui

Au fost multe alte...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog, haideți să nu mai facem dialog! Doamna Disăgilă, aveți ceva de completat?

Dna director Disăgilă Isabela

Da, vreau să spun că am mai primit bugete pentru o serie de unități: Colegiul Energetic pe cheltuieli extrabugetare, Călinescu solicită consultanță și expertiză. Grădinița nr. 65 solicită dotarea cu un bloc alimentar, Bolintineanu pe cheltuieli de personal, Energetic pe cheltuieli de personal, reparații curente și igienizare. La bugetul pus pe site, o să mai venim cu amendamentul că se mai completează cu solicitările de la unitățile pe care le-am menționat mai devreme.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Plecând de la completarea dumneavoastră o să depunem un amendament, în care aș vrea să includem în proiectul de pe ordinea de zi ce ne-a prezentat doamna Disăgilă mai devreme și o să vă supun la vot amendamentul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri'? Mulțumesc frumos!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Elorca Alexandra Crislina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Crislina, Boloș florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Coroblea Crislina, Niculcscu Jacqucline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu ȘerbăncI Miliail, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Ion Bogdan și Scripcaru Lucian Mihai), amendamentul adus de doamna director Disăgilă a fost aprobat.

1)1 președinte de ședința l.azarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea, doriți să spuneți ceva?

1)1 consilier Jelea Bogdan

Da, voiam să spun un punct de vedere eminamente de natură politică, Evident că, aici, de-a lungul anilor de când colaborăm ne-au interesat, îmi place mic să cred, pe toți ne-au interesat chestiunile legate de buna gestionare a sectorului, probleme de administrație. Nu chestiuni politice sau cum se spune de multe ori, politicianiste. Insă, motivul pentru care noi am tot spus, în pofida faptului că în anul 201 6 fiind de bună credință, cred că nu doar o dată am fost de acord cu bugetul, eventual cu anumite rectificări în ideea că marile proiecte de infrastructură, în ideea că educația, în ideea că reabilitările ș.a.m.d. se vor face, am acordat „un cec în alb,, timp de câteva luni actualei administrații. Ceea ce deja de... după cum ați observat, de doi ani și jumătate nu mai putem face, pentru că rezultatele sunt zero. în acest context, Iară să pun la îndoială ceea ce spunea recent doamna Disăgilă, s-ati cerut bani de la un anumit liceu, sigur, e foarte bine că se acordă. Chestiunea e că sunt sume foarte mici comparativ cu toată risipa și cu tot haosul pe care îl vedem. Și pentru că este vorba de buget, nu am înțeles, sigur poale nici nu am lacul vreo solicitare în scris, pentru că știu că așa funcționează lucrurile, ar lî bine ca cineva din executiv, la acest punct, să ne explice și nouă ce s-a întâmplat cu ceea ce a apărut în mass media: că parcurile vor costa 50 milioane curo pentru a putea II reabilitate. Parcurile, spațiile verzi ș.a.m.d. A fost o întreagă dezbatere acum vreo două săptămâni, evident e bine că...

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea, îmi cer scuze că vă întrerup, dacă facem declarații politice sau ce se discută în media putem să trecem la Diverse.

1)1 consilier .lelea Bogdan

Da, sunt de acord sută la sută. închei în zece secunde cu o întrebare, pentru că este un subiect legat de buget, lăsând la o parte faptul că toate aceste recii licări de multe ori ridică semne de întrebare, dar până la urmă este responsabilitatea celor care vor ridica mâna, consilierilor majorității. Vreau să știu dacă este cineva din executiv care să ne explice cum stau lucrurile cu acele parcuri despre care am citit în mass media că ar costa ca reabilitare 50 sau peste 50 milioane euro. Asta arc legătură cu bugetul, dacă vreți să o lăsăm la Diverse nu am nimic împotrivă, dar cred că am lî mai operativi, relativ cu am încheiat.

1)1 Administrator Public Rareș llopincă

Domnul Jelea, știți cum e, ați putea avea dreptate, dar nu aveți. Nu face obiectul rectificării bugetului de acum, dacă doriți sigur că vi se pot pune la dispoziție informațiile și cu o solicitare scrisă și cu o întrebare, dar la un punct care are legătură cu ordinea de zi. E o procedură dată dc Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A, știți foarte bine.

1)1 consilier .lelea Bogdan

Aveți dreptate! Sunt de acord cu ce ați spus. Știu că nu are legătură cu această rectificare, doar că dacă tot discutam de bani și pentru că, totuși, este o ședință care se filmează, pentru care se face un proces verbal, mi se pare că de mult prea multe ori ocolim niște lucruri care dc multe ori explodează în rnass media și nimeni niciodată nu dă nici un răspuns. Dacă nici măcar în acest cadru care este oficial, formal cu un nivel dc minimă solemnitate, nu ne răspunde nimeni la niște chestiuni de bun simț și pertinente...

1)1 Administrator Public Rareș llopincă

Tocmai pentru că este un cadru oficial, formal și dorim să păstrăm acest cadru al ședințelor dc consiliu, nu e bine să amestecăm subiectele. Dacă e cazul, când veniți cu o întrebare punctuală, vi se va răspunde.

1)1 consilier Jelea Bogdan

Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Chestiuni legate de media, vă rog frumos să Ic trecem la Diverse. Acum vă supun la vot cu amendamentul care l-am votat anterior punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea Puietului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghicsei Emit, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, PI oscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, LJdescu Șcrbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Ion Bogdan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contract ului nr.25331/01.04.2019 coaforul prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției "Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din Sectorul 5 "cu materiale termoizohuite noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare. Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Această cheltuială suplimentară ne trezește mari suspiciuni dc ilegalitate. De ce spun asta? Primăria Sectorului 5 a făcut un contract pentru anveloparca unui bloc, iar acum sc cere suplimentarea sumei cu 21% din valoarea inițială. Citați un articol de lege care spune că sumele pot li suplimentate cu 50% sau până în 50%. Insă, acest lucru se face dacă există situații neprevăzute, ceea ce nu considerăm că se aplică în cazul de față. Vorbim de starea de degradare a fațadei sau starea trotuarului. Acestea sunt lucruri foarte vizibile, nu pot fi trecute la neprevăzut. în acest caz, considerăm că ne încadrăm mai degrabă un pic mai jos de litera c, la litera fa aceluiași articol 221 din legea 98/2016, se spune că se poate acorda o suplimentare de maxim 15% pentru lucrările publice, iar aceasta este o lucrare publică. Considerăm că ar trebui demarată o nouă licitație pentru aceste lucrări suplimentare pentru care se cerc suplimentarea bugetului.

Dl consilier IVI cin ic Constantin Ion

Pentru același obiect să faci încă o licitație? Nu se poate.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ba da!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule I lopincă, vă rog!

Dl administrator public llopincă Rare.ș

Nu este cazul! Pentru lucrările solicitante de constructor și avizate de către dirigintele de șantier, insist să spun acest lucru, deci avizare de către dirigintele de șantier, reprezintă lucrări neprevăzute care nu au putut li luate în calcul, sigur că sunt pe departe trotuarele care reprezintă o stare de degradare mult mai avansată decât standardul la lucrările dc reabilitare, Există niște probleme la subsol care nu au putut fi prevăzute inițial, motiv pentru care dirigintele de șantier și cxperjii noștri tehnici consideră că lucrările sunt absolut necesare pentru a aduce la îndeplinire obiectul contractului și în legala măsură nu au putut fi prevăzute inițial. Pe de o parte, pe de altă parte este vorba de majorarea conform Ordonanței I 14 care după cum știți impune creșterea salariului minim pentru lucrătorii clin construcții de la aproximativ, și nu vreau să greșesc dar luați cu titlu ele la aproximativ 12 lei pe oră la 19 lei pe oră, deci este o creștere consistentă. Repet punctul nostru de vedere este că lucrările sunt absolut necesare și nu au putut fi prevăzute motiv pentru care vă supunem aprobare proiectului.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru răspuns domnule Administrator Public!

1)1 consilier ( ursarii Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sehastian

Vă rog, domnule Cursant!

1)1 consilier ( ursarii Paul Gabriel

Im am citit aici că este vorba de un proiect Pilot, de reabilitare! Da! Și se spune că se dorește a se schimba să aducem noi tehnologii în ceia ce înseamnă reabilitare. Ok! Asta nu ați amintit, ați vorbit de alte lucruri. Aș vrea să știu, când vom alia adică dacă este necesar să facem această suplimentare, când vom alia dacă acest Pilot sau acest experiment de tehnologii de nemateriale au avut succes. Adică cum facem pentru că trebuie să mai treacă o iarnă sau două să ne dăm seama! Și atunci de ce băgăm banii acum?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sehastian

O secundă, Domnul 1 lopincă!

Dl administrator public Ilopincă Rareș

Domnul Cursant, nu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Pe principiul ăsta la orice bloc nereabilitat trebuie să mai așteptăm o iarnă, două, trei ca să vedem dacă

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, nu! întrebarea este simplă, existând niște materiale clare de construcții, de ce le schimbăm, le ajustăm aducem altele mai scumpe fiind proiect Pilot așteptând ...

Dl administrator public llopincă Rarcș

Nu sunt altele mai scumpe! Numai puțin! După cum bine știți, reabilitările în România se fac după standardele de cost aprobate de Ministerul Dezvoltării. Nu există lucrări de reabilitare care să poală fi mai scumpe decât standardul de cost, pentru că nu sunt legale. Tot ce înseamnă reabilitări în România se fac în conformitate cu ordonanța 18/2009.

1)1 consilier Cursarii Pani Ga brici

Și atunci suplimentarea se referă strict la ce ați spus dumneavoastră la trotuare și costuri.

Dl administrator public llopincă Rarcș

Updatat în timp! Suplimentarea se referă la lucrările conexe de subsol de trotuar și așa mai departe, nu la sistemul de fațadă, inovația vine la sistemul de fațadă, care este o fațadă din aluminiu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

în Raport este un pic diferit față de ce spuneți dumneavoastră. E a nu știu câta oară când aveți opinie mai diferită!

Dl președinte dc ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Mulțumesc pentru punctul de intervenție! Vă supun la vot punctul 3 de pe ordinea dc zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului nr.25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadru! investiției "Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din Sectorul 5 "cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat dc calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare, ('ine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, l’lorea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș florinei. Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru. Lazarov Alexandru Sebastian, Slroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 5 împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoaca Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș ) și 3 abțineri ( Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărâre a fost adopta t.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.23 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

1)1 consilier Jelea Bogdan Ioan

Am și eu o întrebare!

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea!

1)1 consilier Jelea Bogdan Ioan

Știm situația, este vorba de acea Grădiniță care arc și titulatura omonimă, întrebarea este: noi de ce nu avem atașat contractul inițial la proiect? că aici vorbim de un act adițional.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dna inspector Bălan Lăcrămioara

Este un contract care a Ibst încheiat în 2001, vi-l pol aduce oricând ... din 2001 se facem câte un act adițional.

1)1 consilier Jelea Bogdan Ioan

Știu și l-am votat de fiecare dată. Ceia ce am spus în schimb de flecare dată când am votat și în ultimii ani să-l avem și noi atașat. Știm că nu este o chestiune importantă dar la nivel de procedură ăsta este un argument de ...

Dl consilier ( ursarii Paul Gabriel

Nu am spus că pentru toate proiectele care au contract de prelungire, să avem contractul inițial ca să știm de unde am plecat modificările financiare

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Este partea de procedură!

1)1 consilier ('ursarii Paul Gabriel

La fel și la modificările financiare.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a consemnat!

Șef serviciu Bălan Elena Lăcrămioara

Vreți contractul inițial pe 2019?

1)1 consilier Jelea Bogdan loan

Ăsta este un motiv de abținere!

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acestea fiind spuse vă supun la vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiționa! nr.23 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.21)01, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghicsei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 5 împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, LJdescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș ) și 3 abțineri ( Scripcaru Lucian Mihai, Cursant Paul Gahriel, Jelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 5 de pe ordininea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), Drumul Funigeilor nr.51-59, lot /////. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 8 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel și Jelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), Drumul Funigeilor nr.51-59, lot 1/1/2.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am lotuși o întrebare la ... toate aceste puncte se referă la niște P.U.D.-uri de pe strada funigeilor și voiam să vă întreb, având în vedere lipsa de viziune și modul defectuos în care s-a dezvoltat zona respectivă Prelungirea Ghencea, ar fi curios cum se integrează aceste patru investiții imobiliare în Planurile Urbanistice Generale și de ce nu se face un P.U.Z. care .să țină seama de regulamentele de urbanism și în schimb se solicită aceste P.U.D.-uri individuale pe vechi tarlale agricole.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

In P.U.D.-uri nu se respectă regulile din Planul Urbanistic General?

Dna consilier Coroblea Cristina

Vă întrebam cum se integrează? Dacă este cineva de la Urbanism care ne poată spune dacă sunt cuprinse într-un P.U.Z.

Dl administrator public llopincă Rareș

Dacă îmi permiteți!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da spuneți.

Dl administrator public llopincă Rareș

P.lJ.D.-ul este o documentație de urbanism prevăzute expres de lege. In egală măsură pe calc de consecință este un drept al fiecărui proprietar, ca la o parcelă de o anumită dimensiune să ceară tratarea prin P.U.D.. Nu i se poate interzice proprietarului respectiv să fie tratată parcela respectivă prin P.U.D.. De asemenea este foarte clar prevăzut de lege de P.U.D. și de regulamentul de P.U.D ce se poate trata printr-un P.U.D. și ce poate schimba un P.U.D.. Pe cale de consecință întrebarea dumneavoastră, nu prea are rost, adică sigur că se respectă toate regulamentele din Planul Urbanistic General,

Dna consilier (oroblca Cristina

Este așa de sigur?

Dl administrator public 1 lopincă Rareș

Categoric! Că alt Fel nu s-ar putea da avize pe respectivul P.IJ.D.

Dna consilier ( oroblca Cristina

întrebarea mea era de alt lei și revin la diverse dacă acestea sunt cuprinse într-un P.IJ.D. Evident că există dreptul fiecărui proprietar de teren să ceară un P.IJ.D. prin care să-și poată obțină construcție, dar dreptul și obligația administrației locale să aibă o viziune asupra dezvoltării orașului.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, putem să discutăm la diverse!

Dl coinsilier Melnic Constantin Ion

P.U.D.-ul îl aprobă Primăria Capitalei și e depus la Primăria Capitalei...

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, asta legal de P.IJ.D. nu voiam să ajungă ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre vot: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), Drumul Funigeilor nr.51-59, lot 1/1/2.Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Horea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 8 abțineri (Niculescu Jacquelinc Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursant Paul Gabriel și .lelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), Drumul Funigeilor nr.5 1 -59, lot 1/2. Nu mai suni discuții? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Mclnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilcna Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 8 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel și Jelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), Drumul Funigeilor nr. 80-80A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Mclnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilcna Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 8 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, ('ursarii Paul Gabriel și Jelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărârea fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5 - SYS 5", în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.

Doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Bun și în acest caz se cerc suplimentarea valorii inițiale a unui contract cu suma de 2 milioane patru sute de mii de lei. Este vorba despre supraveghere video în unități de învățământ, iar- suma ceruta este pentru echipamente suplimentare de care ar II nevoie. Practic, ceea ce se întâmpla este ca niște firme câștiga o licitație...

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi cer scuze vă întrerup din nou, mergem pe speculativ și pierdem timpul.

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu mergem absolut deloc pe speculativ și v-am anunțat de la început că doresc să fac niște declarații la aceste puncte, este dreptul meu, nu am spus, m-ați întrerupt și atunci, astfel încât nu îmi rămâne de lacul decât să ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Va rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, în aceste condiții orice firmă poale să câștige o licitație anunțând o sumă mai mica, câștigă licitația, iar apoi cere mai mulți bani. Pe lângă faptul că prin asta se ... ideea de licitație,... din nou considerăm că nu este vorba despre lucruri care nu puteau fi prevăzute: numărul de camera video, de pildă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Aveți o întrebare?

Dna consilier Coroblea Cristina

Faptul că nu sunt monitorizate cutiile, înțeleg că se referă la ... Nu, nu am o întrebare la asta.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog să păstrați acestea pentru diverse! Pe ordinea de zi avem întrebări!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, nu! Vă rog să mă scuzați, domnul .lelea, înțeleg că i-ați spus că este vorba despre o declarație care nu avea sau domnul Cursaru, nu avea legătură acel punct, asta este legata de acest punct. V-am cerut dreptul să răspund la acest lucru, și pierdem mult timp în felul ăsta, v-am anunțat de la început cum cere regulamentul, am lacul lot ceea ce trebuie, acum nu mă mai întrerupeți, vă rog frumos! Bun, așadar și lîind vorba despre subiect în cazul acesta se puteau prevedea lucrările, domnii mei. Numărul mare de camere video, de exemplu, de ce nu au cercetai de cate camere video au nevoie, faptul că nu sunt monitorizate cutiile metalice în care sunt incluse anumite echipamente, de ce nu știau? Ori nu a Ibst făcută documentația bine de către primărie, ori nu au cerut acele detalii Urma respectivă în timpul procesului de licitație. Nu considerăm, din nou, că ne încadrăm la litera C din articolul 221, care vorbește despre situații neprevăzute și considerăm că ar trebui să pornim o noua licitație. Nu este legal ceea ce vă pregătiți să faceți și este vorba despre doua milioane patru sute de mii de lei.

Dl președinte de ședință I.a/.arov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos, doamna Coroblea! S-a consemnat punctul dumneavoastră de vedere. Mergem spre vot! Cine este pentru? ...

1)1 consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am o singura întrebare, din 201 8 din 11.12 până acum nu s-a reușit implementarea acestui, să înțeleg acestui proiect? Vreau sa știu de ce durează atât de mult, pentru că în momentul de față noi suplimentăm o licitație din data I 1.12. Da! Pe contractul de achiziție publică și atunci în lot acest răstimp de ce nu a fost implementat proiectul, pentru că teoretic dacă nu era implementat, acum era un alt proiect în care aprobăm aceste suplimentări.

Dl președinte de ședință I.azarov Alexandru Sebastian

Domnul I [opincă!

Dl administrator public llopincă Rareș

Proiectul este în curs de implementare! Vă dați seama că după semnarea contractului există anumite avize, proceduri, autorizații, care se obțin înainte de începerea efectiva a lucrărilor. Un proiect de amplitudinea SYS 5, nu se poate implementa în 3 luni de zile, nu montezi 400 de camera video, le integrezi prin toate sistemele de comunicație faci ... în 3 luni de zile. Nu! Sunt lucrări complexe, trebuie resemnate contracte individuale cu fiecare asociație de proprietari, fiecare unitate de învățământ și așa mai departe, efectiv în toate amplasamentele în care sunt montate respectivele camere.

Dl consilier Cursaru Paid Gabriel

Mai permiteți o întrebare! Sută la sulă câți suntem acum ...? Am înțeles! E clar, deci, a fost complexitatea proiectului.

Dl administrator public llopincă Rareș

E un proiect complex!

1)1 consilier ('ursarii Paul Gabriel

Și acum cât suntem la grad de implementare?

1)1 administrator public llopincă Rarcș

Dispeceratul cred că în luna august va lî finalizata.

1)1 vicepriinar Marian Țigănuș

Cred că luna asta este gata, se lucrează. Camerele de luat vederi, cele mai multe sunt montate. Problema care a fost a fost una știu cu setarea, privește dacă nu mă înșel eu este vorba de upgradarea cadrelor perimetrele ale școlilor la sistem și de aceea este nevoie de aceste echipamente care e mai, dar mă depășesc ca știință. Iar, ele a trebuit să luăm acordul de la toate asociațiile de proprietari, fiindcă s-au instalat în proprietățile lor. Da! Dar aici în asta a constat dificultatea, au avut întâlniri cu asociațiile de proprietari, le-au luat consimțământul și așa mai departe. Iar echipamentul respectiv este vorba de upgradare, vă spun înc-o dată, sunt tabula rasa în cunoștințe de IT, dar vă dau explicații, inclusiv doamnei Coroblea de ce a durat atât și de ce este nevoie de un echipament suplimentar.

1)1 președinte dc ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Mulțumim frumos, domnule vicepriinar! Acestea fiind spuse vă supun la vot. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5 - SYS 5", în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei Georgc, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, 'Țigănuș Marian, Ploscaru Georgc Alexandru, Lazarov Alexandru Scbastian, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian ), 5 împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș ) și 3 abțineri ( Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Scbastian

Punctul IO de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadru! Consiliului Local a! Sectorului 5 linear ești.

Domnul Boloș, vă rog frumos!

Dl consilier Boloș Florinei

Aș vrea să intervin asupra acestui punct, daca ați citit...deci intervenția mea are doar un scop reparator pentru ca constat citind proiectul de hotărâre că numerotarea articolelor nu se încadrează exact cum trebuie, deci ar trebui să rămână punctul a, b și c. Și dat fiind faptul că prin articolul 212 din Codul Administrativ, faptul că se face plata numai pentru ... indemnizația se acordă numai pentru cei care au o ședință a Consiliul Local, și o ședință a comisiei de specialitate. Deci, asta este o chestie formală... o eroare materială.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este un amendament?

Dl consilier Boloș Florinei

Da! Eu așa zic, pentru că în forma care este nu poate să intrăm în circulație cu ea...așa mă gândesc.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos, domnule consilier! O secundă doamna Coroblea! Mai întâi vreau să vă supun la vot cu amendamentul propus de domnul consilier Boloș! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciti loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian ) și X abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrloacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Coroblea Cristina, Jelea Bogdan Ion și Geamănă Dragoș), amendamentul a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna consilier Coroblea, vă rog!

Avem și noi un amendament aici, deoarece considerăm că ceea ce ne cereți este să ...se încălcăm un principiu, acela al legiferării, ca să zic așa, retroactive. Nu putem să luam astăzi, 24 iulie, o decizie care să fie valabilă din 5 iulie. înțeleg că atunci a l'ost dată legea, dar noi decizia o luam astăzi, deci propunerea noastră ar fi să se modifice articolul I în sensul în care să fie înlocuit începând cu 5 iulie cu începând cu 24.

1)1 consilier Boloș Florinei

Codul Administrativ precizează că această ordonanță pusă în aplicare, pentru acest articol se pune in aplicare sunt 30 de zile, ne încadrăm în cele 30 de zile în care putem face aceasta intervenție.

Dna consilier Coroblea Crislina

Da, dar noi ar trebui să luam decizia de astăzi înainte. Ne încadrăm în cele 30 de zile, începând de astăzi.

Dl consilier Boloș Florinei

Discuția se face cu I august! Dacă citeam mai atent, așa, plata se face... pentru operațiunile întâmplate în luna iulie plat se face în luna august

Dna consilier Coroblea Cristina

înțeleg, dar asta înseamnă că pană la aceasta dată ar fi plata conform vechiului cod...

Dl consilier Boloș Florinei

Sincer, să spun, uite astăzi apropo de ședința asta este un material de 250 de pagini, m-am referit numai la materialele care au fost la ședință, ar fi bine să ... m-am aplecat asupra lui pentru că sunt foarte multe schimbări...

Dna Secretar Elena Luminița Pe trosc u

N-a fost o altă ședință înainte de aceasta!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A fost pe 8 iulie!

Dl viccprimar Marian Țigănuș

A fost extraordinară!

Dl consilier Cursaru Paul (fabrici

Extraordinară.

Dna consilier Niculcscu Jacqueline Christina

Da, dar O..U.G. a intrat în vigoare pe 5!

1)1 consilier Cursorii Pani Ga brici

Păi și ce legătură are asta?

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles si apropo de asta este și un..., având în vedere că noi luăm astăzi o decizie pentru începând cu data de 5, în aceste condiții nici ședința din 8 iulie nu a fost legal constituită și poate că ar trebui anulată. Nu considerați că devine invalidă?

Dl viccpriinar Marian Țigănuș

Ce legătură are?

Dna consilier Coroblea Cristina

Din cauză că nu s-au convocat, de exemplu, comisiile.

Dl viccpriinar Marian Țigănuș

A fost extraordinară.

Dna consilier Coroblea Cristina

A fost, dar conform noului cod trebuie convocate comisii și pentru ședințele extraordinare.

Dna secretar general sector 5 Elena Luminița Petrescu

A fost convocată înainte de 5 Iulie.

Dna consilier INiculescu .Jacqueline Cliristina

Da, dar s-a ținut pe 8 Iulie.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

liste vorba de convocare! Acum trecem peste. Vă supun la vot...

Dl consilier ( ursarii Paul Gabricl

Și care este amendamentul?

Am spus! Să trecem în loc de începând cu 5 iulie 2019, să trecem 24 iulie 2019.

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot și amendamentul doamnei Coroblea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 5 voturi pentru (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), 16 voturi împotrivă (Agheorgliiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina Alexandra, Coandă Miliai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 3 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Cursant Paul Gabricl și Scripcaru Lucian Miliai), amendamentul doamnei consilier Coroblea privind modificarea datei de 5 iulie 2019, în 24 iulie 2019.

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Amendamentul nu a trecut! Acum supun la vot punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadru! Consiliului Loca! al Sectorului 5 București, cu amendamentul, deja aprobat, al domnului Boloș. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorgliiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina Alexandra, Coandă Miliai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Cursant Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Miliai, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Alexandrii Sebastian Lazarov

Mergem mai departe! Punctul I I Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate ale Primăriei Sectorului 5. Domnul Geamănă, vă rog!

Dacă am înțeles bine, sunt trei modificări, și anume: două cu punerea în direct cu O.lI.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, este vorba de schimbarea denumirii secretarului, este vorba de schimbarea funcției pentru achiziții din inspector...

Dna director Dobre Violeta

Din inspector în consilier de achiziții.

1)1 consilier Geamănă Dragoș

Și cea de-a treia este angajarea...

Dna director Dobre Violeta

Nu angajarea! Se înființează încă două funcții la Cabinetul Primarului, așa cum prevede noul Cod Administrativ.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles! Deci este vorba de persoane angajate.

Dna director Dobre Violeta

Nu, nu sunt angajate! Se înființează două funcții vacante. Dacă domnul Primar va hotărî pe mandatul lui, va angaja.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Și dacă se va hotărî vor II posturi scoase la concurs.

Dna director Dobre Violeta

Da.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Mulțumim frumos, doamna director Dobre. Toate acestea fiind spuse vă supun la vot - Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate ale Primăriei Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri'? Mulțumim frumos!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Mclnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Jelea Bogdan Ion, ('ursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Miliai, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Chrislina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șcrbănel Miliail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadru!familiei ocupațiouale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordine» Consiliului Loca! al Sectorului 5, crr modificările și completările ulterioare. Dacă nu sunt discuții. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghicsci Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Scbastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Cursant Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Miliai, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Chrislina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Miliail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Punctul 13 dc pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 a 1I.C.L. Sector 5 nr.93/20/6 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5. Domnul Geamănă, vă rog!

1)1 consilier Geamănă Dragoș

Voiam să întreb: indicativul lui 139 alin. (3), vreau să știu la ce literă se încadrează acest proiect1? Și mai voiam să spun că se cunoaște de mult timp că producătorii adevărali dc fapt nu au... Voiam să întreb: dacă mai există și alte măsuri pe care administrația piețelor Ic-a luat pentru a se asigura că în piele vând numai producătorii? Temerea mea, sau a noastră, este că este posibil să votăm această hotărâre de consiliul, și în loc să avantajăm producătorul, să ajungem să avantajăm, dc fapt, tot comercianții.

1)1 președinte dc ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Am înțeles! Mulțumim frumos! Domnul I lopincă.

Dl administrator public Rareș llopincă

Mă bucur Ibarte mult, domnul Geamănă, că aii ridicat această problemă! Consiliul Local al Sectorului 5 a solicitat Consiliului General acordul pentru împuternicirea expresă a Administrației Piețelor Sector 5 de a se asocia cu o asociație agricolă de producători, pentru a le permite acestora prezența în piețele din Sectorul 5. Am solicitat Consiliul General, am mers personal de două ori în Consiliul General, i-am rugat pe colegii dumneavoastră de pe P.N.L, și de la LJ.S.R. să ne aprobe acest punct, tocmai pentru a le permite producătorilor liberul acces în piețe. Dumnealor a considerat că nu este important, așa că vin către dumneavoastră, cu aceeași rugăminte personală: rugații pe colegi, în 31.07.2019, în Consiliul General, să aprobe asocierea, astfel încât producătorii din țară să aibă acces la piețele din Sectorul 5, și împreună răspundem și la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă permiteți, domnule I lopincă, nu era vorba doar exclusiv de un anumit producător?

Dl administrator public Rareș Ilopincă

Era vorba de un producător ..., poate să vină oricine.

Dl consilier lldcscu Șcrbănel Miliail

Am și cu o întrebare legal de acest aspect: de ce nu comercializați și prin Economal Sector 5 produsele acelei cooperative? Asta e întrebarea mea!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cooperativa este pe legume-fructe, unde vindem la alimentară.

Dl consilier Udescu Șcrbănel Miliail

Și Economatul comercializează printre alte produseși legume-fructe.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deocamdată nu avem nimic.

DI consilier IJdescu Șcrbănel Miliail

Asta este întrebarea: de ce acea cooperativă își dorește doar Piața Ecrentari, și nu și Economatul?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ne puneți întrebarea... poale exista și oportunitatea să ne aprovizionăm și de acolo, dar deocamdată nu avem aprobarea. Și este super... poale după ce se aprobă aia, după ce se aprobă de Consiliul General se poate aproviziona și de acolo, nu cred că ar fi o problemă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

C)k, mulțumesc frumos! V-a răspuns domnul viceprimar! Supun la vot punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 a II.C.L. Sector 5 nr.93/2016) privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Cursant Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și LJdescii Șerbănel MihailȚ proiecta! de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Grădinița nr.72", din Str. Sergent Scarlat nr.19, Sector 5. Domnul Geamănă!

1)1 consilier Geamănă Dragoș

Consolidările sunt necesare, știm! Am căutat niște informații despre prețuri în zonă, și am găsit ca exemplu... ca și comparație... Suma propusă este de aproximativ 300.000 curo, cu prețul ăsta se poate cumpăra o vilă în zonă. Nu propun să lîe cumpărată o vilă, fac comparație cu prețul! în condițiile în care există discuții, ca să nu zic scandaluri, în presă, legată de firme care câștigă contracte în Sectorul 5. în condițiile în care există discuții despre... sau presupuneri, despre faptul că prețurile, costurile sunt mult prea mari în Sectorul 5 a acelei Urme...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

[mi cer scuze că vă întrerup, doar două secunde. Cum l-am rugat și pe domnul Jelea, hai să discutăm ce avem documentație, nu ce se scrie în presă. Vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

kleea este că nu ne putem permite să votăm proiectul ăsta, nu pentru că nu suntem de acord cu reabilitările, ci pentru că nu suntem siguri că prețul este unul corect.

1)1 președinte de ședință Alexandru Scbaslian La/arov

Ok, domnul administrator Hopincă!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Cu tot respectul pentru punctul dumneavoastră de vedere, nu cred că nici dumneavoastră, nici noi, nu suntem în măsură să combatem concluziile unor expertize și ale unor documentații tehnice făcute de experți. Deci, dacă prețul din expertiză și cel din proiectare a fost rezultat acela, din documentație, nu putem să discutăm...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

îmi permiteți și mie... Cum s-ar putea face, totuși? Procedura de achiziție se face prin S.E.A.P. în care nu poți să ai acces. Știți foarte bine, este ultra securizat. Cum am putea să facem? Dați-mi și mic soluția, că cu nu știu!

Deci, se face un studiu de specialitate de către specialist, nu mă întreabă pe mine câți bani trebuie pentru reabilitarea grădiniței, fiindcă nu mă pricep, eu sunt jurist, nu suni inginer constructor. E un evaluator, ăla evaluează. Eu ce să fac? Să-1 contrazic pe ăla? Cum? Că ăla este expertiza!, este inspector ANEVAR, cum I-aș putea contrazice, că nu e așa?

Dl președinte de ședință Alexandru Scbaslian Lazarov

Doamna Coroblea?

Dna consilier Coroblea Cristina

In primul rând, voiam să fie clar faptul că... două aspecte aici... în legătură cu experții: îmi cer scuze pentru această comparație, dar toți experții angajați de Primăria Sectorului 5 sunt cei care au permis masacrările copacilor din Sectorul 5 în urma cărora...

Dl președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Doamna Coroblea, iar divagăm! (lata!

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă un expert spune că niște modificări ale unei clădiri costă cam cât ar costa să cumperi pe piață o clădire de dimensiuni asemănătoare, având în vedere că în acela se includ și terenul, când cumperi de pe piața liberă. Da, avem o problemă! Indiferent de ce spune expertul.

1)1 viccpriinar Marian Țigănuș

Doamnă, experții ăia sunt consacrați ca experți de Ministerul de Finanțe, nu de Primăria Sectorului 5! Ăia le dau calitate. Nu sunt ai noștri doamnă, nu i-am făcut noi. Eu sunt obligat prin lege să fac treaba asta.

Dl administrator public Rarcș Ilopincă

Sunt o sumedenie de declarații publice... nu putem să nu spunem că 300.000 euro nu sunt sulîcienți pentru o grădiniță. Cumpărăm două apartamente cu .... dar, ceea ce este esențial, și vă rog numai puțin! Ca să vorbim lucruri realiste, orice achiziție de imobile propuse în acest mandat au fost refuzate. Deci, haideți să venim totuși cu soluții realiste, să reabilităm grădinița, și să nu propunem soluții, care știți și dumneavoastră, din start, de când le propuneți, că nu sunt realiste. în actualul context.

Dl președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnul I lopincă. Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O .să fiu foarte scurt.

Dl președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Aș aprecia foarte mult!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Am văzul că... bine, este vorba de indicatori, ok! La nivel de oportunitate evident că este o chestiune importantă și necesară. Chestiunea este că ne-am uitat pe ceea ce înseamnă cei doi agenți economici, care au lacul partea de evaluare de studiu. Sunt două firme înființate foarte recent, nu știu dacă este o întâmplare sau nu, respectiv 2016-201 7. Nu știm dacă există vreo

legătură ocultă, dar nouă ni s-a părut destul de suspect, faptul că nu este o companie cu o experiență extrem de vastă, mai ales pentru o chestiune atât de importantă. Motiv pentru care ne vom abține. Mulțumesc!

1)1 președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Mulțumesc frumos!

Dna Șef Serviciu Elena Lacra mioara Bălan

O să vă spun cum au decurs lucrurile. Grădinița nr. 72 este o unitate de învățământ cu personalitate juridică. Procedura de achiziție a serviciului de proiectare a fost lacul de către această grădiniță. Deci...

1)1 vicepriniar Marian Țigănuș

Domnul .lelea, auziți ce spune doamna?

1)1 consilier Jelea Bogdan Ion

Da!

1)1 vicepriniar Marian Țigănuș

Nu cred!

Dna Șef Serviciu Elena Lăcrămioara Bălan

Procedura a fost făcută de către grădinița, deci la nivel de unitate de învățământ dânsa a lacul achiziția în S.I.C.AP. (Sistem Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice) sau S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), noi doar am... nouă doar ni s-a adus expertiza tehnică și proiectul, și din proiect se dă un deviz estimativ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da!

Dna Șef Serviciu Elena Lăcrămioara Bălan

...deci, este doar estimativ. Poate să coste mai mult sau poale să coste mai puțin. în acest moment suntem la faza de D.A.L.I. ( Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții). Se acceptă, sau se aprobă, mă rog, cu ajutorul dumneavoastră, indicatorii tehnico-economici, apoi se face un proiect și s-ar putea din acela să rezulte un preț mai mic, sau un preț mai mare. Grădinița este foarte veche, este o viluță și necesită reconsolidare pentru că altfel nu poate să își ia avizul sau autorizația ISU niciodată.

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Olc! Mulțumim foarte mult! Supun la vot punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Grădinița nr.72”, din Str. Sergent Scârbit nr.19, Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru (ieorge Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 8 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Cursant Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum intrăm pe lista suplimentară. Punctul I 5 de pe ordinea de zi, sau 1 de pe suplimentară - Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72. bloc 12A, Sector 5, București. Domnul 1 lopincă.

1)1 administrator public Rareș Hopincă

Mulțumesc! Acest proiect a revenit pe ordinea de zi...

1)1 consilier Jelea Bogdan Ion

Am observat acum că a revenit.

1)1 administrator public Rareș Hopincă

... datorită unei adrese pe care Primăria Sectorului 5 a primil-o de la S.C. Industria Iutei S.R.L. pe data de I 7.07.2019, prin care ni se comunică următoarele: vă rog să imi permiteți să o citesc!

Domnul Administrator Public dă citirea adresei nr. 450/17.07.2019 și înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. R 4970/17.07.2019:

"('ăl re Primăria Sedând ui 5

Referitor la achiziționarea in numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire situat la adresa Intrarea Ferentari A, nr. 72. bl. /2 A. Sector 5, București.

Pentru achiziționarea acestui imobil. Primăria sector 5 hotărăște numirea unei comisii formate din 9 membri pentru finalizarea negocierilor cu S.C. Industria Iutei S.A.. Componenta comisiei este comunicată vânzătorului prin scrisoarea nr. 56413 din / 2.06.20/8, și este următoarea: ni se comunică componenta.

In cadrul activității de negociere au avut loc 5 ședințe pentru a se ajunge ta un consens, rezultatul negocierilor fiind consemnat în scrisorile adresate S.C. Industria Iutei SA. nr. 1042/06.09.2018 și DGO-DTVIE/19.10.2018.

Prin scrisoarea nr. 1 /I6/24.09.2018 S.C. Industria Iutei S./l. comunică Primăriei Sector 5 București, Hotărârea ACEA privind acordul de vânzare a imobilului situate la adresa Intrarea Ferentari A, nr. 72, bl. 12A, sector 5, București.

De. atunci așteptăm un răspuns privind finalizarea tranzacției negociate.

Menționăm că în momentul de față, din cele 50 camere ocupate de chiriași, 18 camere sunt ocupate, cu contracte de închiriere, de către, persoane asistate social ale Primăriei Sector 5. Aceste persoane nu numai că nu apreciază efortul făcut de Primăria Sector 5, dar produc pagube material apreciabile imobilului, supunându-se ta eforturi financiare suplimentare pentru remediere.

In cazul unui răspuns negativ, suntem obligați să luăm în considerare și varianta demolării imobilului.

Vă solicităm să aveți amabilitatea să ne prezentați un răspuns tranșant privind viitorul acestei tranzacții! Cu stimă, președinte ... director general, V/ad Nicu/ae Dan!

Având în vedere cele semnalate, am revenit cu proiectul pe ordinea de zi și vă rugăm să votați!

1)1 președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

Mulțumesc frumos dle I [opincă, să votăm!

1)1 consilier (ursarii Paul Gabricl

Având în vedere că totuși este un subiect mai important, ar trebui să-l avem și noi pe o ședință ordinară. Cu toate că ... de pe ordinea de zi inițială, în sensul în care să avem informații, să avem materiale. Este adevărat, scrisoarea a venit pe 19.07.2019! Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să sărim în picioare, să luăm poziția de drepți. Cu toate că, aș face o mențiune specială! Observăm intenția proprietarului care spune că el poate să demoleze! Deci, noi putem să construim, el poale să demoleze... Aș vrea să ne mai gândim, să mai reflectăm la acest aspect.

Dl consilier .Jelea Ion Bogdan

Am și eu o completare foarte scurtă! Dacă nu greșesc așa aproximativ, cu aritmetica, scopul final pe care l-am tot scos în evidență de-a lungul celor 12 ședințe când s-a pus pe ordinea de zi, este să facem cele 40 de locuințe sociale, nu cu I 600 000 ci, înțeleg cu 100 000 mai puțin adică, I 500 000 curo, adică nouă ni se pare la fel de mult, adică aceeași risipă ...

Dl consilier Matei Ion

Dar, de unde ai scos suma asta?

Dl vicepriinar Marian Țigănuș

De unde ai scos asta?

Dl consilier ( ursarii Paul Gabricl

Ați mai redus din prețul inițial ... de la 130, nu? la ...

Dl vicepriinar Marian Țigănuș

Care 130 domnule ... 730, atât a fost de la început! Nu s-a schimbat nimic!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ați uitat, cât costa investiția?

Dl vicepriinar Marian ț igănuș

Nu s-a schimbat nimic!

Dl consilier ( ursarii Paul Gabriel

7.30 și cât mai era pentru reabilitare, în jur de 300 euro pe mp ...

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

încă vreo 800 000 euro ... cu lotul, socotisem vreo ... și toată lumea era de acord că, la nivel de cost. în medic pe unitate locativă, ajungea undeva la 40 000 euro și noi am spus că nu ...

Dl administrator public Rare.ș 1 lopinca

Singura sumă care ar greva bugetul local, ar fi suma de achiziții, investiția llind realizată integral din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, din programul de finanțare al locuințelor sociale.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, da, așa este! Asta am reținut !

1)1 consilier Cursaru Paul Gabricl

Deci, banii publici n-ar conta, în sensul că suplimentăm ...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Vă rog să se consemneze lucrul ăsta! Vorbesc despre investiția de la bugetul local al Sectorului 5!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, da, de acord!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Cliristina

Am înțeles bine de la dl llopincă, există riscul evacuării persoanelor care locuiesc acum?

Dl viccpriniar Marian Țigănuș

Bineînțeles, sunt proprietari!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Cliristina

Bun, și persoanele care vor fi evacuate, există un plan pentru ele sau ce se întâmplă?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Obligația noastră este să-i salvăm!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Cliristina

Explicați-mi, îi scoateți pe oameni din case și ce se întâmplă cu ei?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă o să votăm pentru, nu-i mai scoate nimeni pe oameni din casc! Dacă vom vota împotrivă, acei oameni vor fi dați afară. Acestea lîind spuse, haideți să trecem la vot!

Dl consilier C ursarii Paul Gabriel

Nu-i dăm noi alară! Asta a fost declarație.Ne-ați atenționat pe noi să nu facem și dumneavoastră faceți exact ...! Deci, e clar că de unde plecăm acolo ajungem!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Am și eu o propunere înainte să trecem la vot! Știu că acest subiect a fost supus la vot vreo 3 sau 5 ședințe la rând! La un moment a tot picat! Știu că s-a cerut o expertiză tehnică care a avut loc cu toate că nu era tocmai în regulă, nefiind proprietarii acelui teren. La cererea colegilor noștri din Consiliul Local... Dacă acest proiect nu va trece, supun și propun ca cei care votează împotrivă, să plătească acea expertiză tehnică!

Dl consilier Maici Ion

Pentru că au și cerut-o de fapt!

Dl consilier ( ursarii Paul Gabriel

Votați amendamentul domnului vă rog frumos! ... A propus!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu-I supun la vot!

Dl consilier (îursaru Paul Gabriel

A, mulțumesc! Ne pare rău domnule Melnic!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Domnule președinte, încerc să fiu scurt, vă dați seama! Cu toții doream să meargă puțin mai repede! Doar ca să ne amuzăm de această caraghioasă inițiativă a dini Melnic, altminteri bine intenționată, îl înțeleg! ...Vreau să vă reamintesc faptul că, acum 7 luni de zile când pentru prima oară acest caraghioslâc de inițiativă, a fost supus atenției Consiliului Local, noi am pus câteva întrebări absolut legitime, necârcolașe și nicidecum cu scopul de a bloca această inițiativă. Noi! Nu vorbesc în numele colegilor tle la U.S.R. care, ulterior, s-au aliat unei poziții de bun simț. Vorbim de I 600 000 curo. în final jumătate, aproape jumătate de la Primărie, diferența de la l ondul Social ... ce spunea domnul I lopincă. într-un final dacă s-ar putea face, am mai discutat de cadre de beton, de compoziție, de felul în care este construit blocul... Nu suntem deloc siguri de capacitatea de a II recompartimentat. Nc-a spus atunci dna director Kalogcrakos dacă nu greșesc. faptul că, nu putem să laceni niciun fel de expertiză, nu putem să facem niciun fel de evaluare, niciun fel de proiect ... că nu putem cheltui banii Primăriei. După vreo 2-3 ședințe in care pe bună dreptate, nu că am respins, ne-am abținut de ia acest vot și el nu a întrunii cele 2/3, s .■ găsit banii legali, despre care înainte se spunea că ar 11 ilegal să-i cheltuim I ■ >t de acest caraghioslâc vreau să mă leg și dacă nu nii-ar h ridicat atingea la lih "dl Moină', n aș li discutat. Gândiți-vă la faptul că, lăsând la o 'MD' eă evident eo aiureală, nici n-are rost să comentăm. Nu uitați faptul că d<t denții Primărie executivul Primăriei au spus la momentul respectiv: domnule, noi nu putcM Iernii să vă punem la dispoziția aceste acte pentru că nu putem cheltui bani'1 I )upă o lună, doua, au găsit banii! Dacă au găsit legal sau ilegal, nu mă privește1 Dumnealor au răspunderea asta! Nicidecum noi că am cerut niște lămuriri, niște clarificări de Imn simț. Am încheiat! Mulțumesc!

Dl viecprjmar Marian ă -anus

Dl .lelea a zis caraghioslâc? I In mare caraghioslâc mai mare ca acel amendament de la Consiliul (iencral în care ne împuternicește să cumpărăm câte un apartament pentru a rezolva asta... I litere .impar iii Primăverii apartament!

Merg la Consiliul General să no ' grobc ... amendamentul partidului dumneavoastră? Care este caraghioslâ mai mare?

1)1 consilier Jelea Ion Bogdan

Noi am spus că suma de 40 000 curo în medie, se poate cumpăra imobile noi de pe piața liberă în zonele alea!

1)1 viccpriniar Mari a i > Țigănuș

în medic, ideea dumneavoastră însemna că puteți cumpăra cu 7 000 .sau 10 000 euro ...

11)1 consilier Corsarii Paul Gabrn

Dumneavoastră ați făcut acel amendament ...

Dl președinte de ședință Alexandru Schastia11 I ;2/..j_i_oy   ‘x

Am divagat foarte mult de la subiect ...

1)1 administrator public Rarcș llopincă

Punctual, vreau să răspund celor menționate de dl Jelea n<a’l’-;i ",i nJ vie iu să rămână Consiliul cu impresia absolut falsă și chiar lendeiițioasj* Nu esi<„ von a vă asigur, de nicio cheltuială ilicită a fondurilor publice! Acea e" : ■ i s< licitata expres de dumneavoastră, au (ost donate de către Primărie, la rugăminți insistente de către noi! Nu a costat niciun ban! Am făcu.-o cu toată bunăvoința și dl primar a depus toate eforturile tocmai pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor dumneavoastră pentru a vă clarifica.. sa facem expertiză tehnică, să facem toate evaluările necesare. S-au făcut efoiluri colosale ... că vă dați seama nu a fost ușor, pentru ca, într-un final să ajuns m sa vă camuflați tot după cadrele de beton, mortai' care se degradează, se r tegrează, pentru a nu oferi un vot util cetățenilor. Mulțumesc!

Dna cpmsilier Coroblea Cristina

!

Am și eu un cuv.nl! foarte scurt! Este vorba de o opinie foarte scurtă și anume, că regretăm extrem de mult faptul că trei ani de zile, primarul Daniel Florea și aparatul ne care îl conduce nu a găsit nicio soluție în ceea ce privește locuințele sociale.

1)1 președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Se supune la vot punclu iii . 15 de pe ordinea suplimentară a ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind t itiouarea in numele Municipiului București a imobilului compus din teri" i clădire, situat in Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București. ine este pentru1? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi ț ntru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, r’ouixl.i Miliai, Lazarov Alexandru Sebastian, Mclnic Constantin Ion, Pios mi George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, S'.Mcscu Marilena Daniela, Ghcorghc Ștcfafi, Matei George, Jelea Bogdan Ion. I ..pusă Valentin, Vanghelie I)aniel Marian și Țigănuș .M.iriîm j și S abțineri ( (ic; ăna I Jragoș, N icul eseu .laci|iicline (’liri lina, P’ • m ’că I g i iii Sergiu, Coroble Ciislina, I klcscu Serbanel Miliai, ('urai'' Pa 1 abrî dea Bogdan Ion și f npcaru I .ucian Miliai), proiectul de ho a are st       /.

Dl președinte de ședință Alexandrii S istj < Laz. ov

Punctul nr. 16 suplimentar ai ordinii de zi! Proiect h dărârc privind completarea I. 1. S Sur. 121/27.06.2019 privind aprobar n pești un ii directe a Serviciidi ■■■’ de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Ar< utjaix Edilitară și Salubrizare S. A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

..Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alo mdra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Mclnic Coi ..tantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Crislina, Stroescu Marilcna Daniela, Gheorghc Ștefan, Matei George, Jelea Bogdan Ion, Păpușă Valentin, Vanghelie Daniel Marian și Țigănuș Marian) și 8 abțineri ( Geamănă Dragoș, Niculescu Jaequeline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblca Crislina, Udescu Șcrbănel Mihai, ('ursarii Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de șed in ț ă Alexandrii Sebastian Lazarov

Punctul nr. 17 suplimentar al ordinii de zi! Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere in participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu S(' iiconomat Sector 5 SRL.

• leonsilier Con> 1 dea ( ’ristina

Da, ce am reușit să citesc acum pentru că ni I aii dat foarte târziu, este vorba despre un contract între Economul și Administrația Piețelor. Aș vrea să întreb într-adevăr de doi ani de zile se dau ... chiar voiam să ridic acest punct eu, dacă nu l-ați ridicat dumneavoastră la Diverse .. Dc doi ani de zile, se tot dau bani către Economat inclusiv pentru reabilitarea Piețelor In 201 7, s-au dat 180 milioane Ici, în capitalul social al Economatului In anul 2018, s au dat 00 milioane lei ... 270 milioane Ici ... Este o sumă colosala! Ce s-a întâmplat cu acești bani? De ce nu s-au făcut reabilitările'? La Piața 13 Semcmbrie s a pus doar un gard de fier! Acolo este worzc/Jh Piața Rahova este înli un ••ort în clipa de față! Ne contactează p< mi cetățenii ce se întâmplă, nu mai au Io; in piața!

’,)l presedintdc ydiiHă Alexandrin Sebastian li’z.iiov p—< ~ "                    ......,■■■■■■ w . . ■ lllll» ■'■'W                  * »-■!<■ Pil—                                                                                                       . «MP

Da, se im Icie'.   ;,-i

ihia <ionsiIier Coroblca ( rislina

270 milioane/ce se întâmpla? Ce-ați lăcul cu hanii'? Vreau un răspuns dle llopincă! Dumneavoastră sunteți bine informai iii legătură cu orice!

Hljmesedinte I"’ ' ' Alexandru Sebastian Lazarov

Nu sunteți dumneavoastră m măsură să decideți cine să vădea răspunsul!

Dna consilier Coroblca Cristina

Am cerut o opinie!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot acest punct suplimentar de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind încheierea unui zic/ Adițional la Contractele de asociere în participaținne încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu SC Ecou ornat Sector 5 SRL. C ine este pentru? împotrivă? Abțineri'?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Scbastian, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghc Ștefan, Matei George, Jelea Bogdan Ion, Păpușă Valentin, Vanghelie Daniel Marian și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihai) și 3 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectai de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Alexandru Scbastian Lazarov

La Diverse, am primit o adresă de la Curtea de Conturi nr. 1098/04.07.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 2150/08.07.2019 căreia îi voi da citire!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu precizează necesitatea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 5, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 f privind Codul Administrativ. In acest scop se sugerează constituirea unei comisii de lucru.

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1907.