Proces verbal din 19.08.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 19.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 19.08.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 2680/13.08.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 1210.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel si Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 19.08.2019. O să dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 24.07.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști către Clubul Sportiv Școlar Steaua;

 • 3. Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences Internațional 2019;

 • 5. Proiect de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale nr.126 în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (AVI);

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr.136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în vederea implementării programului "Clubul de Educație Alternativă”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București , în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019;

 • 8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -”Bazin de înot didactic- Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315 din sectorul 5, municipiul București”;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 48/28.03.2019;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5;

 • 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuției a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in București, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice si

5 execuției utilităților aferente investiției "Construcții locuințe de serviciu” -Lot 2, precum si a modelului de contract cadru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2018-august 2019;

 • 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 , a unor spații din imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției;

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.200/27.08.2018;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Nadia Sports Experience”;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Statului de Funcții și grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache Sector 5;

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru execuția branșamentelor pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie) și dotări tehnico-edilitare aferente construcției ( căi de acces, semnalizări orizontale și verticale, alei pietonale, spații verzi, până la limita exterioară a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului ” Construcții locuințe de serviciu ” în Strada Antiaeriană Nr.6;

 • 21. Proiect de hotărâre privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București.

 • 22. Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot ordinea de zi, așa cum i-am dat citire. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 24 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 24.07.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai și Jelea Bogdan Ion) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.07.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști către Clubul Sportiv Școlar Steaua. Cine zx

este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Aș vrea să întreb: cumva este un punct pe care trebuie să îl trecem cu două treimi?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Din ce știu: nu!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nu!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Este vorba de Clubul Sportiv Steaua, pentru că este vorba de faptul ca dacă nu trece această hotărâre avem o probelmă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Oricum nu mai trebuie două treimi, conform noului Cod Administrativ nu mai este nici un punct care trebuie cu două treimi.

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Ba da, dar nu în cazul acesta. Tot ce ține de administrare se votează cu majoritate absolută.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La înstrăinare este nevoie de majoritate calificată.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

începe anul școlar și de aceea am întrebat. Adică, să nu avem probleme. Să fiu sigură că totul este în regulă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok. Mulțumim frumos! Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019. Vă rog!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Onorată asistență, stimați colegi, după cum știți anul trecut, în luna Iunie, după cât îmi aduc aminte, am fost solicitat, de către dumneavoastră, în cadrul unei ședințe de îndată și noi am aprobat, noi grupul U.S.R., am aprobat finanțarea reconstrucției Scolii nr. 124.

»

Noi, în principiu, suntem de acord cu stimularea performanțelor școlare, poate nu în forma existentă în acest proiect, dar am dori să întrebăm: cu Școala 124 și cu Școala 141 când se vor ....? Legat de Școala 124 și Școala 141 când se vor da în funcțiune? Pentru că, într-o hotărâre din Iulie, anul trecut, am constatat că era vorba de șase luni. Acum, la începutul anului școlar se pare că nu vom avea gata aceste școli.

Dl consilier Matei George

Ba da, avem!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

înseamnă că nu am eu cunoștințe. Este o veste foarte bună! înțeleg că se vor da în funcțiune.

»

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Se lucrează domnule consilier. Au fost și niște probleme, constructive, dar se construiește.

9

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Că se construiește e una, dar...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Școala 124, din câte știu eu, este aproape gata.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Aceasta a fost întrebarea.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La Școala 141 au fost mai multe formalități de îndeplinit.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci, se lucrează pe șantier. Dacă îmi permiteți, nu are legătură cu subiectul de pe ordinea de zi.

Dar sunt multe puncte legate de învățământ și inaugurarea unei școli mi se pare că este un lucru important.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă dați seama că și noi suntem interesați de acest aspect!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Am înțeles!

»

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Se lucrează cât de repede ca toată lumea să fie fericită. Mergem mai departe spre votul - Proiectului de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences Internațional 2019. Vă rog!

Aș avea o obiecție aici: se pare că de ani de zile o singură echipă participă Ia aceste proiecte. De ce se întâmplă lucrul acesta?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă puteți să repetați întrebarea către unitățile de învățământ, nu către noi.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Poate să ne răspundă cineva la întrebarea aceasta?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna director Nedelcu?

Dna director Nedelcu Roxana

Pot să vă spun că toate solicitările unităților de învățământ cu privire la participările la proiectele internaționale pe care le-au depus se dezbate în Consiliul Local, și vă mulțumesc că de fiecare dată le-ați aprobat. Bolintineanu are o tradiție cu privire la participarea la proiectele internaționale pe teme de ecologie.

De ce nu sunt și alte unități de învățământ? Noi încercăm să popularizăm inițiativele, adică în ședințele cu directorii le aducem la cunoștință faptul că există unități de învățământ care participă la astfel de concursuri și au susținerea noastră financiară.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Mulțumesc pentru răspuns. Mai mult decât atât, observăm că în cadrul acestui proiect este vorba de o delegație compusă din mamă și fiică. Un pic dubios.

Dna director Nedelcu Roxana

Este o delegație formată dintr-un elev al Liceului Bolintineanu și un cadru didactic.

Cu același nume de familie? Cum explicați faptul că este același nurne de familie? Cum explicați faptul că este aceeași echipă formată din aceste două persoane, cu același nume de familie, care participă la același concurs din anul 2009?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cred că trebuie să mergeți la școală să puneți întrebările astea, nu la noi!

Dna director Nedelcu Roxana

Pot să vă spun că doamna Ciulacu este cadru didactic care se ocupă de acest tip de proiecte. Mai departe de atât...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și tot timpul cu același elev. De zece ani încoace mergem la același concurs?

Dna director Nedelcu Roxana

Nu cred că merge de zece ani cu același elev.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Liceul durează patru ani, nu are cum de zece ani.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Uitați-vă în proiectul de anul trecut.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Aia este altceva, dar de zece ani este imposibil.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Aceleași persoane... bine, poate am reținut eu prost anul 2009. Scuze, niște mai multi ani.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, se poate! Maxim 4!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, doar coincidență de nume.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Noi voiam să atragem atenția asupra acestui lucru. Că e un pic...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Cel puțin suspect! Și faptul că nu există alt răspuns, decât coincidență de nume...

Dna director Nedelcu Roxana

Eu v-am spus că este vorba despre un elev și un cadru didactic din unitatea școlară, care este legătura dintre cele două persoane...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și nu cred că face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi de la noi. Mergem mai departe spre votul Proiectului de hotărâre privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences Internațional 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind susținerea Școlii Gimnaziale nr.126 în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (A VI). Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr.136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în vederea implementării programului "Clubul de Educație Alternativă". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea "Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

1

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -"Bazin de înot didactic- Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315 din sectorul 5, municipiul București". Vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Voiam să știm: dacă bazinul care este prevăzut în acest proiect constă în refacerea lui? Sau...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

în construirea. Dacă vă aduceți aminte, în 2016 am negociat și am cumpărat bucata aia de pământ... de teren, care era a unei persoane fizice. Se construiește bazil olimpic. Bazinele vechi erau...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am înțeles!

»

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Probabil că se sapă.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu am fost în consiliu în anul 2016.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Sper că vi s-a răspuns la întrebare.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre votul - Proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - "Raz,in de înot didactic- Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315 din sectorul 5, municipiul București", în cazul acesta. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 48/28.03.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Mlarian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuției a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in București, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice si execuției utilităților aferente investiției "Construcții locuințe de serviciu" -Lot 2, precum si a modelului de contract cadru. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, JBoloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2018-august 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 , a unor spații din imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș IMarian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018. La punctul 15 avem vreo luare de cuvânt? D.G.A.S.P.C.-ul?

Dna director Popescu Florentina

Da, este o modificare: stabilirea cuantumului de la 925, cât a fost propus în Raportul de specialitate, la 955. Indexarea se face cu 15%, exact cu cât s-a majorat punctul de pensie de la 1 septembrie.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci a fost o eroare materială în materialele pe care le-am primit. Vă supun la vot punctul acesta, având în vedere mențiunea pe care a facut-o doamna Popescu. Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea A

proiectului ” Nadia Sports Experience”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Statului de Funcții și grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache Sector 5. Cine este pentru?

A

împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela), 5 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela), 5 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru execuția branșamentelor pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie) și dotări tehnico-edilitare aferente construcției ( căi de acces, semnalizări orizontale și verticale, alei pietonale, spații verzi, până la limita exterioară a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului ” Construcții locuințe de serviciu ” în Strada Antiaeriană Nr. 6. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela), 5 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 șz care alcătuiesc domeniul public al municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Giurcă Augustin Răzvan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La Punctul 22 - Diverse, o să vă rog frumos să îmi permiteți să vă citesc o adresă trimisă de către Curtea de Conturi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov dă citire adresei Curții de Conturi nr. 1239/31.07.2019, și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.R 10466/05.08.2019.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă vreți să consultați documentele le aveți la dispoziție! Acestea fiind spuse declar ședința închisă.

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1225.

5                  i

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5

ALEXANDRU SEBAST1