Proces verbal din 09.01.2019

Proces verbal ședința de îndată din data de 09.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILUJE LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local Sector 5 din data de 09.01.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 1 176/07.01.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 15.12.

Din partea executivului au participat domnul Viceprimar- Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Sectrctarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 15 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Boloș Florinei, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia - Ramona, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

DI viceprimar Marian Țigănuș

Stimați colegi, putem începe? Stimați colegi, întrucât președintele de ședință, domnul Boloș Florin, este absent motivat, este plecat din țară, va trebui să alegem pentru astăzi un președinte de ședință.

Dna Scctretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Dacă îmi permiteți, potrivit art. 47 alin (3) din Legea 215/2001, care ne permite acest lucru, trebuie să faceți dumneavoastră propuneri să se aleagă un președinte de ședință doar pentru această ședință.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da! Propuneri?

Dl consilier Păpușă Valentin

Pe domnul...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Așteptați! Dl Matei!

Dl consilier Matei Ion

îl propun pe domnul Melnic Constantin!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, supun la vot propunerea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mazrilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), domnul consilier Melnic Constantin Ion este ales președinte de ședință pentru ședința de îndată din data de 09.01.2019.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Melnic, poftiți, luați conducerea ședinței!

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Buna ziua, domni consilieri! Din câte știu un singur punct avem pe ordinea de zi. Dau citire ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Trecem la vot! Cine este pentru ordinea de zi? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, domna Secretar.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), ordinea de zi a fost apobată.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Trecem direct la...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Păi nu, poate ne spune doamna director...

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Doamna director Disăgilă!

Dna director Isabela Disăgilă

Deci, având în vedere Ordinul nr. 3809/18.12.2018 (Ordinul nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018), punctul 5.15.3 trebuie să emitem o Hotărâre privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local în suma de 115 366 618, 19 lei. Este o operațiune pe care o solicită Trezoreria, banii vor pleca pe investiții.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Aveți întrebări?

Dl consilier Păpușă Valentin

Nu.


Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Trecem la vot - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului Bucur&ști a deficitului secțiunii de dezvoltare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 abținere (Șerbănel Mihail Udescu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Mai avem alte probleme? Nu! Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se închid la ora 1516.

<■PREȘEDINTE t)E ȘEDINȚĂ, CO1ȘȘȚANTIN ION'MELNIC