Proces verbal din 08.07.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 08.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 08.07.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. R 1747/04.07.2019

Lucrările ședinței încep la ora 1113.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

în sală se află, deasemenea domnul Laslo Cristian ce si-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 1939/05.07.2019, domnul Tepelus Adrian ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 1760/05.07.2019 și domnul Dinu Andrei Valentin ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 2061/05.07.2019.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 16 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina, Bîrsan Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Matei Ion, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința extraordinară de astăzi. O să dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București - sală de

_sport,^coală^telier^coalăj-inolusiwdotar^ sală de sport’-^indSteJBaGiului, nr. 4A, sector 5.

 • 3. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului &REFRESH 5(#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5.

 • 6. Proiect de hotărâre privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural - educativ "ROBINSON - Centrul cultural pentru copii” - finanțabil prin programul ”RO - CULTURA” -apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audientei si a Publicului.

5         5

 • 7.  Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici în cadrul proiectului "Educație prin Cultură”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sirenelor nr. 78-80 - Sector 5.

MlMh^oiect—de—hotărâre—pdvind-aprobarea—Planului—urbanistic—de—Detaliu (P.U.D.), str. Cozieni nr. 41 - Sector 5.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Sălaj nr. 129A - Sector 5.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Nicolae C. Paulescu -trecut, prezent și viitor".

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru comercializare presă, carte, flori, pe domeniul public al Municipiului București.

 • 15. Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Avem pe suplimentare un punct căruia îi voi da citire, și anume:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație” pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

La ora 1114 iese din sala de ședință domnul consilier Jelea Bogdan Ion -prezenți 15 consilieri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

înainte să vă supun la vot ordinea de zi aș vrea să fac un amendament, și anume: să inversăm Punctul 5 {Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 3) cu Punctul 14 {Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru comercializare presă, carte, fiori, pe domeniul public al Municipiului București), deoarece ele fac referire la același subiect, dar este logic ca mai întâi să aprobăm regulamentul și abia după aceea să aprobăm indicatorii. Acest amendament vă supun la vot!

La ora 1116 întră în sala de ședință domnul consilier Jelea Bogdan Ion - prezenți 16 consilieri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun mai întâi amendamentul la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

» »

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), amendamentul domnului președinte de ședință a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul pe care l-am citit

Z\

anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și JNiculescu Jacqueline Christina), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum vă supun la vot ordinea de zi în întregul ei. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Permiteți? La Punctul 1 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2019, eu data trecută nu am fost, la ședința ordinară. Ca să știți pentru vot, de ce m-am abținut!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, domnul consilier! începem cu Punctul 1 de pe ordinea de zi -Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Mailena Daniela) și 3 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan și Niculescu Jacqueline Christina), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București - sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport", din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5. Avem discuții? Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

întrebare legată de acest punct în principal: voiam să știu, în opinia dumneavoastră, sau mă rog... Dacă este cineva din aparatul de specialitate... Dacă acesta este subiectul de urgență pentru ședința de astăzi? Pentru că mi se pare, într-adevăr, o chestiune despre care putem spune că ar fi importantă, în sensul că... mă rog, o consolidate ș.a.m.d.. Desigur, indicatorii tehnico-economici, ținând cont de toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimele luni, nu ar putea să fie în zona noastră de asumare. Dar, totuși, ca principiu, dacă poate cineva să îmi răspundă la întrebare? Vă sunt recunoscător!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Hopincă! Susțineți dumneavoastră, sau doamna...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Doar o întrebare, adică nu...

Dl administrator public Hopincă Rareș

Sigur! Sunt patru proiecte care necesitau convocarea unei ședințe extraordinare cu prioritate. Nespunând că celelalte proiecte nu sunt prioritare! Ne referim la acestea pentru că vrem să dăm drumul la proceduri cât mai repede pentru a demara și lucrările cât mai repede.

Avem proiectul cu Urban Innovatine Actions unde avem nevoie de aprobarea prealabilă, în principal a Consiliului Local, pentru a demara dialogul interinstituțional cu un posibil partener. Vă dau în premieră informația că cel mai probabil vom depune acest proiect la Comisia Europeană împreună cu Academia Romană. Al treilea proiect este proiectul RO-CLL1UKA, prin care Centrul Cultural intenționează să atragă fonduri norvegiene în valoare de aproximativ 1 mii. lei, pentru un proiect cultural deosebit de frumos în sector. Termenul fiind foarte strâns aveam nevoie de Hotărârea de Consiliu Local în cel mai scurt timp. Și nu în ultimul rând este nevoie de solicitarea împuternicirii către Consiliul General al Municipiului București pentru asocierea Sectorului 5 cu A.L.P.A.B. (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București) în vederea demarării unor lucrări pe străzile aflate în administrarea A.L.P.A.B de pe raza Sectorului 5, urgența va fi dată că va trebui să transmitem către Consiliul General în cel mai scurt timp proiectul nostru de hotărâre pentru a putea intra pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General.

9                9

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos, domnule Hopincă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre vot pentru punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București - sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport", din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5. Cine

A

este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #REFRESH 5(#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA). Dacă nu avem discuții mergem spre vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sfi Andrei". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe ordinea de zi este punctul 14, așa cum am stabilit mai devreme - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru comercializare presă, carte, flori, pe domeniul public al Municipiului București.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ceea ce înseamnă că acum se votează punctul 14?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da! Domnul consilier Boloș?

Dl consilier Boloș Florinei

In contextul modificării sau reașezării ordinii de zi se impune, absolut necesar, ca în titlul și în corpul Hotărârii Consiliului Local 123/2018, modificată prin H.C.L. 74/2019, precum și H.C.L. 86/2018, modificată prin H.C.L. 297/2018, să se includă ca obiect și comercializarea de presă și carte. Ceea ce presupune că în contextul respectiv articole referitoare la hotărâre se modifică corespunzător. Respectiv la art. 2 să aibă în vedere și modificări prin 74/2019... Exact ceea ce am spus puțin mai devreme... Să se adapteze această procedură, pentru a deschide operare și către carte și presă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos, domnule Boloș! Supun la vot amendamentul depus de domnul...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am o întrebare! Sunt de acord cu amendamentul, este logic, doar că cel puțin, în formularea punctului 14 am văzut că sunt incluse. Dumnealui susține că ar trebui ca în toate celelalte proiecte, care au modificat acea Hotărâre nr. 123/2018, să se încludă această modificare? Sau în hotărârea de astăzi?

Dl consilier Boloș Florinei

Deci, asta presupune automat ca în momentul în care se autorizează să fie cuprinsă pe lângă parte cu flori și presa și cartea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

De acord! Unde anume sugerați sau presupuneți dumneavoastră că ar trebui să fie...?~

Dl consilier Boloș Florinei

Deci, odată în titlul proiectului...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Din ce avem noi în ordinea de zi există și presa și cartea. Așa scrie!

Dl consilier Boloș Florinei

Da, scrie, dar se referă doar la indicatorii tehnico-economici. Da? Iar pentru a putea face deschidere către această operațiune ai nevoie de cadrul legal care îți permite autorizarea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică dumneavostră vă referiți tot la punctul 5 pe care o să-l votăm ulterior? Sau vă referiți la punctul 14 pe care așa cum a fost el...?

Dl consilier Boloș Florinei

Noi am schimbat... ne referin la punctul 14 care a devenit punctul 5...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da!

Dl consilier Boloș Florinei

Deci la punctul 14 ne referim!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aici așa scrie „ privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru comercializare presă, carte, flori...”. Cel puțin așa scrie aici. Deci este inclusă ideea cu florile și cu presa.

Dl consilier Boloș Florinei

Da, impune această procedură! Deci, înainte de a obține indicatorii tehnico-economici ai nevoie de cadrul legal care să îți permită această...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Stați puțin, poate ne lămurește doamna secretar. Eu așa văd aici, la punctul 14, că deja solicitarea dumneavoastră este...

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Da dar, numai că în corpul hotărârii nu apare la primul articol, atunci...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A, deci avem o inadvertență, gata am înțeles!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spune supun la vot amendamentul domnului consilier Boloș. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), amendamentul domnului consilier Boloș Florinei a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum supun la vot noul punct 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru comercializare presă, carte, fiori, pe domeniul public al Municipiului București. Cu amendamentul votat anterior.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural - educativ "ROBINSON - Centrul cultural pentru copii” - finanțatul prin programul ”RO - CULTURA ” - apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului. Dacă nu avem discuții să mergem spre vot!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș avea o întrebare! A spus domnul Hopincă faptul că acesta este un proiect pentru obținerea unor fonduri norvegiene. Corect?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai devreme!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles corect?

»

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Și există o cofinanțare din partea Primăriei? Este mică, mare?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Nu! Pe fonduri norvegiene mecanismul permite decontarea 100% din cheltuieli.

demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural -educativ "ROBINSON - Centrul cultural pentru copii” - finanțabil prin programul ”RO - CULTURA” - apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului.! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Mailena Daniela, Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

în unanimitate pentru la îndemnul domnului Jelea, mulțumim!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București. Dacă avem discuții, dacă nu să mergem spre vot!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O întrebare dacă îmi îngăduiți, dacă nu... voiam doar să știu... din câte știu, pe A.L.P.A.B., mă rog, dacă se mai cheamă A.L.P.A.B...

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

... lacurile pe care nu prea le avem în Sectorul 5, cu parcurile pe care le avem destul de puține, care este scopul...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și spațiile verzi, domnul Jelea! Și cele de pe principalele căi de acces pe unde circulă S.T.B-ul este tot al A.L.P.A.B.-ului. La fel și la străzi.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Al Administrației Străzilor, nu al A.L.P.A.B. Eu auzisem, poate am înțeles eu greșit, de la domnul Hopincă ceva de la ALPAB și nu vedeam legătura. Am înțeles! Mulțumesc!

5                                 »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem spre votul Proiectului de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureștii Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

------Punctul-8-de pe-ordmea de zi - Proiect~de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici în cadru! proiectului ”Educație prin Cultură”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș avea doar o întrebare!

Ok!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

S-a votat! Doar ca o discuție între colegi! Spuneți-mi și mie, este nevoie de o hotărâre a Consiliului Local pentru închirierea spațiilor care țin de Administrația Piețelor?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Pentru stabilirea tarifului.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Doar pentru stabilirea tarifului?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu numai, și procedura de atribuire, că nu se atribuie direct.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles!

5

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Trebuie hotărârea consiliului ca să putem să facem procedurile!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos, domnule Jelea! Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sirenelor nr. 78-80 - Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P. U.D.), str. Cozieni nr. 41 - Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Sălaj nr. 129A - Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Mailena Daniela) și 2 abțineri (Jelea Bogdan Ion și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Nicolae C. Paulescu -trecut, prezent și viitor

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Este cineva care ne poate da, două detalii, legat de acest proiect?

Domnul Hopincă ne va lumina.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Vă răspund eu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ar fi interesant de știut: care vor fi costurile acestui proiect? Si în al doilea rând, să zicem: care ar fi impactul estimat?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Pentru a fi mai clar trebuie să vedem cum a pornit acest proiect, de fapt este o rugăminte din partea Universității de Medicină și Farmacie, și din partea domnului academician Constantin Ionescu-Târgoviște, care a venit la noi și ne-a rugat că având în vedere că pe data de 31 August se aniversează marele savant Nicolae Paulescu, pe de o parte.

Pe de altă parte există în incinta facultății o statuie care, din nefericire, se găsește în condiții precare, atât statuia cât și spațiul adiacent. Cei care trebuie, de drept, să se ocupe de această statuie, nu au facut-o de foarte mulți ani și a revenit universitatea, împreună cu forul academic, cu rugămintea către Consiliul Local pentru a aproba un mic sprijin financiar, ne referim probabil la 15 000 lei, pentru a reamenaja spațiul din jurul statuii și a face curat acolo, astfel încât pe 31 august să putem omagia cum se cuvine pe Nicolae Paulescu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc frumos! Mai am o singură întrebare, dacă este vorba de o cheltuială a primăriei de aproximativ 15 000 lei, cu siguranță nu avem absolut nimic de comentat și votăm, eu cel puțin, restul colegilor fiind în concediu. Ca o paranteză, nu am venit ca reprezentant al lor, ci pur și simplu eram singurul în București. Aș vrea să știu, aici scrie că bugetul aproximativ este de 100 000 lei. E vorba și de alte activități, pentru că, totuși, este un buget destul de mărișor? Aici scrie: Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, al cărui coordonator, nu știu, dacă mai sunteți sau nu mai sunteți, dar dacă vorbim de 15 000 lei, dacă facem o modificare aici în proiect și în loc de 100 000, conform cu ce ne-ați spus, e vorba de 15 000 lei, e o idee excelentă și suntem de acord cu ea.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Eu m-am
evenimentul pe 31, de aceea bugetul este mai mare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Mergem mai departe pentru vot- proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Nicolae C. Paulescu -trecut, prezent și viitor''. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Jelea Ion Bogdan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 14, fost punct 5 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Din câte am văzut este vorba despre a aproba faptul că se vor realiza niște chioșcuri tip, ceea ce este absolut în regulă, e bine să avem o unitate vizuală, nu este un lucru rău. Ceea ce mi-am notat eu aici, ca să nu mai stau să caut în hârtii, este că un chioșc costă aproximativ 11 000 euro, cam 55 aproape 56 000 lei, că se dorește execuția a 40 de bucăți. Ceea ce nu știm este detaliu de natură tehnică, adică...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Intră în licitație, domnul Jelea!

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Bun! Dar după ce model, după ce plan, după ce schițe, asta voiam să înțelegem? Nu contestăm oportunitatea, numai că unu: e o chestiune legată de cost-punctul unu. Punctul doi: nu vă ascund faptul că am o anumită, nu spaimă, dar îndoială cu privire la faptul că s-ar putea ca și asta, la fel ca multe alte lucruri, în general aici în sector, să fie un mic business pentru cineva care face astfel de chioșcuri și să-i obligăm să și le schimbe. Dacă vorbim de a înlocui niște vechituri, niște dărăpănături cu niște lucruri noi și frumoase, suntem absolut de acord. Doar că, sper că înțelegeți, că sunt îndreptățit de aceste îndoieli.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vedeți că fraza aia pe care ați rostit-o... trebuie să aveți și dovezi, nu numai zvonul public.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am spus că am niște îndoieli, nu am lansat nicio acuzație. Am zis că există o îndoială, zic eu îndreptățită judecând, ca să întăresc ce am spus.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Eu din câte știu, toate s-au făcut prin licitații publice, transparente și vizibil.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu am contestat lucrul acesta...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ne pierdem prea mult în discuția asta! Vă rog, domnul Hopincă!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Domnul consilier, pentru a clarifica, Consiliul Local a aprobat anterior, îmi scapă hotărârea, dar imediat după ședință o s-o căutăm împreună și o să v-o indic, un număr de 40 de amplasamente pentru chioșcuri de presă, carte, flori și un proiect tip al acestui chioșc. Noi ce am făcut? în baza acelei hotărâri de consiliu,

am realizat studiul de fezabilitate, absolut necesar pentru orice investiție, care în baza acelui model de design arhitectural ne-a dat aceste costuri. Și acum venim practic, în consecință față de hotărârea precedentă adoptată de Consiliul Local și propunem indicatorii pentru ceea ce, deja, Consiliul Local a aprobat anterior, adică modelul și amplasamentele. Vă asigur că este un model deosebit, iar costurile sunt rezonabile, plus că în urma licitației publice vom avea, practic, costul final. Aceasta este estimarea, după cum știți orice deviz la nivel de studiu de fezabilitate este o estimare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos, domnul Hopincă! Mergem mai departe spre vot- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Jelea Ion Bogdan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 15 de pe ordinea de zi suplimentară-pro/ecZ de hotărâre PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „ Voucher social pentru acces la educație”pentru copii din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 5.

Dacă avem discuții?

»

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Care sunt costurile, în total, pentru proiectul acesta? Dacă nu în total, măcar pe unitate? înțeleg că scopul este prevenirea abandonului școlar. Data trecută, vă amintesc, în ședință am votat acea inițiativă cu privire la celălalt tip de voucher, tot educațional din care să-și cumpere copiii cărți. O inițiativă foarte frumoasă. Vreau doar să știu, aici, cât a costat și care este un eventual impact estimat?

~Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Brai?

Dl director Brai Ion

La nivelul sectorului avem 1886 de copii care primesc bursă socială. Această cifră este structurată de cele trei cicluri clase de învățământ, și anume ciclul gimnazial și ciclul liceal. Pentru fiecare categorie asociată există un voucher care are o valoare de 150 lei, 200 lei și respectiv 250 lei pentru ciclul liceal. Modificarea pe care noi o facem acum constă în faptul că dacă pe vechea hotărâre de consiliu, acest voucher era acordat o singură dată pe an, propunerea noastră este să fie acordat de două ori pe an, câte o dată pentru fiecare semestru aferent anului școlar rspectiv. Știu că există deja bani prevăzuți în buget în acest sens. Noi am venit să facem doar o clarificare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Domnul Jelea!

»

DI consilier Jelea Ion Bogdan

Mulțumim frumos, e foarte limpede! Mulțumesc pentru explicație! Ideea, fără discuție, e bună. Acum aș vrea să știu dacă la nivelul Direcției de învățământ sau pe această zonă... suma nici măcar nu este foarte mare. înțeleg că la ciclul primar vorbim de 150, la gimnazial 200, liceal 250. Am înțeles corect?

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, da!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ok! Și vorbim în total de 1800 de copii, adică... dacă am reținut bine 1800 de copii sau 1880?

Din sală

1886!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

putem să le ducem, din păcate, într-o zonă în care să nu fim siguri că nu-și ating obiectivul, în primul rând, și în al doilea rând: să generăm o anumită dependență a familiilor de primărie și așa mai departe. Adică, există vreo evaluare a impactului pe care o astfel de măsură o are, cu privire la scopul pentru care este asumată și anume prevenirea abandonului școlar? Adică, de când se întâmplă lucrurile astea ați constat...? Adică, haideți să fim sinceri aici, discutăm deschis. Nu sunt sume substanțiale, nu sunt niște sume care să poți spune că o familie cu o situație socială deficitară își poate duce copiii la școală, să fim serioși! Motiv pentru care, ce vreau să mă asigur este că, poate domnul viceprimar, poate reprezentantul Direcției de învățământ să ne dea un răspuns... aș vrea să știu dacă există, dacă până acum ați făcut vreo evaluare a impactului acestor măsuri? Ok, se întâmpla o dată pe an! Ați constatat dacă există o reducere a abandonului școlar?

Dl director Ion Brai

Da! Mai mult decât atât, am constat că există o reducere a abandonului școlar, dar mai important a existat o evaluare certă și o constatare evidentă că a scăzut abandonul instituțional. Ceea ce, pentru noi, este îmbucurător ca profesioniști întrucât costurile, sistemul de protecție clasic, ar fi fost mult mai mari iar calitatea interacțiunii cu părinții prevalează. Pe de altă parte, costurile vieții în ansamblu, mai ales în orașele mari, este extrem de ridicat și atunci orice măsură de asistență socială complementară este bine venită în acest sens. Sumele sunt rezonabile!

DI consilier Jelea Ion Bogdan

Vă mulțumesc frumos! Deci, noi, ca medie discutăm să rotunjim 2000 de beneficiari, ori o sumă de aproximativ 200 de lei. E corect? Asta înseamnă undeva la 400 mii de lei, adică o sumă absolut accesibilă pentru un buget precum al Primăriei. Ce aș recomanda: poate pe viitor nu mai dăm bani pe concerte, festivaluri... milioane... mă refer, sau să risipim în alte forme. Poate aici am putea să îndesim acest ajutor în paralel cu monitorizarea efectului pe care acest ajutor îl are.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule Jelea! In urma acestor discuții, vă supun la vot!

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație" pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Matei George, Jelea Bogdan Ion, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La Diverse avem două adrese ale Curții de Conturi!

5

Domnul președinte de ședință dă citire Adreselor Curții de Conturi nr. 1010/24.06.2019, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 51071 /27.06.2019 și nr. 1049/28.06.2019 înregistrată la Primăria Sector 5 nr. R 976/03.07.2019.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă vreți să consultați documentația o găsiți pe birou! Cu asta declar ședința închisă!

5                5

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1140.

SECRETAR SECTOR 5