Hotărârea nr. 97/2019

Hotărârea nr. 97/21.05.2019 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliul Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2019;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. DGO-DTVIE 254/17.05.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile: art. 45, alin (1) si art.81 alin.(2) lit m) si q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de împuternicire de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliul Local Sector 5 cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        Z21.05.2019