Hotărârea nr. 96/2019

Hotărârea nr. 96/21.05.2019

SECTOR 5

HOTARARE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Având in vedere Nota de Fundamentare DGO-DTVIE 253/17.05.2019 , precum si Raportul Direcției Economice nr. 39.096/17.05.2019 ;

In temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de 20.000.000 lei aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul curent conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 începând cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotărârii nr. 60/04.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

ART. 3 Primarul Sectorului 5 si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETRESCU

nr..