Hotărârea nr. 95/2019

Hotărârea nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al Il-lea al anului școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 14.05.2019;

Având în vedere:

  • - raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 37.518/13.05.2019;

  • - expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 37528/13.05.2019;

Luând în considerare Raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice și al Comisiei educație, tineret și sport;

în temeiul prevederilor art. 5, alin 2, ale art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/201 1 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale art.81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al 11-lea al anului școlar 2018-2019, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ - Burse.

Art. 3 - Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare revine unităților de învățământ. în situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cerc efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistență socială competente în acest sens.

Art. 4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         / 14.05.2019

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019

ALEXANDRUS


........y

7
INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Cuantum lunar bursă/elev -lei-

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

28.197

11.588

8.454

7.026

960

169

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

f

A. Bursa de performanta

339

147

162

30

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

7.560

18

5.077

2.456

0

9

b.l. elevi cu media generală 10

644

0

550

94

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.984

0

2.123

861

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

2.169

0

1.412

755

0

2

ISO

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.651

0

916

728

0

7

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

112

18

76

18

0

0

250

C. Bursa de studiu

295

1

127

167

0

0

150

D. Burse de ajutor social, total, din care:

2.473

1.260

737

476

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

17

13

3

1

0

0

150

Total A+B+C+D+E

10.684

1.439

6.106

3.130

0

9

0

Situația numărului de burse aprobate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019

Colegiul Național Glieorglie Lazăr

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1219

0

132

1087

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

25

0

5

20

0

0

B. Burse de merit total, din care:

1144

0

127

1017

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

142

0

62

80

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

688

0

60

628

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

256

0

o

253

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

58

0

2

56

0

0

b S elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

38

0

0

38

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1207

0

132

1075

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Otlohleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1624

573

384

667

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

35

10

20

5

0

0

B. Burse de merit total, din care:

712

10

319

383

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

40

0

32

8

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

202

0

142

60

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

216

0

78

138

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

224

0

57

167

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

30

10

10

10

0

0

C. Bursa de studiu

6

1

1

4

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

144

28

30

86

O

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

1

1

1

0

0

Total A+B+C+D+E

900

50

371

479

0

0

Liceul t eoretic Ion liarbu

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1548

461

396

691

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

13

7

4

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

874

0

339

535

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

50

0

44

6

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

276

0

150

126

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

325

0

92

233

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

222

0

53

169

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

1

2

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

35

7

11

17

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

925

14

355

556

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

-

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1642

500

340

802

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

9

2

5

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

486

0

238

248

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

129

0

100

29

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

134

0

69

65

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

209

0

57

152

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

20

0

4

16

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

115

33

21

61

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

630

35

268

327

0

0

Colegiul Tehnic (le Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL

Sem. I!

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

723

0

0

393

161

169

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

28

0

0

19

0

9

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

7

0

0

5

0

2

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

0

12

0

7

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

22

0

0

22

o

0

D. Burse de a jutor social, total, din care:

54

0

0

54

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

o

0

Total A+B+C+D+E

104

0

0

95

o

o

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

950

0

0

950

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

46

0

0

46

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

0

7

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

13

0

0

13

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

0

26

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

41

0

0

41

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

37

0

0

37

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

125

0

0

125

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1504

0

0

1504

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

157

0

0

157

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

0

7

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

n n J 3

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

116

0

0

116

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

68

0

0

68

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

133

0

0

133

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

358

0

0

358

0

0

Colegiu! Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

931

0

0

565

366

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

5

0

0

5

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

1

0

0

1

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

0

0

0

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

3

0

0

n

3

O

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

O

0

C. Bursa dc studiu

4

0

0

4

U

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

24

0

0

24

9

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

O

0

Total A+B+C+D+E

33

0

0

33

O

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

800

0

0

367

433

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

46

0

0

46

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

n

3

0

0

3

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

0

15

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

27

0

0

27

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

0

10

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

26

0

0

26

0

0

E. Buise de ajutor ocazionai

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

82

0

0

82

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

501

287

214

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

81

0

81

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

29

0

29

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

27

0

27

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

5

0

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

16

0

16

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

95

80

15

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

192

80

112

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

507

257

250

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

71

0

71

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

22

0

22

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

18

0

18

0

0

0

b._>. elevi cu rezultate la etapele județene ale o 1 irnp iadelor/concursuri lor/ competiții lor

0

0

0

0

0

1

o

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

o

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

112

67

45

0

Q

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

O

0

Total A+B+C+D+E

185

67

118

0

o

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1125

650

475

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

35

21

14

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

332

0

332

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

40

0

40

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

157

0

157

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

74

0

74

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

57

0

57

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

4

0

4

0

0

0

C. Bursa de studiu

15

0

15

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

100

63

37

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

482

84

398

0

0

0

Școala gimnazială nr. 115

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu sera 1

An de completare

Număr de elevi:

323

242

81

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

15

14

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

40

0

40

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

11

0

11

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

14

0

14

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

18

0

18

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

55

35

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

128

49

79

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

693

414

279

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

166

0

166

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

64

0

64

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

52

0

52

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

69

41

28

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

242

42

200

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

257

155

102

0

O

0

Tipul bursei

0         0          0         0       O         0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

O

0

B. Burse de merit total, din care:

29

0

29

0

O

0

b. 1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

O

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

o

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

10

0

10

0

a

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

O

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

109

78

31

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

140

78

62

0

0

0

Școala gimnazială nr. 126

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

546

342

204

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

90

0

90

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

29

0

29

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

34

0

34

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

26

0

0

0

b.o. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

64

44

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

165

46

119

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gini naziai

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

673

332

341

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

116

0

116

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

44

0

44

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

30

0

30

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

82

52

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C4-D+E

200

54

146

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

419

230

189

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

138

0

138

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

31

0

31

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

77

0

77

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

13

0

13

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

24

20

4

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+Dh E

164

22

142

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

642

402

240

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

7

*“»

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

131

0

131

0

0

0

t>. i. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

u

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

65

0

65

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

37

0

37

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

38

19

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

177

22

155

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1036

570

466

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

18

10

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

257

0

257

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

21

0

21

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

101

0

101

0

0

u

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

76

0

76

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

59

0

59

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

->

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

122

69

53

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

400

79

321

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

308

187

121

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

46

0

46

0

0

0

b. I. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

13

0

13

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

15

0

15

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

18

0

18

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

39

29

10

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

85

29

56

0

0

0

Școala gimnazială nr. 134

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

393

229 '

164

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

24

0

24

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

4

0

4

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

4

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

15

0

15

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

11

0

11

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

98

74

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

137

76

61

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

704

404

300

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

6

4

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

141

0

141

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

44

0

44

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

46

0

46

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

45

0

45

0

0

0

b.5- elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

o

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

o

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

37

24

13

0

0

E. Burse de a jutor ocazional

0

0

0

0

O

0

Total A+B+C+D+E

184

28

156

0

o

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

439

261

178

0

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0

0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

37

0

37

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

9

0

9

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

13

0

13

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

72

47

25

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

112

48

64

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu "

r

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1302

765

537

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

8

5

o J

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

382

5

377

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

139

0

139

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

101

0

101

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

76

0

76

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

46

5

41

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

32

23

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

431

33

398

0

0

0

Școala gimnazială "I. I. C. Brătianu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

689

358

331

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

8

4

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

96

0

96

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

23

0

23

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

38

0

38

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

r\        4

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

o

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

o

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

144

88

56

0

o

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

o

0

loial A+B+C+D+E

249

92

157

0

o

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

608

371

237

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

2

0

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

165

0

165

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

57

0

57

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

50

0

50

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

34

0

34

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

7

0

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

39

20

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

207

20

187

0

0

0

Școala gimnazială nr. 144

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de

completare

Număr de elevi:

249

143

106

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

30

1

29

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

10

0

10

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

9

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

55

38

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

87

39

48

0

0

0

Școala gimnazială "I. Glie. Duca"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1128

663

465

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

17

8

9

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

445

2

443

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

43

0

43

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

254

0

254

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

99

0

99

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

45

0

45

0

o

0

cluvi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

4

2

2

0

a

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

15

7

8

0

a

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

o

0

Total A+B+C+D+E

477

17

460

0

o

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru "

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

460

255

205

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

13

0

13

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

8

0

8

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

4

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1

0

1

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

1

0

1 i

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

47

29

18

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

61

29

32

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

632

376

256

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

61

0

61

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

17

0

17

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

23

0

23

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

161

112

49

0

0

0

E. Burse de ajutor ocaziona!

10

8

0

0

r\ U

Total A+B+C+D+E

258

122

136

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1125

690

435

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

36

15

21

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

406

0

406

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

77

0

77

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

179

0

179

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

96

0

96

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

51

0

51

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

■"»

3

0

O

3

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

27

14

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

470

29

441

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completa re

Număr de elevi:

617

347

270

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performantă

10

5

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

183

0

183

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

26

0

26

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

86

0

86

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

43

0

43

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 — 8,50

28

0

28

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

100

56

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

293

61

232

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

1733

1067

666

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

80

30

50

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

543

0

543

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

73

0

73

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

260

0

260

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

140

0

140

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

70

0

70

0

0

0

b 5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

79

35

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

I

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

703

66

637

0

0

0

Școala Gimnazială Specială nr. 9

INDICATOR

TOTAL

Sem. 11

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu seral

An de completare

Număr de elevi:

147

57

90

0

0

0

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

39

0

39

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

12

0

12

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

13

0

13

0

0

0

b 4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

8

0

8

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

52

28

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

91

28

63

0

0

0

SEMNEAZĂ,


/ 5J-'"'X'7 ''

PREȘEDINTE DE/ȘEDINȚĂ


ALEXANDRU SEBASfll^N LAZAROV *->// j//

CONT

SECRETAR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚA PET/RESCU