Hotărârea nr. 94/2019

Hotărârea nr. 94/14.05.2019 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 14.05.2019;

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.35949/08.05.2019 a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. 35945/08.05.2019 al Direcției de Dezvoltare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea Asociației Grupului de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

H.C.G.M.B. nr. 97/28.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”.

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. I, art. 81 alin. 2 lit. q) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Ari. I. - Se aprobă plata cotizației anuale către Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” în sumă de 2.000 lei.

Art. 2 - Se aprobă suplimentarea bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” cu suma de 96.000 lei, pentru desfășurarea activității în vederea atragerii de fonduri europene în Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art. 3. - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr.         Z14.05.2019