Hotărârea nr. 93/2019

Hotărârea nr. 93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea, prin Procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare, necesar Primăriei Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința din data de I 4.05.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, precum și Raportul de specialitate nr.36048/08.05.2019, al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Achiziții Publice;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, l axe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

In conformitate cu prevederile:

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-ari. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);

In temeiul prevederilor ari. 45 alin. (I ), ari.81 alin. (4) din Legea nr.2 15/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SEC FOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul nr.36046/08.05.2019 al Comisiei de evaluare a ofertelor constituită pentru achiziționarea, prin Procedură operațională proprie, a serviciilor dc închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare, necesar Primăriei Sectorului 5, conform anexei I a prezentei hotărâri

Art.2 — Se aprobă draftul contractului dc închiriere potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să semneze contractul de închiriere prevăzut la art. 2.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile dc specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SEC PORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Fel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65


Cod fiscal: 4433953

E-inail: acliizitiifrCsector5.ro


N r 36 o ^7)    / 0<?, 05      9


L 35~nr . 93'/st o^e/9,

/

/


RAPORTUL PROCEDURII

Referințe:

Autoritatea contractantă: Primăria Sectorului 5 cu sediul în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București.

Procedura de atribuire: Procedură operațională proprie privind achiziția serviciilor exceptate de la aplicarea prevederilor legii 98/2016 privind achizițiile publice (Legea 98/2016- art 29)

Contract de achiziție publică - servicii de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare.

Cod CPV: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Anunț publicitar: - ANUNȚ PUBLICITAR NR. 23793/27.03.2019 cu deschidere în data de

I 1.04.2019. ora 12(l".

Valoarea estimată a achiziției: 9 EURO/MP.

Sursa de finanțare: Bugetul local

CUPRINS:

Capitolul I- Informații generale despre procedura de atribuire

 • 1.1. Legislația aplicabilă

 • 1.2. Procedura de atribuire aplicată

Capitolul 2- Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

Capitolul 3 - Informații din cadrul ofertelor declarate confidențiale de către oferlanți

Capitolul 4 - Conflict de interese

Capitolul 5 - Concluzii și semnături

Informații generale despre procedura de atribuire

1.1. Legislația aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare in domeniul eichizițiilor publice/sectoriale în România la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

fi) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(ii) H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publicâ/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(iii) Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

(i v) www. a nap. go v. ro.

 • (v)    Exceptări specifice pentru contractele (le servicii

 • (vi)    Art. 29. - (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publicâ/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:

 • (vii)    a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;

(viii) b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;

 • (ix)    c) servicii de arbitraj, mediere și alte forme de soluționare alternativă a disputelor;

 • (x)     d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);

 • (xi)    e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în sensul art. 4 alin. (I) din Regulamentul (UE) nr. 575/201 3 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale și operațiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară și cu Mecanismul European de Stabilitate;

 • (xii)    f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare:

(xiii) g) contracte de muncă:

 • (xiv) li) servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor, prestate de persoane Iară scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3. 75251000-0, 75251 100-1. 75251 1 10-4.

 • (xv)  75251120-7. 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția se-rviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;

 • (xvi)   i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul

(xvii) (2) în sensul alin. ( I ) Iii. b):

(xviii)         a) noțiunile serviciu media audiovizual și furnizor de servicii media au înțelesurile

prevăzute la art. I alin. (I) pct. I și 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare;

 • (xix)   b) noțiunea program cuprinde atât programele având înțelesul prevăzut la art. I alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât și programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune și materialele pentru programe, iar noțiunea material pentru programe are același înțeles eu noțiunea program.

 • (xx)    (3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. ( I) lit. d) sunt următoarele:

 • (xxi)   a) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr.

51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, in cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluționare alternativă a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau altui organism național de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă;

(xxiij b) asistența și reprezentarea unm client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;

(xxiii)         c) asistență și consultanță juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea

pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la Iii. a) și b) ori in cazul în care există indicii concrete și o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care suni acordate asistența și consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;

(xxiv) d) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozițiilor legale;

(xxv) e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori- sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entități desemnate de o instanță judecătorească națională sau care sunt desemnați potrivit dispozițiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea și controlul instanțelor judecătorești;

(xxvi) f) servicii prestate de executorii judecătorești.

 • 1.2. Procedura de atribuire

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/încheier ii acordului cadru este: ..Procedura operaționalii proprie privind achiziția serviciilor exceptate de l a aplicarea prevederilor legii 98/2016 privind achizițiile publice (legea 98/2016 - ari 29)

CAPITOLUL 2

Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de evaluare, responsabilă de evaluarea ofertelor primite și aplicarea criteriului ele atribuire stabilit în documentația descriptivă, a fost numită prin dispoziția Primarului nr. I 136/10.04.2019.

No.

Nume si prenume

Rolul în cadrul comisiei de

evaluare

1.

MARIAN                 ȚIGĂNUȘ

Președinte

2

POPA FLOREA MĂDÂLINA IONELA

Secretar

ZĂDUF GEORGIAN GABRIEL

Membru

________

4.

1

DIANCA D1ANA LUCIA

Membru

5.

IVĂNUȘ I.ENUȚA

Membru

6.

VASILESCU PETRA

Membru

Până la data și ora limită de depunere a ofertelor, au solicitat documentația descriptivă (caietul de sarcini, lișa dc date, formulare ) următorii operatori economici:

1 .SC TA 1 I CRUP DDBB SRL, prin adresa înregistrată sub nr. 24166/27.03.2019.

Date dc identificare RO 161 14702: .140//1628/2004

Adresa: Bdul Tudor Vladiniirescu nr 45. Sector 5. București

Oferta a fost depusă în termenul limită de depunere a ofertelor de către SC TA TI GRUP DDBB SRI. împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUC I' COMP AN Y SRL. la registratura Primăriei Sectorului 5. în dala 1104.2019 , ora 0910, însoțită de scrisoarea de înaintare nr. 28902/11.04.2019 și de împuternicire pe numele domnului.            , legitimat cu ;eria             ca urmare a anunțului

publicitar nr. 23793/27.03.2019 publicai pe site-ul Primăriei Sectorului 5 la rubrica anunțuri.

Perioada de valabilitate a garanției de participare, egală cu perioada dc valabilitate a ofertei este de 120 zile dc la data depunerii.

Data/ora depunerii ofertelor

Denumirea

ofertant ului/Rcprczentan tul

împuternicit

Observații

1 1.04.2019, ora 1 1.00

SC TA I I GRUP DDBfJ SRL și

SC   OXIGEN    AGRO

PRODUCT COMPANYSRL

Oferta întarziată/depusă după termenul limită de depunere a ofertelor: Nu este cazul

Garanția de participare

Nr.

crt.

Operator economic

Garanție         de

participare

Cu an tu mu l garanției de       participare,

reprezentând 1 % din valoarea estimată a contractului

1

SC TA I I GRUP DDBB SRL și SC

OXIGEN   AGRO   PRODUCT

COlVIPAN Y SRL

Scrisoare de garanție de participare emisă de Unicredit Bank în valoare de 25.717,50 lei echivalentul a 5400 euro calculată la cursul BNR de 4,7625 lei din data de 0104.2019 depusă de SC I A I I GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT

COMPANY   SRL

reprezentat legal de dl. VOC’HIN   IONUI

CONSTANTIN   in

calitate              de

administrator, care îl împuternicește pe dl. Birisiu     lonuț    să

participe la procedura organizată de Primăria Sectorului 5.

25.717,50 lei

2.1. Accesarea ofertelor

Până la dala și ora limită, respectiv' I 1.04.2019. ora I I00. au fost depuse oferte. în două exemplare (original și copie). în plicuri separate conform instrucțiunilor din documentația desepritivă:

- SC TA I I GRUP DDBB SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCT COlVIPANY

SRL au depus oferta conform cerințelor autorității contractante. în plic sigilat, marcat cu specificația solicitată în documentația descriptivă, înregistrată sub nr. 28902/1 1.04.2019, ora ora 091 2°.

Oferta însoțită de Scrisoarea de înaintare, împuternicire pe numele dini               legitimat cu

seria .             și dovada constituirii garanției de participare, au fost depuse la Registratura

Primăriei Sectorului 5, cu sediul în Str. Fabrica dc Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București, până la data de I 1.04.2019, ora I I00, respectând termenul limită de depunere a ofertelor.

Plicul exterior este marcat cu adresa autorității contractante și inscripția: „OFER FĂ. PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE ORGANIZATĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU ÎNTR-O CLĂDIRE DE, BIROURI, DOTATĂ CU UTILITĂȚI Șl LOCURI DE PARCARE" și mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 11.04.2019, ORA 12.00

Plicul exterior conține 2 ( două ) plicuri interioare:

 • - Plicul nr I - inscripționat - documente originale

 • - Plicul nr 2 - inscripționat - documente copie

Plicul nr I. Inscripționat - documente originale conține 3 plicuri cu documente:

 • - Documente de calificare, plic separat marcat „DOCUMEN TE DE CALIFICARE”! ORIG INAI,)

 • - Oferta tehnică, plic separat marcat „OFERTA TEI INICĂ" ( ORIGINAL)

 • - Oferta financiară, plic separat marcat „OFERTA FINANCIARA” ( ORIGINAI )

Plicul nr.2, care conține documente în copie, nu se deschide ( SE PĂSTREAZĂ CA MARTOR ).

Inventarierea documentelor depuse de SC TATI GRUP DDBB SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL. pentru achiziționarea serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare s-a făcut în baza Procesului Verbal nr I, înregistrat sub nr. 29183/1 1.04.2019.

Procesul de verificare se realizează pe baza informațiilor prezentate de ofertant conform documentației descriptive, anexate procedurii și a formularelor specificate. Principalele aspecte ale verificării documentelor originale sunt prezentate mai jos.

Cerințele solicitate în documentația descriptivă trebuie să se regăsească în documentele de calificare si oferta tehnică.

Nr.

crt

DOCUMENTE    DE    CALIFICARE

SOL,(CITATE

MOI) DE ÎNDEPLINIRE

1.

Eligibilitate

Formularul 4 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Da Formularul 4 - Declarați e privind    neîncadrarea    în

situațiile prevăzute la art. 16-1 din Legea 98/2016

Formularul 5 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016

Da Formularul 5 - Declarație privind    neîncadrarea    în

prevederile art. 165 din Legea 98/2016

Formularul 6 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

Da Formularul 6 - Declarație privind    neîncadrarea    în

situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

2.

Evitate conflict de interese

Formularul 7 - Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59-60 din Legea 98/2016

Da Formularul 7 - Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art 59-60 din Legea 98/2016

3.

Documente de identificare si înregistrare

Certificatul de înregistrare al firmei și/sau actul Juridic în baza căruia s-a dobândit personalitatea juridică, în copie legalizată (ptr. Societăți    comerciale);    Certificatul    de

înregistrare pentru PFA/ ll/IF.

Da Copie legalizata certificat i de înregistrare Sc Tați Grup Ddbb Srl

16114702 Seria B nr. 3153495

Da Copie legalizata certificat de înregistrare Sc Oxigen Agro Product Company

26048495 Seria B nr. 1999994

Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sâ fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor), în original - ptr. Societăți comerciale, inclusiv PFA/ll/IF.

Da Certificat constator Sc Tați Grup       Ddbb       Srl

nrl 89254/03.04.2019

Da Certificat constator Sc Oxigen     Agro     Product

Company               Srl

nr. 191695/04.04.2019

ONRC furnizare informații Sc Oxigen Agro Produci Company               Srl

nr.63 7037/03.04.2019

4.

Titlul de proprietate asupra imobilului

Actul juridic prin care sc face dovada titlului de proprietate în copie conform cu originalul,

Da Contract de vanzarc ■■ cumpărare - copie legalizata

însoții de dosarul cadastral.


de notar public Miu Adria n

CI a udiu,             in eh eie r~e

i autentificare                ii

: 1078/19.07.2018

I

Da ANCPI - extras de cart e funciara la cumpărare a imobilului                 nr.

32142/20.07.2018

Da ANCPI - extras de carte funciara pentru informare actualizat                   nr.

16063/04.04.2019

Actul prin care ofertantul deține dreptul de | folosință al spațiului oferit spre închiriere din ■ care să rezulte că acesta are și dreptul de a subînchiria spațiul respectiv (dacă este cazul), în copie conform cu originalul.


Da Contract de vanzare cumpărare - copie legalizatei de notar public Mia Adrian Ctaudiu,           încheiere!

autentificare              nr.

1078/19.07.2018

Da Declarație pe propia răspundere dl. Birisiu Ionul autentificata                 nr.

1257/04.04.2019 . notar public Andra Astrid

Da Declarație pe propia răspundere dl. Vochin Ionul Constantin autentificata nr. 1236/0.3.04.2019 notai public Andra Astrid

Extras de carte funciară pentru informare (în original), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor.


Da ANCPI - extras de carte funciara la compararea imobilului                  nr.

32142/20.07.2018


Da ANCPI - extras de carte funciara pentru informare actualizat                    nr.

16063/04.04.2019


Declarație pe proprie răspundere a proprietarului, aulentilicală de un notar public, ca imobilul ce va face obiectul închirierii, nu este urmărit și nu face obiectul unui litigiu aliat pe rolul unei instanțe de judecată, în original.


Da ANCPI - extras de carte funciara pentru informare actualizat                    nr.

16064/04.04 2019

Da Angajament Sc Triumf Construct Sa (ipoteca) Angajamentul lui Sc Triumf prin care isi exprima acordul de inchiricrc in favoarea Primăriei Sector 5


Da Declarație


pe propia


răspundere dl. Birisiu lom.it autentificata                 ut •

1257/04.04.2019, notar public Andra Astrid

I Da Declarație pe proptei j răspundere dl. Vochin Ioiili t Constantin autentificata nr.

I 236/03.04.201 9 notar public Andra Astrid

Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligațiilor la bugetul local, în original sau copie legalizată, din care să rezulte plata obligațiilor către bugetul local în luna anterioară celei în care este stabilit termenul limită de depunere a ofertelor pentru persoane fizice și juridice.


______________ Da DITL Sector 5 -- certificat | de atestare fiscala Sc l’ati Grup Ddbb         Srl          nr. j

32001 1/10.04.2019

i Da DITL Sector 5 - certificat | de atestare fiscala Sc Oxigen j Agro Product Company Srl nr 320347/10.04.2019

Da DITL Sector 3 - certificat ! de atestare fiscala Sc Oxigen î Agro Product Company Srl nr. i 1883942/04.04.2019

I

ANAF certificat de atestare ' fiscala Sc Tați Grup Ddbb Srl nr. 7020228/08.04.2019

I

ANAF - certificat de atestare fiscala Sc Oxigen Agro Product Company       Srl       nr.

2122258/08.04.2019

în urma analizării și evaluării documentelor de calificare depuse de operatorii economici SC TATI GRUP DDBB SRI. împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCI’ COMPANY SRL. participanți la procedura operațională proprie a serviciilor exceptate de la aplicarea prevederilor Legii 98/2016 - art 29, privind achiziționarea serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare. Comisia constată următoarele:

SC TATI GRUP DDBB SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL. au depus oferta conținând documente de calificare și oferta tehnică în conformitate cu cerințele din documentația descriptivă și a prevederilor legale.

A)

CONDIȚII   GENERALE   MINIME

OBLIGATORI 1 (documentația descriptiva):

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Nr.ert.

Specificații minime solicitate

PROPUNEREA TEHNICA

FORMULAR - DA

1

Spațiul va li predat în stare perfectă de curățenie, cu toate utilitățile solicitate;

Da, conform Grafic predare

2

i Distanța față de Primăria Sectorului 5 - Max 2 1 km

Da, mai puțin de 100 de mp

•>

Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior, dovedită cu ocazia vizionării de către comisia de evaluare;

Da, conform recepției la data vizionarii amplasamentului

4

Suprafața totală a spațiului de închiriat: minim 1000 mp și maxim 2000 mp.

Suprafața construita totala — 1 650,50 mp

Suprafața utila totala

1 4 19,1 5 mp

Suprafața teren = 2050 mp

5

Spațiul va fi compact (dispus pe un singur etaj sau pe mai multe etaje). Etajele consecutive reprezintă minim 70 % din suprafața totală închiriabilă, restul suprafeței putând fi dispusă pe alte etaje din clădire;

Da, demisol, parter, etaj

 • •     Plan demisol

 • •      Plan parter

 • •      Plan etaj

6

Solicităm ca spațiul să fie liber - să nu fie ocupat parțial de alți chiriași

Da, este liber

7

I

Termen de închiriere; de la data semnării contractului de către ambele părți pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea negocierii prețului chiriei/mp, după împlinirea unui termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului;

Da

1

i

......... .       j

<3

Spații comune: holuri, lifturi, grupuri sanitare pentru femei și bărbați la fiecare etaj, dotate cu lavoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică;

Da, mai puțin lifturi avand in • vedere regimul de inaltime

9

Grup sanitar adaptat pentru persoane eu dizabilități.

Da

10

Rampa acces persoane cu dizabilitati.

Da

1 1

Aparate de aer condiționat;

Da, de tip split

12

Camera server

Da

1

13

Iluminat natural, 2 căi de acces, în conformitate cu normele privind securitatea la incendiu.

Da

14

Parcare proprie amenajată minim 20 de locuri, situate în parcarea aliată pe terenul care împrejmuieste clădirea, respectiv terenul din jurul clădirii ofertate (aflate în proprietate), nu în parcarea aferentă altor imobile, locuri ce vor fi oferite autorității contractante cu titlu gratuit pe întreaga perioadă de derulare a contractului;

Da

15

Acces la mijloacele dc transport în comun pe o distanță maxima de 500 m (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou).

Da, mijloace de acces tramvai 7, 47, autobuz 232

B)

Compartimentare

1

__________]_

Spațiul    pretabil organizării de spații

inulti funcționale

1 )a

1

2

Instalația de detecție și stingere incendiu cu gaz inert anti-incendiu specializată după caz în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

Da, conform normelor ISl.l

n J

Tabloul și circuitul electric vor fi separate de cel al clădirii, sistem alternativ de alimentare prin generator cu automatizare;

Da

4

Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante în vederea instalării tuturor camerelor de supraveghere necesare. Camerele de supraveghere sunt centralizate și monitorizate de către departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5;

Da

5

Proprietarul va acorda accesul Autorității Contractante      în     vederea     instalării

echipamentelor de lip wirelles (transmisie date) care trebuie să acopere toată suprafața închiriată de către Primăria Sectorului 5;

Da

6

Proprietarul va permite recompartimentarea spațiului și reconlîgurarea infrastructurii pentru desfășurarea optimă a activitățiilor stabilite ca fiind necesare de către viitorul chiriaș și apărute ulterior începerii contractului de închiriere,

Da, cu respectarea normelor in j vigoare

Având în vedere criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, membrii comisiei de evaluare au întocmit fișele individuale de evaluare tehnică acordând fiecare punctaj pentru îndeplinirea cerințelor soliciate, conform algoritmului de calcul stabilit în documentația descriptivă.

CERINȚA

LIMITE

PUNCTAJ

Amplasament

Maxim 2 km fata de Primăria Sector 5

25 puncte

Parcare

Amenajata cu capacitate de 20 locuri

25 puncte

Mod      de

CIadi re i nd i vid ual izata

40 puncte

individualiza re

Etaje concecutive 100%

10 puncte

TOTAL,

100 puncte

Pondere: 40%

Punctaj maxim factor: 100 puncte

Algoritm de calcul: Oferta tehnica

Plehnic Plehnic total (actori de evaluare x 40%

100 x 40% ~ 40 puncte

In urma evaluării ofertei tehnice. Comisia de evaluare acordă un punctaj de 100 puncte di ei punctajul maxim acordat, având în vedere fișele individuale de evaluare tehnică ale fiecărui membru în parte, atașate prezentului proces verbal.

Evaluarea ofertei financiare pentru achiziționarea serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare s-a făcut în baza Procesului -Verbal nr. 3, înregis trat sub nr. 33604/25.04.2019.

Operatorii economici SC I A TI GRUP DDBB SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCI' COMPANY SRL, au ofertat astfel conform ofertei financiare detaliate.

Cost lunar chirie/ mp închiriabil = 10 euro/mp.

Cost lunar servicii mentenanță/întreținere/mp închiriabil = 0,5 euro/mp

Suprafață mp = 1.419,15 mp.

Cost lunar chirie = 1.419,15 mp X 10 euro/mp = 14.191,50 curo tară tva (16.887,88 euro cri tva)

Cost lunar servicii = 1.419,1 5 mp X 0,5 euro/mp = 709,58 euro tară tva (844.40 euro cu tva)

Având în vedere criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza în baza unui algoritm de calcul:

a) Oferta financiară

 • - pentru cel mai mic dintre prețurile ofertate se vor acorda 100 puncte;

 • - pentru alt preț se acordă punctaj astfel: P financiar = (P rninim/P ofertant x 100) x 60% .

în urma analizării și evaluării ofertei financiare, depusă de operatorul economic SC TATl GRUP DDBE3 SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCI COMPANY SRL, comisia stabilește ca fiind admisibilă oferta acestuia, cu un punctaj de 60 puncte.

Membrii comisiei de evaluare hotărăsc de comun acord, ca la o data stabilită ulterior, să participe la vizionarea spațiului pentru verificarea îndeplinirii cerințelor din caietul de sarcini.

Având în vedere faptul că, la procedură a participat un singur operator economic, respectiv SC TATl GRUP DDBB SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUC I' COMPANY SRL, comisia stabilește să solicite operatorului, să participe pentru negocierea prețului ofertat/mp, la sediul Autorității Contractante, din Str. fabrica de Chibrituri nr.9-1 I.

La vizionarea amplasamentului au participat din partea Primăriei sectorului 5, membrii comisiei de evaluare numiți prin Dispoziția Primarului nr.l I 36/10.04,2019, iar din partea SC fA I I GRUP D.D.B.B. S.R.L. împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUC I COMPANY SRL. Dl. Dumitru Sorin Alexandru cu împuternicirea nr. 87/07.05.2019.

Nr.

Nume si prenume

Rolul în cadrul comisiei de evalisare

1.

MARIAN ȚIGĂNUȘ

Președinte

2

POPA FLOREA MÂDĂLINA IONELA

Secretar

ZĂDUF GEORGIAN GABRIEL

Membru

4.

Dl ANCA Dl AN A LUCIA

Membru

5-.....

IVĂNUȘ LENUȚA

Membru

6

VASILESCU PETRA

Membru

Membrii comisiei de evaluare au vizionat clădirea ( demisol, parter, etaj 1 ) și au constatat următoarele

conform cerințelor din tabel și au încheiat procesul verbal nr. 35572/07.05.2019:

Nr.crt.

Cerințe de îndeplinit

Detalii

Realizat

1.

Starea tehnica a imobilului la interior (pereți, tavane, uși, etc)

Compartimentare interioară conform proiect.

80%

9

Starea tenhicâ a imobilului la exterior (pereți, geamuri, acoperiș, etc)

Geamuri montate, acoperiș     parțial

executat,     pereți

nefinisați

90%

J.

Spațiul va fi compact (dispus pe un singur etaj sau pe mai multe etaje). Etajele consecutive reprezintă minim 70 % din suprafața totală închiriabilă, restul suprafeței putând fi dispusă pe alte etaje din clădire;

Spațiul oferit către închiriere      este

dispus       astfel:

demisol,    parter,

etaj,      conform

proiect.             și

fotografiilor atașate

1

4.

Aparate de aer condiționat;

Aparatele de aer condiționat   sunt

pregătite    pentru

montaj      după

executarea finisajelor

5.

Distanța față de Primăria Sectorului 5 -

Max 2 km( media pe ambele sensuri )

îndeplinește cerința din caietul de sarcini

5-6 metri față de     clădirea

Primăriei

Sector 5

6.

Parcare proprie amenajată minim 20 de locuri, situate în parcarea aliată pe terenul care împrejmuieste clădirea, respectiv terenul din jurul clădirii ofertate (aliate în proprietate), nu în parcarea aferentă altor imobile, locuri ce vor fi oferite autorității contractante cu titlu gratuit pe întreaga perioadă de derulare a contractului;

Parcare asigurata suprateran      pe

terenul     arondat

clădirii

7.

Acces la mijloacele de transport în comun pe o distanță maxima de 500 m (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou).

1 ndeplincșle cerința din caietul de sarcini

[ 8-

Grupuri sanitare pentru femei si bărbați, la fiecare etaj, dotate cu lavoare. minim două closete, pișoare, oglinzi, suporturi hârtie igienică.

Suni     executate

urmând să (ic finisate și apoi asamblate/monlale obiectele sanitare.

50%

j

9.

Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități.

Sunt    executate,

urmând să. fie finisate și apoi montate obiectele sanitare la demisol și parter.

50%

I

10.

Rampă acces persoane cu dizabilități.

Este    prevăzută,

urmând    a    fi

montată.

1

! H.

1

Iluminatul natural 2 căi de acces, asigurat prin    existența    ferestrelor    cu/fară

posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spațiilor destinate pentru birouri.

Iluminatul natural este asigurat și îndeplinit condițiilor      de

diviziune   pentru

spațiile destinate birourilor.

1

1

12.

Dacă spațiul închiriat se află la un etaj mai mare de 2, asigurarea accesului la lifturi.

Având în vedere regimul de înălțime P+1.    nu    este

necesară asigurarea liftului.

13

Camera server

Este prevăzută cu sistem          de

climatizare, independent     și

surse de energie electrică susținută de un generator

I

1

14

Suprafața totală a spațiului de închiriat: minim 1000 mp și maxim 2000 mp.

Suprafață

suprafață construită

1650,50 mp suprafață utilă

1419,15 mp

15

Instalația de detecție și stingere incendiu cu gaz inert anti-incendiu specializată după caz în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

Sunt prevăzute și executate circuite electrice susținute de grup generator automatizat     cu

destinația-siguranța evacuării (circuite         dc

siguranță

(          iluminat

evacuare, antipanicâ)

Constatări: An fost făcute fotografii ale sediului, astfel : subsol, parter și etajul I. fotografii atașate prezentului proces verbal dc constatare a stării fizice a imobilului, din Str. f abrica de Chibrituri nr. 7-9, Sector 5 București.

Recomandări

Președintele comisiei de evaluare. împreună cu membrii acesteia, au hotărât în urma vizionării spațiului, să invite operatorul economic SC TA TI GRUP DDBB SRI. împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRI.. să participe pentru negocierea prețului of’ertal/mp la sediul Amtiorității Contractante din strada l-'abtica de Chibrituri, nr. 9-11. Sector 5. București

Invitația la negociere a operatorilor economici participanți la procedură, SC TA TI GRUP LDDBB SRL. împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCI' COMPANY, s-a făcut cu adresa nr. 35608/07.05.20 19. Președintele informează membrii comisiei că, la ședința de negociere a prețului ofertat/mp pentru achiziționarea serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și focuri de parcare, participă din partea SC SC LAT! GRUP DDBB SRI, și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY, dl. Dumitru Sorin Alexandru, în baza împuternicirii înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.35809/08.05.201 9.

Președintele invită membrii comisiei să participe la negocierea prețului ofertat de operatorii economici SC TAT1 GRUP DDBB SRI. și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRI.. care s-a desfășurat astfel:

Runda I

 • - Prețul propus de membrii comisiei de evaluare este de 8 euro/mp;

 • - Prețul propus de Dl. Dumitru Sorin Alexandru, în calitate de împuternicit al operatorilor economici SC TA LI GRUP DDBB SRI, și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL, este de 9.5 curo/mp

Runda nr.2

 • - Prețul propus de membrii comisiei de evaluare este dc 8,5 euro/mp

 • - Prețul propus de Dl. Dumitru Sorin Alexandru, în calitate de împuternicit al operatorilor economici SC I AU GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUC I COMPANY SRL, este de 9.5 euro/mp.

Runda nr.3

 • - Prețul propus de membrii comisiei de evaluare este de 9 euro/mp

 • - Prețul propus de DL Dumitru Sorin Alexandru. în calitate de împuternicit al operatorilor economici SC TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUC L COMPANY SRL,, este de 9 euro/mp.

('ostul lunar pentru serviciile de menlenanță/ intre tinere /mp închiriatul este de 0.5 euro/mp.

Cost total lunar al chiriei -1.419,15 mp X 9 euro/mp 12.772,35 curo Iară tva (15.199,10 curo cu tva)

('ost total lunar servicii 1.4 19.1 5 mp X 0,5 euro/mp ~ 709,58 euro fără tva (844,40 euro cu tva)

Membrii comisiei de evaluare sunt de acord cu ultimul preț propus de Dl. Dumitru Sorin /Alexandru,in calitate de împuternicit al operatorului economic SC I A El CRUP DDBB SRL împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUC T COMPANY SRL , declarând oferta câștigătoare cu prețul de 9 euro/mp și cu un cost lunar pentru serviciile de inentenanță/ întreținere /mp îitchiriabil, de 0,5 euro/mp.

CAPITOLUL 3

Informații din cadrul ofertelor declarate confidențiale de către ofcrtanți

Ofertanții nu au declarat nicio informație din ofertele prezentate ca fiind confidențiale.

CAPITOLUL 4

Conflict de interese

Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situații de conflict de interese.

CAPI TOLUL 5

Concluzii și semnături

COMISIA HOTĂRĂȘTE:

Membrii'comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de SC TA I I GRUP DDBB SRL. împreună cu SC OXIGEN AGRO PRODUCI’ COMPANY SRL, ca fiind câștigătoare, conform Alt. I 37 alin 5) din HG 395/2016 actualizată, pentru procedura operațională proprie privind achiziția serviciilor exceptate de la aplicarea prevederilor legii 98/20 16 privind achizițiile publice (Legea 98/20 I 6- art 29), anunț publicitar nr. NR 23793/27.03.2019, cod de clasificare CPV 703 10000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile, cu o valoare de 9 euro/mp

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al Procedurii de Atribuire astăzi, 08.05.2019, la sediul Autorității Contractante, din Strada Eabri&a_de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, și a fost transmis spre aprobare.


Comisia de evaluare:

Președinte MARIAN ȚIGĂNUȘ,

Secretar POPA l'LOREA MĂDĂLINA

\\

Membri:7J\I)IJE GE()RGIAN GA B RI EL

DI ANCA Dl AN A LIK'IA-^\M\

A1

PREȘEDINTE DE ȘEDIN ȚĂ,

L I K-W

A LEX AN I) R l1\ Ș E |{ ARH AN


IVÂNUȘ I.ENU ȚA ./ VASILESCU PE I RA Vt?-


SECȚIUNEA IV CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

nr...................../..........................

încheiat între:

SC TATI GRUP D.D.B.B. S.R.L. societate comercială română cu sediul în București Bd. Tudor Vladitnirescu nr.45, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .140/1628/2004, Cod Unic de înregistrare ROI6I 14702, identificator Unic la Nivel European ROONRC .140/1628/20 04,

E-mail secrctariat@taligrupddbb.ro reprezentată prin asociat și administrator BIRISILJ IONUȚ, cetățean roman

în calitate de LOCA TOR

și

SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL societate comercială română cu sed iul în București Str. Popa Soare Nr. I4A, Etj.l, Apt.3, Cam.l, Sector 3, înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. ,140/9405/2004, Cod Unic de înregistrare 26048495, E-mail ionutvochin@yahoo.com, reprezentată

prin asociat unic și administrator VOCI IIN IONUȚ - CONSTANTIN cetățean roman

în calitate de LOCATOR.

și

PRIMĂRIA SEC TORULUI 5

Adresa: Str. Fabrica de Chibrituri, nr 9-1 1, Sector 5, București, Telefon / fax: 021. U 2.62.79

Telefon: 021.314.43 18. Cod fiscal 4433953 E-mail: achizitii@sector5.ro

Legal reprezentată prin: Unul MARIAN ȚIGĂNUȘ - având funcția de Viccprimar

Dna ISABELA N1COLETA DISÂGILÂ având funcția de Director Executiv - Direcția Economică în calitate de LOCA I AR

s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

Primul în calitate de proprietar (LOCATOR ) închirieză, iar al doilea în calitate de chiriaș (LOCATAR ), ia în chirie imobilul situat la adresa Str. Fabrica de Chibrituri, nr.7- 9, Sector 5, București, conform listei de inventar ce se va întocmi de către părți la data intrării în imobil. Având în vedere prevederile art. 1777-1823 din Codul Civil :

Art. 1777 Codul Civil. Locuțiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numite locatar, folosinței unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț denumit chirie.

Art. 1823 Codul Civil (I ) Locatorul arc dreptul dea păstra lucrările adăugate și autonome efectuate asupra bunului pe durata locuțiunii și nu poate fi obligat la despăgubiri decât dacă locatarul a efectuat lucrările cu acordul prealabil al locatorului

 • (2) Dacă lucrările au fost efectuate Iară acordul prealabil al locatorului, acesta poale alege să ceară locatarului aducerea bunului în starea inițială, precum și plata de despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar.

 • (3) în cazul în care nu a avui acordul prealabil al locatorului, locatarul nu

poate invoca, în niciun caz, dreptul de retenție.

Act. I. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie obligația Locatorului de a da Locatarului dreptul dc folos ință pentru întreaga perioadă a contractului, asupra imobilului denumit în continuare „SPAȚIU” respectiv, [mobilul situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București.

Primăria Sectorului 5 închiriază un spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități s;i spații de parcare, necesar pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a activității.

 • (I) Imobilul închiriat situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București, este înscris în cartea funciară a localității București cu numărul topo/cadastral 200866-CI, compus din teren și construcțiile amplasate pe acesta, identificat conform schiței atașate ce se constituie Anexa nr. I la prezentul contract: Suprafața închiriată este descrisă în planurile cadastrale anexate la prezentul Contract de închiriere.

 • - Suprafață construită totală = 1650,50 mp,

DEMISOL = 549,10 mp, PARTER = 552,30 mp , ETAJ = 549,10 mp

 • - Suprafață teren = 2050 mp.

 • - Suprafață utilă totală - 1419,15 mp

DEMISOL = 464,30 mp. PAR I ER = 466,95 mp , E 1AJ 487,90 mp

Regim înălțime = demisol + parter + etaj.

 • (2) Destinația spațiului închiriat este pentru desfășurarea activității curente a Primăriei Sectorului 5.

 • (3) Predarea/primirea spațiului cu toate dotările aferente se va face pe bază de procese verbale încheiate separat, la începutul și sfârșitul perioadei de închiriere.

 • (4) Spațiul închiriat, cu toate dotările aferente, se preia pe bază de proces verbal de predare - primire în termen dc 120 zile calendaristice de la data semnării de către părți și se constituie ca Anexa nr. 2 la prezentul contract.

 • (5) Procesul verbal se va întocmi dacă sunt realizate Loate dotările și amenajările din caietul dc sarcini și oferta tehnică.

 • (6) Pentru perioadei cuprinsă între, data semnării contractului și darea efectivă în folosință (data semnării procesului verbal de predare primire), nu se plătește dune

 • (7) Spațiile închiriate au în dotare toate utilitățile necesare: electricitate, apă , canal, gaz., încălzire, liind dotate și cu aparate dc aer condiționat.

 • (8) Proiectarea și execuția lucrărilor dc cablare internă și instalarea echipamentelor specifice (date, internet, telecomunicații, IV, control acces,) pe fiecare nivel se vor efectua dc către Locatar pe propria cheltuială.

Al t. 2. Durata contractului

 • (I) Durata prezentului contract dc închiriere este dc la data semnării contractului dc către ultima parte pentru o perioadă dc 5 ani, dar nu mai târziu dc luna septembrie 2024, cu posibilitatea negocierii prețului chirici/mp, după împlinirea unui termen de trei ani de la data intrării în vigoare a contractului.

 • (2) Prezentul contract intră în vigoare în termen de 120 zile calendaristice de la data semnă_rii de către părți, data de la care curg și obligațiile dc plată ale Locatarului.

 • (2) Contractul de închiriere poate fi reînnoit prin act adițional semnat dc ambele părți.

 • (3) Intenția de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica în scris cu cel puțin 90 zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

Al t. 3. Prețul contractului și modalități de plată

 • (1) Prin prezentul contract Locatarul se obligă să plătească Locatorului după data semnării procesului verbal de predare-primire, pentru spațiul închiriat, un preț total lunar în sumă de:

Cost total lunar al chiriei = 0 euro/mp/lună fără I VA.

Costul lunar pentru serviciile de mentenanță/ întreținere /mp închiriatul este de 0,5 euro/mp.

Cost total lunar al chiriei -1.419,15 mp * 9 euro/mp = 12.772,35 euro iară tva (15.199,10 euro cu tva)

Cost total lunar al serviciilor 1.419,15 mp * 0,5 euro/mp =   709,58 euro tară tva (   844,40 euro

cu tva)

 • (2) Plata se va efectua lunar, în baza facturii fiscale emise în lc.i, la cursul de schimb oficial al BNR în ultima zi a lunii pentru care se efectuează plata. Prețul total lunar va fi plătit de locatar, între 24 și 30 ale lunii următoare emiterii facturii.

 • (3) Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere prețul total lunar nu va putea fi majorat sau indexat.

 • (4) Nici o altă plată nu este percepută pentru terase, curte și cele 20 locuri dc parcare, acestea fiind date de proprietar în folosință cu titlu gratuit.

 • (6) Locatarul nu va plăti chirie în avans și nici o sumă în afara prețului total lunar.

 • (7) Pentru serviciile de curățenie și pentru gunoiul selectiv. Primăria Sectorului 5 (Locatarul) va încheia propriile contracte.

Art. 4. Obligațiile părților

4.1. Obligațiile locatorului

 • (1) Să asigure Locatarul de folosința nctulburată și utilă a spațiului închiriat pe toată durata contractului.

 • (2) Să garanteze Locatarului că nimeni nu are nici un drept, dc nici un Ici, asupra spațiului închiriat si că până în prezent, nu a mai închiriat acest imobil nici unei persoane fizice sau juridice, pentru intervalul de timp prevăzut în prezentul contract, si nu o va face nici în viilor, până la încetarea acestui contract.

 • (3) Să garanteze Locatarului dc viciile ascunse ale spațiului închiriat și instalațiilor aferente care nu au putut fi cunoscute dc Locatar în momentul încheierii contractului și care fac imposibilă folosința parțială sau totală a bunului închiriat.

 • (4) Să garanteze Locatarului, pe toată durata contractului împotriva pierderii totale saiu parțiale a bunului închiriat.

 • (5) Să garanteze Locatarului că în momentul semnării contractului nu există nici un fel de litigiu aliat pe rolul instanțelor de judecată sau arbitrate cu privire la spațiul ce face obiectul prezentului contract, care să pericliteze derularea contractului de închiriere.

 • (6) Să predea Locatarului la termenul convenit spațiul închiriat în stare normală de folosință, liber (în conformitate cu cerințele minime stabilite de chiriaș/locatar), potrivit destinației prevăzute în contract.

 • (7) Să mențină spațiul închiriat în stare de a servi la întrebuințarea pentru care a fost închiri iii conform normelor legale în vigoare în România pentru clădiri de birouri.

 • (8) Să garanteze pentru locatar împotriva tulburărilor de fapt și de drept provenite din faptei proprie și împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terților.

 • (9) Să asigure accesul, inclusiv cu automobilul, permanent, la imobilul de birouri în care se tiflă spațiul închiriat, pentru personalul Locatarului, pe baza legitimației de serviciu, precum și a colaboratorilor Locatarului, pe bază de tabel nominal, elaborat de către conducerea Locatarului.

 • (10) Să obțină pe cheltuiala proprie toate autorizațiile PSI necesare desfășurării activității locatarului, potrivit legislației aplicabile, înaintea începerii activității, în spațiul închiriat .

(I 1) Să asigure următoarele servicii conexe:

 • a) asigurarea utilităților pentru spațiile de birouri închiriate și spațiile comune;

 • b) încălzirea/' climatizarea spațiilor de birouri închiriate și a spațiilor comune;

 • c) dotarea cu echipament de protecție contra incendiilor si întreținerea acestuia;

 • d) funcționarea rețelelor interioare/ exterioare de apă, canalizare, electricitate și gaze;

 • e) funcționarea rețelelor de telefonie, fax, internet;

 • f) reparații și întreținerea clădirii (inclusiv a echipamentelor și instalațiilor din dotare);

 • (12) Să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreținere si reparații privind spațiul si instalațiile aferente, în ziua si la ora stabilită de comun acord cu Locatarul, cu excepția celor datorate folosirii necorespunzătoarc a acestora de către Locatar sau de către oaspeții Locatarului.

 • (13) Să efectueze pe cheltuiala sa reparațiile cauzate de apariția vreunui caz de forță majoră.

 • (14) Se oblige să exonereze Locatarul de plata chiriei în cazul în care spațiul închiriat devine imposibil de utilizat până la data la care spațiul închiriat va fi readus la starea de dinaintea producerii evenimentului.

 • (15) Să permită instalarea de către Locatar a semnelor, logo-urilor, precum si oricăror altor mijloace de reclamă în exteriorul si interiorul spațiului închiriat, în limita spațiului disponibil.

 • (16) Locatorul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor laxelor și altor sarcini de natură fiscală izvorâte din dreptul de proprietate asupra spațiului închiriat, stabilite de lege în sarcina proprietarului.

( I 7)Locatorul arc obligația de a menține în perfectă stare de funcționare pe durata contractului, toate dotările și amenajările conform ofertei tehnice și caietului de sarcini pentru spațiul închiriat.

4.2 Obligațiile Locatarului

 • (I) Să întrebuințeze spațiul închiriat, ca un bun gospodar. în conformitate cu destinația rezultată din prezentul contract. Să efectueze, în termenele stabilite și în condițiile prevăzute în contract , plățile pentru sumele la care s-a obligat ca urmare a închirierii spațiului. Plata se va tace în contul de trezorerie                                                                              leschise la

Trezoreria Statului .

(.3) Să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistentă a construcției, sau ale instalațiilor.

 • (4) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniile PSI, igienico-sanitare și protecț ia muncii.

 • (5) Să mențină spațiul închiriat în condiții corespunzătoare dc folosință și să predea Locatorului spațiul în stare bună de folosință.

 • (6) Să folosească spațiul închiriat conform destinației care rezultă din contract, respectiv spațiu de birouri.

 • (7) Să elibereze și să predea Locatorului spațiul închiriat în termen de 120 zile de la data încetării prezentului contract.

Art. 5. Asigurări

 • (1) Locatorul este obligat să asigure spațiul închiriat împotriva incendiilor, pagubelor provocate dc inundații, cutremurelor și a altor riscuri diverse.

 • (2) Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv potențialii cumpărători, pentru incidente produse în incinta spațiului închiriat care au ca urinare avarierea.

Al t. 6. Răspunderea contractuală

 • (1) In cazul neachitârii de către Locatar a facturilor în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), acesta are obligația de a plăti ca penalitate o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

 • (2) în condițiile ncrespectării de către Locator a obligațiilor prevăzute la art. 4.1. Locatarul va putea să plătească chiria diminuată cu un procent de 0,01% din valoarea facturii pentru fiecare zi calendaristică de neîndeplinire a obligațiilor asumate prin contract de către Locator.

 • (3) Contractul angajează răspunderea solidară a Locatorului și a succesorilor săi pe dc o parte, iar pe de altă parte a Locatarului și a succesorilor acestuia.

Art. 7. Încetarea contractului

 • (l) Contractul dc închiriere încetează:

 • a) la expirarea duratei de închiriere;

 • b) prin acordul scris al ambelor părți;

 • c) în caz de forță majoră conform ari. 9 alin. (3).

 • d) prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatarului cu un preaviz/notilicăre prealabilă dc 120 dc zile, în următoarele situații. Iară plata suplimentară dc dobânzi/pcnalități/daunc interese:

-în caz de reorganizare/a Primăriei Sectorului 5;

-în caz de atribuire a unui spațiu drept sediu, printr-un act normativ.

- în situația unei hotărâri judecătorești definitive în care se dispun obligații în sarcina Primăriei Sectorului 5, care să afecteze executarea prezentului contract.

 • (2) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la inițiativa Locatarului când:

 • a) locatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate la art. 4.1 prin prezentul contract, sau și le îndeplinește în mod necorespunzător;

 • b) locatorul se află în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere.

 • c) locatorul este afectat de transformări de ordin organizațional, prin care suni modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepția cazurilor în care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act adițional la prezentul contract și nu produc consecințe negative asupra bunului curs al închirierii;

 • d) Pieirea sau avarierea spațiului închiriat de așa maniera încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației și se produc disfuncții în activitatea Primăriei Sectorului 5.

 • (3) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate și acceptate de Locatar ca fiind în conformitate cu prevederile contractului.

 • (4) în situația de la art. 7, alin. 2, lit. a) Locatarul va fi îndreptățit să ceară de la Locator daune interese, în cuantum de 0,0 1% din suma datorată, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului până la data expirării contractului.

 • (5) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la inițiativa Locatorului când Locatarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, cu un preaviz/notifîcare prealabilă de 120 zile.

 • (6) Locatorul nu arc dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate și acceptate ca fiind în conformitate cu prevederile contractului.

 • (7) în situația de mai sus, sumele datorate de către Locatar cu titlul de daune-interese nu vor putea depăși prețul contractului.

Art. 8. Cesiunea

Cesionarea contractului sau a unor părți din acesta este interzisă.

Art. 9. Forța majoră

 • (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul necxecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucrătoare dc la data intervenției evenimentului, prin lax/scrisoare recomandată prin poștă, e-rnail, existența și dala de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca Idilă majoră, fiind ot> ligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.

 • (3) Dacă forța majoră persistă pe o perioadă de peste I 5 de zile, părțile pot solicita încetau ea de drept a contractului. Iară nici o altă formalitate și Iară să poată pretinde daunc-interese pentru neî ndeplinirea obligației contractuale datorată forței majore pe perioada afectată.

Al t. 10. Comunicări

 • (1) Toate comunicările, notificările și informările aferente derulării prezentului contract, vor fi considerate valabil întocmite daca au fost (acute în scris și expediate la adresele părților contractante.

 • (2) Expedierea notificărilor se va face personal sau sub semnătură, prin fax. prin scrisoare recomandata sau prine-tnail în format l’DE, cu condiția confirmării de primire.

Art. 11. Legea aplicabilă

Prezentul contract de închiriere se supune legislației românești.

Art. 12. Soluționarea litigiilor

 • (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen, de 15 zile lucrătoare de la interveni rea acestora.

 • (2) Dacă după acest termen, locatarul și locatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • (3) Art. 13. Dispoziții finale

 • (1) Părțile, contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional.

 • (2) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului contract, în condițiile legii.

 • (3) Locatarul va putea efectua în spațiul închiriat lucrări de amenajare și modernizare numai cu consimțământul scris al Locatorului. Orice amenajări, îmbunătățiri și instalații suplimentare față de amenajările/compartimentările inițiale, efectuate de Locatar in spațiul închiriat, care sunt încorporate in structura spațiului ce reprezintă obiectul contractului și care nu pot fi recuperate, vor rămâne la încheierea contractului de închiriere, cu plata compensatorie, în proprietatea Locatorului,

 • (4) Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă locatorul vinde sau transferă proprietatea altei persoane fizice sau juridice.

 • (5) In cazul in care vreo prevedere a prezentului contract este considerată invalidă sau nclegală, sau nu poate fi executată în conformitate cu orice reglementare legală sau de ordine publică, toate celelalte prevederi ale prezentului contract vor rămâne lotuși in deplină vigoare și efect. In momentul stabilirii faptului că una din prevederi este invalidă, ilegală sau nu poate fi executată, părțile vor negocia, cu bună credință, modificarea în cât mai mică măsură a prezentului contract, astfel încât respectiva prevedere să devină legală, valabilă și executorie și să reflecte cât mai fidel posibil intenția Părților, într-un mod reciproc acceptabil.

Prezentul contract de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații ele parcare, necesar pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a activității Primăriei Sectorului 5, s-a încheiat azi .........................................în București la sediul autorității contractante, în 2 (două)

exemplare originale, un exemplar la Locator și un exemplar la Locatar.

LOCATOR,

SC TATI GRUP D.D.B.B. S.R.L.

ADMINISTRATOR

BIRISIU IONUȚ


LOCA I AR,

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 VICEPRIMAR

MARIAN ȚIGĂNUȘ


SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL

ADMINISTRATOR

V0C1IIN IONUȚ-CONSTANTIN


ADMINISTRATOR PUBLIC

RAREȘ HOPINCĂ


Direcția Economică

Director Executiv

Isabela Nicoleta Disăgilă


Direcția Juridică Director Executiv

Florina Dragnea


Direcția de Dezvoltare Director Executiv Alina Crislina Neagu

Direcția Generală de

Poliție Locală

Director General

Mirela Violeta Radu


Direcția de Evidență a Persoanelor

Director Executiv

Dianca Diana LuciaDirecția de Transparență

Instituțională

Director Executiv

Cristina Claudia Popa

Serviciul Achiziții Publice

Șef Serviciu

Negru Aurelia


ANEXA I I ,;i contractul de închiriere nr............../...................

Extras de ( arte Funciară pentru spațiul închiriat INVENTAR


.ANCEI.

U.rX <'ț.' ■'itl *•>*•'i \ q v. < A t <. »' ,1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5

Dosarul nr. 32142 / 20-07-2018

ÎNCHEIERE Nr. 32142

Registrator: MIHAELA TAPAI                          Asistent: RALUCA-AL.INA [> RAGANESCU

Asupra cererii introduse de SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL domiciliat in

Romania, Str. POPA SOARE, Nr. Postai L4A, Et. 1, Ap. 3, Descriere CAMERA 1. privind Iratabulare sau inscriere provizorie in cartea funciara, in baza:

-Act Notarial nr. 1078/19-07-2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma ele 17513 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța externa nr.1441707/19-07-2018 in suma de 17453,Chitanța externa nr. 156 9856/31-07-2018 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 231, 242

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 5404, inscris in cartea funciara 200866 UAT București Sectorul 5 avand proprietarii: SC TRIUMF CONSTRUCT SRL in cota de 1/1 de sub B.2, SC TRIUMF CONSTRUCT SRL in cota de 1/1 de sub B.4, ;

 • - se intabulează dreptul de IPOTECA LEGALA in valoare de 750000 EUR asupra A.l, Al.l in favoarea TRIUMF CONSTRUCT S.A., sub C.l din cartea funciara 200866 UAT București Sectorul 5;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de cumpărare mod dobândire convenție in cota de 1/2 asupra A.l, Al.l in favoarea SC TATI GRUP DDBB SRL, sub B.8 din cartea funciara 200866 UAT București Sectorul 5;

 • - Se noteaza in prezenta CFNl pact comisoriu. asupra A.l, Al.l sub B.9 din cartea funciara 200866 UAT București Sectorul 5;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de comparare mod dobândire convenție in cota de 1/2 asupra A.l, Al.l in favoarea SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL, sub B.7 din cartea funciara 200866 UAT București Sectorul 5;

Prezenta se va comunica părților:

MIU ADRIAN CL AUDIU

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 5, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Data soluționării,

01 08-2018


*■) Cu excepția situațiilor prevăzute la Al t 02 alin. (1) din Regulamentul de avizare, evidențele do cadastru șl carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.M         Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI

Nr. cerere

32142

Ziua

20

Luna

07

Anul

2018

Cod weriflcareJFf >;•'       Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Sector ul 5

X/

AMCEI.              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 200866 București Sectorul 5

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2 1013

Nr. cadastral vechi:5404

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Str Fabrica De Chibrituri, Nr, 7-9, )ud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr« topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

200866

2.050

teren

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

200866-C1

Loc. București Sectorul 5, Str Fabrica

De Chibrituri, Nr. 7-9, )ud. București

construcție compusa din magazie, cabina poarta, atelier, dispensarr-birou, magazie in suprafața construita dc 756 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

32142 / 20/07/2018

Act Notarial nr. 1078, din 19/07/2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu;

B7

Intabulare. drept de PROPRIETAFEcu titlu de cumpărare, dobândit prin Conventiet cota actuala L/2

Al. Al. 1

1) SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL, CIF:26048495

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

Al, Al.l

1) SC TATI GRUP DDBB SRL, CIF:16U4702

89

Se noteaza in prezenta CFNI pact comisoriu.

Ăl, Al.l

C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe»

32142 / 20/07/2018

Act Notarial nr. 1078, din 19/07/2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu;

CI

Intabulare, drept de IPOTECA LEGAI.A, Valoare:750000 FUR

Al, Al.l

.1) TRIUMF CONSTRUCT S.A., CIF:14167239

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

200866

2.050

teren

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelei

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curii construcții

DA

2.050

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

200866-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

construcție compusa din magazie, cabina poarta, atelier, dispensar+blrou, magazie in suprafața construita de 756 mp


Oficiul de Cadastr u ți Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5


-ANGB1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 200866 București Sectorul 5 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. C F vechi:21013

Nr. cadastral vechi:5404

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Str Fabrica De Chibrituri, Nr. 7-9, jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al.

...

200866

2.050

teren

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

200866-C1

Loc. București Sectorul 5, Str Fabrica

De Chibrituri, Nr. 7-9, Jud. București

construcție compusa din magazie, cabina poarta, atelier.

dispensări-birou, magazie in suprafața construita de 756 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  32142 / 20/07/2018

  Act Notarial nr. 1078, din 19/07/2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu:

  B7

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

  Al. Al.l

  1) SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL, CIF:26048495

  _

  B8

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

  Al, Al. 1

  1) SC TATI GRUP DDBB SRL, CIF:16114702

  B9

  Se noteaza in prezenta CFNI pact comisoriu.

  Al. Al.l

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  ................... "■ ..........

  Referințe

  32142 / 20/07/2018

  Act Notarial nr. 1078, din 19/07/2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu.

  CI Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoaro:750000 EUR

  Al, ALT

  j 1) TRIUMF CONSTRUCT S.A., CIF: 14 167239

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 17513 RON, Chitanța externa nr. 144 1707/19 07-2018 in suma de 17453,Chitanța externa nr. 1569856/31-07-2018 in suma de>.60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 242.                                         \


Data soluționării,

01-08-2018

Data eliberării,

/J


Asi^nt Registr^ițpis^-^

RALUcXĂ’UNA p/ftĂGĂNESCt'/' /.

//-.•’f %•           \\


Referent,


(parafa și semnătura)
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

200866

2.050

teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

r>r I Al II LINIARE IMOBIL

Gââwwtfri» rtev.1 irn aeesi tm&ffiTnu ă JîîîîF^sTF.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curii construcții

DA

2.050

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al. 1

200866-C1

construcții de locuințe

Cu acte

construcție compusa din magazie, cabina poarta, atelier, dispensar + hirou. magazie in suprafața construita de 7 5 63 mo

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

16064

04-04-2019

04-04-2019

Consul ta re/lnforma re

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil in condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.tJ.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/04/2019. 13:56


! >i.x.umcnt t <ire co/’ține dutc cu cu: H tei ț)(i .(>nu! piute/ulu de prevede/iii- i eijn Nr (i/f/JOOl

Pciqin ,1 (Jiu ?


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Nr. cerc?re

Ziua

Luna

Anul

CZocJ veri fi carp nuni mmm ii ir.


I.60B4

04

04

2019


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciara Nr. 200866 București Sectorul 5

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr, CF vechi:210L3

Nr. cadas t rai vechi.5404

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Str Fabrica De Chibrituri, Nr. 7-9, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

200866

2.050

teren

Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al. 1

200866-C1

Loc. București Sectorul 5, Str Fabrica De Chibrituri, Nr. 7-9, Jud. București

construcție compusa din magazie, cabina poarta, atelier, dispensar+birou, magazie in suprafața construita de 756 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referit » țe

  32 142 / 20/07/2018

  Act Notarial nr. 1 078, din 1.9/07/2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu;

  8 7

  Intabulare, drept de PROPRIE FATEcu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

  Al, Al . ]

  l) SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL., CIF:26048495

  88

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2

  Al. Al. 1

  1) SC TATI GRUP DDBB SRL, CIF:16114702

  89

  Se noteaza in prezenta CFNI pact comisoriu.

  Ăl. Al. 1

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe32142 / 20/07/2018

Act Notarial nr. 1078, din 19/07/2018 emis de NP Miu Adrian Claudiu;

C I. [intabulare, drept de IPOTECA l EGAl A. Valoare: 750000 EUR

| 1) TRIUMF CONSTRUCT S.A.. CIL 14 167239

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

200866

2.050

teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.050

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

200866-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

construcție compusa clin magazie, cabina poarta, atelier, dispensar + birou. magazie in suprafața construita de 756 mp

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic, integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


04/04/2019, 13:58

Document care Ccwi(w><? date cu caracter personal. piole/ate de prevederile I egii Nr 6/7/2001.
Anexa 2

La contractul de închiriere nr................./

PROC'ES vERBAL de PREI)ARE-PRIM1RE

(Centralizatorul și planurile aferente pe nivele), spațiu ce a fost compartimentat conform cerințelor funcționale specifice administrației publice locale ale Locatarului conform planurilor vizate de Locatar, compartimentare prezentată în Anexa 2, la prezentul contract ( planuri de situație pe nivele).

Ca urmare a Deciziei nr......./........., privind numirea comisiei pentru preluarea spațiului cu dotările

și amenajările corespunzătoare Caietului de sarcini și Propunerii tehnice, pentru imobilul situat în str..............................................nr...........destinat închirierii pentru Primăria Sectorului 5, conform

contractului de închiriere nr...................................Comisia a efectuat inventarul (Anexa I)

atașat prezentului Proces verbal de predre-primire.

In urma analizei efectuate la fața locului. Comisia a constatat următoarele:

 • I. Starea exterioară a clădirii (pereți, geamuri, acoperiș)

 • 2. Starea interioară a clădirii (pereți, tavane, uși)

 • 3. Starea instalațiilor electrice

 • 4. Starea instalațiilor de climatizaref aparate de aer condițional)

 • 5. Starea mobilierului și a altor dotări

6. Alte constatări

Dacă exista lipsuri atunci Locatorul va remedia inconvenientele apărute în maxim ..........

săptămâni.

Locatorul va pune la dispoziția Locatarului Cartea tehnică a clădiri i(sau copie), o copie după avizele de la Pompieri, precum și planul de alimentare cu energic electrică avizat de o persoană autorizată. După expirarea termenului menționat mai sus, Comisia de predare-primire va constata remedierea inconvenientelor și va întocmi Procesul verbal de predare-primire lînal.

încheiat astăzi                         , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


Membrii Comisiei de predare-primire:


PREȘEDINTE Dl sEDIM A

' -

ALEXANDRU sehxstian I ....

1

OFERTA FINANCIARA

OPIS PG I- 3

.   FORMULARUL 10 FORMULAR DE OFERTA PG 1 (FA TA)

 • •   FORMULARUL II - GRAFICUL DE I IMP PENTRU DAREA IN FOLOSINȚA PG 2 (FATA)

2

 • •    I ORMI ILARUL. 12 - OFER TA FINANCIARA DE I ALIA TA PG 3 (FA I A)

Evaluarea documentelor dc calificare și a ofertei tehnice pentru achiziționarea serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri dc parcare s-a făcut în baza Procesului -Verbal nr.2. înregistrat sub nr. 30088/15.04.2019.