Hotărârea nr. 92/2019

Hotărârea nr. 92/14.05.2019 privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență niaternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 14.05.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum și raportul de specialitate nr. 8085/8.05.2019, întocmit de către Directorul General al DGASPC Sector 5, prin care se propune aprobarea sumelor bănești acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternal a D.G.A.S.P.C. Sector 5,

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Sociala, Sănătate și Societate Civilă, precum și raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice,

în conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. (1), (3)-(5) coroborate cu cele ale art. 133 alin. (1) lit.„e„ și art. 136 alin. (1) lit.„a„ din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art. 121, art. 122, art. 125, art. 127 lit. „a„ și „b„ din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale O. M.M.J.S. nr.26/2019 , privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială,

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. „n„ teza 1 din Legea nr. 21 5/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.06.2019 se aprobă:

 • a) alocarea sumei de 200 lei pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru sărbătorirea zilei de naștere;

 • b) alocarea unei sume de până la 2000 lei pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării participării acestuia cel puțin o dată pe an la o excursie sau tabără ;

 • c) alocarea sumei de până la 3000 lei/an pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării participării acestuia la o activitate extrașcolară;

 • d) decontarea cotei-părți ce îi revine copilului din cheltuielile suportate de către asistentul maternal profesionist pentru achitarea întreținerii și a utilităților publice ( apă, canal, energie electrică, gaze);

 • e) alocarea unei sume de până la 5000 lei/an pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru situații medicale speciale din care se vor suporta cheltuielile determinate de necesitatea achiziționării unor dispozitive medicale , investigații și tratamente medicale pentru care nu este prevăzută gratuitate, deplasări interne/externe pentru intervenții chirurgicale deosebite, tratamente balneare pentru beneficiarii de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5.

O alocarea sumei de până la 2500 lei/an pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării materialelor școlare (rechizite ) necesare desfășurării in condiții optime a procesului educațional;

g).alocarea sumei de până la 2500 lei/an pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în cadrul rețelei de asistență maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării materialelor de curățenie si intretinere necesare menținerii unei igiene corespunzătoare.

Art. 2. Se aprobă metodologia de acordare a sumelor prevăzute la art. 1, conform anexei, parte integrantă a acesteia.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative-Direcția de Asistența Tehnică si Juridică si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /14.05.2019

ANEXA LA H.C.L. SECTOR 5 NR. //£.<252019

Metodologie de solicitare a decontării sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5

Pentru sărbătorirea zile de naștere se acordă suma de 200 lei pe baza unui referat întocmit de serviciul de specialitate și înaintat Direcției Economice cu cel puțin 15 zile anterior datei aniversare. în baza acestuia, se vor efectua demersurile necesare in vederea achitării sumei în discuție, documentul justificativ fiind ștatul de plată .

Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de participarea copiilor în tabere, excursii sau la activități extrașcolare se vor prezenta următoarele documente:

 • -  copie contract servicii, sau după caz, adresă din partea unității de învățământ privind organizarea taberei (locație, perioadă, costuri) aceasta fiind însoțită de factura colectivă emisă in acest sens;

 • -  factura fiscală și bonul fiscal/chitanța fiscală.

Pentru copiii care necesită însoțitor, se vor prezenta spre decontare și documentele justificative ale asistentului matemal profesionist ( factură fiscală, bon fiscal/chitanță) care să ateste prezența acestuia ca si însoțitor pe perioadă taberei.

Pentru activitatile extrașcolare asistentul matemal profesionist va solicita decontarea acestora ca urmare a desfășurării activităților extrașcolare, pe baza documentelor justificative ( factură fiscală, bon fiscal/ chitanță) emise în acest sens.

Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de cotele-părți ale copilului /copiilor suportate de către asistentul matemal profesionist pentru achitarea întreținerii și a utilităților publice (apă, canal, energie electrică, gaze) acesta este obligat să depună , după cum urmează :

pentru utilități publice (apă, canal, energie electrică, gaze) se vor depune facturi fiscal;

pentru cotele-părți de la întreținere se vor depune tabelul/extras din tabel eliberat de administrația de proprietari/locatari, după caz, in care să se regăsească categoriile de cheltuieli suportate.

Totodată, se vor depune și documentele justificative care atestă plata acestora (bon fiscal/chitanță). în vederea asigurări veridicității informațiilor furnizate de asistenții matemali, serviciul de specialitate va confirma/infirma scriptic prezența copilului/copiilor pentru perioada solicitată spre decontare.

Situațiile medicale speciale pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție specială în rețeaua de asistență maternală sunt prezentate după cum urmeaza :

 • a)     achiziționarea dispozitivelor medicale recomandate de medicul specialist ( ochelari de vedere, orteze, proteze, corset, ghete ortopedice s.a.;

 • b)     achiziționarea de medicamente pentru care nu există gratuitate ori sunt compensate parțial;

 • c)     efectuării de investigații medicale ce nu sunt gratuite ori sunt compensate parțial;

 • d)     efectuării de tratamente balneare ,recomandate de medicul specialist a fi efectuate în altă localitate decât București, la hoteluri/pensiuni de maxim trei stele ;

 • e)     pentru acoperirea cheltuielilor aferente deplasărilor interne/exteme pentru intervenții chirurgicale deosebite,etc ;

 • f)      efectuării tratamentelor stomatologice.

Pentru situațiile medicale speciale, decontarea se va efectua in baza următoarelor documente:

 • - bonul fiscal și factură fiscală;

 • - trimiterea medicului specialist/medicului de familie al copilului ;

 • - scrisoare medicala;

 • - rețetățîn copie).

Decontarea serviciilor stomatologice se face doar la recomandarea mediciului specialist și va avea la bază următoarele documente:

 • - bonul fiscal și factură fiscală;

 • - trimiterea medicului specialist;

 • - scrisoare medicala;

în cazul copilului ce necesită asistență medicală de urgentă, precum și a copilului spitalizat (apel 112, Salvare, Camera de garda-urgente), medicamentele se vor deconta doar în baza:

 • - recomandării medicului ce l -a consultat, în urgențe nefiind acordată compensare /gratuitate.Se vor prezenta pentru decontare;

- scrisorii medicale de la șeful secției , în care să se precizeze necesitatea achiziționării medicamentelor sau a serviciilor medicale din altă unitate medical ;

 • - bonul fiscal aferent serviciilor efectuate.

In situația copilului a cărui spitalizare necesită și internarea asistentei maternale ce îl are în plasament, acesteia i se vor deconta cheltuielile de spitalizare în baza documentului eliberat de unitatea medicală respective, și anume : copie bilet de internare și bilet de externare copil, chitanța și factura fiscal.

Asistentul maternal profesionist are obligația de a solicita medicului de familie rețetă compensate/gratuită. în cazul în care medicamentele recomandate de către medic nu se regăsesc pe lista medicamentelor gratuite/compensate medicul va preciza acest aspect în cadrul rețetei.

In vederea suportării contravalorii ocazionate de achiziționarea materialelor școlare ,asistentul maternal profesionist va solicita decontarea acestora, pe baza documentelor justificative ( factură fiscală, bon fiscal/ chitanță) emise în acest sens.

In vederea suportării contravalorii ocazionate de achiziționarea materialelor de curățenie si intretinere, asistentul maternal profesionist va solicita decontarea acestora, pe baza documentelor justificative ( factură fiscală, bon fiscal/ chitanță) emise în acest sens.

Asistentul maternal profesionist va solicita decontarea sumelor mai sus arătate in termen de cel mult o lună de la data emiterii facturii fiscale și a bonului fiscal/chitanță fișcaU^Ncdcpuncrea documentelor anterior menționate, precum și depășirea termenul de depunere a acestoraW determina nedecontarea sumelor                                          f/\

" • F