Hotărârea nr. 91/2019

Hotărârea nr. 91/14.05.2019 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București.

Municipiul București

Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin HCLS 5 nr. 248/28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în șos. Panduri nr. 24, sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 14.05.2019;

Având în vedere;

 • - Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Juridică, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.35308/07.05.2019 și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ;

 • - Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • - Prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 248/28.09.2018 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile chiriei pentru imobilul situat în șos. Panduri nr. 24, sector 5, București;

 • - Art. 35 lit. e) din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.l și art.81 alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul final al comisiei de negociere, constituită prin FICUS 5 nr. 248/28.09.2018, privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în șos. Panduri nr. 24, sector 5, București, conform anexei I a prezentei hotărâri.

Art.2 - Se aprobă draftul contractului de închiriere potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să semneze contractul de închiriere prevăzut la art. 2.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ST ian L’AZĂROV


Nr. Sf/ /14.05.2019

/ZC£-6:*"z,A       ■o5^o/3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Cod fiscal: 4433953

E-mail: priinarie@sector5,ro


Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Raport final al comisiei de negociere privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în șos. Panduri nr. 24, sector 5, București

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 248/28.09.2018, s-a aprobat închirierea imobilului situat în șos. Panduri nr. 24. Sector 5, în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Sector 5. motivat de faptul că imobilul a fost restituit în baza Legii 10/2001 către moștenitorii Constantin Gheorghe și Constantin Cina, potrivit dispoziției Primarului General nr. 20318/12.04.2018.

în art. 2 al Hotărârii mai sus menționate s-a stabilit componența comisiei de negociere. în cadrul comisiei au avut loc 3 ședințe în cadrul cărora s-au discutat următoarele aspecte:

La prima ședință de negociere, reprezentantul proprietarilor Constantin Gheorghe și Constantin Gina a precizat faptul că prețul de închiriere cerut este de 18.998 lei/lună, dorind ca suma să fie plătită de la data punerii în posesie. Membrii comisiei au solicitat reprezentantului să le pună la dispoziție documente cu privire la imobil, precum extrasul de cartea funciară.

Potrivit procesul ui-verbal nr. DGJ-DCEC 178/20.02.2019, a avut loc o nouă ședință de negociere, în urma căreia reprezentantul proprietarilor a menționat faptul că aceștia își mențin oferta. Membrii comisiei au solicitat reprezentatului să le pună la dispoziție un raport de expertiză al imobilului și l-au informat că dacă se va ajunge la o înțelegere cu privire la preț, acesta va fi supus spre aprobare în Consiliul Local Sector 5. Reprezentantul proprietarilor a trimis raportul de expertiză, iar la data de 05.04.2019 a avut loc o nouă ședință de negociere.

Conform procesului-verbal nr. DGJ-DCEC 328/05.04.2019. în cadrul ședinței a fost prezentată oferta Primăriei Sectorului 5 pentru închirierea imobilului situat în șos. Panduri nr. 24, Sector 5, respectiv 3.000 euro/lună pentru tot imobilul. S-a stabilit că reprezentantul le va transmite oferta proprietarilor, urmând să transmită răspunsul.

în data de 09.04.2019, reprezentantul proprietarilor a transmis un e-mail, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 28012/09.04.2019. prin care a comunicat faptul că proprietarii imobilului nu sunt de acord cu oferta înaintată de Primăria Sectorului 5 și că, își mențin oferta la valoarea de 19.000 lei/lună. Acest e-mail a fost comunicat membrilor comisiei care au decis să accepte acest preț. în acest sens fiind înaintată reprezentantului proprietarilor adresa nr. 33288/24.04.2019, prin care se comunică faptul că este acceptată oferta propusă de proprietarii imobilului, respectiv 18.998 lei/lună începând cu data de I 1.06.2018, cu condiția ca plata chiriei de la data de I 1.06.2018 (data Protocolului de predare-preluare a imobilului situat în București, Șoseaua Panduri, nr.24, sector 5, nr. 21375/11.06.2018 încheiat între Administrația Fondului

ANEXA NR. 2 /ZCZ

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

nr...................../..........................

între:

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. £>-11, sector 5, prin Primar Daniel Florea, în calitate de LOCATAR, având cod Fiscal 4433953

si

Dna                    cu domiciliul in str. .                          , Sector 2,

București

Dl                      , cu domiciliul in str.                            Sector

2, București, în calitate de LOCATOR,

s-a încheiat prezentul contract de închiriere având în vedere art. 1777-1823 din Codul Civil,

Art. L Obiectul contractului

 • (1) Locatorul închiriază, iar Locatarul ia in chirie spațiul situat în Sos. Panduri nr. 24, Sector 5, București, înscris în cartea funciară cu numărul 234807, format din Construcție S+P in suprafață de 530 mp(C I), construcție P 50 mp(C2), construcție - magazie 34mp(C3), boxa -2mp(C4) și teren in suprafață de 1.5 14 mp.

 • (2) Destinația spațiului închiriat este pentru desfășurarea activității curente a Centrului Militar, care si-a desfășurat activitatea în imobilul din str. Panduri nr. 24, Sector 5 din anul 1982 si până în prezent.

Art 2. Durata contractului

 • (1) Durata prezentului contract de închiriere este de 2 ani începând cu data de 01.06.201 9, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților.

 • (2) Contractul de închiriere poate fi reînnoit prin act adițional semnat de ambele părți.

 • (3) Intenția de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

Art. 3. Prețul contractului si modalități de plata

 • (1) Prin prezentul contract Locatarul se obligă să plătească Locatorului pentru spațiul închiriat potrivit art. I un preț total lunar în sumă de 18.998 lei/lună fără TVA, în baza prezentului contract de închiriere.

 • (2) Plata se va efectua lunar, în contul

deschis la Banca Transilvania pe numele                 în baza prezentului

contract de închiriere. Chiria se va plăti lunar, intre 24 si 30 ale lunii în curs.

 • (3) Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere prețul total lunar nu va. putea fi majorat sau indexat.

 • (4) Pentru perioada cuprinsă între I 1.06.2018-31.05.2019, părțile au stabilit cu ocazia negocierilor, plata unei sume de bani echivalentă cu contravaloarea ohiriei stabilite la art.3 alin.(l) din prezentul contract, reprezentând folosința neîntreruptă a spațiului de către locatar, prin Centrul Militar, în perioada 11.06.201 S(data procesului verbal de punere în posesie a proprietari lor)-31.05.20119.

Plata acestei sume de bani se va achita în 6 rate egale, fără a fi percepute penalități si dobânzi, începând cu data de 01.06.2019, data la care intră în vigoare prezentul contract de închiriere.

 • (5) Locatarul va plăti utilitățile, în baza consumurilor reale înregistrate, după cum urmează: apa, iluminat, telefonie, încălzire, gunoi menajer etc.).

 • (6) Locatarul nu va plăti chirie în avans și nicio sumă în afara prețului total Lunar.

Art. 4. Obligațiile părților

 • 4.1. Obligațiile locatorului

 • (1) Să asigure Locatarul de folosința netulburată si utilă a spațiului închiriat pe toată durata contractului.

 • (2) Să declare si să garanteze Locatarului că nimeni nu are nici un drept, de nici un fel, asupra spațiului închiriat si că până în prezent, nu a mai închiriat acest imobil niciunei persoane fizice sau juridice, pentru intervalul de timp prevăzut în prezentul contract, si nu o va face nici în viitor, până la încetarea acestui contract.

 • (3) Să garanteze Locatarului de viciile ascunse ale spațiului închiriat si instalațiilor aferente care nu au putut fi cunoscute de Locatar în momentul încheierii contractului si care fac imposibilă folosința parțială sau totală a bunului închiriat

 • (4) Să garanteze Locatarului, pe toată durata contractului împotriva pierderii totale sau parțiale a bunului închiriat.

 • (5) Locatorul garantează Locatarul că în momentul semnării contractului nu există nici un fel de litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată sau arbitrale cu privire la spațiul ce face obiectul prezentului contract, care să pericliteze derularea contractului de închiriere.

 • (6) Să mențină spațiul închiriat în stare de a servi la întrebuințarea pentru care a fost închiriat conform normelor legale în vigoare în România pentru clădiri de birouri.

 • (8) Să garanteze pe locatar împotriva tulburărilor de fapt și de drept provenite din fapta proprie și împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terților.

 • (9) Să efectueze pe cheltuiala sa reparațiile cauzate de apariția vreunui caz de forță majoră și calamități naturale.

 • (10) Locatorul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor taxelor și altor sarcini de natură fiscală izvorâte din dreptul de proprietate asupra spațiului închiriat, stabilite de lege în sarcina proprietarului.

 • 4.2. Obligațiile Locatarului

 • (1) Să întrebuințeze spațiul închiriat, ca un bun gospodar, în conformitate cu destinația rezultată din prezentul contract

 • (2) Să efectueze, în termenele stabilite si în condițiile prevăzute în contract, plățile pentru sumele la care s-a obligat ca urmare a închirierii spațiului.

 • (3) Să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistentă a construcției, sau ale instalațiilor.

 • (4) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniile PSI, igienico-sataitar si protecția muncii.

 • (5) Să mențină spațiul închiriat în condiții corespunzătoare de folosință si să predea Locatorului spațiul în stare bună de folosință.

 • (6) Să folosească spațiul închiriat conform destinației care rezultă din contract, respectiv spațiu de birouri.

Art. 5. Asigurări

 • (1) Locatorul este obligat sa asigure spațiul închiriat împotriva incendiilor, pagubelor provocate de inundații, cutremurelor și a altor riscuri diverse.

 • (2) Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv potențialii cumpărători, pentru incidente produse in incinta spațiului închiriat care au ca urmare avarierea.

Art. 6. încetarea contractului

 • (1) Contractul de închiriere încetează:

 • a) la expirarea duratei de închiriere;

 • b) prin acordul scris al ambelor părți;

 • c) în caz de forță majoră

 • d) prin denunțare unilaterală la inițiativa Locatarului cu un preaviz/notificare prealabilă de 60 de zile, fără plata suplimentară de dobânzi/penalități/daune interese.

 • (2) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la inițiativa Locatarului când:

 • a) Locatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate din prezentul contract prin prezentul contract sau și le îndeplinește în mod necorespunzător;

 • b) Locatorul este afectat de transformări de ordin organ izațional, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepția cazurilor în care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act adițional la prezentul contract și nu produc consecințe negative asupra bunului curs al închirierii;

 • c) Pieirea sau avarierea spațiului închiriat de așa maniera încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației și se produc disfuncții în activitatea Primăriei Sectorului 5.

 • (3) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situații, nicio altă sumă în afara celor datorate de Locatar și acceptate de Locatar ca fiind în conformitate cu prevederile contractului.

Art. 7. Cesiunea

Cesionarea contractului sau a unor părți din acesta este interzisă.

Art. 8. Forța majoră

(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenției evenimentului, prin fax/scrLsoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejtLrările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.

 • (3) Dacă forța majoră persistă pe o perioadă de peste 90 de zile, părțile pot solicita încetarea de drept a contractului, tară nici o altă formalitate și tară să poată pretinde daune-interese pentru neîndeplinirea obligației contractuale datorată forței majore pe perioada afectată.

Art. 9. Comunicări

 • (1) Toate comunicările, notificările și informările aferente derulării prezentului contract, vor ficonsiderate valabil întocmite daca au fost făcute în scris si expediate la adresele părților contractante.

 • (2) Expedierea notificărilor se va face personal sau sub semnătura, prin fax, prin scrisoare recomandata sau prin e-mail în format PDF, sub condiția confirmării de primire.

Art. 10. Legea aplicabilă

Prezentul contract de închiriere se supune legislației românești.

Art. 11. Soluționarea litigiilor

 • (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de 15 zile lucrătoare de la intervenirea acestora.

 • (2) Dacă după acest termen, locatarul și locatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente material.

Art. 12. Dispoziții finale

 • (1) Părțile contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional.

 • (2) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului contract, în condițiile legii.

 • (3) Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă locatorul vinde sau transferă proprietatea altei persoane fizice sau juridice.

Prezentul contract intra în vigoare la data de 01.06.2019 în 3 (trei) exemplare, unul la Locator și două la Locatar.

Locatar,                                                  Locator,