Hotărârea nr. 90/2019

Hotărârea nr. 90/14.05.2019 privind organizarea proiectului ”Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești” de către Grădinița nr. 72,

Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/200L precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 14.05.2019;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 31840/19.04.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 3 1847/19.04.2019;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 29480/12.04.2019, emisă de Grădinița Nr. 72;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și ccl al Comisiei Educație, Tineret și Sport,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești” de către Grădinița nr.72, Sector 5, București, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului menționat la Art. 1 va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică și conducerea Grădiniței Nr. 72 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Alexand


Nr. 9 O /14.05.2019Anexă la II.C.L.S. 5 nr.  3 O ZI4.05.2019

Sumar al proiectului

privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești”

  • a) . Organizator: Grădinița Nr. 72, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) . Data desfășurării: 23.05.2019;

  • c) . Beneficiari direcți: 750 preșcolari, 18 reprezentanți ai comunității locale, 1 50 de părinți ai copiilor din unitățile școlare implicate în proiect.

  • d) . Scopul proiectului îl constituie promovarea dansului și cântecului românesc în rândul preșcolarilor, dezvoltarea capacităților de cunoaștere a unor meserii și meșteșuguri românești și familiarizarea cu tehnica țesutului, cusutului și al broderiei, cu uneltele și materialele specific folosite.

c). Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în partenerial de către Primăria Sectorului 5 și Grădinița Nr. 72 sunt:

Ol. Diseminarea unor exemple de bune practici între instituțiile implicate în proiect și la nivelul comunității;

02. încurajarea și exersarea exprimării copiilor în mod independent, a opiniilor și a stărilor sufletești proprii, precum și a motivării acestora;

03. Stimularea imaginației și a creativității copiilor, prin activități artistice;

04. Implicarea copiilor în desfășurarea unor activități de țesut, de decorat, de croit și de perpetuarea tradițiilor românești;

05. învățarea unor pași de dansuri românești, specifice anumitor zone din țară;

06. îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre însușirile caracteristice ale materialelor și despre modificările în prelucrarea acestora.

  • f) . Activități specifice:

  • -  activități practice de țesut, împletituri și pictură ceramică realizate de către preșcolari, elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți locali,

  • -  Festivalul-concurs prin prezentarea costumelor populare și dans specifice zonei alese, participarea directă a preșcolarilor și a cadrelor didactice;

  • -  Activități de promovare, mediatizare și diseminare ce se vor desfășura prin discuții cu membrii comunității locale, cu reprezentanții instituțiilor de învățământ partenere, cu părinții copiilor preșcolari și școlari implicați în proiect.

  • g) . Bugetul estimativ al evenimentului: 6.000 lei