Hotărârea nr. 9/2019

Hotărârea nr. 09/23.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru ''Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei''.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare spațiu școală după școală pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei"

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 23.01.2019;

Luând în considerare:

  • •  Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei înregistrat sub nr.27/16.01.2019;

  • •   Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.4400/17.01.2019;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri europene și alte activități economice și Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținânt cont de:

  • •  I I.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

  • •  H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de Investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor dc aplicare a unor prevederi din I I.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentatei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții", cu modificările si completările ulterioare;

  • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investiție pentru " Amenajare spațiu școală după școală pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei", astfel cum sunt prezentați în devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții „Amenajare spațiu școală după școală pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei” anexă la prezenta hotărâre;

Art.2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5;

Art.3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

X/r
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

ANEXĂ LA H.C.L. SECTOR 5 NR. O.9  /23.0 1.2019

Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Amenajare spațiu școală după școală pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”- 3 pagini.


Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:     Befor and After School CMSA


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării


In Iei/euro la cursul 4,6598 lei/euro din data de 20/12/2018

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoar e

Lei

Lei

L.

1

2

3

4

<

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

2 gSlftfe

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00TOTAL CAPITOL 20.00


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0 00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,300.00

817.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

106,500.00

20,235.00

1

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,000.00

190.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,500.00

1,425.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

98,000.00

18,620.00

i:

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

45,000.00

8,550.00

1

3.7

Consultanta

0.00

0.00


In lei/euro la cursul 4.6598 lei/euro din data de 20/12/2018

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoar—e

Lei

Lei

L

1

2

3

4

i

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

11,500.00

2,185.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,500.00

1,235.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,500.00

665.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

5,000.00

950.00

TOTAL CAPITOL 3

167,300.00

31,787.00

Î!


- ■ ■ •

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

446,028.87

84,745.48

c

4.1.1

01 B&A CMSFA

446,028.87

84,745.48

5

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

415,700.00

78,983.00

4

4.5.1

01 b&a cmsfa

415,700.00

78,983.00

4

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

861,728.87

163,728.48

1,02

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,000.00

1,900.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

10,000.00

1,900.00

1In lei/euro la cursul 4.6598 lei/euro din data de 20/12/2018

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoar-e

Lei

Lei

L

1

2

3

4

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

-     1 . .  —  rr——-  -   ■  ——

■ . 1

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

TOTAL Befor and After School CMSA

1,039,028.87

197,415.48

1, 21

TOTAL Constructii+Montaj

456,028.87

86,645.48

5<

Director


Set proiect


Ofertant