Hotărârea nr. 87/2019

Hotărârea nr. 87/14.05.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar – Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar - Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 14.05.2019.

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 35 163/07.05.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 35165/07.05.2019;

adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub

nr. 17037/04.03.2019;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. I, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar - Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. I.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și .Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineami vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Președi Alexandru


ședință, ian Lazar

l

Sumar al proiectului educațional

Bolintinenii în An Centenar — Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul

  • a)  Organizator: Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanw,

  • b) Perioada desfășurării: vara anului 2019;

  • c)  Beneficiari direcți: 45 de persoane (elevi ai claselor a VlII-a - a Xll-a, cu rezultate deosebite la învățătură, membrii ai echipei de proiect);

  • d) Scopul proiectului: aplicarea unor strategii, metode și tehnici de antrenare a elevilor în cunoașterea unor repere fundamentale din istoria națională;

  • e)  Obiective-cadru specifice:

  • —  dezvoltarea interesului și a curiozității elevilor pentru studiul unor discipline umaniste (istorie, limbă și literatură română), precum și pentru aprofundarea unor acte și cunoștințe din sfera identității naționale;

  • —  valorizarea competențelor individuale și dezvoltarea unor comportamente prosociale ale elevilor;

  • —  stimularea elevilor pentru cultivarea sentimentului de patriotism;

  • —  permanentizarea legăturilor dintre partenerii actului educațional (cadre didactice-elevi-comunitate locală).

I) Activitatea proiectului pentru care se solicită finanțare: excursie tematică la Iași, în scopul vizitării, de către elevi, a sediului Universității Alexandru loan Cuza (înființată în 1860, cu sprijinul ministrului de externe, al cultelor și al instrucțiunii publice, Dimitrie Bolintineanu), dar și a altor monumente istorice și de patrimoniu național din orașul teilor',

g) Buget estimativ: 40.000 lei.

Președinte de ședință,