Hotărârea nr. 85/2019

Hotărârea nr. 85/14.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului

Sectorului 5 pe anul 2018

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii Administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, intrunit in ședința ordinara din data de 14.05.2019

Având in vedere Raportele de specialitate întocmite de Direcția Economica inregistraet sub nr. 35.449/07.05.2019 si nr. 37.681/14.05.2019 , Expunerea de Motive înregistrata sub nr.36.043/08.05.2019 precum si modificările Raportului de specialitate nr. 35.449/07.05.2019 consemnate |n procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14.05.2019:

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri europene si Alte Activitati Economice;

Având in vedere prevederile art. 57 alin 1, lit. a) si b) si alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a) si art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTARESTE:

ART, 1 Se aproba contul anual de execuție al Bugetului Sectorului 5 pe anul 2018, in structura următoare :

  • a) la venituri : prevederi bugetare intiale , prevederi bugetare definitive, incasari realizate conform Anexelor nr. 1-2

  • b) la cheltuieli : credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăti efectuate conform Anexelor nr. 3-21;

  • c)  situațiile financiare anuale prevăzute de Legea nr. 273/2006 conform Anexelor nr. 22-42;

ART 2, Primarul Sectorului 5 si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hota rari.

Nr. _/l 4.05.2019EMNEAZA


PETI


SCU