Hotărârea nr. 84/2019

Hotărârea nr. 84/22.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 31538/18.04.2019 întocmit în vederea modificării și completării H.C.L. Sector 5 nr. 24/2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare

  • -  HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de întreținere și amenajare a zonelor verzi,a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administratre de către Sectorul 5;

  • -  HCL Sector 5 nr. 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

  • -  HCL Sector 5 nr. 39/2019 privind modificarea Anexelor nr. 4 si nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/2016, respectiv a Listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activitatilor delegate și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi situate in intravilanul localităților;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

  • -  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

  • -  Contractului nr. 30035/2016 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilorde agreement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

  • -  HCMGB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de invatamant preuniversitar de stat in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

  • -   Art. 112 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Art. 58, art.59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează art. 3 din HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016, astfel încât acesta va avea următorul conținut:

Art. 3. Se aproba delegarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, respectiv a serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, inclusiv a spatiilor verzi situate pe suprafața terenurilor aferente unităților de învățământ administrate de către Sectorul 5, parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, inclusiv a locurilor de joaca amplasate pe suprafața terenurilor unităților de învățământ, administrate de către Sectorul 5, prin gestiune delegata, cu atribuire directa, către S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A.

Art. 2 Se modifică și se completează art. 4 din HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016, astfel încât acesta va avea următorul conținut:

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, inclusiv a spatiilor verzi situate pe suprafața terenurilor aferente unităților de învățământ administrate de către Sectorul 5, parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, inclusiv a locurilor de joaca amplasate pe suprafața terenurilor unităților de învățământ, administrate de către Sectorul 5, potrivit anexei 3, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se introduce art. 81 care va avea următorul conținut:

Art. 81 Predarea - primirea amplasamentelor ( constând in spatii verzi si locuri de joaca pentru copii) aferente unităților de învățământ administrate de către Sectorul 5, se va realiza îdi baza unor procese verbale de predare-primire, încheiate între Delegat și fiecare unitate de învățământ în parte, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4 Se modifică și se completează Anexa nr. 4 la HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5”, potrivit Actului adițional prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 24/19.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 6 Primarul Sectorului 5, Direcția Economica, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Direcția Tehnica, Directorii unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 5 si Serviciul Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Coirțrasemnează

Secretar Sector 5, ELENA LUMINIȚA/PETRESCU

 N / %.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

ALEXANDRU SEBASTIANLĂZAROV

U o \   \ fi k 1


Act Adițional nr. 2/__.__.2019

la Conți actul nr. 30035/2016 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciilor pub lice de , «nnrf ° i* ,ntle a zonebr verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor ocuri oi e agi ement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5

încheiat intre:

Consiliul Local al Sectorului 5. cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, București, Sectoi 5, leprezentat prin Daniel Florea, avand funcția de primar, in calitate de beneficiar, pe de o parte,

Și

ReaiTtmreomermh.1^ UwSqV’ Salubrizare SA’> C-U-L 27515874, număr de Înregistrare in de °Chibrituri nr 9-11 re ■ 7/2010, cu sediul in Municipiul București, Sector 5, Str.Fabrica operator de servicii publice!3'62617^ PnDirector General Marian Lupascu, in calitate de

Avand in vedeie Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi a parcurilor si grădinilor publice, aterenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5, aprobat conform HCL Sector 5 nr. 24/2016, Părțile au convenit următoarele:

Alt. 1. Alt. 1, alin. (1) din Contractul iu. 30035/2016 se modifica astfel incat acesta va avea următorul conținut:

Alin. (1)^ Obiectul pi ezentului contract il constituie executarea serviciilor publice de amenajai e si inti etineie a zonelor verzi, inclusiv a spatiilor verzi situate pe suprafața terenuri or aferente unităților de invatamant administrate de către Sectorul 5, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca peniu copii, inc usiv a ocinilor de joaca amplasate pe suprafața terenurilor unităților de invatamant, administrate de către Sectorul 5 pi in introducerea alin. (1), (2) si (3), care vor avea următorul

Ari. 2. Art. 3 se modifica, conținut:


^P^tivnl MrClfUCf'eCî ^lC,a'^or prestării servicii pentru care s-a aprobat delegarea de 1 erori v a t1 Aenajare Edi^ara si Salubrizare S.A. se va realiza in baza graficelor de luci ai i si a notelor de comande           w d •     , r, ,          ,      ° '

t ■               a aP' °bate de Primarul Sectorului 5 sau de către o persoana

împuternicita in acest sens.

înrTirdnr do                   lucrările de intretinere si amenajare a spatiilor verzi si a

joaca pen î u copii situate pe suprafața terenurilor aferente unităților de invatamant administrate de catro                   ,        r r        ■  ,        , ,    ,

, .       .   ,        cane oecloiul 5, acestea vor fi efectuate in baza notelor de

comanda transmise de către directorii                 , A • ■ r •          ci

au ccioi n unităților de invatamant si in conformitate cu graficele de lucrări aprobate de către Primarul Sectorului 5 sau de către o persoana impute micită in acest sens.

Alin. (3) In vederea realizării activitatilor cuprinse in notele de comanda prevăzute: la art. 3 alin. (2), Delegatul va transmite comenzile primite din partea unităților de invatamiant. către Direcția Tehnica, astfel incal aceasta din urma sa poata aproba efectuarea activitatilor cuprinse in notele de comanda menționate anterior.

Art. 3. Art. 14 alin. (1) se modifica, astfel incat acesta va avea următorul conținut:

Alin. (1) Efectuarea pentru/ de către delegatar a lucrărilor de prestării servicii din domeniul activitatilor delegate, potrivit prezentului contract, se va face, in conformitate cu prevederile art. 3 din prezentul Contract, in baza unor note de comanda si a unor grafice de lucrări aprobate de Primarul Sectorului 5 sau de către o persoana imputernicita in acest sens.

Art. 4. Art. 14 se modifica, prin introducerea, după alin. (3), a doua noi alineate, respectiv alin. (31) si alin. (32), care vor avea următorul conținut:

Alin. (31) Realizarea operațiunilor cuprinse in notele de comanda transmise de ccitre directorii unităților de invatamant si aprobate de către Direcția Tehnica potrivit art. 3, alin. (3) din prezentul Contract, va. fi recepționată de către unitățile de invatamant, acestea din urmând incheicind un proces-verbal de recepție in acest sens cu Delegatul, ulterior clucerii la 'îndeplinire a activitilor prevăzute in fiecare nota de comanda in parte.

Alin. (32) Procesele verbale de recepție incheiate intre Delegat si unitățile de invatamant in beneficiul carora acesta a realizat activitatile cuprinse in notele comanda transmise de către acestea din urma si aprobate de către Direcția Tehnica vor fi atașate Procesului verbal de recepție incheiat lunar intre Delegat si Delegatar potrivit art. 14 alin. 4 lit. c) din prezentul Contract, urmând ca valoarea lucrărilor realizate in beneficiul unităților de invatamant sa fie decontata de către Delegat in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) si alin. (6) din prezentul Contract.

Art. 5. Restul prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5 nr. 30035/2016 ramarr neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 e,xemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

//* /            V b'i

ALEXANDRU SEBAȘȚIAN LĂZAROV