Hotărârea nr. 83/2019

Hotărârea nr. 83/22.04.2019 2019 privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind încheierea unor acorduri-cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare

juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

 • •  Raportul comun de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu nr. 31541/ 18.04.2019;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 31543/18.04.2019;

 • •  Având în vedere prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (4), din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă încheierea unor acorduri-cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2 Serviciile de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică, menționate la Art.l, au următoarele domenii de aplicare:

 • a.  Acordarea serviciilor de consultanță, asistență și, eventual, reprezentare juridică a Primăriei Sectorului 5 în procesul de organizare a procedurilor publice (inițiere, derulare, evaluare oferte, finalizare procedură), în cadrul procedurilor de atribuire a unor contracte de parteneriat public-privat;

 • b.  Acordarea serviciilor de consultanță, asistență și, eventual, reprezentare în ceea ce privește lansarea unei emisiuni de obligațiuni sau contractarea unor finațări rambursabile de piața internă sau externă;

 • c.  Acordarea serviciilor de consultanță, asistență și, eventual, reprezentare juridică a Primăriei Sectorului 5 în raport cu Instituțiile Financiare Internaționale (IF1);

 • d.  Acordarea serviciilor de consultanță, asistență și, eventual, reprezentare juridică, în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Guvernului nr. 735/2004 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuințe modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și a Hotărârii Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 790/2017 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titu Jarului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului;

 • e.  Acordarea serviciilor de consultanță și asistență juridică Primăriei Sectorului 5 cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice în spețe punctuale;

 • f.  Acordarea serviciilor de consultanță și asistență, precum și emiterea de opinii juridice pentru Primăria Sectorului 5 în cazul eventualelor contestații depuse de operatorii economici în diferite etape ale procedurilor publice de atribuire și oferirea de consultanță și asistență juridică cu privire la elaborarea și susținerea punctului său de vedere în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • g.  Acordarea serviciilor de consultanță juridică Primăriei Sectorului 5 în procesul de redactare a proiectelor de contracte, precum și cu privire la negocierea și semnarea clauzelor contractelor/actelor adiționale la acestea;

 • h.  Acordarea serviciilor de consultanță, asistență și, eventual, reprezentare juridică pentru implementarea contractului de finanțare semnat cu Banca Europeană de Investiții;

 • i.  Acordarea serviciilor de consultanță, asistență și, eventual, reprezentare juridică cu privire la oricare dintre problematicile cu care se confruntă Primăria Sectorului 5, unde este necesară expertiză juridică specifică și/sau internațională în activitatea curentă.

Art.3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. $3 /22.04.2019