Hotărârea nr. 82/2019

Hotărârea nr. 82/22.04.2019 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 – Centru Comunitar.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE Î NTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5 ȘI DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 , ÎN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCȚIONĂRII CLUBULUI BUNICILOR SECTOR 5 -CENTRU COMUNITAR

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, azi 22.04.2019;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5;

Luând în considerare raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 înregistrat sub nr. 7056/18.04.2019;

în conformitate cu prevederile art.866, art. 867 alin.(l) coroborate cu cele art. 874 Cod. civ.;

în temeiul prevederilor art. 27, art. 28, art. 35, art. 37, art. 39 lit. „b”, art. 40 alin. (1) și alin. (3), art. 42 alin. (1) lit. „a”, art. 43 alin. (1), art. 92, art. 95, art. 96, art. 100 și art. 132 lit. „c” din Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art.2, art. 3,art. 4 , art. 7 alin. (1) lit.„c„ din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.45 alin.(l) și ale art.81 alin 2 lit. “n” teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Primăria Sector 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 în scopul asigurării funcționării Clubului Bunicilor Sector 5-Centru comunitar aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 . Se împuternicește Primarul Sectorului 5 în vederea semnării protocoalelor prin care vor fi predate D.G.A.S.P.C. Sector 5 imobilele identificate pentru asigurarea funcționării Clubului Bunicilor Sector 5-Centru Comunitar aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art.3. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială


și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        Z22.04.2019


ANEXĂ la H.C.L. SECTOR 5 NR. /22.04.2019

ACORD DE COLABORARE

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5                           privind

aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Primăria Sector 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 în scopul asigurării funcționării Clubului Bunicilor Sector 5- Centru Comunitar aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

în temeiul Legii nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.R. nr.867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale ,

I. PĂRȚILE:

A

Intre

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București , cod fiscal 17104480, reprezentată legal prin D-na Popescu Florentina - Director General și Titea Maria Cristina -Director General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei

Și

Primăria Sectorului 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5,București, cod fiscal ____, legal reprezentata prin dl. Daniel Florea - Primarul Sectorului 5 si

S-a încheiat prezentul acord de colaborare .

II. OBIECTUL ACORDULUI:

 • 2.1. Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea amenajării și dotării spațiului necesar desfășurării activității „Clubului Bunicilor sector 5-Centru Comunitar," componentă funcțională tară personalitate juridică aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, astfel încât să asigure beneficiarilor condiții de siguranță și confort.

III. DURATA ACORDULUI

 • 3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru o perioadă de 5 ani, producând efecte de la data semnării acestuia de către toate părțile , putând fi prelungit prin acordul părților prin încheierea unui act adițional.

IV.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

4.1. D.G.A.S.P.C. sector 5 are următoarele obligații:

 • a) asigură identificarea de parteneri din cadrul furnizorilor privați de servicii sociale ori alte= persoane juridice în vederea dezvoltării de parteneriate privind asigurarea condițiilor necesare furnizării serviciilor sociale ce constituie obiectul de activitate al Clubului Bunicilor Sector 5- Centru Comunitar;

 • b) efectuează toate demersurile necesare executării lucrărilor de amenajare a centrului, precum și dotării acestuia, singură ori în parteneriat cu alte persoane juridice, suportând eventualele costuri generate de acestea;

 • c) ia toate măsurile pentru asigurarea resurselor necesare atât continuării activității în cadrul Clubului Bunicilor Sector 5 - Centru Comunitar, cât și pentru obținerea randamentului scontat;

 • d) furnizează servicii/activități de socializare, cultural-educative, de petrecere a timpului liber, informare și consiliere pentru persoanele vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.

4.2. Primăria Sectorului 5 are următoarele obligații:

 • a) asigură identificarea mai multor imobile ce vor fi acordate D.G.A.S.P.C. Sector 5 în folosință cu titlu gratuit în vederea asigurării condițiilor necesare amenajării și funcționării Clubului Bunicilor Sector 5- Centru Comunitar, pe întreaga durată de funcționare a acestuia;

 • b) asigură predarea către D.G.A.S.P.C. Sector 5 a imobilelor identificate conform prevederilor lit. „a„ a prezentului articol prin semnarea unor protocoale ulterioare .

V. Obligații comune:

 • 5.1. Părțile au obligația de a comunica eventualele disfuncționalități apărute pe parcursul derulării protocolului.

 • 5.2. Părțile garantează că activitățile desfășurate în cadrul derulării protocolului sunt în conformitate cu legislația în vigoare, precum și regulamentele și procedurile interne proprii.

VI. DISPOZIȚII FINALE:

 • 6.1. în înțelesul prezentului acord, orice notificare/modificare adresată de o parte celorlalte va fi considerată îndeplinită dacă va fi transmisă acestora, la adresa menționată la art. I din acord.

 • 6.2. Orice modificare a prezentului acord se va face numai cu acordul părților prin semnarea unui act adițional.

 • 6.3. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților asociate.

 • 6.4. Forța majoră, așa cum este definită de lege, înlătură răspunderea juridică a părților.

 • 6.5. Prezentul acord a fost încheiat în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru

fiecare parte, în data de..........................